intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

2
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 15 - Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân – trung hòa. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện ly, phản ứng thủy phân và cân bằng thủy phân, chuẩn độ axit – bazơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa đại cương: Chương 15 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

 1. CHÖÔNG 15 PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI ION VAØ CAÂN BAÈNG THUÛY PHAÂN – TRUNG HOØA CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI ION TRONG DUNG DÒCH ÑIEÄN LY „ Coù phaûn öùng trao ñoåi ion giöõa 2 chaát AX vaø BY trong dung dòch nhö sau: AX + BY  AY + BX Khi phaûn öùng ñaït traïng thaùi caân baèng, ta coù: G = -RTlnK K laø haèng soá caân baèng. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. „ Ñieàu kieän xaûy ra phaûn öùng trao ñoåi ion laø: − Moät trong caùc saûn phaåm laø chaát keát tuûa, chaát ñieän ly yeáu hay chaát bay hôi. „ Ví duï: Pb NO 3 2 Na 2 SO 4 PbSO 4 2 NaNO 3 KCN HNO 3 HCN KNO 3 Na 2 S 2 HCl H 2S 2 NaCl CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. „ Trong tröôøng hôïp caû hai veá ñeàu coù chaát khoù tan, ñieän ly yeáu, deã bay hôi. Ta phaûi döïa vaøo haèng soá ñieän ly, tích soá tan ñeå so saùnh. „ Ví duï: AgCl KI AgI KCl „ Caân baèng seõ dòch chuyeån veà beân coù K hay T nhoû hôn. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. PHAÛN ÖÙNG THUÛY PHAÂN VAØ CAÂN BAÈNG THUÛY PHAÂN „ Ñònh nghóa: “Söï thuûy phaân muoái laø phaûn öùng trao ñoåi giöõa caùc ion cuûa muoái vôùi caùc ion cuûa nöôùc” „ Toång quaùt MA + H2O  HA + MOH „ Phaûn öùng thuûy phaân laø phaûn öùng ngöôïc cuûa phaûn öùng trung hoøa vaø laø phaûn öùng T ‟ N. „ Sau ñaây xeùt söï thuûy phaân cuï theå moät soá loaïi muoái khaùc nhau. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. „ Muoái taïo thaønh bôûi acid maïnh vaø base yeáu − Ví duï: NH4Cl + H2O  NH4OH + HCl Phöông trình ion phaân töû ruùt goïn: NH4+ + H2O  NH4OH + H+ − Ñoä thuûy phaân: h = n/n0 − n: soá phaân töû muoái bò thuûy phaân. − n0: soá phaân töû muoái hoøa tan trong dung dòch. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. „Goïi Kcb laø haèng soá caân baèng cuûa caân baèng sau: M+ + H2O  MOH + H+ C MOH C C MOH C C H H OH K cb C C H 2O C C H 2O C M M OH Vì [H2O] laø const, do ñoù C MOH C C H OH K cb C H 2O KT C C M OH KT goïi laø haèng soá thuyû phaân. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Döïa vaøo haèng soá base Kb vaø haèng soá nöôùc Kn, töø heä thöùc treân ta coù: C C K n K OH M C H b C C MOH OH C MOH K n K n K T C C K b M OH CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. „ Goïi Cm laø noàng ñoä muoái vaø h laø ñoä thuûy phaân. Ta coù: C MOH C C m h H C C m C m h M C h .C h h 2 m m K C m C m C m h 1 h − Khi ñoä thuûy phaân nhoû, 1- h 1. Luùc naøy: 2 K t K n KT Cmh h Cm K bC m CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. „pH cuûa dung dòch thuyû phaân cuûa muoái taïo bôûi acid maïnh vaø base yeáu. „Ta coù: [H+] = Cmh vôùi h K n K bC m CmK n [H ] K b Töø ñoù: 1 pH lg[ H ] pK n pK b lg C m 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. „ Muoái taïo bôûi acid yeáu vaø base maïnh − Laäp luaän töông töï nhö treân. Xeùt ví duï sau: CH3COONa + H2O  CH3COOH + NaOH A- + H2O  HA + OH- C AC K OH n KT C K a A K n h K aC m CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. „pH cuûa dung dòch thuyû phaân cuûa muoái taïo bôûi acid yeáu vaø base maïnh. Laäp luaän hoaøn toaøn töông töï tröôøng hôïp muoái taïo bôûi acid maïnh vaø base yeáu, ta coù: 1 pH pK n pK a lg C m 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. Muoái taïo bôûi acid yeáu vaø base yeáu „ Xeùt tröôøng hôïp: NH4CN + H2O  NH4OH + HCN Phöông trình ion-phaân töû: NH4+ + CN- + H2O  NH4OH + HCN „ Neáu Ka>Kb moâi tröôøng axit, ngöôïc laïi. „ Neáu Ka Kb, moâi tröôøng trung tính. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. „ Toång quaùt: M+ + A- + H2O  MOH + HA C HA C MOH KT C C M A Nhaân töû soá vaø maãu soá cho K n C C H OH C MA C MOH K n C HA C MOH K T K n C C C C C C C C M A H OH H A M OH CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. K n K T K aK b Vôùi CMOH = CHA = hCm CM+ = CA- = Cm-hCm Cm, ta coù C MA C MOH hC m hC m 2 KT 2 h C C Cm M A Do ñoù: K n h K aK b CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. „pH cuûa dung dòch thuyû phaân cuûa muoái taïo bôûi acid yeáu vaø base yeáu. Döïa treân HA (hay MOH cuõng vaäy), ta coù: HA  H+ + A- C C A H K a C HA Do HA laø acid yeáu, neân CHA hCm CA- töø caân baèng ñieän ly cuûa HA quaù nhoû so vôùi CA- töø phöông trình thuyû phaân, neân CA- Cm. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. „Töø ñoù: K aC HA K a hC m K n C hK a K a H C Cm K aK b A „Cuoái cuøng: 1 pH pK n pK a pK b 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. VÔÙI SÖÏ THUÛY PHAÂN NHIEÀU BAÄC „ Ví duï: CO3-2 + H2O  HCO3- + OH- , KT1 HCO3- + H2O  H2CO3 + OH- , KT2 K n K n K T1 , K T2 K a2 K a1 Do K a1 K a2 KT 1 KT 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. „ Keát luaän „ Acid, base taïo thaønh caøng keùm ñieän ly ñoä thuûy phaân caøng lôùn. „ Noàng ñoä taêng ñoä thuûy phaân giaûm. „ Nhieät ñoä taêng thì ñoä thuûy phaân taêng. „ KT phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. CHUAÅN ÑOÄ AXIT, BAZÔ „ Ñeå chuaån ñoä moät acid baèng moät base (hay ngöôïc laïi), ta söû duïng töông quan sau: CHAVHA = CMOHVMOH (Ñònh luaät ñöông löôïng) Ñieåm acid vaø base vöøa phaûn öùng ñuû vôùi nhau goïi laø ñieåm töông ñöông. Ta xaây döïng ñöôøng cong chuaån ñoä ñeå xaùc ñònh ñieåm töông ñöông. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2