intTypePromotion=1

Bài giảng: Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

Chia sẻ: Lê Quảng Vàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
212
lượt xem
47
download

Bài giảng: Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng hóa là một trong những phạm trù cơ bản của kinh tế chính trị. Theo nghĩa hẹp, hàng hóa là vật chất tồn tại có hình dạng xác định trong không gian và có thể trao đổi, mua bán được. Theo nghĩa rộng, hàng hóa là tất cả những gì có thể trao đổi, mua bán được. Trong kinh tế chính trị Marx-Lenin, hàng hóa cũng được định nghĩa là sản phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa có thể là hữu hình như sắt thép, quyển sách hay ở dạng vô hình như sức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

 1. Chương 3: KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOÙA TRONG NÖÔÙC 1 NOÄI DUNG  Khaùi nieäm vaø nguyeân taéc  Nhieäm vuï cuûa keá toaùn  Keá toaùn mua haøng hoùa  Keá toaùn tieâu thuï haøng hoùa 2 Khaùi nieäm Saûn xuaát Hoaït ñoäng Tieâu duøng thöông maïi Mua haøng Baùn haøng Döï tröõ 3 1
 2. Ñaë c ñieåm  Haøng hoaù trong kinh doanh thöông maïi mua veà vôùi muïc ñích ñeå baùn  Haøng mua veà coù theå töø nhieà u nguoàn khaù c nhau, giaù caû khaùc nhau  Phöông thöùc baùn haøng trong kinh doanh thöông maïi raát ña daïng.  Caàn chuù yù ñeán thôøi gian löu chuyeån haøng hoaù cuûa caùc loaïi haøng ñeå coù keá hoaïch döï tröõ hôïp lyù. 4 Nguyeân taéc  Haøng hoùa mua vaøo ñöôïc tính theo giaù goác  Laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho khi giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc nhoû hôn giaù goác  Haïch toaùn chi tieát giaù mua vaø chi phí mua haøng hoùa  Haøng hoùa xuaát kho phaûi tuaân thuû nguyeân taéc nhaát quaùn trong keá toaùn.  Doanh thu ñöôïc ghi nhaän phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc phuø hôïp vôùi chi phí ñaõ taïo neân doanh thu ñoù. 5 NHIEÄM VUÏ CUÛA KEÁ TOAÙN  Tuaân thuû caùc nguyeân taéc keá toaùn trong haïch toaùn quaù trình löu chuyeån haøng hoùa, chaáp haønh ñuùng caùc cheá ñoä taøi chính veà chöùng töø, soå saùch keá toaùn theo quy ñònh.  Phaûn aùnh ñuùng trò giaù voá n cuûa haøng hoùa nhaäp kho cuõ ng nhö haøng hoùa tieâu thuï trong kyø laøm cô sôû cho vieäc cung caáp thoân g tin veà keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp.  Ghi cheùp vaø phaûn aùn h kòp thôøi tình hình bieán ñoäng haø ng hoùa cuûa doanh nghieäp veà maët giaù trò vaø hieän vaät. Kieåm tra chaët cheõ tình hình thöïc hieän keá hoïach mua vaø o, baùn ra vaø tình hình döï tröõ haøng hoùa toàn kho, phaùt hieän xöû lyù kòp thôøi caùc tröôøng hôïp haøng hoùa öù ñoïng, hö hoûng, thaát thoùat…  Ghi nhaän kòp thôøi doanh thu phaùt sinh trong kyø ñoàng thôøi theo doõi chaët cheõ caùc tröôøng hôïp ñöôïc ghi nhaän laøm giaûm doanh thu nhö: chieát khaáu thöông maïi, giaûm giaù haøng baùn, haøng baùn bò traû laïi.  Theo doõi phaû n aùnh chi phí mua haøng phaùt sinh trong kyø vaø löïa choïn tieâu thöùc phuø hôïp ñeå phaân boå chi phí mua haøng cho haøng baùn ra cuûa töøng kyø.  Thöïc hieän vieäc laäp döï phoøng ñoái vôùi nhöõn g haøng hoùa coù giaù goác lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöïôïc vaøo cuoái nieân ñoä keá toaùn. 6 2
 3. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOÙA  Khaùi nieäm  Nguyeân taéc tính giaù  Ñieàu kieän ghi nhaän  Chöùng töø keá toaùn  Soå keá toaùn  Taøi khoaûn söû duïng  Keá toaùn moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu 7 Khaùi nieäm  Mua haøng laø giai ñoaïn ñaàu cuûa quaù trình löu chuyeån haøng hoùa, laø chieác caàu noái töø saûn xuaát ñeán tieâu duøng.  Thoâng qua caùc phöông thöùc mua haøng nhö: mua tröïc tieáp, mua traû chaäm traû goùp, ñaët haøng… haøng hoùa ñöôïc luaân chuyeån töø nôi saûn xuaát ñeán nôi tieâu duøng hoaëc tieáp tuïc saûn xuaát. 8 Caùc phöông thöùc mua haøng  Phöông thöùc chuyeån haøng • Ngöôøi baùn seõ giao haøng taän nôi • Ñòa ñieåm, thôøi ñieåm chuyeån giao haøng: Beân mua • Ruûi ro gaén vôùi beân baùn khi haøng treân ñöôøng  Phöông thöùc mua haøng tröïc tieáp • Mua haøng treân thò tröôøng, beân baùn • Ñòa ñieåm, thôøi ñieåm chuyeån giao haøng: Beân baùn • Ruûi ro gaén vôùi beân mua khi haøng treân ñöôøng 9 3
 4. Nguyeân taéc tính giaù  Ñaùnh giaù haøng hoaù nhaäp kho phaûi tuaân ñuùng nguyeân taéc giaù goác.  Giaù trò haøng hoùa nhaäp kho ñöôïc tính baèng soá tieàn ñaõ traû hoaëc soá tieàn phaûi traû ñeå coù haøng hoùa tính ñeán thôøi ñieåm haøng hoùa saün saøng ñeå baùn.  Taùch bieät giaù mua cuûa haøng hoùa vaø chi phí mua haøng hoùa 10 Giaù mua cuûa haøng hoùa  Giaù mua cuûa haøng hoùa = Giaù mua - Chieát khaáu, giaûm giaù • Giaù mua cuûa haøng hoùa: • Ñoái vôùi doanh nghieäp aùp duïng thueá GTGT (Giaù trò gia taêng) theo phöông phaùp khaáu tröøø laø giaù khoâng bao goàm thueá GTGT. • Ñoái vôùi doanh nghieäp aùp duïng thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp hoaëc khoâng aùp duï ng thueá GTGT laø giaù bao goàm caû thueá GTGT. • Ñoái vôùi haøng hoùa chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø giaù bao goàm caû thueá tieâu thuï ñaëc bieät. • Tröôøng hôïp doanh nghieäp phaûi boû theâm chi phí ñeå sô cheá, phaân loaïi , choïn loïc laøm taêng giaù trò cuûa haøng hoùa thì boä phaän giaù trò naøy cuõng ñöôïc tính 11 vaøo trò giaù mua haøng hoùa . Giaù mua cuûa haøng hoùa  Caùc khoaûn giaûm tröø: • Chieát khaáu thöông maïi: Laø khoaûn doanh nghieäp ñöôïc höôûng do mua haøng vôùi soá löôïng lôùn. • Giaûm giaù haøng mua: Do soá haøng mua vaøo keùm phaåm chaát, sai qui caùch so vôùi hôïp ñoàng doanh nghieäp ñöôïc ngöôøi baùn giaûm giaù. • Haøng mua traû laïi: Laø trò giaù haøng hoùa doanh nghieäp ñaõ mua nhöng keùm phaåm chaát, sai qui caùch doanh nghieäp mua khoâng chaáp nhaän vaø traû laïi cho ngöôøi baùn. 12 4
 5. Chi phí mua haøng hoaù  Chi phí vaän chuyeån boác dôû haøng hoùa.  Chi phí baûo quaûn haøng hoùa töø nôi mua veà ñeán kho doanh nghieäp.  Chi phí thueâ kho baõi.  Coâng taùc phí cuûa nhaân vieân thu mua.  Dòch vuï phí vaø leä phí.  Khoaûn hao huït töï nhieân trong ñònh möùc... 13 Ñieàu kieän ghi nhaän  Chæ ghi nhaän vaøo taøi khoaûn 156 “Haøng hoùa” ñoái vôùi nhöõng haøng hoùa coù löu chuyeån qua kho. Haøng hoùa nhaän giöõ hoää baùn hoä cho caùc doanh nghieäp khaùc ghi nhaän vaøo taøi khoaûn 002 “Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng”, hoaëc taøi khoaûn 003 “Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù gôûi, kyù cöôïc”.  Khoâng haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 156 tröôøng hôïp haøng mua veà duøng cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh.  Keá toaùn haøng hoùa phaûi theo doõi chi tieát theo töøng kho, töøng loaïi, nhoùm, thöù haøng hoùa. 14 Nguyeân taéc ghi nhaän  Tröôøng hôïp haøng veà tröôù c nhöng chöa coù chöùng töø, ñeå quaûn lyù taøi saûn sau khi thöïc hieän ñaày ñuû caù c thuû tuï c kieåm nhaän nhaäp haøng keá toaùn nhaäp kho theo giaù taïm tính. Khi nhaän ñöôï c chöùng töø, keá toaùn thöïc hieän ñieàu chænh giaù taïm tính theo giaù thöïc teá.  Tröôøng hôïp chöùng töø mua haøng veà tröôù c ñeán cuoái kyø haøng vaãn chöa veà kho hoaëc haøng ñaõ veà nhöng chöa kieåm nhaän nhaäp kho keá toaùn ghi nhaän vaøo khoaûn muïc haøng mua ñang treân ñöôøng ñi bao goàm trò giaù haøng hoùa mua theo chöùng töø vaø caùc phí toån keøm theo.  Chi phí mua haøng laø toaøn boä chi phí phaùt sinh lieân quan ñeán haøng hoùa toàn kho ñaàu kyø vaø haøng hoùa nhaäp kho trong kyø. Do ñoù, cuoái kyø keá toaùn phaûi thöïc hieän phaân boå chi phí naøy cho soá haøng ñaõ tieâ u thuï. Tieâ u thöù c phaân boå thöôøng ñöôï c söû duïng nhö: Trò giaù mua, soá löôïng saûn phaåm, troïng löôïng... 15 5
 6. Phaân boå chi phí mua Chi phí mua haøng lieân Chi phí mua quan ñeán haøng toàn + haø ng phaùt sinh Giaù trò (soá Chi phí mua cuûa kho ñaàu kyø trong kyø löôïng,..) haøng haøng hoùa phaân = x ñaõ xuaát baùn vaø boå cho haøng baùn Giaù trò (soá löôïng,..) haøng toàn kho đầu kyø + xaùc ñònh tieâu ra giaù trò (soá löôïng,..) haøng đã mua vào thuï trong kyø trong kyø 16 Chöùng töø söû duïng  Hoùa ñôn hoaëc hoùa ñôn kieâm phieáu xuaát kho  Bieân baûn kieåm nghieäm haøng hoùa  Phieáu giao nhaän haøng hoùa…  Phieáu nhaäp kho haøng hoùa 17 Soå keá toaùn  Soå toång hôïp (tuyø thuoäc hình thöùc keá toaùn).  Soå chi tieát: + Soå chi tieát vaät lieäu saûn phaåm haøng hoaù. + Theû kho + Theû Quaày haøng 18 6
 7. Taøi khoaûn söû duïng  TK 1561- Giaù mua haøng hoùa  TK 1562- Chi phí mua haøng hoaù  TK 1567- Haøng hoùa baát ñoäng saûn  TK 151- Haøng mua ñang ñi ñöôøng  TK 6112 – Mua haøng hoùa 19 TK 1561 “Giaù mua haøng hoùa” TK 1561 - Trò giaù haøng hoùa mua vaøo nhaäp kho - Giaù thöïc teá cuûa HH xuaát kho trong - Thueá khoâng hoaøn laïi phaûi noäp cho kyø. HH nhaäp kho -Chieát khaáu mua haøng, giaûm giaù vaø -Trò giaù cuûa haøng hoùa ñaõ gia coâng giaù trò HH traû laïi cho ngöôøi baùn. cheá bieán: Giaù mua + Chi phí cheá -Keát chuyeån giaù trò haøng hoùa toàn kho bieán ñaàu kyø (PPKKÑK) -Keát chuyeån giaù trò haøng hoùa toàn kho cuoái kyø (PPKKÑK) SDCK: Trò giaù HH thöïc teá toàn kho cuoái kyø 20 TK 1562 “Chi phí mua haøng hoùa” TK 1562 -Chi phí thu mua haøn g hoùa thöïc teá -Chi phí thu mua HH phaân boå cho khoái phaùt sinh lieân quan ñeá n khoái löôïng löôïng HH tieâu thuï trong kyø. HH mua vaøo trong kyø -Keát chuyeån chi phí mua haøn g hoùa ñaà u -Keát chuyeån chi phí mua haøng hoùa kyø (PPKKÑK) cuoái ky. SDCK: Chi phí thu mua HH phaân boå cho khoái löông HH toàn kho cuoái kyø. 21 7
 8. TK 1567 – Haøng hoùa baát ñoäng saûn TK 1567 - Trò giaù thöïc teá cuûa haøng hoùa baát ñoäng - Trò giaù thöïc teá haøng hoùa baát ñoäng saûn saûn mua veà ñeå baùn. xuaát baùn trong kyø. - Trò giaù baát ñoäng saûn ñaàu tö chuyeån - Trò giaù haøng hoùa baát ñoäng saûn chuyeån thaønh haøng toàn kho. thaønh baát ñoäng saûn ñaàu tö hay baát ñoäng - Chi phí söûa chöõa, caûi taïo, naâng caáp. saûn chuû sôû höõu söû duïng. - Keát chuyeån giaù trò haøng hoùa toàn kho - Keát chuyeån giaù trò haøng hoùa toàn kho cuoái kyø (PPKKÑK) ñaàu kyø (PPKKÑK) SDCK: Trò giaù haøng hoùa baát ñoäng saûn toàn kho cuoái kyø 22 TK 151 – Haøng mua ñang ñi ñöôøng TK 151 - Trò giaù haøng hoùa vaät tö ñaõ mua - Trò giaù haøng hoùa, vaät tö mua ñang ñi ñang ñi treân ñöôøng ñöôøng ñaõ veà kho hoaëc ñaõ chuyeån giao - Keát chuyeån trò giaù thöïc teá cuûa vaät thaúng cho khaùch haøng. lieäu, coâ ng cuï duïng cuï, haøng hoaù ñaõ Keát chuyeån trò giaù thöïc teá cuûa haøng hoùa, mua nhöng coøn ñang ñi ñöôøng cuoái vaät tö ñaõ mua ñang ñi ñöôøng ñaàu kyø (PPKKÑK) kyø (PPKKÑK) SDCK: Trò giaù vaät tö, haøng hoùa coøn ñang ñi ñöôøng cuoái kyø 23 TK 6112 – Mua haøng hoùa TK 6112 - Keát chuyeån trò giaù cuûa haøng hoùa toàn kho -Keát chuyeån trò giaù cuûa haøng hoùa toàn kho ñaàu kyø bao goàm: trò giaù haøng toàn kho, trò cuoái kyø bao goàm: trò giaù haøng toàn kho, trò giaù haøng gôûi ñi baùn chöa tieâu thuï vaø haøng giaù haøng gôûi ñi baùn chöa tieâu thuï vaø haøng hoùa mua ñang ñi ñöôøng ñaàu kyø. hoùa mua ñang ñi ñöôøng cuoái kyø. - Trò giaù haøng hoùa mua vaøo trong kyø Caùc khoaûn ghi giaûm trò giaù mua mua bao goàm: chieát khaáu thöông maïi, giaûm giaù - Trò giaù haøng hoùa baùn ra bò traû laïi phaùt haøng mua ñöôïc höôûng, haøng mua traû laïi sinh trong kyø cho ngöôøi baùn. Trò giaù voán haøng hoùa xuaát kho trong kyø. 24 8
 9. Keá toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu 25 Haøng hoùa vaø hoùa ñôn cuøng veà TK 111,112,331… TK 1561 Giaù mua HH TK 133 Thueá GTGT vaøo TK 1562 Chi phí mua HH 26 Thí du 1 Thí duï 1  Mua haøng hoùa nhaäp kho, giaù mua chöa coù thueá GTGT laø 20.000.000ñ, thueá GTGT thueá suaát 10% thanh toaùn baèng tieàn maët. Chi phí vaän chuyeån haøng hoùa veà nhaäp kho thanh toaùn baèng tieàn taïm öùng 200.000ñ. 27 9
 10. Haøng hoùa veà, hoùa ñôn chöa veà  Laøm thuû tuïc nhaäp kho khi haøng veà, khoâng haïch toaùn  Neáu hoùa ñôn veà trong kyø, haïch toaùn nhö tröôøng hôïp 1  Neáu ñeán cuoái kyø hoaù ñôn chöa veà: Choïn giaù taïm tính, ghi nhaän nghieäp vuï nhaäp kho theo gía taïm tính  Kyø sau: hoùa ñôn veà tieán haønh ñieàu chænh laïi giaù taïm tính cuoái kyø tröôùc 28 Haøng hoùa veà, hoùa ñôn chöa veà TK 331 TK 1561 Giaù taïm tính (cuoái kyø) Giaù taïm tính (Ghi aâm ) Giaù thöïc teá (theo hoùa ñôn) TK 111,112 TK 133 Thanh toaùn Thueá GTGT vaøo 29 Thí du 2 Thí duï 2  Ngaøy 1/3: Nhaän ñöôïc moät soá haøng hoùa do cty A göûi ñeán, qua kieåm nhaän thöïc teá, soá löôïng haøng hoùa laø 200 caùi, chöa coù hoùa ñôn. Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh töøng tröôøng hôïp sau:  TH1: Ngaøy 25/3: Hoù a ñôn cuûa soá haøng hoù a ñoù veà ñeán DN, giaù mua chöa thueá laø 50.000.000ñ, thueá suaát thueá GTGT 5%, chöa thanh toaùn.  TH 2: Cuoá i thaùng, hoùa ñôn cuû a soá haøng hoùa treân chöa veà ñeán DN, keá toaùn choïn giaù taïm tính laø 51.000.000ñ. Ngaøy 5/4, hoùa ñôn cuûa loâ haøng nhaäp kho ngaøy 1/3 ñaõ veà ñeán DN, keá toaùn ñieàu chænh laïi giaù taïm tính. 30 10
 11. Hoaù ñôn veà, haøng chöa veà  Löu hoùa ñôn, chôø haøng  Neáu haøng veà trong kyø, haïch toaùn nhö tröôøng hôïp 1  Neáu ñeán cuoái kyø haøng chöa veà, laáy hoùa ñôn ñaõ löu ra vaø haïch toaùn haøng mua ñang ñi ñöôøng (TK 151)  Kyø sau: Haøng veà ghi taêng giaù trò haøng hoùa nhaäp kho vaø giaûm giaù trò haøng mua ñang ñi ñöôøng 31 Hoaù ñôn veà, haøng chöa veà TK 111,112,331… TK 151 TK 1561 Giaù mua HH HH ñi ñöôøng kyø tröôùc ñaõ veà kho TK 133 Thueá GTGT vaøo TK 1562 Chi phí mua HH 32 Thí du 3 Thí duï 3  Ngaøy 1/3: Nhaän ñöôïc hoùa ñôn do cty A göûi ñeán, giaù mua chöa thueá GTGT laø 50.000.000ñ, thueá suaát thueá GTGT 10%. Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh töøng tröôøng hôïp sau: + TH1: Ngaøy 25/3: Loâ haøng treân ñaõ veà ñeán DN, tieàn vaãn chöa thanh toaùn. + TH 2: Cuoái thaùng, soá haøng treân chöa veà ñeán DN. Ngaøy 5/4, loâ haøng treân ñaõ veà ñeán DN nhaäp kho ñaày ñuû. 33 11
 12. Haøng mua veà thöøa so vôùi hoùa ñôn TK 111,112,331… TK 1561 Giaù mua HH (theo hoùa ñôn) TK 133 Thueá GTGT vaøo (Theo hoùa ñôn) TK 338 TK 1561 Giaù trò HH thöøa nhaäp kho Ghi Nôï TK 002 neá u HH thöøa khoân g nhaäp kho maø baûo quaûn rieân g 34 Thí du 4 Thí duï 4  Mua moät soá haøng hoaù nhaäp kho, giaù mua treân hoùa ñôn laø 20.000.000ñ, thueá GTGT ghi treân hoùa ñôn 2.000.000ñ, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Khi kieåm nghieäm nhaäp kho phaùt hieän thöøa moät soá haøng hoùa trò giaù laø 200.000ñ chöa roõ nguyeân nhaân. DN tieán haønh nhaäp kho theo thöïc teá. Chi phí vaän chuyeån haøng hoaù veà nhaäp kho thanh toaùn baèng tieàn taïm öùng 1.050.000ñ, trong ñoù coù thueá GTGT thueá suaát 5%. 35 Haøng hoaù mua veà thieáu so vôùi hoùa ñôn TK 111,112,331… TK 1561 Giaù mua HH Nôï TK 1561( giaù haøn g hoù a thöïc nhaäp kho) Nôï TK 133 (Giaù ghi treân hoùa ñôn) (theo thöïc teá) Coù TK 111,112,331 TK 133 (Giaù ghi treân hoù a ñôn) Thueá GTGT vaøo (Theo hoùa ñôn) Nôï TK 1562 (Soá thieáu trong ñònh möù c) Nôï TK 111,112,138 (Soá thieáu TK 156.2 ngoaøi ñònh möùc) Thieáu trong Coù TK 111,112,331 ñònh möùc TK 111,138,… Thieáu ngoaøi ñònh möùc 36 12
 13. Thí du 5 Thí duï 5  Mua moät soá haøng hoùa nhaäp kho, giaù mua treân hoùa ñôn laø 30.000.000ñ, thueá GTGT ghi treân hoùa ñôn 3.000.000ñ, ñaõ thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn . Khi kieåm nghieäm nhaäp kho phaùt hieän thieáu moät soá haøng hoùa trò giaù laø 500.000ñ chöa roõ nguyeân nhaân. Bieát haøng hoùa naøy coù ñònh möùc hao huït cho pheùp laø 1%.  Sau khi tìm hieåu nguyeân nhaân, loãi do ngöôøi vaän chuyeån laøm thaát thoaùt baét boài thöôøng toaøn boä baèng tieàn maët. 37 Haøng hoùa phaûi qua gia coâng cheá bieán  Keá toaùn söû duøng taøi khoaûn 154 “Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang” ñeå taäp hôïp ñeå ghi nhaän giaù trò ban ñaàu cuûa haøng hoùa ñem gia coâng cheá bieán vaø chi phí gia coâng cheá bieán laøm cô sôû xaùc ñònh giaù mua cuûa haøng hoùa khi nhaäp laïi kho. 38 Haøng hoùa phaûi qua gia coâng cheá bieán TK 1561 TK 154 TK 1561 Xuaát kho hh ñem Giaù trò haøng hoùa gia coâng nhaäp laïi kho TK 11*,331 Chi phí gia coâng cheá bieán TK 133 Thueá GTGT vaøo TK 1562 Chi phí vaän chuyeån, boùc dôõ … 39 13
 14. Thí du 6 Thí duï 6  Xuaát kho haøng hoùa ñem gia coâng cheá bieán, giaù thöïc teá haøng hoùa xuaát kho laø 100.000.000ñ, chi phí lieân quan ñeán cheá bieán bao goàm: Chi phí vaän chuyeån ñi vaø veà: 500.000ñ, thanh toaùn baèng tieàn maët, chi phí thueâ gia coâng cheá bieán laø 2.200.000ñ trong ñoù coù thueá GTGT thueá suaát 10% thanh toaùn baèng tieàn taïm öùng. Haøng hoaù gia coâng cheá bieán xong nhaäp laïi kho ñaày ñuû. 40 DOANH NGHIEÄP HAÏ CH TOAÙN HAØ NG TOÀN KHO THEO PHÖÔNG PHAÙ P KIEÅM KEÂ ÑÒNH KYØ 41 Höôùng daãn haïch toaùn TK 156(1,2) TK 611 TK 11*,331 K/c HH toàn kho (3)Chieát khaáu, ñaà u kyø(1a) GG, haøng mua traû laïi TK 151, 157 K/c HH ñang ñi ñöôø ng, göûi baùn ñaà u kyø(1b) TK 11*,331 TK 156(1,2); 151 HH mua vaøo trong kyø (2) TK 133 Thuế GTGT hàng (4)K/c HH toàn mua vào kho cu ối kyø; hàng đang đi 42 trên đường cuối kỳ 14
 15. Thí  duï 7 Cho soá dö ñaàu kyø TK 1561: 50.000.000ñ, TK 1562: 5.000.000ñ, trong kyø coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. Mua haøng hoùa nhaäp kho giaù mua treân hoùa ñôn laø 10.000.000ñ, thueá suaát thueá GTGT 10%, tieàn haøng chöa thanh toaùn. Chi phí vaän chuyeån thanh toaùn baèng tieàn taïm öùng 50.000ñ. 2. Do mua haøng hoùa vôùi soá löôïng lôùn (nghieäp vuï 1) neân ñöôïc khaùch haøng cho DN höôûng chieát khaáu mua haøng laø 200.000ñ (khoâng giaûm thueá), tröø vaøo soá coøn nôï . Yeâu caàu: Ñònh khoaûn keá toaùn tình hình treân. Biết:Doanh nghiệp sử dụng PP KK định kỳ để hạch toán hàng tồn kho; Cuối kỳ, kiểm kê TK 611, nhập kho hàng hóa 20.000.000 đ, Chi phí vận chuyển phân bổ hết cho hàng bán trong kỳ. Tính số lượng hàng xuất bán trong kỳ, và đinh khoản các NV liên quan. 43 KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ BAÙN HAØNG  CAÙ C PHÖÔNG THÖÙC BAÙ N HAØ NG  Baù n buoân - Baù n buoân vaä n chuyeån thaúng + Baùn buoân vaän chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn + Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn - Baù n buoân haø ng qua kho + Giao haøng tröïc tieáp + Chuyeån haøng göûi ñi cho ngöôøi mua - Baù n haøng qua ñaïi lyù  Baù n leû - Baùn haøng thu tieàn tröïc tieáp - Baùn haøng thu tieàn taäp trung 44 TK 157 “Haøng göûi ñi baùn” TK 157 SD: Giaù mua cuûa haøng hoùa göûi Giaù mua cuûa haøng hoùa göûi ñi ñi baùn ñaàu kyø baùn ñaõ baùn ñöôïc hoaëc baùn Giaù mua cuûa haøng hoùa göûi ñi khoâng ñöôïc nhaäp laïi kho baùn phaùt sinh trong kyø SD: Giaù mua cuûa haøng hoùa coøn göûi ñi baùn cuoái kyø 45 15
 16. TK 511 “Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï” TK 511 - Soá thueá TTÑB, thueá xuaát khaå u cuûa Doanh thu baùn haøng hoùa, thaønh phaåm, haøng hoùa, thaønh phaåm tieâ u thuï trong lao vuï, dòch vuï ñaõ cung caáp vaø ñaõ xaùc kyø, thueá GTGT (phöông phaùp tröïc ñònh tieâu thuï trong kyø. tieáp) - Giaù trò cuûa haøng baùn bò traû laïi, chieát khaáu thöông maïi vaø giaûm giaù haøng baùn. - Keát chuyeån doanh thu thuaàn ñeå XÑKQKD 46 TK 521 “Chieát khaáu thöông maïi” TK 521 - Soá chieát khaáu thöông maïi ñaõ Keát chuyeån toaøn boä chieát khaáu chaáp nhaän thanh toaùn cho thöông maïi sang taøi khoaûn khaùch haøng. doanh thu baùn haøng hoaëc doanh thu baùn haøng noäi boä ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn. 47 TK 531 “Haøng baùn bò traû laïi” TK 531 -Giaù trò haøng hoùa bò traû laïi ñaõ Keát chuyeån giaù trò thaønh phaåm, traû laïi tieàn cho khaùch haøng haøng hoùa bò traû laïi sang taøi hoaëc tröø vaøo nôï phaûi thu veà soá khoaûn doanh thu baùn haøng hoaëc saûn phaåm, haøng hoùa ñaõ baùn bò doanh thu baùn haøng noäi boä ñeå traû laïi. xaùc ñònh doanh thu thuaàn. 48 16
 17. TK 532 “Giaûm giaù haøng baùn” TK 532 -Caùc khoaûn giaûm giaù haøng baùn Keát chuyeån toaøn boä soá giaûm giaù ñaõ chaáp thuaän cho ngöôøi mua haøng baùn sang taøi khoaûn doanh haøng. thu baùn haøng hoaëc doanh thu baùn haøng noäi boä ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn. 49 TK 632 “Giaù voán haøng baùn” TK 632 -Phaûn aùnh giaù voán cuûa haøng - Giaù trò cuûa haøng baùn bò traû laïi hoùa, thaønh phaåm, dòch vuï ñaõ theo giaù voán tieâu thuï trong kyø. - Keát chuyeån giaù voán haøng baùn saûn phaåm haøng hoùa, thaønh phaåm, dòch vuï ñaõ xaùc ñònh tieâu thuï trong kyø vaøo TK 911- Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh. 50 Höôùng daãn haïch toaùn PHÖÔNG PHAÙP KEÂ KHAI THÖÔØNG XUYEÂN 51 17
 18. Baùn haøng tröïc tieáp Hai buùt toaùn cô baûn: TK 1561 TK 632 Giaù xuaát kho cuûa HH TK 511 TK 111,112,131 DT theo giaù chöa Toå n g giaù thanh thueá GTGT toaùn TK 3331 511 111,112,331 Thueá GTGT ra 3331 PP kê khai thuế GTGT 52 tr ực ti ếp Thí duï Thí duï 8 8  Coâng ty xuaát moät loâ haøng hoùa coù giaù tri xuaát kho laø 8.000.000ñ, giaù baùn chöa coù thueá GTGT laø 10.000.000ñ, thueá suaát thueá GTGT laø 10%, tieàn haøng chöa thu.  Giaû söû sang thaùng sau, khaùch haøng mang tieàn maët ñeán thanh toaùn. 53 Phöông thöùc göûi haøng TK 1561 TK 157 TK 632 Giaù xuaát kho cuûa HH Giaù voán HH ñaõ tieâu thuï TK 511 TK 111,112,131 DT theo giaù chöa Toång giaù thanh thueá GTGT toaùn TK 641 TK 3331 TK 111,112,.. Chi phi lieân quan Thueá GTGT ñeán tieâu thuï TK 133 54 18
 19. Thí duï Thí duï 9 9  Coâng ty xuaát moät loâ haøng hoùa göûi ñi baùn, giaù xuaát kho laø 80.000.000ñ, giaù baùn chöa thueá GTGT laø 100.000.000ñ, thueá GTGT 10%. Chi phí vaän chuyeån beân mua chòu, Coâng ty ñaõ chi hoä cho ngöôøi mua laø 5.250.000ñ (coù thueá GTGT 250.000ñ) baèng tieàn maët. Khaùch haøng vaãn chöa nhaän ñöôïc haøng.  5 ngaøy sau, khaùch haøng thoâng baùo ñaõ nhaän ñöôïc haøng nhöng chæ chaáp nhaän mua 80% loâ haøng, tieàn haøng vaãn chöa thanh toaùn. 55 Ñoåi haøng TK 1561 TK 632 Giaù xuaát kho cuûa HH TK 511 TK 131/331 TK 152, Toång GT haøng153… DT theo giaù chöa Toång phaûi thu phaûi mang veà thueá GTGT traû TK 3331 TK 133 Thueá GTGT Thueá GTGT ñaàu vaøo TK 111,112 TK 111,112 Traû theâm Thu theâm 56 Thí duï Thí duï 10 10  Coâng ty xuaát kho haøng hoùa A, giaù xuaát kho 15.000.000ñ, giaù baùn chöa thueá GTGT laø 18.000.000ñ, thueá GTGT 1.800.000ñ ñeå ñoåi laáy haøng hoùa B khoâng töông töï coù giaù chöa thueá laø 30.000.000, thueá suaát thueá GTGT laø 5%. Coâng vieäc trao ñoåi xaûy ra ñoàng thôøi vaø hoaøn taát taïi coâng ty, haøng hoùa B ñaõ nhaäp kho vaø coâng ty ñaõ chi tieàn maët traû soá tieàn cheânh leäch coøn laïi. Haøng hoùa A vaø B ñeàu thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. 57 19
 20. Baùn buoân vaän chuyeån thaúng TK 11*, 331… TK 157 TK 632 Giaù voán HH ñaõ tieâu thuï TK 133 TK 511 TK 111,112,131 DT theo giaù chöa Toång giaù thanh thueá GTGT toaùn TK 641 TK 3331 TK 111,112,.. Chi phi lieân quan Thueá GTGT ñeán tieâu thuï TK 133 58 Thí duï Thí duï 11 11  Coâng ty kyù hôïp ñoàng baùn cho coâng ty A 1.000 SP haøng hoùa M. Coâng ty laïi kyù hôïp ñoàng mua 1.000 SP haøng hoaù M cuûa coâng ty B. Theo hôïp ñoàng vôùi coâng ty B, coâng ty B phaûi giao haøng hoùa taïi cửa haøng cuûa coâng ty A. Coâng ty A ñaõ nhaän ñuû haøng do coâng ty B giao. Giaù haøng hoùa M baùn cho coâng ty A laø 50.000ñ/caùi (chöa thueá GTGT), thueá suaát thueá GTGT laø 10%,tieàn haøng chöa thu. Giaù mua chöa thueá GTGT cuûa coâng ty B laø 45.000ñ/caùi, thueá suaát thueá GTGT 10% ñaõ thanh toaùn baèng tieàn göûi ngaân haøng. 59 Baùn haøng qua ñaïi lyù TK 1561 TK 157 TK 632 Giaù xuaát kho cuûa HH Giaù voán HH ñaõ tieâu thuï TK 511 TK 111,112,131 DT theo giaù chöa Toång giaù thanh thueá GTGT toaùn TK 641 TK 3331 TK 111,112,.. Hoa hoàng vaø caùc Thueá GTGT chi phí lquan khaùc TK 133 60 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2