intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng: Giới thiệu về quản lý dự án – quản lý dự án xây dựng

Chia sẻ: Lưu Trường Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

95
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB)Bài giảng "Giới thiệu về quản lý dự án – quản lý dự án xây dựng" được biên soạn với các nội dung: Tổng quan về quản lý dự án & quản lý dự án xây dựng, các tiêu chuẩn quản lý dự án trên thế giới, chủ nhiệm dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Giới thiệu về quản lý dự án – quản lý dự án xây dựng

Đại học Mở TP.HCM<br /> Cao học Xây dựng dân dụng & Công nghiệp<br /> <br /> GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN<br /> – QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG<br /> <br /> PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tự giới thiệu<br /> Hoï vaø teân: LÖU TRÖÔØNG VAÊN<br /> Naêm sinh: 1965<br /> Giaùo duïc:<br /> Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991.<br /> Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho<br /> phaân tích chính saùch”, 1998.<br /> Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of<br /> Technology (AIT), Thailand, 2002.<br /> Tiến sỹ chuyeân ngaønh Kỹ thuật & Quản lý xây dựng taïi Pukyong National University<br /> (PKNU),Busan, Korea<br /> Lónh vöïc nghieân cöùu: Quaûn lyù döï aùn, Phaân tích & thẩm định ñaàu tö XD - baát ñoäng saûn,<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu.<br /> ĐT di động: 0972016505<br /> Email: luutruongvan@gmail.com<br /> Website: http://sites.google.com/site/luutruongvan/<br /> PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ<br /> ÁN & QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG<br /> <br /> PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Baïn khoâng theå quaûn lyù nhöõng gì maø baïn khoâng hoïach ñònh<br /> Baïn khoâng theå hoïach ñònh nhöõng gì maø baïn khoâng ño<br /> löôøng/ñònh löôïng<br /> Baïn khoâng theå ño löôøng/ñònh löôïng nhöõng gì maø baïn khoâng<br /> bieát<br /> Baïn khoâng theå quaûn lyù nhöõng gì maø baïn khoâng bieát hoaëc<br /> khoâng coù kieán thöùc veà noù<br /> PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Câu hỏi thảo luận<br /> Theo các anh/chị các mục tiêu của dự án là gì?<br /> Quy mô dự án là gì?<br /> Hãy nhận dạng các bên tham gia dự án<br /> Theo anh/chị dự án này thành công hay thất bại?<br /> Tại sao anh/chị lại đánh giá như thế?<br /> Theo anh/chị vì sao dự án này thất bại?<br /> <br /> PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2