intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí (Đại học Kinh tế TP. HCM)

Chia sẻ: Tần Mộc Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

16
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về mục đích và chức năng của kế toán chi phí; phân biệt Kế toán chi phí, Kế toán tài chính, và Kế toán quản trị; quá trình vận động của chi phí trong công ty sản xuất; kế toán chi phí trong môi trường cạnh tranh toàn cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  1. KẾ TOÁN CHI PHÍ 1 Những vấn đề chung về KTCP 2 Phân loại chi phí và giá thà nh sản phẩm 3 Kế toá n chi phí sản xuất và tın ́ h giá thà nh sản phẩm theo chi phí thực tế 4 Kế toá n chi phí sản xuất và tın ́ h giá thà nh sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính Kế toá n chi phí sản xuất và tın ́ h giá thà nh sản phẩm 5 theo chi phí định mức TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ™Keá toaùn CP (lyù thuyeát) – Taäp theå taùc giaû. ™Keá toaùn CP (toùm taét lyù thuyeát, baøi taäp vaø baøi giaûi) – Buøi Vaên Tröôøng. ™Keá toaùn taäp hôïp CP SX vaø tính giaù thaønh SP – NGUT Vuõ Huy Caåm. ™Keá toaùn CP – Nathan S. Lavin, Ñaëng Kim Cöông dòch. ™Cost Accounting, Charles T. Horngren, George Foster, A Managerial Emphasis… 1
  2. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ I. Mục đích và chức năng của kế toán chi phí. II. Phân biệt Kế toán chi phí, Kế toán tài chính, và Kế toán quản trị. III. Quá trình vận động của chi phí trong công ty sản xuất. IV. Kế toán chi phí trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. I. Mục đích và chức năng của kế toán chi phí. 1. Mục đích của kế toán chi phí Nhà quản lý cấp cao Kế toán tài chính Kế toán quản trị KẾ TOÁN CHI PHÍ Nhà quản lý cấp thấp 2. Chức năng của kế toán chi phí 2
  3. II. So sánh Kế toán tài chính và Kế toán chi phí. Caên cöù so KTTC KTCP saùnh Ñoái töôïng söû duïng TT Ñaëc ñieåm TT II. So sánh Kế toán tài chính và Kế toán chi phí. Caên cöù so KTTC KTCP saùnh Baùo caùo thöïc hieän Phaïm vi baùo caùo Kyø baùo caùo III. Qúa trình vận động của chi phí trong công ty sản xuất. 1. Đặc điểm hoạt động của công ty sản xuất Quản lý hành chính 3
  4. 2. Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp sản xuất Toång GÑ GÑSX GÑ KD GÑ NS GÑ TC GÑ KT XNSX. Keá toaùn Kieåm tra Cung öùng Tieáp thò Nhaân söï Kieåm toaùn chaát löôïng Kho Cöûa haøng Thi ñua Thuû quyõ Nghieân cöùu Baûo trì 3. Quá trình vận động của chi phí trong doanh nghiệp sản xuất IV. Kế toán chi phí trong môi trường cạnh tranh toàn cầu 1. Những yêu cầu mới đối với thông tin kế toán chi phí. a. Áp lực cạnh tranh toàn cầu. 9 Yêu cầu quản lý dựa trên hoạt động. 9 Quản lý chất lượng theo tư duy theo chuỗi giá trị. 9 Sự thay đổi của công nghệ sản xuất. 9 Mức độ cạnh tranh mở rộng trên phạm vi toàn cầu. b. Yêu cầu thông tin của nhà quản trị. 9 Thông tin về giá thành sản phẩm cần phải chính xác. 9 Thông tin kịp thời để nàh quản trị có thể ra quyết định kịp lúc. 4
  5. 2. Sự đổi mới của Kế toán chi phí. 9 Sử dụng hệ thống tính giá thành dựa trên Quá trình phân bổ Chi phí theo mức độ hoạt động ( ABC ) nhằm đo lường chính xác hơn Chi phí của các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ. 9 Xây dựng Hệ thống quản lý dựa trên hoạt động (ABM). 9 Áp dụng Phương pháp tính giá thành có khả năng đáp ứng thông tin nhanh ( Mô hình 2, Mô hình 3). 9 Xây dựng mô hình Quản lý chất lượng toàn diện (TQM). 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2