intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính 3

Xem 1-20 trên 375 kết quả Bài giảng Kế toán tài chính 3
 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán thuế Giá trị gia tăng, kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế Xuất nhập khẩu, kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế Thu nhập cá nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt97p bautroibinhyen15 22-01-2017 312 42   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các khoản đầu tư tài chính, kế toán đầu tư chứng khoán kinh doanh, kế toán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt107p bautroibinhyen15 22-01-2017 543 38   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán phải thu phải trả nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p bautroibinhyen15 22-01-2017 137 26   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định lợi nhuận thuần, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo VAS, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, yêu cầu về việc trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt24p bautroibinhyen15 22-01-2017 118 24   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Bảng cân đối kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt25p bautroibinhyen15 22-01-2017 100 20   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Báo cáo tài chính - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( BCLCTT ), mối liên hệ giữa BCLCTT với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p bautroibinhyen15 22-01-2017 90 19   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 9: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, nội dung tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p bautroibinhyen15 22-01-2017 78 13   Download

 • (NB) Mục tiêu của Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 3 là Cung cấp những kiến thức tổng hợp về kế toán tài chính và sự vận dụng thực tiễn trong các doanh nghiệp của nó như: Hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp, những khái niệm và phương pháp hạch toán nợ phải trả và vốn chủ sỡ hữu,...

  pdf278p convitdola 07-12-2017 112 12   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3 giúp người học có được những kiến thức về báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này người học có thể: Có kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp; các chuẩn mực có liên quan; các nguyên tắc và yêu cầu,...; có kỹ năng lập và trình bày báo cáo tài chính theo các quy định hiện hành; hiểu được các thông tin cơ bản trong BCTC và đánh giá về doanh nghiệp.

  pdf16p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 84 10   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 Chương 1 Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa với mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ mua hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa,...

  pdf24p dolalatien 30-11-2017 63 8   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Chứng từ kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_10 08-01-2016 89 7   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 Chương 2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa có mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong doanh nghiệp.

  pdf28p dolalatien 30-11-2017 76 7   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2 trình bày về hình thức kế toán. Mục tiêu của chương này gồm có: Giải thích và trình bày các quy định pháp lý về sổ kế toán và hình thức kế toán, phân biệt các loại sổ kế toán tổng hợp và chi tiết, phân biệt sự khác biệt về cách thức ghi chép giữa các loại sổ kế toán trong từng hình thức ghi sổ kế toán, thực hiện ghi chép vào sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

  pdf28p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 80 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ có mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ.

  pdf26p dolalatien 30-11-2017 43 5   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 Kế toán doanh thu dịch vụ là: Nắm bắt được khái niệm và phân loại doanh thu dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ doanh thu dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp doanh thu dịch vụ trong doanh nghiệp

  pdf11p dolalatien 30-11-2017 39 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ kế toán, hình thức kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh Báo cáo tài chính, thay đổi chính sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p nguoibakhong05 05-03-2018 90 5   Download

 • Chương 1 và 2 của bài giảng Kế toán tài chính 3 giúp người học: Hiểu về các yếu tố trong một hệ thống kế toán thực: chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán; có kỹ năng thực hiện các bước công việc trong một quy trình kế toán cơ bản: lập chứng từ; mở sổ, ghi sổ kế toán; lập các BCTC, BC thuế; hình dung về hệ thống kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp để có thể sẵn sàng làm việc và tổ chức công việc trong trong môi trường đó;… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 145 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 5 trình bày bày về báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Sau khi nghiên cứu chương này, bạn có thể: Hiểu rõ bản chất, mục đích và nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ; hiểu được mối quan hệ giữa các BCTC; thực hành lập được báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp; nêu được ý nghĩa thông tin tên BCLCTT.

  pdf31p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 63 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, thông tin và ý nghĩa thông tin, giới thiệu Worksheet. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p doinhugiobay_10 08-01-2016 49 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 7: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trong kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các thay đổi kế toán, sự ảnh hưởng của các thay đổi kế toán đến BCTC, phương pháp điều chỉnh thay đổi kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_10 08-01-2016 70 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kế toán tài chính 3
p_strCode=baigiangketoantaichinh3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2