intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ cấy truyền phôi bò

Chia sẻ: Lê Thanh Hưng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:82

0
298
lượt xem
62
download

Bài giảng Công nghệ cấy truyền phôi bò

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Công nghệ cấy truyền phôi bò" trình bày nội dung sau: ý nghĩa công nghệ cấy truyền phôi bò, lịch sử công nghệ cấy truyền phôi bò, gây siêu bài noãn, giội rửa thu hoạch phôi bò, dụng cụ lấy phôi, soi tìm phổi, các giai đoạn phát triển của phôi bò, cấy truyền phôi,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ cấy truyền phôi bò

 1. c «ng  ng hÖ c Êy truyÒn ph«i bß 1
 2. ý ng hÜa C¤NG NGHÖ CÊY TRUYÒN PH¤I Bß 1. CÊy truyÒn ph«i phæ biÕn vµ nh©n nhanh gièng tèt, nh÷ng ®Æc tÝnh quý hiÕm ra thùc tÕ s¶n xuÊt trªn c¬së khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng di truyÒn cña nh÷ng c¸ thÓ c¸i cao s¶n th«ng qua viÖc lÊy - b¶o qu¶n ph«i vµ cÊy truyÒn nh÷ng ph«i cña chóng. 2. N©ng cao c­êng ®é chän läc, ®Èy m¹nh c«ng t¸c gièng trªn c¬ së t¨ng nhanh tiÕn ®é di truyÒn hµng n¨m, th«ng qua: R=h2.S; g=R/L =(h2.S)/L +R: hiÖu qña chän läc +h2: HÖ sè di truyÒn cña tÝnh tr¹ng +L: Kho¶ng c¸ch c¸c thÕ hÖ +S: Ly sai chän läc. 2 3. N©ng cao kh¶ n¨ng sinh s¶n, c¸c s¶n phÈm thÞt, s÷a trong
 3. ý ng hÜa C¤NG NGHÖ CÊY TRUYÒN PH¤I Bß 4. H¹n chÕ møc tèi thiÓu sè l­îng gia sóc lµm gièng, tõ ®ã gi¶m c¸c chi phÝ kh¸c ®i kÌm nh­: chuång tr¹i, vËt t­, nh©n lùc. 5. Gióp cho con ng­êi dÔ dµng thuËn lîi trong viÖc xuÊt khÈu, vËn chuyÓn, trao ®æi con gièng gi÷a c¸c n­íc, c¸c vïng, c¸c ®Þa ph­¬ng. 6. Mét ph­¬ng ph¸p b¶o tån, gi÷g×n con gièng d­íi d¹ng trøng, ph«i, tinh trïng - ph­¬ng ph¸p gi÷g×n vËt liÖu di truyÒn. 7. H¹n chÕ mét sè dÞch bÖnh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng chèng chÞu bÖnh, kh¶ n¨ng thÝch nghi cho con vËt ë m«t tr­êng míi, th«ng qua:... 8. Lµm cë së thóc ®Èy m¹nh sù nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn mét sè ngµnh khoa häc cã liªn quan: sinh lý, di truyÒn, 3 Thó y...
 4. lÞc h s ö  C¤NG NGHÖ CÊY TRUYÒN PH¤I Bß  1890 thÝ nghiÖm ®Çu tiªn vÒ CTP thµnh c«ng trªn thá bëi Walter Heap. ¤ng lµ ng­êi s¸ng lËp ra c«ng nghÖ CTP.  1932: CTP thµnh c«ng trªn dª - Warwick vµ Berry.  1933: CTP thµnh c«ng trªn chuét cèng - Nicholas.  1934: CTP thµnh c«ng trªn cõu - Warwick vµ Berry.  1951: Bª ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ra ®êi b»ng CTP-Willet vµ cs.  1970: Thµnh c«ng trong viÖc b¶o qu¶n ph«i ®«ng l¹nh.  1972: CTP ph«i ®«ng l¹nh thµnh c«ng trªn bß-Bilton vµ More; Wilmut vµ Rowson.  1978: Em bÐ ®Çu tiªn ra ®êi tõ TTON vµ CTP-Steptoe vµ Edward. 4
 5. lÞc h s ö  C¤NG NGHÖ (tiÕp )  1982: Vi phÉu thuËt ph«i bß ®· thµnh c«ng trong phßng thÝ nghiÖm (theo Vlahov, 1987).  1984: CÊy ph«i sau khi chia 2 thµnh c«ng trªn bß-William vµ cs.  1987: Cã bª sinh ra do cÊy ghÐp gene t¨ng tr­ëng nhanh (theo Vlahov, 1987).  1992: B»ng kü thuËt Cloning tõ mét ph«i bß ®· cho ra 5 ph«i (ViÖn INRA Ph¸p, 1992).  Mét con cõu ra ®êi vµ tr­ëng thµnh tõ nh©n tÕ bµo tuyÕn vó cña mét cõu c¸i 6 n¨m tuæi t¹i Scotland-Ian Wilmut cµ ctv. 5
 6. 6
 7. C¸c  trung  t©m ®Çu tiªn ho ¹t ®é ng  vÒ CTP g iai ®o ¹n 1972­ 1974 TT Tªn §Þa ®iÓm 1 Trung t©m nhËp bß Canada Alberta - Canada 2 Trung t©m Di truyÒn sinh häc B¾c Mü Nebraska - Mü 3 Trung t©m bu«n b¸n ph«i Ontario - Canada 4 Trung t©m ESSEX Essex - Anh 5 Trung t©m cÊy ph«i Maplehurst IOWA - Mü 6 Trung t©m nghiªn cøu khoa häc ph«i Oklahoma - Mü 7 Trung t©m di truyÒn Rocky Mountain Alberta - Canada 8 Trung t©m Alberta Livestock Transplants Alberta - Canada 9 Trung t©m CÊy truyÒn ph«i bß Washington - Mü 10 Trung t©m Di truyÒn Carnation Caliphornia-Mü 11 Trung t©m Fortcollins Colorado-Mü 12 Trung t©m Colrstairs Alberta - Canada 13 Trung t©m cÊy truyÒn ph«i bß Montana-Mü 14 Trung t©m quèc tÕ phôc vô sinh häc l¹nh Minnesota-Mü 15 Trung t©m gi¶ng d¹y thùc hµnh thó y 7 Alberta - Canada
 8. C¸c  tæ  c hø c  ho ¹t ®é ng  vÒ CTP trªn thÕ g iíi TT D¹ng  ho ¹t ®é ng S è  l­îng  tæ  c hø c 1 Déi röa, thu ho¹ch ph«i vµ cÊy ph«i ngay ë c¬quan 175 2 Déi röa thu ho¹ch ph«i ë tr¹i 338 3 CÊy ph«i ë c¸c tr¹i 241 4 CÊy ph«i theo ph­¬ng ph¸p phÉu thuËt 157 5 CÊy ph«i theo ph­¬ng ph¸p kh«ng phÉu thuËt 239 6 §«ng l¹nh ph«i 140 7 X¸c ®Þnh giíi tÝnh cña ph«i 11 8 Tæ chøc b¸n trang thiÕt bÞ vÒ ®«ng l¹nh ph«i 94 9 Tæ chøc b¸n ho¸ chÊt, hormon dïng g©y rông 4 trøng nhiÒu, g©y ®éng dôc ®ång pha 8 S è  liÖu cña Hé i CTP thÕ giíi 12­1982 ­ Hé i kü thuËt ch¨n nu«i NhËt B¶n ­ 1995
 9. C¸c  tæ  c hø c  ®Çu t­ ng hiªn c ø u vµ ph¸t triÓn c «ng  ng hÖ CTP ë   NhËt N¨m 70 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Sè l­ î ng c¸c tæ chøc ho¹t ® éng C¸c liÖn ® oµn + 2 6 12 19 34 50 63 65 66 69 64 62 71 75 75 tr¹m thùc nghiÖm C¸c trêng § H vµ tæ 0 0 7 11 15 21 32 41 60 73 87 130 170 201 222 chøc kh¸c Tæng sè 2 6 19 30 49 71 95 106 126 142 151 192 241 276 297 Sè l­ î ng ng­ êi lµm thùc tÕ C¸c liªn ® oµn 0 3 10 11 21 55 71 71 78 72 72 76 80 86 10 13 26 46 129 220 268 466 528 564 603 786 771 1007 1073 Tr¹m thùc nghiÖm C¸c tr­ êng § H vµ 0 0 32 48 86 140 133 182 296 390 581 756 776 1065 1207 tæchøc kh¸c Tæng sè 9 1618 1627 2158 2280 10 16 68 105 236 415 472 719 902 1026 1256
 10. S è  l­îng  bß ®­îc  CTP trªn thÕ g iíi §Þa  N¨m S è  bß ®­îc  CTP (c o n) ®iÓm 1981 500 Hµ Lan 1996 30.000 1975 10 NhËt 1985 5.034 B¶n 1996 57.980 10
 11. S è  l­îng  bß ®ùc  g iè ng  ®­îc  s inh ra tõ  c «ng  ng hÖ  CTP N­íc N¨m S è  l­îng  ®ùc   S è  l­îng  ®ùc  g iè ng   Tû lÖ g iè ng s inh ra tõ  CTP NhËt 1989 115 (113)* 119 (103) 76,8 (92,2) 1990 175 (134) 145 (125) 82,9 (93,2) Mü ** 1990 100 47 47,0 * S è  ®ùc ®­îc nhËp tõ bªn ngoµi vµo ** S è  liÖu cña 100 ®ùc giè ng tè t nhÊt ®­îc s ö dông ë  Mü 11
 12. lÞc h s ö  C¤NG NGHÖ CTP bß ë  ViÖt Nam  1978: TT Khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia ®· cã mét bé phËn b¾t ®Çu nghiªn cøu CTP thá.  1980: nghiªn cøu CTP bß  9/1989: ViÖn Ch¨n nu«i Bé m«n CTP ®­îc thµnh lËp.  1992-nay: c«ng nghÖ CTP ®­îc gi¶ng d¹y vµ cho sinh viªn-cao häc vµ NCS...  9/1997: kho¸ häc ®Çu tiªn vÒ c«ng nghÖ CTP ®­îc tæ chøc.  1986: con bª ®Çu tiªn ë n­íc ta ra ®êi tõ CTP.  1994: bß sinh ®«i trong ®ã 1 bª do trøng rông tù nhiªn vµ 1 bª do CTP.  1989: cÊy 50 ph«i ®«ng l¹nh (gióp ®ì cña 2 chuyªn gia Cuba)  1996,1997: 150 ph«i ®«ng l¹nh cÊy trªn bß miÒn Nam vµ Hµ Néi: nh÷ng bª sinh ra sinh tr­ëng, ph¸t triÓn, sinh s¶n b×nh th­êng, cho 12 s÷a v­ît toµn ®µn 20-30%.
 13. Bª s inh ra tõ  c «ng  ng hÖ c Êy truyÒn ph«i  13
 14. Bª s inh ®«i ra tõ  mé t ph«i c ¾t ®«i 14
 15. Bª s inh ra tõ  thô  tinh tro ng  è ng  ng hiÖm (IVF) 15
 16. Ng uyªn t¾c  c ña c «ng  ng hÖ CTP 16
 17. C¸c b­íc c¬b¶n trong c«ng nghÖ CTP 1. Bß cho ph«i Bß nhËn ph«i 3. G©y ®.dôc ®ång lo¹t G©y rông trøng nhiÒu Ph«i cho bß cho ph«i G©y ®.dôc ®ång pha b»ng ®ùc gièng tèt 8. CÊy truyÒn ph«i Thu ho¹ch ph«i 10. Bß nhËn ph«i cã chöa 9. Bß cho ph«i sinh s¶n b×nh th­êng hoÆc lÊy ph«i lÆp l¹i 17 11. §µn con n¨ng suÊt cao ®­ îc sinh ra.
 18. Chu kú ®éng dôc b×nh th­êng ë bß c¸i (ABS, 1991) ThÓ vµng ho¹t ®éng (10-12 ngµy) ThÓ vµng ThÓ vµng tho¸i ho¸ ph¸t triÓn (4-5 ngµy) (4-5 ngµy) §éng ®ùc (1 ngµy) 18
 19. Chu kú ®é ng  dô c  ­ s Óng  nang   Rụng trứng PGF2 E2 FSH LH Rụng trứng Dominance Atresia Nồng độ Hormone Deviation CL Progesterone Recruitment Endometrium PGF2 Estrus 5 10 15 19 Estrus
 20. Sóng nang và tính trội của nang: Trứng rụng từ chu kỳ trước Sóng nang 1 Sóng nang 2 Rụng trứng Đường kính của nang (mm) Động dục Ngày của chu kỳ Động dục 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2