intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - Lê Thị Minh Châu

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

62
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Báo cáo tài chính" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp; hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính; đọc, hiểu BCTC và một số đánh giá về doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - Lê Thị Minh Châu

03/05/2013<br /> <br /> KHOA K TOÁN – KI M TOÁN, Đ I H C M<br /> <br /> TPHCM<br /> <br /> MÔN K TOÁN TÀI CHÍNH 3<br /> <br /> Chương 3:<br /> <br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> GV: Lê Th Minh Châu<br /> <br /> N I DUNG<br /> T ng quan v báo cáo tài chính doanh nghi p:<br /> Nh ng quy đ nh chung<br /> Các chu n m c KT có liên quan;<br /> M t s nguyên t c và yêu c u chi ph i<br /> N i dung và k t c u c a các BCTC<br /> <br /> M C TIÊU<br /> Sau khi h c xong chương này, sinh viên có th :<br /> Có ki n th c t ng quan v báo cáo tài chính doanh<br /> nghi p: các quy đ nh chung; các chu n m c có liên<br /> quan; các nguyên t c và yêu c u; các y u t cơ b n; n i<br /> dung, ý nghĩa c a các BCTC…<br /> Có k năng l p và trình bày báo cáo tài chính theo các<br /> quy đ nh hi n hành;<br /> Hi u đư c các thông tin cơ b n trong BCTCvà đánh giá<br /> v doanh nghi p<br /> <br /> T ng quan v báo cáo tài<br /> chính doanh nghi p<br /> Nh ng quy đ nh chung<br /> Các chu n m c KT có liên quan;<br /> M t s nguyên t c và yêu c u chi ph i<br /> N i dung và k t c u c a các BCTC<br /> <br /> Hư ng d n l p và trình bày BCTC:<br /> B ng cân đ i k toán;<br /> Báo cáo k t qu kinh doanh;<br /> Báo cáo lưu chuy n ti n t ;<br /> Thuy t minh BCTC<br /> <br /> Đ c, hi u BCTC và m t s đánh giá v doanh nghi p<br /> <br /> 1<br /> <br /> 03/05/2013<br /> <br /> Caùc quy ñònh chung<br /> <br /> Cô sôû phaùp lyù<br /> <br /> Muïc ñích cuûa BCTC<br /> <br /> Luật Keá Toaùn;<br /> Caùc nghò ñònh höôùng daãn;<br /> Chuaån möïc KT Vieät Nam: VAS 01, 21, 24, 29;<br /> Caùc thoâng tö höôùng daãn;<br /> QÑ 15/2006/QÑ-BTC vaø caùc vaên baûn söûa ñoåi boå<br /> sung (TT244/2009/TT-BTC)<br /> <br /> •<br /> <br /> Cung caáp thoâng tin veà tình hình taøi chính, tình hình kinh<br /> doanh vaø caùc luoàng tieàn cuûa DN<br /> <br /> Traùch nhieäm laäp vaø trình baøy BCTC<br /> •<br /> <br /> Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu) doanh nghieäp chòu traùch<br /> nhieäm veà laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính<br /> <br /> •<br /> <br /> Kyø laäp BCTC:<br /> Kyø laäp BCTC naêm<br /> Kyø laäp BCTC giöõa nieân ñoä (quyù)<br /> Kyø laäp BCTC khaùc<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Caùc quy ñònh chung<br /> <br /> Caùc quy ñònh chung<br /> <br /> Yeâu caàu laäp vaø trình baøy BCTC<br /> <br /> Heä thoáng BCTC<br /> <br /> Trung thöïc vaø hôïp lyù<br /> Löïa choïn vaø aùp duïng caùc chính saùch theo quy<br /> ñònh cuûa chuaån möïc keá toaùn<br /> Cung caáp thoâng tin ñaùng tin caäy:<br /> <br /> Baûng caân ñoái keá toaùn;<br /> Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh;<br /> Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä;<br /> Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính;<br /> <br /> Trình baøy trung thöïc hôïp lyù tình hình vaø keát quaû KD<br /> Phaûn aûnh baûn chaát hôn laø hình thöùc<br /> Trình baøy khaùch quan, khoâng thieân vò<br /> Tuaân thuû nguyeân taéc thaän troïng<br /> Trình baøy ñaày ñuû treân moïi khía caïnh trong yeáu<br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 03/05/2013<br /> <br /> Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC<br /> <br /> Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC<br /> <br /> Hoaït ñoäng lieân tuïc<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> - BCTC ñöôïc laäp vôùi giaû thieát hoaït ñoäng lieân tuïc<br /> - Neáu thöïc teá khaùc vôùi giaû thieát naøy, BCTC phaûi ñöôïc laäp treân cô<br /> sôû khaùc vaø phaûi neâu roõ lyù do vaø cô sôû laäp<br /> - Giaùm ñoác phaûi ñaùnh giaù veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa ñôn<br /> vò trong thôøi gian toái thieåu 12 thaùng keå töø ngaøy keát thuùc nieân ñoä<br /> <br /> Cô sôû doàn tích<br /> •<br /> <br /> BCTC phaûi laäp treân cô sôû doàn tích tröø caùc thoâng tin lieân quan ñeán<br /> caùc luoàng tieàn<br /> <br /> Nhaát quaùn<br /> Vieäc trình baøy vaø phaân loaïi khoaûn muïc phaûi nhaát quaùn töø<br /> nieân ñoä naøy sang nieân ñoä khaùc, tröø khi caàn phaûi thay ñoåi<br /> hoaëc theo yeâu caàu cuûa chuaån möïc<br /> Khi thay ñoåi, phaûi phaân loaïi laïi thoâng tin so saùnh vaø giaûi<br /> trình lyù do, aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi.<br /> <br /> Troïng yeáu vaø taäp hôïp<br /> Töøng khoaûn muïc troïng yeáu phaûi ñöôïc trình baøy rieâng<br /> bieät trong baùo caùo taøi chính.<br /> Caùc khoaûn muïc khoâng troïng yeáu thì khoâng phaûi trình<br /> baøy rieâng reõ maø ñöôïc taäp hôïp vaøo nhöõng khoaûn muïc<br /> coù cuøng tính chaát hoaëc chöùc naêng.<br /> Coù tröôøng hôïp khoâng ñöôïc coi laø troïng yeáu ñeå trình<br /> baøy rieâng reõ treân BCTC nhöng ñöôïc coi laø troïng yeáu<br /> phaûi trình baøy trong Baûn thuyeát minh.<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC<br /> <br /> Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC<br /> <br /> Coù theå so saùnh<br /> <br /> Buø tröø<br /> Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû trình baøy<br /> treân baùo caùo taøi chính khoâng ñöôïc buø tröø.<br /> Caùc khoaûn muïc doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi<br /> phí chæ ñöôïc buø tröø khi:<br /> Ñöôïc quy ñònh taïi moät chuaån möïc keá toaùn<br /> khaùc; hoaëc<br /> Caùc khoaûn laõi, loã vaø caùc chi phí lieân quan<br /> phaùt sinh töø caùc giao dòch vaø caùc söï kieän<br /> gioáng nhau hoaëc töông töï vaø khoâng coù tính<br /> troïng yeáu.<br /> 11<br /> <br /> Soá lieäu cuûa kyø baùo caùo vaø soá lieäu cuûa kyø so saùnh<br /> Caùc thoâng tin so saùnh caàn phaûi bao goàm caùc thoâng tin<br /> dieãn giaûi baèng lôøi neáu ñieàu naøy laø caàn thieát giuùp cho hieåu<br /> roõ ñöôïc baùo caùo taøi chính<br /> Khi thay ñoåi caùch trình baøy hoaëc caùch phaân loaïi, thì phaûi<br /> phaân loaïi laïi caùc soá lieäu so saùnh (tröø khi vieäc naøy khoâng<br /> theå thöïc hieän ñöôïc), vaø trình baøy tính chaát, soá lieäu vaø lyù<br /> do vieäc phaân loaïi laïi.<br /> Neáu khoâng theå thöïc hieän ñöôïc vieäc phaân loaïi laïi thì<br /> doanh nghieäp caàn phaûi neâu roõ lyù do vaø tính chaát cuûa<br /> nhöõng thay ñoåi neáu vieäc phaân loaïi laïi caùc soá lieäu ñöôïc<br /> thöïc hieän.<br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 03/05/2013<br /> <br /> Höôùng daãn laäp BCTC<br /> <br /> BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN<br /> <br /> Baùo caùo taøi chính naêm:<br /> <br /> Phaûn aûnh tình hình TC cuûa DN taïi moät thôøi<br /> ñieåm<br /> Caùc yeáu toá cuûa BCÑKT<br /> <br /> Baûng caân ñoái keá toaùn<br /> Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh<br /> Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä<br /> Thuyeát minh BCTC<br /> <br /> Taøi saûn<br /> Nôï phaûi traû<br /> Voán chuû sôû höõu<br /> <br /> Höôùng daãn laäp BCÑKT<br /> <br /> 13<br /> <br /> Taøi saûn<br /> <br /> 14<br /> <br /> Phaân loaïi taøi saûn<br /> <br /> Ñònh nghóa: Taøi saûn laø nhöõng nguoàn löïc kinh teá<br /> do doanh nghieäp kieåm soaùt,<br /> laø keát quaû cuûa moät söï kieän trong quaù khöù<br /> ñöôïc mong ñôïi mang laïi lôïí ích kinh teá trong töông lai.<br /> <br /> Ñieàu kieän ghi nhaän TS:<br /> Coù khaû naêng (gaàn nhö chaéc chaén) mang laïi lôïi ích töông lai cho<br /> doanh nghieäp.<br /> Coù giaù goác hoaëc giaù trò coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy.<br /> <br /> => Phaûi xem xeùt laïi ñònh nghóa vaø ñieàu kieän ghi nhaän TS<br /> khi laäp BCÑKT<br /> 15<br /> <br /> Taøi saûn ngaén haïn: bao goàm caùc taøi saûn coù<br /> theå hy voïng moät caùch hôïp lyù raèng seõ baùn<br /> hoaëc seõ söû duïng trong 1 chu kyø hoaït ñoäng<br /> bình thöôøng cuûa DN (thöôøng laø 1 naêm keå töø<br /> ngaøy laäp Baûng caân ñoái keá toaùn)<br /> Taøi saûn daøi haïn: laø caùc taøi saûn khoâng ñaùp<br /> öùng caùc yeâu caàu cuûa taøi saûn ngaén haïn<br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> 03/05/2013<br /> <br /> Nôï phaûi traû<br /> <br /> Nôï phaûi traû<br /> <br /> Ñònh nghóa: Nôï phaûi traû laø nhöõng nghóa vuï hieän taïi<br /> cuûa doanh nghieäp:<br /> Phaùt sinh töø moät söï kieän trong quaù khöù<br /> Vieäc thanh toaùn seõ daãn ñeán söï chuyeån giao caùc lôïi ích<br /> kinh teá.<br /> <br /> Phaân loaïi nôï phaûi traû:<br /> Nôï ngaén haïn<br /> Nôï daøi haïn<br /> <br /> Ñaùnh giaù nôï phaûi traû:<br /> <br /> Ñieàu kieän ghi nhaän nôï phaûi traû:<br /> <br /> Coù khaû naêng ñôn vò seõ phaûi boû ra nhöõng nguoàn löïc lieân<br /> quan ñeán lôïi ích kinh teá ñeå thanh toaùn caùc nghóa vuï hieän<br /> taïi.<br /> Soá tieàn cuûa khoaûn thanh toaùn naøy phaûi xaùc ñònh ñöôïc<br /> moät caùch ñaùng tin caäy.<br /> <br /> Nôï phaûi traû thöôøng ñöôïc trình baøy theo "giaù goác".<br /> Rieâng caùc khoaûn phaûi traû baèng ngoaïi teä, cuoái kyø phaûi<br /> ñieàu chænh theo tyû giaù vaøo ngaøy keát thuùc nieân ñoä.<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN<br /> Keát caáu vaø noäi dung<br /> <br /> Voán chuû sôû höõu<br /> Voán chuû sôû höõu ñöôïc ñònh nghóa nhö laø phaàn<br /> coøn laïi sau khi tröø taøi saûn cuûa doanh nghieäp<br /> cho nôï phaûi traû cuûa noù.<br /> VCSH bao goàm:<br /> <br /> Theo quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC<br /> Theo quyeát ñònh 48/2006/QÑ-BTC<br /> <br /> Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu vaø caùc khoaûn ñieàu<br /> chænh<br /> Lôïi nhuaän chöa phaân phoái vaø caùc khoaûn ñieàu<br /> chænh<br /> Moät soá nguoàn voán vaø quyõ chuyeân duøng<br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2