intTypePromotion=1

Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương

Chia sẻ: 123968574 123968574 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
336
lượt xem
62
download

Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ Thần kinh trung ương gồm tủy sống và não bộ, được bảo vệ chắc chắn trong cột sống và hộp sọ. Thần kinh trung ương là nơi tập trung các TB TK (chất xám) và xuất phát sợi trục - tạo bó (chất trắng) - dẫn truyền thông tin. Thần kinh trung ương có 3 chức năng chính: cg (đã n/c), vận động và TV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương

 1. Chøc n¨ng vËn ®éng Ch cña hÖ tk trung −¬ng
 2. Bμi 1 C¬ chÕ vËn ®éng ngo¹i vi (sinh lý c¬)
 3. C¬ thÓ cã ba lo¹i c¬: - C¬ v©n (c¬ v©n x−¬ng): h« hÊp vμ cö ®éng c¬ thÓ. - C¬ tr¬n: vËn ®éng c¸c c¬ quan néi t¹ng. - C¬ tim: lμ lo¹i c¬ ®Æc biÖt ...
 4. sinh lý c¬ v©n 1.CÊu tróc c¬ v©n. - ChiÕm # 50% k/l−îng c¬ thÓ. - 1 b¾p c¬: nhiÒu bã sîi c¬ - 1 sîi c¬ (fiber) lμ mét TB c¬, dμi # 50-60mm, ∅10-100μm. - Trong tÕ bμo: nhiÒu nh©n n»m s¸t mμng sîi c¬ (sarcolemma), nhiÒu t¬ c¬ (myofibril) vμ c¸c b/quan.
 5. 1.1-§¬n vÞ co c¬ (Sarcomer). D¶i Z B¨ng I D¶i H B¨ng A Myosin Actin
 6. •T¬ c¬ (myofibril). • Mçi t¬ c¬ gåm: t¬ mËp (myosin) vμ t¬ m¶nh (actin), - 1 T¬ mËp myosin: cã # 300-500 ph©n tö myosin. Pt myosin cã hai phÇn: phÇn ®u«i (hay tiÓu phÇn nÆng) gåm 2 chuçi polypeptid.
 7. ®Çu myosin (hay tiÓu phÇn nhÑ) cã phÇn nh« ra gäi lμ cÇu ngang (cross- bridge) cã h/tÝnh ATPase. - CÇu ngang h−íng vÒ ®Çu tù do cña sîi, c¸ch ®Òu nhau 14,3nm vμ lÖch nhau 1200.
 8. * T¬ m¶nh actin cã: - D¹ng cÇu (G-actin) d¹ng sîi (F- actin). - Mçi sîi F-actin # 300-400 p/tö G- actin, gåm 2 chuçi xo¾n = chu kú gåm 7 ph©n tö G-actin. - Trªn p/tö G-actin cã ®iÓm ho¹t ®éng (active site) cã chøa ADP.
 9. Tropomyosin: Ng¨n chÆn sù t−¬ng t¸c cña actin vμ myosin. Hai ®Çu cña mçi vßng xo¾n cña F-actin lμ Troponin, cã 3 ®¬n vÞ: Troponin I, Troponin T Troponin C
 10. * L−íi néi c¬ t−¬ng. (sarcoplasmic reticulum) Cã HÖ thèng èng ngang (hÖ thèng T). HÖ thèng èng däc (hÖ thèng L) kh«ng th«ng trùc tiÕp víi ngo¹i bμo, phÇn tËn cïng ph×nh to gäi lμ c¸c bÓ tËn cïng (terminal cisternae), tiÕp xóc víi èng ngang t¹o nªn bé ba (triad), ë ®ã cã hÖ thèng b¬m calci
 11. 1.2. Sù chi phèi thÇn kinh cña c¬. Mçi c¬ ®−îc mét nh¸nh cña sîi TK. .C¸c cóc tËn . khe synap # 20-30nm . tói synap chøa acetylcholin vμ nhiÒu ty l¹p thÓ .mËt ®é receptor 20.000-25.000/1μm2. . cholinesterase .
 12. 2. §Æc tÝnh cña c¬ v©n. TÝnh ®μn håi vμ tÝnh h−ng phÊn. 2.1. TÝnh ®μn håi. Khi c¬ chÞu t¸c ®éng cña mét lùc, c¬ sÏ thay ®æi h×nh d¸ng; khi lùc ®ã th«i t¸c ®éng, c¬ sÏ trë vÒ h×nh d¸ng ban ®Çu. Giíi h¹n ®ã kh¶ n¨ng ®μn håi # 40% so víi chiÒu dμi sîi c¬.
 13. 2.2. TÝnh h−ng phÊn (co c¬). NÕu kÝch thÝch lªn c¬ hoÆc sîi thÇn kinh vËn ®éng chi phèi c¬→ c¬ sÏ co . 2.2.1. C¸c kiÓu co c¬. C¬ co ®¼ng tr−¬ng (isotonic): c¬ co rót ng¾n chiÒu dμi mμ kh«ng t¨ng tr−¬ng lùc. Lo¹i co c¬ nμy sÏ t¹o ra c«ng, di chuyÓn.. – Co c¬ ®¼ng tr−êng (isometric): co c¬ kh«ng rót ng¾n chiÒu dμi, nh−ng tr−¬ng lùc c¬ t¨ng lªn. Lo¹i co c¬ ®Ó gi÷ cè ®Þnh mét vËt, hay ®Ó x¸ch mét vËt.
 14. 2.2..2. C¸c d¹ng co c¬. *Co c¬ ®¬n gi¶n. Khi kÝch ®¬n lÎ → mét co c¬ nhanh vμ ng¾n. Dμi 100msec vμ ®−êng ghi co c¬ gåm 3 giai ®o¹n . Thêi gian co cña c¬ m¾t: 7,5msec, cña c¬ l−ng dμi: 100msec, cña c¬ ®ïi Õch: 100msec.
 15. * C¬ co cøng. Khi t¸c ®éng lªn c¬ nhiÒu KT liªn tiÕp c−êng ®é nh− nhau th× → tËp céng. NÕu kho¶ng c¸ch gi÷a hai kÝch thÝch nhá h¬n thêi gian cña mét co c¬ ®¬n gi¶n → co cøng. Cã hai h×nh thøc c¬ co cøng : - C¬ co cøng kh«ng hoμn toμn (hay c¬ co cøng r¨ng c−a). -co cøng hoμn toμn (hay c¬ co cøng ph¼ng, co tetanos).
 16. 3. C¬ chÕ co c¬. ë tr¹ng th¸i yªn nghØ, c¸c sîi actin vμ myosin t¸ch rêi nhau, tropomyosin chÆn lªn c¸c vÞ trÝ ho¹t ®éng cña actin cßn ion Ca++ ®−îc chøa trong c¸c bÓ tËn cïng cña l−íi néi c¬ t−¬ng . Khi sîi c¬ bÞ kÝch thÝch: ®iÖn thÕ ho¹t ®éng ®Õn vïng triad, lμm gi¶i phãng Ca++ tõ c¸c bÓ tËn cïng. Ion Ca++ khuÕch t¸n vμo gi÷a c¸c t¬ c¬ vμ g¾n víi phÇn troponin C,
 17. ho¸. 4. Nguån n¨ng l−îng cho co c¬. Gåm 3 hÖ: hÖ n¨ng l−îng phosphogen, hÖ n¨ng l−îng lactic vμ hÖ n¨ng l−îng oxy 4.1. HÖ n¨ng l−îng phosphogen HÖ n¨ng l−îng phosphogen gåm ATP vμ creatinphosphat. +H2O ATP ADP + H3PO4 + 12.000 calo. ATPase
 18. ATP b¶o ®¶m cho 3 qu¸ tr×nh: - Ho¹t ®éng “b¬m natri-kali” . - §¶m b¶o qu¸ tr×nh "tr−ît" cña c¸c sîi actin vμ sîi myosin, - Ho¹t ®éng "b¬m calci" cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh gi·n c¬. Song ATP ë c¬ # 5mmol/gam c¬, ®ñ cho c¬ h/® # 1/2 gi©y ®Õn 1 gi©y. Phosphocreatin transferase Creatinphosphat + ADP ATP + creatin
 19. L−îng creatinphosphat gÊp 4-6 lÇn ATP, ®ñ cho c¬ co tèi ®a trong 5-7 gi©y, sau ®ã c¬ ph¶i sö dông n¨ng l−îng do oxy ho¸ glucid (glucogen vμ glucose) vμ lipid . 4.2. HÖ n¨ng l−îng lactic. HÖ n¨ng l−îng do con ®−êng ®−êng ph©n yÕm khÝ (anaerobic - kh«ng cã oxy). LDH acid lactic + NAD+ Acid pyruvic + NADH2 enzym lactat dehydrogenase (LDH).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2