intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

Chia sẻ: ViNatri2711 ViNatri2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

27
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp, yêu cầu về quản lý và nguyên tắc hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ lao động, phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

 1. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Chæång hai Kãú TOAÏN VÁÛT LIÃÛU VAÌ CÄNG CUÛ DUÛNG CUÛ LAO ÂÄÜNG TRONG DOANH NGHIÃÛP XÁY LÀÕP 2.1 Nhæîng váún âãö chung vãö váût liãûu xáy dæûng vaì cäng cuû duûng cuû lao âäüng trong cäng taïc kãú toaïn 2.1.1 Khaïi niãûm vaì âàûc âiãøm cuía váût liãûu, cäng cuû duûng cuû lao âäüng Váût liãûu xáy dæûng laì nhæîng âäúi tæåüng lao âäüng thãø hiãûn dæåïi daûng váût cháút cuû thãø, do doanh nghiãûp xáy làõp mua ngoaìi hay tæû saín xuáút hoàûc nháûn cuía bãn giao tháöu cäng trçnh ( bãn A) duìng cho muûc âêch saín xuáút, kinh doanh xáy làõp, saín xuáút saín pháøm cäng nghiãûp , dëch vuû liãn quan âãún hoaût âäüng xáy làõp. Vç váûy váût liãûu xáy dæûng laì cå såí váût cháút cáúu thaình nãn saín pháøm xáy làõp hoàûc caïc lao vuû, dëch vuû xáy dæûng khaïc. Khi âæåüc xuáút duìng, váût liãûu chè tham gia mäüt láön vaìo tæìng cäng trçnh xáy làõp cuû thãø, mäüt dëch vuû xáy dæûng cuû thãø , khäng sæí duûng nhiãöu láön nhæ caïc loaûi cäng cuû duûng cu hoàûc taìi saín cäú âënh, chuïng bë tiãu hao toaìn bäü vaì thay âäøi hoaìn toaìn hçnh thaïi váût cháút ban âáöu. Vãö phæång diãûn kãú toaïn, giaï trë váût liãûu xáy dæûng xuáút duìng âæåüc chuyãøn hãút mäüt láön vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh xáy dæûng cå baín trong kyì. Âãø mua sàõm váût liãûu sæí duûng træûc tiãúp hoàûc dæû træî cho saín xuáút kinh doanh xáy làõp doanh nghiãûp phaíi duìng väún luán chuyãøn mäüt láön maì doanh nghiãûp váù thæåìng hay goüi laì väún læu âäüng (nhæ træåïc âáy). Trong xáy dæûng cå baín, tiãön chi phê váût liãûu xáy dæûng thæåìng chiãúm tyí troüng tæì 70% âãún 75% giaï thaình xáy dæûng cäng trçnh. Do váûy, täø chæïc täút cäng taïc kãú toaïn váût liãûu coï taïc duûng vaì yï nghéa quan troüng trong viãûc quaín lyï chi phê tiãút kiãûm, hiãûu quaí vaì haû giaï thaình saín pháøm xáy dæûng cuîng nhæ tàng mæïc doanh låüi. Bãn caûnh váût liãûu, hoaût âäüng xáy làõp coìn phaíi thæåìng xuyãn sæí duûng âãún mäüt säú tæ liãûu saín xuáút khäng thuäüc âäúi tæåüng lao âäüng vaì cuîng khäng thuäüc taìi saín cäú âënh, âoï chênh laì cäng cuû duûng cuû lao âäüng. Cäng cuû duûng cuû trong xáy làõp laì nhæîng tæ liãûu lao âäüng khäng âuí tiãu chuáøn giaï trë vaì thåìi gian sæí duûng quy âënh âäúi våïi taìi saín cäú âënh. Vç váûy cäng cuû duûng cuû âæåüc quaín lyï vaì kãú toaïn nhæ nguyãn liãûu, váût liãûu. 10
 2. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Nhæîng tæ liãûu lao âäüng khäng âuí tiãu chuáøn quy âënh laìm taìi saín cäú âënh gäöm : - Laì tæ liãûu lao âäüng coï giaï trë thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh nhæng thåìi gian sæí duûng khäng thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh. - Laì tæ liãûu lao âäüng coï giaï trë khäng thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh nhæng thåìi gian sæí duûng thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh. - Laì tæ liãûu lao âäüng coï giaï trë vaì thåìi gian sæí duûng khäng thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh . - Ngoaìi ra coìn coï mäüt säú tæ liãûu lao âäüng âæåüc xãúp vaìo cäng cuû duûng cuû khäng phán biãût giaï trë vaì thåìi gian sæí duûng. Theo quy âënh hiãûn haình, nhæîng tæ liãûu lao âäüng sau âáy khäng phán biãût tiãu chuáøn giaï trë vaì thåìi gian sæí duûng váùn haûch toaïn laì cäng cuû duûng cuû : . Caïc âaì giaïo, cäng cuû duûng cuû gaï làõp chuyãn duìng cho saín xuáút xáy làõp; . Caïc loail bao bç duìng âãø âæûng váût liãûu, haìng hoïa trong quaï trçnh thu mua, baío quaín vaì tiãu thuû saín pháøm, haìng hoïa; . Caïc loaûi bao bç baïn keìm theo haìng hoïa coï tênh tiãön riãng nhæng trong quaï trçnh baío quaín haìng hoïa váûn chuyãøn trãn âæåìng vaì dæû træî trong kho coï tênh giaï trë hao moìn âãø træì dáön giaï trë cuar bao bç; . Nhæîng duûng cuû, âäö nghãö bàòng thuíy tinh, saình, sæï; . Quáön aïo, giaìy deïp chuyãn duìng âãø laìm viãûc... 2.1.2 Yãu cáöu vãö quaín lyï vaì nguyãn tàõc haûch toaïn kãú toaïn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû lao âäüng Xuáút phaït tæì vë trê, vai troì cuía váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû trong hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh xáy dæûng cå baín âaî naíy sinh ra nhæîng yãu cáöu vãö quaín lyï vaì haûch toaïn kãú toaïn âäúi våïi váût liãûu cuîng nhæ cäng cuû duûng cuû : 2.1.2.1. Kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû tæìng loaûi, theo tæìng âëa âiãøm Phaíi thæûc hiãûn kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû theo tæìng âëa âiãøm dæû træî, tæìng loaûi, tæìng nhoïm chi tiãút âãø dãù daìng kiãøm tra âäúi chiãúu, phaït chãnh lãûch, tàng cæåìng quaín lyï, baío vãû an toaìn, haûn chãú tháút thoaït caïc loaûi váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû. Theo yãu cáöu cuía nguyãn tàõc kãú toaïn chi tiãút, tæìng loaûi váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû cáön âæåüc quy æåïc maî hiãûu, quy caïch, âån vë tênh mäüt caïch cuû thãø. Trong khi quaín lyï váût liãûu, cäng cuû duûng cuû nháút thiãút phaíi phán loaûi chuïng theo nhæîng tiãu thæïc khoa hoüc, phuì håüp våïi tçnh hçnh thæûc tãú vaì yãu cáöu quaín lyï cuía âån vë. Nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút duìng cho saín xuáút kinh doanh xáy làõp phaíi âæåüc theo doîi vãö hiãûn váût vaì giaï trë trãn säø kãú toaïn chi tiãút theo nåi sæí duûng, tæìng 11
 3. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín cäng trçnh, tæìng haûng muûc cäng trçnh, theo âäúi tæåüng thuã vaì ngæåìi chëu traïch nhiãûm váût cháút âãø thuáûn låüi cho viãûc theo doîi vaì haûch toaïn chi phê saín xuáút, âënh giaï saín pháøm cäng trçnh. Âäúi våïi caïc loaûi cäng cuû duûng cuû coï giaï trë låïn, quyï hiãúm phaíi coï hçnh thæïc kãú toaïn vaì baío quaín âàûc biãût. 2.1.2.2. Giaï ghi haûch toaïn kãú toaïn cuía nguyãn váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû phaíi tuán theo caïc nguyãn tàõc tênh giaï a. Giaï thæûc tãú cuía váût liãûu, cäng cuû duûng cuû nháûp âæåüc xaïc âënh tuìy theo tæìng nguäön nháûp. + Mua ngoaìi: Giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu mua ngoaìi duìng vaìo saín xuáút kinh doanh xáy làõp , bao gäöm: Giaï mua trãn hoaï âån Caïc khoaín Giaï thæûc Chi phê (kãø caí caïc loaûi thuãú giaím træì giaï tãú nháûp = + thu mua theo quy âënh) mua (nãúu coï) thæûc tãú Trong âoï: . Chi phê thu mua thæûc tãú bao gäöm: chi phê váûn chuyãøn; chi phê bäúc xãúp, baío quaín, phán loaûi; chi phê læu kho læu baîi; chi phê baío hiãøm phaït sinh tæì nåi mua vãö âãún kho cuía doanh nghiãûp; cäng taïc phê cuía caïn bäü thu mua; chi phê hao huût tæû nhiãn ( trong âënh mæïc)... . Caïc khoaín giaím giaï haìng mua laì caïc khoaín doanh nghiãûp âæåüc ngæåìi baïn giaím træì vaìo giaï mua do mua säú nhiãöu ( chiãút kháúu thæång maûi), haìng khäng âuïng cháút læåüng hoàûc máùu maî quy âënh ... . Khi tênh giaï nguyãn váût liãûu hoàûc cäng cuû duûng cuû mua ngoaìi cáön chuï yï âãún thuãú giaï trë gia tàng. Âäúi våïi caïc doanh nghiãûp näüp thuãú theo phæång phaïp kháúu træì thç thuãú giaï trë gia tàng khäng tênh vaìo giaï trë cuía nguyãn váût liãûu hoàûc cäng cuû duûng cuû ; âäúi våïi doanh nghiãûp näüp thuãú theo phæång phaïp træûc tiãúp thuãú giaï trë gia tàng âæåüc tênh chung vaìo giaï trë cuía nguyãn váût liãûu hoàûc cäng cuû duûng cuû. . Ngoaìi ra trong giaï mua coìn coï thãø coï mäüt säú loaûi thuãú nhæ : thuãú nháûp kháøu, thuãú tiãu thuû âàûc biãût... + Nháûp laûi sau khi xuáút âi gia cäng chãú biãún: Chi phê Caïc chi phê Giaï thæûc tãú = Giaï xuáút âi + + gia cäng, sau khi gia cäng nháûp gia cäng, chãú biãún træåïc khi nháûp kho chãú biãún . Chi phê sau khi chãú biãún træåïc khi nháûp kho gäöm: chi phê váûn chuyãøn tæì kho doanh nghiãûp âãún nåi gia cäng chãú biãún vaì tæì nåi chãú biãún vãö laûi kho cáön nháûp sau khi gia cäng; caïc chi phê bäúc xãúp, baío quaín liãn quan khaïc trong quaï trçnh váûn chuyãøn trãn. 12
 4. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín + Nháûn goïp väún liãn doanh: Nguyãn giaï = Giaï do häüi âäöng âaïnh giaï + chi phê træåïc khi sæí duûng Giaï thoía thuáûn giæîa Caïc chi phê liãn quan Giaï thæûc tãú = caïc bãn goïp väún + tæì khi nháûn väún âãún nháûp liãn doanh khi nháûp kho + Caïc træåìng håüp nháûp kho khaïc cuîng xaïc âënh giaï nháûp kho tæång tæû nhæ trãn vaì luän phaíi váûn duûng nguyãn tàõc giaï phê. b. Giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút kho âæåüc xaïc âënh theo mäüt trong caïc phæång phaïp sau: - Tênh theo giaï thæûc tãú nháûp træåïc xuáút træåïc ( FIFO) - Tênh theo giaï nháûp sau xuáút træåïc ( LIFO) - Tênh theo giaï thæûc tãú tæìng láön nháûp ( giaï âêch danh) - Tênh theo giaï bçnh quán gia quyãön taûi thåìi âiãøm xuáút kho (sau mäùi láön nháûp) - Tênh theo giaï bçnh quán cuäúi kyì træåïc ( âáöu kyì). Caïc doanh nghiãûp xáy làõp sau khi âaî læûa choün phæång phaïp tênh giaï thæûc tãú nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút kho phaíi aïp duûng nháút quaïn giæîa caïc kyì kãú toaïn, êt nháút phaíi trong mäüt niãn âäü kãú toaïn. * Vê duû minh hoüa vãö näüi dung, âàûc âiãøm tênh toaïn cuía tæìng phæång phaïp tênh giaï váût liãûu xuáút kho : Mäüt doanh nghiãûp xáy làõp coï tçnh hçnh sau nháûp xuáút vãö mäüt loaûi váût liãûu theïp Φ6 nhæ sau: - Nguyãn váût liãûu täön âáöu thaïng: 3000 kg; âån giaï: 4000 â/kg - Tçnh hçnh nháûp, xuáút trong thaïng: . Ngaìy 05: Nháûp 2000 kg; âån giaï : 4200â/kg . Ngaìy 07: Xuáút sæí duûng cho saín xuáút 2500 kg . Ngaìy 09: Nháûp 5000 kg; âån giaï : 4400â/kg . Ngaìy 15: Xuáút sæí duûng cho saín xuáút 1000 kg Yãu cáöu: Tênh giaï theïpΦ6 xuáút duìng theo caïc phæång phaïp hiãûn nay doanh nghiãûp xáy làõp âang aïp duûng . @ Phæång phaïp Nháûp træåïc - xuáút træåïc: Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì váût liãûu xuáút ra âæåüc tênh theo thæï tæû giaï âaî nháûp vaìo træåïc vaì sau âoï láön læåüt âãún giaï cuía caïc láön nháûp tiãúp theo. Càn cæï vaìo taìi liãûu âaî cho åí vê duû trãn ta coï giaï trë xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 nhæ sau: 13
 5. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín - Taûi ngaìy 07: Giaï theïp Φ6 nháûp træåïc tiãn chênh laì giaï cuía theïp Φ6 täön kho âáöu kyì, so saïnh læåüng haìng täön kho âáöu kyì (3000kg) våïi læåüng xuáút ra trong ngaìy 07 (2000kg) ta tháúy haìng täön kho âáöu kyì khi âaím baío âuí cung cáúp säú haìng xuáút ra láön naìy, do váûy giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 07 seî laì: 2500 kg * 4000 â/kg = 10.000.000 âäöng - Taûi ngaìy 15: Trong kho báy giåì giaï theïp Φ6 nháûp træåïc tiãn váùn laì giaï cuía 500 kg täön kho coìn laûi sau khi âaî xuáút åí nghiãûp vuû ngaìy 07. Nãúu so saïnh säú haìng täön kho (500 kg) våïi säú haìng cáön xuáút ra trong ngaìy 15 (1000 kg) ta tháúy ngoaìi säú täön kho ra coìn phaíi sæí duûng thãm 500 kg nháûp vaìo ngaìy 05, do váûy giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 15 seî laì: 500 kg * 4000 â/kg + 500 kg * 4200 â/kg = 4.100.000 âäöng @ Phæång phaïp Nháûp sau - xuáút træåïc: Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì giaï váût liãûu xuáút ra âæåüc tênh theo thæï tæû giaï nháûp vaìo måïi nháút træåïc khi xuáút vaì sau âoï láön læåüt âãún giaï cuía caïc lä haìng måïi nháút coìn laûi tiãúp theo. Càn cæï vaìo taìi liãûu âaî cho ta coï giaï trë xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 nhæ sau: - Taûi ngaìy 07: Giaï theïp Φ6 nháûp vaìo måïi nháút træåïc ngaìy 07 chênh laì giaï cuía 2000 kg nháûp vaìo ngaìy 05, nhæng vãö khäúi læåüng váùn chæa âuí säú cáön xuáút (2500 kg), âäúi våïi 500 kg coìn thiãúu phaíi sæí duûng âãún giaï cuía lä haìng måïi nháút trong säú coìn laûi, trong træåìng håüp naìy kãú toaïn phaíi tênh giaï cuía haìng täön kho âáöu kyì. Do váûy giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 07 seî laì: 2000 kg * 4200 â/kg + 500 kg * 4000 â/kg = 10.400.000 âäöng - Taûi ngaìy 15: Giaï theïp Φ6 nháûp vaìo måïi nháút træåïc khi xuáút laì giaï cuía theïp Φ6 nháûp vaìo åí nghiãûp vuû ngaìy 09. Ta dãù daìng tháúy ngay khäúi læåüng cuía lä theïp Φ6 nháûp ngaìy 09 (5000 kg) dæ âaím baío cho khäúi læåüng cáön xuáút trong ngaìy 15 (1000 kg). Do váûy giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 15 seî laì: 1000 kg * 4400 â/kg = 4.400.000 âäöng @ Phæång phaïp giaï âêch danh: Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì váût liãûu xuáút ra thuäüc láön nháûp naìo thç láúy giaï nháûp kho cuía láön nháûp âoï laìm giaï xuáút kho. ÅÍ vê duû naìy giaí sæí giaï theïp Φ6 xuáút kho ngaìy 07 laì giaï âêch danh cuía theïp Φ6 täön kho vaì theïp Φ6 xuáút kho cuía ngaìy 15 laì giaï âêch danh cuía theïp Φ6 nháûp kho åí nghiãûp vuû ngaìy 09. Ta coï giaï trë xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 nhæ sau: - Taûi ngaìy 07: giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 07 seî laì: 2500 kg * 4000 â/kg = 10.000.000 âäöng - Taûi ngaìy 15: giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 15 seî laì: 14
 6. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 1000 kg * 4400 â/kg = 4.400.000 âäöng @ Phæång phaïp giaï bçnh quán taûi thåìi âiãøm xuáút kho( sau mäùi láön nháûp): AÏp duûng phæång phaïp naìy, træåïc mäùi láön xuáút kho hoàûc sau mäùi láön nháûp, âån giaï váût liãûu laûi âæåüc xaïc âënh theo phæång phaïp bçnh quán gia quyãön nhæ sau: Giaï thæûc tãú váût liãûu täön kho sau mäùi láön nháûp Âån giaï bçnh quán = sau mäùi láön nháûp Säú læåüng thæûc tãú váût liãûu täön kho sau mäùi láön nháûp Giaï trë váût liãûu mäùi láön xuáút âæåüc càn cæï vaìo âån giaï bçnh quán sau mäùi láön nháûp træåïc khi xuáút - goüi tàõt laì giaï bçnh quán træåïc khi xuáút : Trë giaï váût liãûu Säú læåüng váût liãûu Âån giaï bçnh quán xuáút duìng = xuáút duìng x træåïc khi xuáút Càn cæï vaìo taìi liãûu âaî cho ta coï giaï trë theïp Φ6 xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 nhæ sau: - Ngaìy 07: âån giaï bçnh quán theïp Φ6 træåïc khi xuáút kho chênh laì âån giaï bçnh quán sau láön nháûp åí ngaìy 05: Âån giaï bçnh quán 3000 x 4.000 + 2000 x 4.200 sau láön nháûp = = 4.080 ngaìy 05 3000 + 2000 Trë giaï váût liãûu xuáút ngaìy 07: 2500 kg * 4080 â/kg = 10.200.000 âäöng - Ngaìy 15: âån giaï bçnh quán theïp Φ6 træåïc khi xuáút kho chênh laì âån giaï bçnh quán sau láön nháûp åí ngaìy 09, âãø tênh âån giaï theïp Φ6 sau láön nháûp kho naìy,træåïc hãút ta cáön xaïc âënh giaï trë thæûc tãú theïp Φ6 täön kho sau láön nháûp ngaìy 09, gäöm giaï trë theïp Φ6 täön kho sau khi xuáút vaìo ngaìy 07 cäüng våïi giaï trë theïp Φ6 nháûp kho vaìo ngaìy 09 Âån giaï bçnh quán 2500 x 4.080 + 5000 x 4.400 sau láön nháûp = = 4293,33 ngaìy 09 2500 + 5000 Trë giaï váût liãûu xuáút ngaìy 15: 1000 kg * 4293,33 â/kg = 4.293.330 âäöng @ Phæång phaïp giaï bçnh cuäúi kyì træåïc( âáöu kyì): Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì vaìo cuäúi mäùi kyì kãú toaïn, kãú toaïn phaíi xaïc âënh âån giaï bçnh quán cuía nguyãn váût liãûu täön kho âãø laìm âån giaï xuáút kho cho kyì sau, vç váûy âån giaï naìy coìn goüi laì âån giaï bçnh quán âáöu kyì. Cäng thæïc tênh nhæ sau: 15
 7. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Âån giaï bçnh quán Giaï thæûc tãú váût liãûu täön cuäúi kyì træåïc( âáöu kyì naìy) cuäúi kyì træåïc = ( âáöu kyì naìy) Säú læåüng thæûc tãú váût liãûu täön cuäúi kyì træåïc( âáöu kyì naìy) Giaï trë váût liãûu xuáút kho tæìng láön trong kyì âæåüc xaïc âënh nhæ sau: Trë giaï váût liãûu Säú læåüng váût liãûu Âån giaï bçnh quán cuäúi xuáút mäùi láön = xuáút mäùi láön x kyì træåïc ( âáöu kyì naìy) Càn cæï vaìo taìi liãûu âaî cho ta coï âån giaï theïp Φ6 xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 âãöu laì âån giaï bçnh quán cuäúi kyì træåïc ( âáöu kyì naìy), âån giaï naìy âaî cho åí haìng theïp Φ6 täön kho âáöu kyì : 4000â/kg: Trë giaï váût liãûu xuáút: Ngaìy 07: 2.500 x 4.000 = 10.000.000 âäöng Ngaìy 15: 1.000 x 4.000 = 4.000.000 âäöng 2.1.2.3 Giaï haûch toaïn Âãø giaím nheû khäúi læåüng cäng taïc kãú toaïn, doanh nghiãûp coï thãø sæí duûng giaï kãú hoaûch hoàûc mäüt loaûi giaï äøn âënh trong kyì kãú toaïn (goüi laì giaï haûch toaïn) âãø theo doîi tçnh hçnh nháûp xuáút nguyãn váût liãûu hay cäng cuû duûng cuû thç cuäúi kyì kãú toaïn tênh laûi giaï thæûc tãú cuía säú nguyãn váût liãûu hay cäng cuû duûng cuû âaî xuáút kho trong kyì, trãn cå såí âoï kãú toaïn tiãún haình âiãöu chènh giaï haûch toaïn cuía nguyãn váût liãûu hoàûc cäng cuû duûng cuû vãö giaï thæûc tãú xuáút kho theo cäng thæïc sau: Giaï thæûc tãú cuía Giaï haûch toaïn cuía Hãû säú chãnh lãûch váût liãûu, cäng cuû váût liãûu, cäng cuû giæîa giaï thæûc tãú duûng cuû xuáút kho = duûng cuû xuáút kho x våïi giaï haûch toaïn trong Trongkyìâoï: trong kyì Giaï thæûc tãú cuía váût Giaï thæûc tãú cuía váût liãûu, cäng cuû duûng cuû + liãûu, cäng cuû duûng cuû Hãû säú chãnh lãûch täön kho âáöu kyì nháûp kho trong kyì giæîa giaï thæûc tãú våïi giaï haûch toaïn cuía = nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû Giaï haûch toaïn cuía Giaï haûch toaïn cuía váût liãûu, cäng cuû + váût liãûu, cäng cuû duûng cuû täön kho duûng cuû nháûp kho âáöu kyì trong kyì 16
 8. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín c. Âäúi våïi nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút duìng vaìo hoaût âäüng xáy làõp coï giaï trë quaï låïn, liãn quan âãún nhiãöu cäng trçnh, hoàûc phuûc vuû nhiãöu chu kyì saín xuáút kinh doanh coï thãø aïp duûng phæång phaïp phán bäø hai láön hoàûc phán bäø dáön.Trong mäüt säú træåìng håüp coï thãø sæí duûng âënh mæïc tiãu hao âãø phán bäø dáön. d. Quaín lyï vaì haûch toaïn kãú toaïn nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû phaíi âaím baío cung cáúp âáöy âuí këp thåìi nhæîng thäng tin täøng håüp vãö caí hiãûn váût láùn giaï trë cuía tæìng loaûi nguyãn váût liãûu hay cäng cuû duûng cuû ( coìn goüi laì tæìng danh âiãøm) 2.1.3 Phán loaûi nguyãn váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû 2.1.3.1 Phán loaûi nguyãn váût liãûu Trong doanh nghiãûp xáy làõp váût liãûu coï ráút nhiãöu loaûi våïi nguäön gäúc ráút khaïc nhau, do âoï âãø âaím baío haûch toaïn càût cheî vaì hiãûu quaí nguyãn váût liãûu kãú toaïn cáön phaíi phán loaûi nguyãn váût liãûu mäüt caïch håüp lyï theo nhæîng tiãu thæïc nháút âënh do cäng taïc quaín lyï yãu cáöu. a. Theo näüi dung kinh tãú kãút håüp våïi quy âënh cuía chãú âäü kãú toaïn : * Nguyãn liãûu,váût liãûu chênh: laì nhæîng loaûi nguyãn liãûu, váût liãûu khi tham gia vaìo quaï trçnh saín xuáút, noï cáúu thaình nãn thæûc thãø váût cháút chênh cuía saín pháøm xáy làõp, saín pháøm cäng nghiãûp xáy dæûng. Khaïi niãûm nguyãn liãûu, váût liãûu chênh phuû thuäüc vaì gàõn liãön våïi tæìng loaûi hçnh saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp, noï coï thãø bao gäöm caí baïn thaình pháøm mua ngoaìi våïi muûc âêch tiãúp tuûc saín xuáút, chãú taûo caïc saín pháøm xáy dæûng cå baín. Chàóng haûn: - Caït xáy dæûng : Caït xáy, caït âuïc,caït tä... - Âaï xáy dæûng : âaï häüc, âaï dàm nghiãön caïc loaûi ... - Caïc loaûi gaûch ngoïi: gaûch theí, gaûch äúng, ngoïi låüp... - Xi màng, theïp, gäù, bã täng âuïc sàôn, caïc loaûi váût liãûu khaïc - ... * Váût liãûu phuû: laì nhæîng loaûi váût liãûu khi tham gia vaìo quaï trçnh xáy dæûng cäng trçnh hoàûc saín xuáút caïc saín pháøm cäng nghiãûp xáy dæûng, khäng cáúu thaình thæûc thãø chênh cuía saín pháøm maì noï coï thãø kãút håüp våïi nguyãn váût liãûu chênh laìm thay âäøi maìu sàõc, hçnh daïng bãn ngoaìi cuía saín pháøm, hoàûc taûo âiãöu kiãûn cho quaï trçnh thi cäng cäng trçnh thæûc hiãûn âæåüc bçnh thæåìng...Vê duû nhæ: - Caïc loaûi kênh trang trê - Vaïn eïp, formica, ximili - Giáúy daïn, giáúy âãö can, coït eïp - Sån caïc loaûi vaì bäüt treït - Keo chäúng tháúm 17
 9. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín - Caïc loaûi phuû gia : xàng , dáöu hoía, nhåït ( khäng sæí duûng vaìo viãûc cung cáúp nàng læåüng) * Nhiãn liãûu: laì nhæîng loaûi váût liãûu duìng âãø cung cáúp nàng læåüng cho quaï trçnh thi cäng cäng trçnh hoàûc saín xuáút caïc saín pháøm cäng nghiãûp xáy dæûng . Nhiãn liãûu coï thãø täön taûi dæåïi daûng ràõn, loíng vaì khê: - Xàng, dáöu: khi chuïng âæåüc sæí duûng âãø thàõp saïng hoàûc chaûy maïy; - Than caïc loaûi: than âaï, than cuíi, than täø ong... - Caïc cháút âäút khaïc: ga, cuíi... * Phuû tuìng thay thãú: laì nhæîng loaûi váût tæ duìng âãø sæía chæîa, thay thãú maïy moïc thiãút bë thi cäng cäng trçnh, caïc phæång tiãûn váûn taíi vaì caïc duûng cuû thi cäng khaïc * Váût liãûu vaì thiãút bë xáy dæûng cå baín: laì nhæîng váût liãûu thiãút bë, cäng cuû, khê cuû vaì váût kãút cáúu sæí duûng âãø làõp âàût caïc cäng trçnh xáy dæûng cå baín . b. Theo nguäön gäúc xuáút xæï : * Nguyãn váût liãûu saín xuáút trong næåïc: gäöm nguyãn váût liãûu mua ngoaìi vaì nguyãn váût liãûu tæû chãú * Nguyãn váût liãûu nháûp kháøu c. Theo hçnh thaïi biãøu hiãûn : * Váût liãûu ràõn: caït saûn, sàõt theïp... * Váût liãûu loíng: xàng, dáöu, caïc loaûi hoïa cháút... * Váût liãûu khê: håi, ga... 2.1.3.2 Phán loaûi cäng cuû duûng cuû a. Theo näüi dung kinh tãú kãút håüp våïi quy âënh cuía chãú âäü kãú toaïn : * Cäng cuû duûng cuû : bao gäöm caïc cäng cuû, duûng cuû sæí duûng cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp xáy làõp : caïc âaì giaïo, cäng cuû, duûng cuû gaï làõp... * Bao bç luán chuyãøn: laì caïc loaûi bao bç sæí duûng nhiãöu láön cho nhiãöu chu kyì saín xuáút kinh doanh hoàûc nhiãöu cäng trçnh . Giaï trë cuía bao bç luán chuyãøn seî âæåüc træì dáön vaìo chi phê saín xuáút caïc cäng trçnh hoàûc tæìng chu kyì saín xuáút kinh doanh . * Âäö duìng cho thuã: laì caïc loaûi cäng cuû, duûng cuû maì doanh nghiãûp xáy làõp chuyãn sæí duûng âãø cho thuã. b. Theo mæïc âäü luán chuyãøn giaï trë : * Cäng cuû, duûng cuû luán chuyãøn mäüt láön: thæåìng laì nhæîng loaûi cäng cuû, duûng cuû giaï trë khaï nhoí nãn khäng nháút thiãút phaíi phán bäø nhiãöu láön, vê duû: (?) hoàûc chè xuáút duìng mäüt láön cho mäüt chu kyì saín xuáút kinh doanh . Âäúi våïi loaûi cäng cuû duûng cuû naìy, toaìn bäü giaï trë xuáút duìng âæåüc tênh vaìo cho mäüt chu kyì saín xuáút kinh doanh. 18
 10. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín * Cäng cuû,duûng cuû phán bäø hai láön: do tênh cháút vãö thåìi gian sæí duûng vaì giaï trë cuía mäüt säú cäng cuû, duûng cuû maì chuïng thæåìng âæåüc kãú toaïn phán bäø hai láön. Nghéa laì, giaï trë xuáút duìng cuía chuïng âæåüc chia âãöu laìm hai vaì tênh vaìo hai chu kyì saín xuáút kinh doanh näúi tiãúp nhau. * Cäng cuû, duûng cuû phán bäø nhiãöu láön: laì nhæîng cäng cuû, duûng cuû coï giaï trë quaï låïn vaì phuûc vuû cho nhiãöu chu kyì saín xuáút kinh doanh. Giaï trë xuáút duìng cuía chuïng âæåüc chia thaình nhiãöu pháön tæång æïng våïi säú chu kyì saín xuáút kinh doanh tham gia phuûc vuû vaì âæåüc tênh dáön tæìng pháön vaìo tæìng chu kyì saín xuáút kinh doanh . 2.2 Kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu vaì cäng cuû, duûng cuû Trong näüi dung naìy, thç nguyãn váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû âãöu coï tênh cháút kãú toaïn nhæ nhau : âãöu laì haìng täön kho, dæû træî cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh, cho nãn kãú toaïn chi tiãút váût liãûu vaì cäng cuû, duûng cuû âãöu tæång tæû nhau. Sau âáy chè trçnh baìy cuû thãø kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu, tæì âoï coï thãø váûn duûng cho kãú toaïn chi tiãút cäng cuû, duûng cuû. Váût liãûu trong doanh nghiãûp xáy dæûng cå baín coï khaï nhiãöu chuíng loaûi våïi cäng duûng khaïc biãût nhau, mäùi chuíng loaûi laûi bao gäöm nhiãöu thæång hiãûu, máùu maî vaì giaï caí âa daûng phong phuï. Âäúi våïi mäùi cäng trçnh xáy dæûng cå baín thç loaûi váût liãûu chênh hay phuû âãöu coï vë trê, vai troì hãút sæïc quan troüng khäng thãø thiãúu âæåüc.Chênh vç váûy, kãú toaïn nguyãn váût liãûu phaíi âaím baío theo doîi chi tiãút tçnh hçnh biãún âäüng tàng giaím cuía tæìng loaûi nguyãn váût liãûu caí vãö giaï trë láùn hiãûn váût theo tæìng kho dæû træî ; tæìng âëa âiãøm, tæìng cäng trçnh sæí duûng ; tæìng âäúi tæåüng chëu traïch nhiãûm váût cháút. Hiãûn nay kãú toaïn nguyãn váût liãûu thæåìng aïp duûng mäüt trong ba phæång phaïp kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu sau: 2.2.1 Phæång phaïp theí song song: Kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu vaì caïc loaûi haìng täön kho theo phæång phaïp theí song song khaï âån giaín vaì âæåüc aïp duûng khaï phäø biãún åí næåïc ta tæì træåïc âãún nay. Näüi dung cäng viãûc cuû thãø cuía phæång phaïp naìy nhæ sau: * Taûi kho: thuí kho måí säø kho hoàûc theí kho âãø ghi cheïp säú læåüng nháûp, xuáút, täön tæìng loaûi váût tæ, haìng hoïa .Theí kho âæåüc måí riãng cho tæìng danh âiãøm váût tæ, haìng hoïa vaì chè duìng âãø theo doîi vãö hiãûn váût ( læåüng). Haìng ngaìy, càn cæï vaìo chæïng tæì nháûp kho, xuáút kho thuí kho ghi säú læåüng thæûc nháûp, thæûc xuáút vaìo caïc theí kho liãn quan vaì cuäúi mäùi ngaìy phaíi tênh ra säú täön trãn tæìng theí kho .Mäùi chæïng tæì, ghi mäüt doìng vaìo theí kho. Thuí kho phaíi thæåìng xuyãn âäúi chiãúu säú täön trãn theí kho våïi säú læåüng thæûc tãú trong kho âãø âaím baío khåïp âuïng giæîa säú liãûu trãn säø kãú toaïn våïi thæûc tãú hiãûn váût.Haìng ngaìy hoàûc âënh kyì ( 3 âãún 5 ngaìy) sau khi ghi xong theí kho, thuí kho phaíi chuyãøn toaìn bäü chæïng tæì nháûp, xuáút kho vãö phong 19
 11. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín kãú toaïn. Cuäúi thaïng, thuí kho cáön phaíi tênh täøng cäüng säú nháûp, xuáút vaì täön kho vãö màût læåüng theo tæìng danh âiãøm váût tæ, haìng hoïa. * Taûi phoìng kãú toaïn : Kãú toaïn váût tæ, haìng hoïa måí theí kãú toaïn chi tiãút cho tæìng danh âiãøm váût tæ, haìng hoïa tæång æïng våïi caïc theí kho âæåüc måí taûi kho, chè khaïc laì noï theo doîi caí vãö hiãûn váût (læåüng) láùn giaï trë. Haìng ngaìy hoàûc âënh kyì ( 3 âãún 5 ngaìy) nháûn âæåüc chæïng tæì nháûp, xuáút kho do thuí kho chuyãøn âãún, kãú toaïn váût tæ phaíi kiãøm tra, âäúi chiãúu chæïng tæì nháûp, xuáút kho våïi caïc chæïng tæì liãn quan ( nhæ: hoïa âån mua haìng, håüp âäöng váûn chuyãøn, phiãúu mua haìng...) vaì ghi âån giaï haûch toaïn vaì tênh ra thaình tiãön trãn tæìng chæïng tæì . Càn cæï vaìo caïc chæïng tæì âaî tênh thaình tiãön, kãú toaïn ghi láön læåüt tæìng nghiãûp vuû nháûp, xuáút vaìo caïc theí kãú toaïn chi tiãút váût tæ, haìng hoïa nhæ theí kho cuía thuí kho. Cuäúi thaïng kãú toaïn tiãún haình cäüng theí kãú toaïn chi tiãút, tênh ra täøng nháûp, xuáút vaì täön cuía tæìng danh âiãøm váût tæ, âäúi chiãúu våïi theí kho cuía thuí kho. Tiãúp theo càn cæï vaìo theí kãú toaïn chi tiãút âãø láûp baíng täøng håüp nháûp, xuáút, täön vãö màût giaï trë cuía tæìng loaûi váût tæ. Säú liãûu cuía baíng naìy âæåüc âäúi chiãúu våïi säú liãûu cuía kãú toaïn täøng håüp nháûp, xuáút, täön . Phæång phaïp theí song song laì phæång phaïp âån giaín dãù thæûc hiãûn, nhæng chè nãn aïp duûng trong âiãöu kiãûn quy mä hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp khäng låïn làõm.AÏp duûng phæång phaïp naìy täún khaï nhiãöu cäng sæïc do ghi cheïp truìng làõp. Máùu theí kho: THEÍ KHO Ngaìy láûp theí : .. .. .. Tåì säú : ... ... ... Tãn, nhaîn hiãûu, quy caïch váût tæ: Âån vë tênh : Maî säú : . Chæïng tæì Ngaìy Säú læåüng Kyï xaïc STT Säú Ngaìy, Diãùn giaíi nháûp, nháûn cuía Nháûp Xuáút Täön hiãûu thaïng xuáút kãú toaïn A B C D E 1 2 3 4 20
 12. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Máùu theí kãú toaïn chi tiãút: THEÍ KÃÚ TOAÏN CHI TIÃÚT VÁÛT LIÃÛU Säú theí ... Säú tåì ... Tãn váût tæ, nhaîn hiãûu, quy caïch : Maî säú : Âån giaï : Âån vë tênh : Kho: Chæïng tæì Nháûp Xuáút Täön Säú Ngaìy Trêch yãúu Säú Thaình Säú Thaình Säú Thaình Ghi chuï hiãûu thaïng læåüng tiãön læåüng tiãön læåüng tiãön 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Máùu baíng täøng håüp nháûp - xuáút - täön nguyãn váût liãûu : BAÍNG TÄØNG HÅÜP NHÁÛP-XUÁÚT-TÄÖN KHO VÁÛT LIÃÛU Thaïng ... nàm ... STT Tãn Täön âáöu Nháûp trong Xuáút trong Täön cuäúi Maî säú váût liãûu thaïng thaïng thaïng thaïng A B C 1 2 3 4 21
 13. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Så âäö haûch toaïn chi tiãút váût liãûu theo phæång phaïp theí song song Phiãúu nháûp kho Baíng täøng håüp Kãú toaïn Theí Nháûp - xuáút - täön täøng håüp hoàûc kho váût tæ Säø Theí kho chi tiãút váût tæ Phiãúu xuáút kho Ghi chuï: : Ghi haìng ngaìy hoàûc âënh kyì ( 3-> 5 ngaìy mäüt láön) : Ghi cuäúi thaïng : Quan hãû âäúi chiãúu 2.2.2 Phæång phaïp säø âäúi chiãúu luán chuyãøn Phæång phaïp säø âäúi chiãúu luán chuyãøn âæåüc hçnh thaình trãn cå såí caíi tiãún phæång phaïp theí song song. Theo phæång phaïp naìy, kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu nhæ sau: * Taûi kho: cuîng måí theí kho theo doîi vãö màût læåüng tæång tæû nhæ phæång phaïp theí song song * Taûi phoìng kãú toaïn: Måí säø âäúi chiãúu luán chuyãøn âãø theo doixsoos læåüng vaì giaï trë cuía tæìng loaûi váût tæ (thay cho theí kãú toaïn chi tiãút åí phæång phaïp theí song song). Säø âäúi chiãúu luán chuyãøn âæåüc ghi cheïp mäüt láön vaìo cuäúi thaïng trãn cå såí täøng håüp nháûp, xuáút kho phaït sinh trong thaïng cuía tæìng loaûi váût liãûu. Mäùi loaûi váût liãûu âæåüc ghi mäüt doìng trãn säø âäúi chiãúu luán chuyãøn. Häù tråü cho viãûc täøng håüp säú liãûu vaìo cuäúi thaìng kãú toaïn coìn sæí duûng caïc loaûi baíng kã nháûp , xuáút. Haìng ngaìy hoàûc âënh kyì tæì phiãúu nháûp, xuáút kho kãú toaïn phaíi vaìo caïc baíng kã nháûp, xuáút. Cuäúi thaïng âäúi chiãúu säú læåüng váût liãûu trãn säø âäúi chiãúu luán chuyãøn våïi theí kho cuía thuí kho âäöng thåìi âäúi chiãúu säú tiãön cuía tæìng loaûi váût liãûu trãn säø naìy våïi säú liãûu kãú toaïn täøng håüp. Phæång phaïp säú âäúi chiãúu luán chuyãøn coï æu âiãøm laì giaím nheû khäúi læåüng cäng viãûc kãú toaïn âäúi våïi tæìng loaûi váût liãûu nhæng, toaìn bäü cäng viãûc tæì ghi cheïp, tênh toaïn, kiãøm tra âãöu däön caí vaìo cuäúi thaïng, laìm cho viãûc láûp baïo caïo haìng thaïng khaï cháût váût âãø këp tiãún âäü quy âënh. Så âäö haûch toaïn chi tiãút váût liãûu theo phæång phaïp säø âäúi chiãúu luán chuyãøn 22
 14. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Baíng kã nháûp Phiãúu nháûp kho Theí kho Säø âäúi chiãúu luán chuyãøn Kãú toaïn täøng håüp Phiãúu xuáút kho Baíng kã xuáút Ghi chuï: : Ghi haìng ngaìy hoàûc âënh kyì ( 3-> 5 ngaìy mäüt láön) : Ghi cuäúi thaïng : Quan hãû âäúi chiãúu Máùu säø âäúi chiãúu luán chuyãøn: SÄØ ÂÄÚI CHIÃÚU LUÁN CHUYÃØN Säú dæ Säú dæ âáöu Tãn Âån Luán chuyãøn thaïng (n) Maî Âån âáöu thaïng (n) thaïng (n+1) váût vë Säú Thaình Nháûp Xuáút Säú Thaình säú giaï liãûu tênh læåüng tiãön SL TT SL TT læåüng tiãön 2.2.3 Phæång phaïp säø säú dæ Phæång phaïp säø säú dæ laì phæång phaïp coï khaï nhiãöu âiãøm khaïc biãût so våïi caïc phæång phaïp khaïc, thãø hiãûn sæû tiãún bäü væåüt báûc trong cäng taïc kãú toaïn chi tiãút váût liãûu. * Taûi kho: AÏp duûng phæång phaïp säø säú dæ, cäng viãûc åí kho cuîng thæûc hiãûn tæång tæû nhæ caïc phæång phaïp theí song song vaì phæång phaïp säø âäúi chiãúu luán chuyãøn. Tuy nhiãn váùn coï nhæîng âiãøm khaïc hån nhæ sau: Âënh kyì, sau khi vaìo theí kho, thuí kho táûp håüp toaìn bäü chæïng tæì nháûp, xuáút kho phaït sinh theo tæìng loaûi váût tæ quy âënh, sau âoï láûp phiãúu giao nháûn chæïng tæì vaì näüp cho kãú toaïn keìm theo caïc chæïng tæì nháûp, xuáút váût tæ. Ngoaìi ra, thuí kho coìn phaíi ghi säú læåüng váût tæ täön kho cuäúi thaïng theo tæìng loaûi maî säú (danh âiãøm) váût tæ vaìo säø säú dæ. Säø säú dæ âæåüc kãú toaïn måí cho tæìng kho vaì duìng trong suäút caí niãn âäü kãú toaïn, haìng thaïng vaìo nhæîng ngaìy cuäúi, kãú toaïn chuyãøn 23
 15. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín säø säú dæ âãún cho tæìng kho âãø thuí kho ghi säú dæ caïc loaûi váût tæ vaìo säø. Sau khi hoaìn táút viãûc ghi säø, thuí kho chuyãøn ngay cho kãú toaïn âãø kiãøm tr vaì tênh thaình tiãön. * Taûi phoìng kãú toaïn: Âënh kyì nhán viãn kãú toaïn phaíi xuäúng kho âãø kiãøm tra viãûc ghi cheïp theí kho cuía thuí kho vaì thu nháûn chæïng tæì trãn cå såí phiãúu giao nháûn chæïng tæì âaî âæåüc thuí kho láûp. Sau khi nháûn chæïng tæì, kãú toaïn kiãøm tra, tênh giaï váût liãûu xuáút nháûp trãn tæìng chæïng tæì, täøng cäüng säú tiãön vaì ghi vaìo cäüt säú tiãön trãn phiãúu giao nháûn chæïng tæì, âäöng thåìi ghi säú tiãön täøng cäüng nháûp, xuáút cuía tæìng nhoïm váût tæ vaìo baíng luîy kãú nháûp - xuáút - täön váût tæ. Baíng naìy måí cho tæìng kho, mäùi kho måí mäüt tåì, säú liãûu ghi vaìo baíng âæåüc láúy tæì phiãúu giao nháûn chæïng tæì nháûp, xuáút váût tæ. Cäng viãûc tiãúp theo cuía kãú toaïn laì cäüng säú tiãön nháûp, xuáút trong thaïng theo tæìng loaûi váût tæ trãn baíng kã, räöi dæûa vaìo säú dæ âáöu thaïng cuía chuïng âãø tênh ra säú dæ cuäúi thaïng hay coìn goüi laì âáöu thaïng sau. Càn cæï vaìo säú dæ cuäúi thaïng trãn baíng luîy kãú nháûp - xuáút - täön kãú toaïn âäúi chiãúu våïi säú tiãön trãn säø säú dæ âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : Säú læåüng täön kho x Âån giaï. Så âäö haûch toaïn chi tiãút váût liãûu theo phæång phaïp säø âäúi chiãúu luán chuyãøn Phiãúu nháûp kho Phiãúu giao nháûn chæïng tæì nháûp Theí kho Säø säú dæ Baíng luîy kãú nháûp, xuáút, täön kho váût tæ Kãú toaïn täøng Phiãúu xuáút kho Phiãúu giao nháûn chæïng tæì xuáút Ghi chuï: : Ghi haìng ngaìy hoàûc âënh kyì ( 3-> 5 ngaìy mäüt láön) : Ghi cuäúi thaïng : Quan hãû âäúi chiãúu 24
 16. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Caïc máùu biãøu liãn quan âãún phæång phaïp naìy gäöm: PHIÃÚU GIAO NHÁÛN CHÆÏNG TÆÌ ... Tæì ngaìy ... âãún ngaìy ... thaïng ... nàm... Nhoïm Säú læåüng Säú hiãûu Thaình tiãön váût liãûu chæïng tæì chæïng tæì Ngaìy ... thaïng ... nàm ... Ngæåìi nháûn Ngæåìi giao SÄØ SÄÚ DÆ Nàm ... Kho ... Âån Âënh Säú dæ âáöu Säú dæ cuäúi Säú dæ cuäúi Säú dæ cuäúi Maî Tãn Âån ... vë mæïc nàm thaïng 1 thaïng 2 nàm säú váût tæ giaï tênh dæû træî SL TT SL TT SL TT SL TT Càn cæï vaìo âënh kyì giao nháûn chæïng tæì nháûp, xuáút váût tæ, kãú toaïn coï thãø thiãút kãú máùu baíng luîy kãú nháûp xuáút täön kho váût liãûu thaình hai hay nhiãöu âåüt nháûp xuáút theo máùu máùu sau: 25
 17. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín BAÍNG LUÎY KÃÚ NHÁÛP XUÁÚT TÄÖN Thaïng ... nàm ... Kho ... ... Nháûp Xuáút Täön Täön kho Nhoïm Tæì ngaìy... Tæì ngaìy ... Luîy Tæì ngaìy ... Tæì ngaìy ... Luîy kho âáöu váût liãûu âãún ngaìy.. âãún ngaìy... ... kãú âãún ngaìy... âãún ngaìy... ... kãú cuäúi thaïng nháûp xuáút thaïng 2.3 Kãú toaïn täøng håüp nguyãn váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû 2.3.1 Taìi khoaín sæí duûng, thuí tuûc vaì chæïng tæì Âãø haûch toaïn váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû noïi riãng, haìng täön kho noïi chung caïc doanh nghiãûp saín xuáút kinh doanh coï thãø haûch toaïn täøng håüp theo mäüt trong hai phæång phaïp : Kã khai thæåìng xuyãn vaì Kiãøm kã âënh kyì. Tuy nhiãn theo quy âënh cuía Chãú âäü kãú toaïn aïp duûng cho caïc doanh nghiãûp xáy làõp keìm theo Quyãút âënh säú 1864/1998/QÂ-BTC do Bäü træåíng Bäü Taìi chênh kyï ngaìy 16/12/1998 , thç caïc doanh nghiãûp xáy làõp chè aïp duûng haûch toaïn haìng täön kho theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn. Phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn laì phæång phaïp theo doîi vaì phaín aïnh tçnh hçnh hiãûn coï, biãún âäüng tàng, giaím cuía caïc loaûi haìng täön kho mäüt caïch thæåìng xuyãn liãn tuûc trãn caïc taìi khoaín haìng täön kho, bao gäöm caïc taìi khoaín thuäüc nhoïm 15, nhæ laì: taìi khoaín 151(Haìng mua âang âàûc âiãøm âæåìng); taìi khoaín 152 ( Nguyãn váût liãûu); taìi khoaín 153 (Cäng cuû duûng cuû); taìi khoaín 154, 156, 157... Hiãûn nay, phæång phaïp naìy âæåüc sæí duûng khaï phäø biãún åí næåïc ta båíi vç noï chæïa mäüt säú æu âiãøm nháút âënh phuì håüp våïi âiãöu kiãûn thæûc tãú : - Giaï trë caïc loaûi haìng täön kho trãn säø kãú toaïn coï thãø xaïc âënh âæåüc åí báút kyì thåìi âiãøm naìo trong kyì. Vç váûy thäng tin vãö tçnh hçnh biãún âäüng tàng, giaím vaì tçnh hçnh hiãûn coï cuía haìng täön kho âæåüc cung cáúp mäüt caïch cáûp nháût nhanh choïng våïiì âäü chênh xaïc cao. - Goïp pháön têch cæûc vaìo viãûc tàng cæåìng haûch toaïn kinh tãú vaì baío vãû taìi saín cuía doanh nghiãûp. - Nhanh choïng phaït hiãûn vaì âiãöu chènh këp thåìi nhæîng sai lãûch trong quaï trçnh haûch toaïn kãú toaïn haìng täön kho. Bãn caûnh nhæîng æu âiãøm trãn, phæång phaïp naìy váùn coìn màût haûn chãú âoï laì khäúi læåüng cäng viãûc kãú toaïn nhiãöu. Nãúu doanh nghiãûp coï nhiãöu chuíng loaûi váût tæ, haìng hoïa 26
 18. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín vaì caïc loaûi haìng täön kho khaïc, maì giaï trë cuía tæìng loaûi laûi tháúp beï, thæåìng xuyãn xuáút duìng, xuáút baïn thç viãûc aïp duûng phæång phaïp naìy täún khaï nhiãöu cäng sæïc. 2.3.1.1 Taìi khoaín sæí duûng: Theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn, kãú toaïn cáön sæí duûng caïc taìi khoaín sau: * Taìi khoaín 152 “ Nguyãn liãûu, váût liãûu” âæåüc sæí duûng âãø phaín aïnh giaï trë hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng caïc loaûi nguyãn liãûu, váût liãûu trong kho cuía doanh nghiãûp xáy làõp. Nguyãn liãûu, váût liãûu cuía doanh nghiãûp xáy làõp coï thãø do doanh nghiãûp xáy làõp mua ngoaìi, tæû saín xuáút hoàûc nháûn cuía bãn giao tháöu cäng trçnh (bãn A) duìng cho muûc âêch saín xuáút kinh doanh xáy làõp hoàûc saín xuáút caïc saín pháøm cäng nghiãûp, dëch vuû. Kãút cáúu vaì näüi dung cuía taìi khoaín 152 : Bãn Nåü: - Trë giaï thæûc tãú cuía nguyãn liãûu, váût liãûu nháûp kho do mua ngoaìi, nháûn æïng træåïc cuía bãn giao tháöu (bãnA), tæû saín xuáút, thuã ngoaìi gia cäng chãú biãún, nháûn goïp väún liãn doanh, âæåüc cáúp trãn cáúp phaït hoàûc tæì caïc nguäön khaïc. - Trë giaï nguyãn liãûu, váût liãûu thæìa phaït hiãûnkhi kiãøm kã. Bãn Coï: - Trë giaï thæûc tãú cuía nguyãn liãûu, váût liãûu xuáút kho âãø saín xuáút, thuã ngoaìi gia cäng, goïp väún liãn doanh hoàûc nhæåüng baïn; - Chiãút kháúu, giaím giaï haìng mua âæåüc hæåíng hoàûc giaï trë haìng mua traí laûi cho ngæåìi baïn; - Trë giaï nguyãn liãûu, váût liãûu thiãúu huût phaït hiãûn khi kiãøm kã. Säú dæ bãn Nåü: - Trë giaï thæûc tãú cuía nguyãn liãûu, váût liãûu täön kho Taìi khoaín naìy coï 6 taìi khoaín cáúp 2: TK 1521- Nguyãn liãûu, váût liãûu chênh TK 1524- Phuû tuìng thay thãú TK 1522 - Váût liãûu TK 1526- Thiãút bë XDCB TK 1523 - nhiãn liãûu TK 1528- Váût liãûu khaïc Læu yï: - Âäúi våïi TK 1521- Nguyãn liãûu, váût liãûu chênh, khi phaín aïnh coï thãø bao gäöm nguyãn liãûu, váût liãûu mua ngoaìi, nháûn cuía bãn A, gia cäng hoàûc tæû chãú biãún. - Âäúi våïi TK 1526- Thiãút bë XDCB, näüi dung phaín aïnh bao gäöm caí giaï trë thiãút bë xáy dæûng cå baín cuía bãn giao tháöu hoàûc bãn giao tháöu uíy nhiãûm cho âån vë nháûn tháöu mua thiãút bë thuäüc väún thiãút bë cuía cäng trçnh xáy dæûng cå baín sau âoï làõp âàût vaìo cäng trçnh. * Taìi khoaín 151” Haìng mua âang âi trãn âæåìng” : Taìi khoaín naìy âæåüc duìng âãø phaín aïnh giaï trë cuía caïc loaûi haìng hoïa, váût tæ (nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû) mua ngoaìi âaî thuäüc quyãön såí hæîu cuía doanh 27
 19. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín nghiãûp xáy làõp nhæng chæa vãö nháûp kho cuía doanh nghiãûp, chæa vãö âãún nåi doanh nghiãûp âang thi cäng vaì træûc tiãúp sæí duûng, coìn âang trãn âæåìng váûn chuyãøn, åí bãún caíng, bãún baîi hoàûc âaî vãö âãún doanh nghiãûp xáy làõp âang chåì kiãøm nháûn nháûp kho. Kãút cáúu vaì näüi dung taìi khoaín 151 nhæ sau: Bãn Nåü: - Giaï trë haìng hoïa, váût tæ âang âi trãn âæåìng; - Kãút chuyãøn giaï trë thæûc tãú cuía váût tæ, haìng hoïa âang âi trãn âæåìng Bãn Coï: - Giaï trë haìng hoïa, váût tæ âang âi trãn âæåìng âaî vãö nháûp kho hoàûc âaî chuyãøn thàóng cho caïc âäúi tæåüng sæí duûng; - Kãút chuyãøn giaï trë thæûc tãú cuía váût tæ, haìng hoïa âang âi trãn âæåìng âáöu kyì. Säú dæ bãn Nåü: - Giaï trë váût tæ, haìng hoïa âaî mua nhæng coìn âang âi trãn âæåìng hoàûc âaî vãö âãún doanh nghiãûp nhæng chæa hoaìn thaình thuí tuûc nháûp kho taûi thåìi âiãøm âáöu kyì hoàûc cuäúi kyì. * Taìi khoaín 153” Cäng cuû, duûng cuû”: Kãút cáúu vaì näüi dung taìi khoaín 153 nhæ sau: Bãn Nåü: - Trë giaï thæûc tãú cuía cäng cuû,duûng cuû nháûp kho do mua ngoaìi, tæû chãú, thuã ngoaìi gia cäng, nháûn goïp väún liãn doanh... - Giaï trë cäng cuû, duûng cuû , âäö duìng cho thuã nháûp laûi kho - Trë giaï thæûc tãú cuía cäng cuû, duûng cuû thæìa phaït hiãûn khi kiãøm kã. Bãn Coï: - Trë giaï thæûc tãú cuía cäng cuû , duûng cuû xuáút kho sæí duûng cho saín xuáút, kinh doanh, cho thuã hoàûc goïp väún liãn doanh; - Chiãút kháúu mua cäng cuû , duûng cuû âæåüc hæåíng - Trë giaï thæûc tãú cuía cäng cuû ,û duûng cuû thiãúu phaït hiãûn khi kiãøm kã. Säú dæ bãn Nåü: - Trë giaï thæûc tãú cuía cäng cuû , duûng cuû täön kho. Taìi khoaín 153 coï ba taìi khoaín cáúp 2: - Taìi khoaín 1531- Cäng cuû , duûng cuû - Taìi khoaín 1532- Bao bç luán chuyãøn - Taìi khoaín 1533- Âäö duìng cho thuã Læu yï: chè haûch toaïn vaìo taìi khoaín 1533 khi cäng cuû , duûng cuû âæåüc doanh nghiãûp mua vãö hoaìn toaìn sæí duûng vaìo muûc âêch cho thuã. 28
 20. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 2.3.1.2 Thuí tuûc chæïng tæì a. Thuí tuûc nháûp kho: Nháûn âæåüc Giáúy baïo nháûn haìng hoàûc chæïng tæì tæång âæång Ban kiãøm nháûn tiãún haình kiãøm tra thæûc tãú Tiãún haình quaï trçnh säú læåüng, cháút læåüng, máùu maî... bäúc dåí, nháûp kho Láûp Biãn baín kiãøm nháûn váût tæ ( 2 baín) trãn cå såí säú liãûu thæûc tãú Bäü pháûn cung æïng láûp Phiãúu nháûp kho ( 2 baín) trãn cå såí giáúy baïo nháûn haìng, biãn baín kiãøm nháûn vaì hoïa âån giao cho thuí kho Thuí kho ghi säú thæûc nháûp vaìo phiãúu vaì chuyãøn Hoaìn thaình quaï trçnh cho kãú toaïn laìm càn cæï ghi säø nháûp kho Læu yï: - Nãúu váût liãûu khäng âuïng quy caïch, pháøm cháút seî láûp biãn baín âãø bäü pháûn cung æïng laìm thuí tuûc khiãúu naûi våïi bãn baïn; - Âäúi våïi váût liãûu tæû chãú nháûp kho, váût liãûu khäng duìng hãút traí laûi kho hay phãú liãûu thu häöi caïc bäü pháûn âang giæî váût liãûu træåïc khi nháûp kho phaíi láûp Phiãúu nháûp kho thaình 3 baín, ngæåìi chëu traïch nhiãûm kyï vaìo vaì mang váût liãûu vaì phiãúu nháûp kho âãún nháûp kho, thuí kho kiãøm nháûn xong, kyï vaìo caí ba baín : 01 baín giao cho ngæåìi näüp, 01 baín chuyãøn vãö bäü pháûn cung æïng vaì 01 baín laì càn cæï ghi vaìo theí kho sau âoï chuyãøn cho phoìng kãú toaïn. - Âäúi våïi váût liãûu thuã ngoaìi chãú biãún nháûp kho : càn cæï vaìo phiãúu giao haìng gia cäng, bäü pháûn cung æïng cuîng láûp ba baín Phiãúu nháûp kho vaì xæí lyï tæång tæû nhæ váût liãûu tæû chãú. 29
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2