intTypePromotion=3

Bài giảng Đo lường sản lượng quốc gia - Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
107
lượt xem
8
download

Bài giảng Đo lường sản lượng quốc gia - Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đo lường sản lượng quốc gia trình bày về sản lượng quốc gia là thước đo thành tựu kinh tế của quốc gia, sản lượng quốc gia là cơ sở hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô. Sản lượng quốc gia có ảnh hưởng đến sức mua cảu toàn xã hội. Là tài liệu tham khảo cho quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đo lường sản lượng quốc gia - Nguyễn Kim Nam

 1. Chöông 2 ÑO LÖÔØNG SAÛN LÖÔÏNG QUOÁC GIA T ng h p b i Nguy n Kim Nam 1
 2. LYÙ DO NGHIEÂN CÖÙU • Veà phía chính phuû Veà phía doanh nghieäp - SLQG laø thöôùc - SLQG aûnh höôûng ño thaønh töïu kinh teá ñeán söùc mua cuûa cuûa caùc quoác gia toaøn xaõ hoäi - SLQG laø cô sôû - Laø taøi lieäu tham hoaïch ñònh caùc chính khaûo cho quaù trình saùch kinh teá vó moâ hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh T ng h p b i Nguy n Kim Nam 2
 3. • Veà phía ngöôøi daân: GDP lieân quan ñeán thu nhaäp. GDP lieân quan ñeán cô hoäi vieäc laøm. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 3
 4. NOÄI DUNG CHÖÔNG II I. CHÆ TIEÂU GDP vaø GNP II. TÍNH TOAÙN GDP III. TÍNH CAÙC CHÆ TIEÂU KHAÙC T ng h p b i Nguy n Kim Nam 4
 5. I.CHÆ TIEÂU GDP vaø GNP. 1. Khaùi nieäm. GDP (Giaù trò toång saûn löôïng quoác noäi: Gross domestic product) Giaù trò löôïng haøng hoùa vaø dòch vuï cuoái cuøng ñöôïc taïo ra treân laõnh thoå moät nöôùc ñöôïc tính trong moät naêm. GNP (Giaù trò toång saûn löôïng quoác daân: Gross national product) Giaù trò löôïng haøng hoùa vaø dòch vuï cuoái cuøng do coâng daân moät nöôùc taïo ra ñöôïc tính trong moät naêm. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 5
 6. HAØNG HOÙA vaø DÒCH VUÏ (xeùt theo muïc ñích söû duïng) Haøng hoùa vaø dòch vuï • Haøng hoùa vaø dòch vuï cuoái trung gian cuøng: -Haøng hoùa baùn cho ngöôøi - Duøng laøm ñaàu vaøo söû duïng cuoái cuøng: Haøng cho vieäc saûn xuaát ra tieâu duøng, haøng xuaát haøng hoùa khaùc. khaåu. • vaø hoaëc - Ñöôïc söû duïng heát 1 laàn - Duøng laøm ñaàu vaøo cho trong quaù trình saûn xuaát saûn xuaát nhöng ñöôïc söû ñoù. duïng nhieàu laàn: Maùy moùc thieát bò, TSCÑ khaùc. giaù trò HHTG chuyeån heát vaøo giaù trò thaønh phaåm T ng h p b i Nguy n Kim Nam 6
 7. Ví duï: Trong laõnh th coù 3 doanh nghieäp (baûng), tính GDP cuûa quoác gia. STT DOANH NGHIEÄP GIAÙ TRÒ SAÛN GIAÙ TRÒ HAØNG XUAÁT HOÙA & DÒCH VUÏ CUOÁI CUØNG 1 Deät sôïi 1 2 Deät vaûi 2 3 May maëc 3 3 Toång giaù trò 6 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 7
 8. 2. Moái lieân heä giöõa GDP vaø GNP GDP = A + B (1) GNP = A + C (2) A laø giaù trò saûn löôïng (thu nhaäp) do coâng daân moät nöôùc taïo ra C treân laõnh thoå A B laø giaù trò saûn löôïng (thu nhaäp) do coâng daân nöôùc khaùc taïo ra B treân laõnh thoå (TN töø YTSXNK) C laø giaù trò saûn löôïng (thu nhaäp) VN ≠ do coâng daân trong nöôùc taïo ra treân laõnh thoå nöôùc khaùc (TN töø YTSXXK) (1) => A= GDP - B => GNP = GDP + C - B T ng h p b i Nguy n Kim Nam 8
 9. GNP = GDP + NIA NIA (Net Income From Abroad: Thu nhaäp roøng töø nöôùc ngoaøi) Caùc nöôùc phaùt trieån : NIA > 0 GNP > GDP Caùc nöôùc ñang phaùt trieån: NIA < 0 GNP < GDP T ng h p b i Nguy n Kim Nam 9
 10. II.TÍNH GDP 1. Caùc loaïi giaù tính GDP a. Giaù hieän haønh b. Giaù coá ñònh c. Giaù thò tröôøng d. Giaù yeáu toá saûn xuaát T ng h p b i Nguy n Kim Nam 10
 11. a. GIAÙ HIEÄN HAØNH (p1) - Laø loaïi giaù hieän ñang löu haønh ôû moãi thôøi ñieåm. - Tính GDP theo giaù hieän haønh ta ñöôïc chæ tieâu GDP danh nghóa (Nominal GDP: GDPn). - Tính GDPn mang tính chaát toång keát cho naêm hieän haønh - Söï gia taêng cuûa GDP danh nghóa qua caùc naêm coù theå do laïm phaùt gaây neân. =>Khoâng duøng GDPn ñeå ñaùnh giaù taêng tröôûng KT T ng h p b i Nguy n Kim Nam 11
 12. b. GIAÙ COÁ ÑÒNH (p0) - Laø giaù naêm goác (naêm coù neàn kinh teá töông ñoái oån ñònh nhaát ñöôïc Thoáng keâ choïn laøm goác cho caùc naêm khaùc). -Tính GDP theo giaù coá ñònh ta ñöôïc chæ tieâu GDP thöïc teá (Real GDP: GDPr). -Ñaây laø chæ tieâu duøng ñeå ño löôøng taêng tröôûng KT vì ñaõ loaïi laïm phaùt qua caùc naêm. 94 q95 q96 q 97 q98 q99 q2000 q2001 ….. po ↑GDPr = ∑poq1 ↑ ….. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 12
 13. D% (Deflator GDP): Heä soá giaûm phaùt GDP : Chæ soá giaù (Heä soá phaûn aûnh möùc tröôït giaù ôû kyø hieän haønh so kyø goác) D(%) = ∑pq 1 1 ( x100%) ∑p q 0 1 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 13
 14. c. Giaù thò tröôøng (mp - market price) - Laø giaù baùn haøng hoùa, dòch vuï treân thò tröôøng coù chöùa thueá giaùn thu - Tính theo giaù naøy ta coù chæ tieâu GDP theo giaù thò tröôøng (GDPmp) - Tính theo mp deã taäp hôïp vì caên cöù vaøo giaù baùn thöïc treân thò tröôøng nhöng khi thueá thay ñoåi coù theå laøm aûnh höôûng ñeán GDP T ng h p b i Nguy n Kim Nam 14
 15. d. Giaù theo yeáu toá saûn xuaát (factors costs : fc) +Laø giaù tính theo chi phí cuûa caùc yeáu toá saûn xuaát ñaõ söû duïng ñeå taïo ra saûn phaåm, dòch vuï. +Laø giaù khoâng tính thueá GDP fc = GDP mp - Ti T ng h p b i Nguy n Kim Nam 15
 16. Coù : GDPn (mp) thueá GDPn (p1) Khoâng thueá: GDPn (fc) (mp) T ng h p b i Nguy n Kim Nam 16
 17. 2.Tính GDP danh nghóa theo giá tt (mp) a. Sô ñoà chu chuyeån kinh teá. M S C C+I+G Nöôùc ngoaøi X G I Td Ti Hoä gia ñình Chính Phuû Doanh nghieâp Tr W, R, i, Pr T ng h p b i Nguy n Kim Nam 17
 18. b. Caùc phöông phaùp tính GDP b1. Phöông phaùp saûn xuaát GDP = Σ V.Ai V.A = Giaù trò saûn xuaát – Chi phí trung gian Löu yù: Trong GDP coù chöùa giaù trò haøng toàn kho, khaáu hao vaø thueá giaùn thu. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 18
 19. b2. Phöông phaùp chi tieâu GDP = C + I + G + X – M Chi tieâu thöïc I = Giaù trò TLLÑ môùi + Giaù trò haøng toàn kho AD = C + I + G + X – M Chi tieâu döï kieán T ng h p b i Nguy n Kim Nam 19
 20. b3. Phöông phaùp thu nhaäp • GDP = w + i + R + Pr + Ti + De W: coù chöùa thueá thu nhaäp caù nhaân. Pr: + Lôïi nhuaän noäp ngaân saùch (thueá thu nhaäp doanh nghieäp) + Lôïi nhuaän laäp quyõ (quyõ taùi ñaàu Pr* tö, phuùc lôïi, khen thöôûng…) PrN (Pr sau thueá) + Lôïi nhuaän chia chuû doanh nghieäp vaø coå ñoâng T ng h p b i Nguy n Kim Nam 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản