intTypePromotion=1

Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học - Prof.Dr. Vũ Tình

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
231
lượt xem
41
download

Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học - Prof.Dr. Vũ Tình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học" do Prof.Dr. Vũ Tình biên soạn, trình bày về các nội dung: thế giới quan và thế giới quan khoa học; những hình thức cơ bản của thế giới quan; thế giới quan duy tâm, thế giới qua duy vật và lịch sử phát triển của thế giới quan duy vật; nội dung và bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng; ý nghĩa của phương pháp luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học - Prof.Dr. Vũ Tình

 1. VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCM CITY Prof. Dr. Vũ Tinh ̀
 2. ́ ̣ TRIÊT HOC Chương trinh dung cho cao hoc ̀ ̀ ̣ và nghiên cứu sinh ̣ ̀ ́ ̣ không thuôc chuyên nganh Triêt hoc
 3. CHỦ NGHIA DUY VÂT BIÊN CHỨNG ̃ ̣ ̣ CƠ SỞ LÝ LUÂN ̣ CUA THẾ GIỚI QUAN KHOA HOC ̉ ̣
 4. 1.THẾ GIỚI QUAN VÀ THẾ GIỚI QUAN KHOA HOC ̣ 1.1. Khai niêm “thế giới quan” ́ ̣ Thế giới quan là toan bộ những quan điêm, quan ̀ ̉ niêm cua con người về thế giới. ̣ ̉ Thế giới quan bao ham cả những quan điêm, ̀ ̉ quan niêm về giới tự nhiên và cả những quan ̣ điêm, quan niêm về ban thân con người, xã hôi ̉ ̣ ̉ ̣ loai người. ̀
 5. 1.2. Nguôn gôc cua thế giới quan ̀ ́ ̉ TGQ ra đời từ cuôc sông; nó là kêt quả trực tiêp ̣ ́ ́ ́ cua quá trinh nhân thức; song, suy cho đên cung ̉ ̀ ̣ ́ ̀ nó là kêt quả cua cả những yêu tố khach quan và ́ ̉ ́ ́ chủ quan, cua cả hoat đông nhân thức và hoat ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ đông thực tiên. ̣ ̃
 6. 1.3. Nôi dung cua thế giới quan ̣ ̉ Về nôi dung, thế giới quan phan anh thế giới ở 3 ̣ ̉ ́ ́ goc đô: ̣ 1). Cac đôi tượng bên ngoai con người. ́ ́ ̀ 2). Ban thân con người. ̉ 3). Môi quan hệ cua con người với cac đôi ́ ̉ ́ ́ tượng bên ngoai con người. ̀
 7. 1.4. Câu truc cua thế giới quan ́ ́ ̉ TGQ có câu truc phức tap nhưng 2 yêu tố cơ ban ́ ́ ̣ ́ ̉ là tri thức và niêm tin. ̀ Môt TGQ nhât quan là TGQ có tri thức và niêm tin ̣ ́ ́ ̀ thông nhât với nhau tao cơ sở để con người hanh ́ ́ ̣ ̀ đông theo tri thức và niêm tin cua minh. ̣ ̀ ̉ ̀
 8. 1.5. Chức năng cua thế giới quan ̉ TGQ có nhiêu chức năng nhưng chức năng ̀ chung nhất là chức năng đinh hướng cho hoat ̣ ̣ đông cua con người. ̣ ̉
 9. 1.6. Phân loai thế giới quan ̣ Tuỳ theo cach tiêp cân mà TGQ được phân thanh ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ nhiêu loai TGQ khac nhau: - TGQ duy vât và TGQ duy tâm. ̣ - TGQ siêu hinh và TGQ biên chứng. ̀ ̣ - TGQ khoa hoc và TGQ phan khoa hoc. ̣ ̉ ̣ - V.v. TGQ khoa hoc là TGQ được hinh thanh và phat ̣ ̀ ̀ ́ triên trên thanh tựu cua cac khoa hoc. ̉ ̀ ̉ ́ ̣
 10. 2. NHỮNG HINH THỨC CƠ BAN CUA ̀ ̉ ̉ THẾ GIỚI QUAN Sự phat triên cua TGQ đã được thể hiên dưới 3 ́ ̉ ̉ ̣ hinh thức cơ ban: ̀ ̉ ̀ 1). TGQ huyên thoai.̣ ́ 2). TGQ tôn giao. ́ 3). TGQ triêt hoc.̣
 11. 2.1. Thế giới quan huyên thoai ̀ ̣ TGQ huyên thoai là TGQ hình thành và phát triển ̀ ̣ trong giai đoan đâu cua xã hôi loai người. ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ Đăc trưng cơ ban cua TGQ huyên thoai: ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ 1). Về hình thức thể hiện TGQ huyền thoại thể hiện chủ yếu qua các chuyện thần thoại.
 12. 2). Về tinh chât ́ ́ - Tri thức và niêm tin truyên từ người nay qua ̀ ̀ ̀ người khac từ trí tưởng tượng, suy luân tưởng ́ ̣ tượng cua người dân chuyên. ̉ ̃ ̣ - Nôi dung pha trôn môt cach không tự giac giữa ̣ ̣ ̣ ́ ́ thực và ao, giữa thân và người; trât tự không ̉ ̀ ̣ gian, thời gian bị đao lôn. ̉ ̣
 13. Một số Thần trong Thần thoại Hy Lạp
 14. ̀ ́ ̀ THÂN AI TINH EROS
 15. Cuộc chiến thành Troy
 16. 3).Về trình độ nhận thức TGQ huyền thoại thể hiện trình độ nhận thức thấp, chủ yếu ở cấp độ nhận thức cảm tính nên những gì trừu tượng thường được con người hình dung dưới những dạng sự vật hữu hình, cụ thể.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2