intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

Chia sẻ: BDBC BDBC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

68
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Khái quát về tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Nắm được khái quát về hệ thống thông tin kế toán, hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hệ thống thông tin kế toán, nắmvững các nguyên tắc tổ chức hệ thống thông tin kế toán, nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức hệ thống thông tin kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

 1. Học phần Hệ thống thông tin kế toán Biên soạn: TS Nguyễn Hữu Cường, Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Email: cuonghien@gmail.com; cuonghien@due.edu.vn © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 2. Chương 1 Khái quát về tổ chức hệ thống thông tin kế toán Prepared by: Nguyễn Hữu Cường, PhD (Queensland University of Technology) Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 3. Mục tiêu 1. Nắm được khái quát về hệ thống thông tin kế toán Sau khi học xong chương này, bạn có 2. Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hệ thống thông tin thể: kế toán. 3. Nắm vững các nguyên tắc tổ chức hệ thống thông tin kế toán. 4. Nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức hệ thống thông tin kế toán. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 4. Khái quát hệ thống thông tin kế toán Khái niệm Hệ thống thông tin kế toán là một hệ thống nhằm thu thập, ghi nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu nhằm tạo ra thông tin cho người ra sử dụng. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 5. Khái quát hệ thống thông tin kế toán Accounting process The accounting process includes the bookkeeping function. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 6. Khái niệm hệ thống thông tin kế toán Hệ thống: là một tập hợp gồm hai hay nhiều phần tử tích hợp với nhau nhằm đạt được một mục tiêu xác định. Dữ liệu: là các sự kiện được thu thập, ghi nhận, lưu trữ và xử lý bởi hệ thống thông tin.  Dữ liệu về tính có thật của sự kiện  Dữ liệu về tính các nguồn lực bị ảnh hưởng  Dữ liệu về chủ thể (con người) Thông tin: là những dữ liệu đã được tổ chức và xử lý để có nghĩa cho người sử dụng. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 7. Khái quát hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin kế toán có thể được định nghĩa là một tập hợp các dữ liệu và các thủ tục xử lý nhằm tạo ra những thông tin cần thiết cho người sử dụng. Các yếu tố của một hệ thống thông tin kế toán:  Con người  Các thủ tục và những chỉ dẫn  Dữ liệu  Phương tiện xử lý  Các thủ tục kiểm soát nội bộ © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 8. Khái quát hệ thống thông tin kế toán Chức năng của HTTTKT Thu thập và lưu trữ về các hoạt động, về các nguồn lực, về nhân sự. Xử lý các dữ liệu tạo thành thông tin hữu ích cho việc đề ra các quyết định, đặc biệt là các quyết định của quản trị doanh nghiệp. Thiết lập các thủ tục kiểm soát thoả đáng để bảo vệ tài sản của DN, trong đó bao gồm cả việc bảo vệ dữ liệu của DN © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 9. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán Khái niệm  Tổ chức sắp xếp công tác kế toán và tổ chức bộ máy nhân sự kế toán nhằm tạo lập thông tin kế toán thông qua các quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho yêu cầu quản lý.  Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phải thực hiện theo một mô hình tổ chức công tác kế toán nhất định, trên cơ sở những nguyên tắc nhất định và gắn với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 10. Nội dung cơ bản của tổ chức HTTTKT 1. Vận dụng mô hình tổ chức công tác kế toán phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị. 2. Tổ chức quá trình tạo lập thông tin kế toán. 3. Tổ chức bộ máy kế toán. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 11. Khái niệm và ý nghĩa tổ chức HTTTKT Ý nghĩa Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tốt, giúp đơn vị có được một bộ máy kế toán gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và có chất lượng cho quản lý © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 12. Các nguyên tắc tổ chức HTTTKT Tính thống nhất giữa kế toán và quản lý - Sự tồn tại của nhiều bộ phận trong một đơn vị kế toán.  Quan hệ giữa bộ phận kế toán với các bộ phận khác trong hệ thống thông tin doanh nghi  Cần bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tạo lập thông tin phục vụ các cấp quản trị khác nhau.  Biểu hiện của sự thống nhất trong quá trình thu thập thông tin? Xử lý thông tin? Cung cấp thông tin? © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 13. Các nguyên tắc tổ chức Tính thống nhất về nội dung, phương pháp kế toán với các chuẩn mực và chế độ kế toán - Chức năng của kế toán đối với Nhà nước - Quản lý Nhà nước đối với kế toán © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 14. Các nguyên tắc tổ chức Phù hợp với đặc điểm của đơn vị - Đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng đơn vị sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc tổ chức hạch toán kế toán? - Không tồn tại một mô hình tổ chức tạo lập thông tin kế toán mẫu cho tất cả các đơn vị, mà phải luôn có sự vận dụng cho phù hợp. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 15. Các nguyên tắc tổ chức Đảm bảo tính hiệu quả - Chất lượng của thông tin kế toán - Xem xét mối quan hệ giữa chi phí với lợi ích (Cost-benefit consideration/principle) © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 16. Vận dụng mô hình tổ chức công tác kế toán  Khái niệm về mô hình tổ chức công tác kế toán  Quan hệ về phân phối công tác kế toán giữa các cấp trong cùng một hệ thống quản lý trên cơ sở quy hoạch thông tin ở mỗi cấp.  Các mối quan hệ trong một mô hình tổ chức hệ thống thông tin kế toán  Quan hệ về phân công công tác kế toán  Quan hệ về bố trí nhân sự kế toán © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 17. Các mô hình tổ chức công tác kế toán Mô hình tập trung Tại văn phòng công ti Tại các đơn vị phụ thuộc - Bộ máy kế toán chỉ hình - Chỉ có bố trí nhân viên thành tại VPCT hạch toán ban đầu - Toàn bộ công tác kế toán - Thu nhận, kiểm tra và tổng tập trung tại VPCT hợp chứng từ - Xử lí tất cả các nghiệp vụ - Định kí, chuyển chứng từ kinh tế phát sinh trong toàn về VPCT đơn vị © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 18. Mô hình tổ chức công tác kế toán tập trung Ưu, nhược điểm  Lãnh đạo thống nhất và tập trung đối với công tác kế toán;  Thuận tiện cho việc cơ giới hóa công tác kế toán;  Thuận tiện cho việc kiểm tra kế toán;  Cung cấp kịp thời thông tin về các đơn vị trực thuộc cho đơn vị cấp trên.  Chức năng giám sát, kiểm tra của kế toán không được phát huy đầy đủ ở các đơn vị trực thuộc © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 19. Các mô hình tổ chức công tác kế toán Mô hình phân tán Tại văn phòng công ti Tại các đơn vị phụ thuộc - Tổ chức bộ máy kế toán - Tổ chức bộ máy kế toán tại tại VPCT. các đơn vị phụ thuộc. - Thu thập, xử lí và thông - Thu thập, xử lí và thông tin về các NVKT xảy ra tại tin về các NVKT xảy ra tại VPCT. các đơn vị. - Tổng hợp các báo cáo bộ - Cuối kí, chuyển báo cáo kế phận để lập báo cáo cho toán về VPCT để tiếp tục xử toàn công ti. lí. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 20. Mô hình tổ chức công tác kế toán phân tán Ưu, nhược điểm  Công tác kế toán gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trực thuộc;  Giúp cho kế toán thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra về các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị phụ thuộc và phục vụ tốt cho các bộ phận quản lý tại đơn vị phụ thuộc;  Bộ máy kế toán cồng kềnh, thông tin về hoạt động tại các đơn vị phụ thuộc cho đơn vị cấp trên bị chậm trễ, đơn vị cấp trên khó chỉ đạo sát sao công tác kế toán © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2