Bài giảng Chương 4: Quang hợp

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
20
lượt xem
2
download

Bài giảng Chương 4: Quang hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 4: Quang hợp cung cấp kiến thức cơ bản về lục lạp, diệp lục tố, quang phosphoryl hóa vòng, quang phosphoryl hóa không vòng, chuỗi vận chuyển điện tử và tạo ATP, cơ chế bảo vệ trong điều kiện ánh sáng dư thừa,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Quang hợp

11/8/2013<br /> <br /> AS, diệp lục<br /> <br /> H2O + Ánh sáng = Năng lượng hóa học<br /> <br /> 1% tổng lượng nước<br /> <br /> Lục lạp hấp thu AS<br /> H 2O<br /> <br /> CHƯƠNG 4 - QUANG HỢP<br /> <br /> AS<br /> <br /> vào lá qua lỗ khí khổng<br /> Đường ra khỏi lá<br /> Năng lượng hóa học + CO2 = đường<br /> <br /> dậu<br /> <br /> Mô khuyết (mô xốp)<br /> <br /> CẤU TẠO LÁ C3<br /> <br /> Lớp cutin<br /> Biểu bì trên<br /> Nhu mô<br /> dậu<br /> <br /> Giải phẩu mô lá<br /> <br /> Nhu mô<br /> khuyết<br /> Mạch gỗ<br /> Mạch libe<br /> Tế bào<br /> khí khổng<br /> Khí khổng<br /> Lớp cutin<br /> <br /> Biểu bì dưới<br /> <br /> C3 (đa số cây trồng)<br /> <br /> C4 (mía, ngô, cao lương…)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 11/8/2013<br /> <br /> 2. Lục lạp (chloroplast)<br /> Màng ngoài<br /> <br /> • Vận động linh hoạt,<br /> chứa chủ yếu là diệp lục tố<br /> (chlorophylle)<br /> <br /> Màng trong<br /> <br /> Cơ chất<br /> <br /> Chứa sắc tố<br /> quang hợp<br /> <br /> • Mỗi tế bào (mô đồng hoá)<br /> chứa khoảng 20 - 100 lục lạp.<br /> <br /> (hạt)<br /> <br /> • Màng kép. Màng trong<br /> (thylakoid) phát triển thành các túi dẹp thông với nhau.<br /> <br /> (Không bào)<br /> <br /> (Màng nhân)<br /> <br /> (Nhân)<br /> (Nhân con)<br /> <br /> (chất nhiễm sắc)<br /> <br /> Mạng<br /> lưới<br /> nội<br /> chất<br /> <br /> (Ty thể)<br /> (Thành sơ cấp)<br /> (màng sinh chất)<br /> <br /> (Lớp giữa)<br /> (Thành tế bao)<br /> <br /> (Thành sơ cấp)<br /> <br /> (Thể Golgi)<br /> (Lục lạp)<br /> <br /> (A)<br /> <br /> Màng ngoài<br /> Màng trong<br /> <br /> Chất nền<br /> <br /> Khoang<br /> bên trong<br /> của hạt (B)<br /> grana<br /> <br /> (màng thylakoid xếp<br /> Màng<br /> thành các hạt grana<br /> thylakoid chồng lên nhau)<br /> Chất nền<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11/8/2013<br /> <br /> 3.1. Diệp lục tố (Chlorophylle)<br /> Stroma lamellae<br /> <br /> Khoảng giữa 2 lớp màng<br /> <br /> (Hệ thống quang hóa I)<br /> <br /> • Ester gồm 4 nhân pyrol liên kết<br /> với nhau theo kiểu nối đôi –<br /> nối đơn cách đều, ở giữa có<br /> nhân Mg  hấp thu AS mạnh<br /> <br /> Màng ngoài<br /> <br /> Hạt grana<br /> (Hệ thống<br /> quang hóa II)<br /> <br /> Cơ chất<br /> Màng trong<br /> <br /> Khoang<br /> bên trong<br /> hạt grana<br /> <br /> • Cấu tạo phân tử diệp lục: Nhân<br /> diệp lục (vòng Mg-porphirin)<br /> và đuôi diệp lục.<br /> Hạt Grana<br /> (Các màng thylakoid<br /> xếp chồng lên nhau)<br /> <br /> Bản chất của ánh sáng?<br /> <br /> Diệp lục tố (a) và (b) chỉ khác nhau nhóm định chức<br /> Diệp lục tố a thực hiện quang phân ly nước<br /> <br /> Điện trường<br /> <br /> Ánh sáng<br /> <br /> Dụng cụ tạo ánh<br /> sáng đơn sắc<br /> Giữ mẫu<br /> Lăng kính<br /> <br /> Ánh sáng<br /> truyền đi<br /> <br /> Phát hiện<br /> ánh sáng<br /> <br /> Máy vi tính<br /> <br /> Hướng chiếu<br /> ánh sáng<br /> <br /> Từ trường<br /> Ánh sáng đơn sắc<br /> <br /> Sơ đồ máy đo quang phổ<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11/8/2013<br /> <br /> Bước sóng<br /> Tần số<br /> <br /> Năng lượng mặt trời<br /> Năng lượng tại bề mặt trái đất<br /> <br /> Dạng bức xạ<br /> <br /> Sự bức xa<br /> <br /> Quang phổ thấy được<br /> Năng lượng cao<br /> <br /> Sự hấp thu của<br /> <br /> thấp<br /> <br /> Bước sóng λ (nm)<br /> Quang phổ<br /> thấy được<br /> <br /> Lượng ánh sáng bị hấp thu<br /> <br /> AS bị<br /> phản xạ<br /> <br /> AS truyền đi<br /> nơi khác<br /> <br /> • Lọc ánh sáng và bảo vệ cho diệp lục khỏi<br /> AS có cường độ cao.<br />  Hạn chế các ion tự do được tạo ra trong<br /> quá trình quang hợp<br /> • Hấp thu ánh sáng mặt trời và truyền cho<br /> diệp lục sử dụng (hỗ trợ)<br /> <br /> Bước sóng ánh sáng (nm)<br /> <br /> • Ánh sáng đỏ (max 662 nm) và ánh sáng xanh da trời (max<br /> 430 nm)<br /> • Phân tử diệp lục liên kết với các phân tử protein  P700, P680,<br /> P685…<br /> <br /> II. Cơ chế quang hợp<br /> <br /> Ánh sáng, diệp lục<br /> <br /> • ATP (Adenosin TriPhosphat) (năng lượng hoá học)<br /> Adenosine_P  P  P (liên kết cao năng)<br /> Adenosine_P  P  P<br /> Adenosine_P  P + P + E<br /> (ATP)<br /> (ADP)<br /> (Pi)<br /> <br /> Gồm pha sáng và pha tối<br /> <br /> 4<br /> <br /> 11/8/2013<br /> <br /> • ADP + P<br /> <br /> ATP Synthase<br /> <br /> ATP<br /> P<br /> <br /> P<br /> ADP<br /> <br /> • NADPH (Nicotinamid Adenine DinucleotidePhosphate)<br /> (năng lượng điện tử)<br /> <br /> (a) Cấu trúc của Adenosine Triphosphate<br /> <br /> NADPH<br /> <br /> NADP+ +<br /> <br /> H+<br /> <br /> +<br /> <br /> 2e-<br /> <br /> NADPH<br /> NADH<br /> <br /> Phân tử vận chuyển điện tử<br /> <br /> Ánh sáng<br /> <br /> Chất<br /> nhận e<br /> <br /> (b) Thủy phân ATP<br /> <br /> trống<br /> <br /> Đã chở<br /> <br /> Trung<br /> tâm<br /> phản<br /> ứng<br /> <br /> Màng<br /> thylakoid<br /> <br /> trống<br /> <br /> Vận chuyển điện tử<br /> <br /> Đi nhận thêm e<br /> <br /> Truyền năng lượng<br /> <br /> (bị oh)<br /> <br /> Sử dụng cho giai<br /> đoạn sau của hô<br /> hấp<br /> <br /> (bị khử)<br /> <br /> Chlorophyll<br /> đóng vai trò<br /> Hệ thống<br /> trung tâm<br /> quang hóa<br /> <br /> Truyền điện tử<br /> <br /> Ánh sáng<br /> <br /> Các phân tử sắc tố<br /> <br /> Chất nhận e<br /> <br /> Sử dụng cho giai<br /> đoạn sau của hô hấp<br /> <br /> NAD+ và 2 nguyên<br /> tử H trong tế bào<br /> <br /> NAD+ bị khử thành NAD<br /> (nhận 1 e từ H) và kết hợp<br /> 1 H  NADH<br /> <br /> NADH mang e đến giai đoạn<br /> sau của hô hấp, sau đó nhả e<br /> (bị oh)  NAD+ (dạng ban<br /> đầu)<br /> <br /> Phức hợp anten<br /> <br /> Chất cho e<br /> <br /> Ánh sáng<br /> Chất nhận<br /> Chlorophyll đóng<br /> vai trò trung tâm<br /> <br /> Chất nhận<br /> <br /> Trung tâm<br /> phản ứng<br /> <br /> Trung tâm<br /> phản ứng<br /> Phân tử<br /> sắc tố<br /> Con đường<br /> truyền điện tử<br /> Hệ thống quang hóa I<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản