intTypePromotion=3

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 2

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
4
download

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ thể cú ba loại cơ: - Cơ võn (cơ võn xương): hụ hấp và cử động cơ thể. - Cơ trơn: vận động cỏc cơ quan nội tạng. - Cơ tim: là loại cơ đđầu myosin (hay tiểu phần nhẹ) có phần nhô ra gọi là cầu ngang (cross-bridge) có h/tính ATPase. - Cầu ngang hướng về đầu tự do của sợi, cách đều nhau 14,3nm và lệch nhau 1200.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 2

  1. ®Çu myosin (hay tiÓu phÇn nhÑ) cã phÇn nh« ra gäi lµ cÇu ngang (cross-bridge) cã h/tÝnh ATPase. - CÇu ngang h­íng vÒ ®Çu tù do cña sîi, c¸ch ®Òu nhau 14,3nm vµ lÖch nhau 1200.
  2. * T¬ m¶nh actin cã: - D¹ng cÇu (G-actin) d¹ng sîi (F- actin). - Mçi sîi F-actin # 300-400 p/tö G-actin, gåm 2 chuçi xo¾n = chu kú gåm 7 ph©n tö G-actin. - Trªn p/tö G-actin cã ®iÓm ho¹t ®éng (active site) cã chøa ADP.
  3. Tropomyosin: Ng¨n chÆn sù t­¬ng t¸c cña actin vµ myosin. Hai ®Çu cña mçi vßng xo¾n cña F-actin lµ Troponin, cã 3 ®¬n vÞ: Troponin I, Troponin T Troponin C
  4. * L­íi néi c¬ t­¬ng. (sarcoplasmic reticulum) Cã HÖ thèng èng ngang (hÖ thèng T). HÖ thèng èng däc (hÖ thèng L) kh«ng th«ng trùc tiÕp víi ngo¹i bµo,
  5. 1.2. Sù chi phèi thÇn kinh cña c¬. Mçi c¬ ®­îc mét nh¸nh cña sîi TK. .C¸c cóc tËn, tói synap chøa acetylcholin vµ nhiÒu ty l¹p thÓ
  6. 1.2. Sù chi phèi thÇn kinh cña c¬. . khe synap # 20- 30nm .mËt ®é receptor 20.000-25.000/1m2. . cholinesterase .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản