intTypePromotion=1

Bài giảng Kết cấu động cơ đốt trong: Chương 1 - Khát quát chung về ô tô

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
25
lượt xem
8
download

Bài giảng Kết cấu động cơ đốt trong: Chương 1 - Khát quát chung về ô tô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Khát quát chung về ô tô trong bài giảng Kết cấu động cơ đốt trong trình bày những đặc điểm lịch sử, cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống động cơ xe tô tô. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kết cấu động cơ đốt trong: Chương 1 - Khát quát chung về ô tô

CHÖÔNG I : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ OÂTOÂ<br /> <br /> 1.1 GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ OÂTOÂ<br /> 1.1.1 Ñònh nghóa veà oâtoâ :<br /> Laø moät chieác xe coù gaén ñoäng cô<br /> ñeå noù coù theå töï di chuyeån treân ñaát lieàn<br /> 1.1.2 Lòch söû oâtoâ :<br /> Karl Fredrich Benz (1844-1929)<br /> <br /> Chieác OÂtoâ ñaàu tieân laø moät<br /> chieác xe chaïy baèng gas do oâng Karl<br /> Benz ngöôøi Ñöùc cheá taïo khoaûng naêm<br /> 1885 – 1886, coù ba baùnh, moät baùnh<br /> tröôùc vaø hai baùnh sau.<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHÖÔNG I : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ OÂTOÂ<br /> <br /> Naêm 1895 oâng Henry Ford,<br /> Ransom Olds vaø moät soá ngöôøi khaùc môû<br /> nhaø maùy saûn xuaát OÂtoâ taïi ñaát nöôùc naøy,<br /> ñöông nhieân nhöõng chieác OÂtoâ cheá taïo ñaàu<br /> tieân naøy raát thoâ sô so vôùi chieác xe hieän<br /> nay.<br /> <br /> Ransim Olds<br /> <br /> Herry Ford<br /> <br /> Daây chuyeàn saûn xuaát oâtoâ ñaàu tieân<br /> <br /> Naêm 1908 oâng ñaõ saûn xuaát ñöôïc<br /> nhöõng chieác OÂtoâ vôùi giaù caû chaáp nhaän<br /> ñöôïc do ñoù nhieàu ngöôøi Hoa Kyø ñaõ di<br /> chuyeån baèng OÂtoâ, ñaây laø kieåu T Ford hay<br /> coøn goïi laø Model T Ford.<br /> <br /> Model T Ford<br /> 2<br /> <br /> CHÖÔNG I : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ OÂTOÂ<br /> <br /> 1.2 CAÁU TAÏO CHUNG VEÀ OÂTOÂ :<br /> 1.2.1 Ñoäng cô :<br /> <br /> Ñeå ñoäng cô coù theå hoaït<br /> ñoäng ñöôïc, toát. Thì ngoaøi nhöõng<br /> keát caáu veà maët cô khí thì noù coù<br /> maáy heä thoáng sau :<br /> - Heä thoáng cung caáp nhieân lieäu<br /> - Heä thoáng ñaùnh löûa (ñoái vôùi ñoäng<br /> cô xaêng)<br /> - Heä thoáng boâi trôn<br /> - Heä thoáng laøm maùt<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHÖÔNG I : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ OÂTOÂ<br /> <br /> 1.2.1.1. Heä thoáng nhieân lieäu :<br /> <br /> Ñoái vôùi xe chaïy Xaêng<br /> <br /> Ñoái vôùi xe chaïy Daàu<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHÖÔNG I : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ OÂTOÂ<br /> <br /> 1.2.1.2 Heä thoáng ñaùnh löûa :<br /> <br /> Ñoái vôùi ñoäng cô xaêng thí<br /> ñoù laø heä thoáng ñaùnh löûa<br /> <br /> Ñoái vôùi ñoäng cô Diesel thí ñoù<br /> laø heä thoáng bôm cao aùp, kim phun<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản