intTypePromotion=3

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
31
lượt xem
6
download

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Độc chất học môi trường. Chương này trình bày những nội dung như: Nền tảng của độc chất học môi trường, tính bền vững của độc chất trong môi trường, ảnh hưởng của độc chất, sự phân hủy của độc chất trong môi trường, sự tích lũy sinh học các độc chất, tích lũy sinh học, hậu quả của tích lũy sinh học, các yếu tố ảnh hưởng đến sự tích lũy sinh học,… Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chöông 4<br /> ÑOÄC CHAÁT HOÏC MOÂI<br /> TRÖÔØNG<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM<br /> <br /> Neàn taûng cuûa ñoäc chaát hoïc<br /> moâi tröôøng<br /> Caùc hoùa chaát ñöôïc thaûi vaøo moâi tröôøng thöôøng<br /> xuyeân vaø lieân tuïc.<br /> Khi vaøo trong moâi tröôøng thì nhöõng hoùa chaát naøy<br /> ñöôïc phaân taùn ra xa nguoàn thaûi nhanh choùng.<br /> Caùc hoùa chaát khoâng nhöõng gaây aûnh höôûng ñeán ñôøi<br /> soáng hoang daõ maø coøn ñeán con ngöôøi<br /> Do ñoù, caàn phaûi coù moät söï hieåu bieát veà thuoäc tính<br /> cuûa hoùa chaát vaø haäu quaû cuûa chuùng gaây neân.<br /> <br /> •<br /> <br /> Vaø ngaønh ñoäc chaát hoïc ra ñôøi.<br /> <br /> Ngaønh ñoäc chaát hoïc<br /> <br /> Ñoäc hoïc Söùc khoûe<br /> moâi tröôøng<br /> <br /> Taùc ñoäng cuûa hoùa chaát<br /> leân con ngöôøi<br /> <br /> Ñoäc hoïc Sinh<br /> thaùi<br /> <br /> Taùc ñoäng cuûa hoùa<br /> chaát leân heä sinh thaùi<br /> vaø caáu thaønh HST<br /> <br /> Tính beàn vöõng cuûa ñoäc chaát trong moâi<br /> tröôøng<br /> Tính beàn vöõng thaáp<br /> <br /> Ñoäc tính thaáp<br /> <br /> Tính beàn vöõng cao<br /> <br /> Ñoäc tính cao<br /> <br /> • Ñaùnh giaù tính beàn vöõng cuûa ñoäc chaát qua thôøi gian<br /> baùn phaân huûy cuûa chuùng<br /> <br /> Thôøi gian baùn phaân huûy cuûa moät soá chaát trong<br /> moâi tröôøng<br /> Độc chất<br /> <br /> Thời gian bán phân hủy<br /> <br /> Môi trường<br /> <br /> DDT<br /> <br /> 10 năm<br /> <br /> Đất<br /> <br /> TCDD<br /> <br /> 9 năm<br /> <br /> Đất<br /> <br /> Atrazine<br /> <br /> 25 tháng<br /> <br /> Nước<br /> <br /> Benzoperylene (PAH)<br /> <br /> 14 tháng<br /> <br /> Đất<br /> <br /> Phenanthrene (PAH)<br /> <br /> 138 ngày<br /> <br /> Đất<br /> <br /> Carbofuran<br /> <br /> 45 ngày<br /> <br /> Nước<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản