intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
13
lượt xem
0
download

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi nghiên cứu xong, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung và phạm vi các hoạt động kiểm toán ngân hàng, nhận biết và giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán ngân hàng

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG Bộ môn Kiểm toán
 2. Mục tiêu Sau khi nghiên cứu xong, Sinh viên có thể: 1. Nhận biết và giải thích nội dung và phạm vi các hoạt động kiểm toán ngân hàng 2. Nhận biết và giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng Bộ môn Kiểm toán 2
 3. NỘI DUNG 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng 2. Nội dung kiểm toán độc lập ngân hàng 3. Đánh giá rủi ro trong kiểm toán ngân hàng Bộ môn Kiểm toán 3
 4. 1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng 1.1 Bản chất và cơ cấu của tài sản và nguồn vốn 1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh 1.3 Khuôn khổ pháp lý 1.4 Rủi ro kinh doanh trong hoạt động ngân hàng Bộ môn Kiểm toán 4
 5. 1.1 Bản chất và cơ cấu của tài sản và nguồn vốn Cơ cấu của tài sản và nguồn vốn Tài sản Nguồn vốn Tiền Tiền gửi, vay TCTD khác Chứng khoán K/D Công cụ TCPS Tiền gửi của Cho vay khách khách hàng hàng Nợ phải trả khác TS Có khác Vốn CSH TÀI SẢN = NỢ PTR + VỐN CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN = NỢ PTR + VỐNĐL + QUỸ + D/THU – C/PHÍ Bộ môn Kiểm toán 5
 6. 1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh Trung gian tài chính Hoạt động kinh doanh ngân hàng Giao dịch thị Trung gian trường tài thanh toán chính, tiền tệ Bộ môn Kiểm toán 6
 7. Cấu trúc tổ chức của ngân hàng Hội sở (Head Office) TT 21/2013/TT-NHNN Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh (Branch) (Branch) (Branch) Phòng giao dịch (Transaction Office) Trạm giao dịch (Terminal) 7 Bộ môn Kiểm toán
 8. Điều 26, Khoản 2, Luật các TCTD 2010  Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy phép phải “có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, quy mô hoạt động”… -> Các đặc điểm của hệ thống thông tin quản lý của một ngân hàng thƣơng mại hiện nay là gì? Bộ môn Kiểm toán 8
 9. 1.3 Khuôn khổ pháp lý Luật, Nghị định Quốc hội, Chính Theo nguồn ban hành phủ Quyết định, Thông tư… NHNN Các cơ quan Việt Nam Ngân hàng chức năng khác Quyết định, Thông tư Tổ chức quốc tế Hiệp ước quốc tế Bộ môn Kiểm toán 9
 10. 1.3 Khuôn khổ pháp lý (tt) Thực hiện chính sách tiền tệ, an Theo nội dung ninh Chế độ tài Chế độ kế chính,thuế, Ngân hàng thống kê… toán Đảm bảo an toàn hoạt động Bộ môn Kiểm toán 10
 11. 1.4 Rủi ro kinh doanh trong hoạt động ngân hàng Rủi ro Inherent Risk Kinh doanh Rủi ro hoạt động Xử lý giao Rủi ro tín Rủi ro thị dịch Pháp lý dụng trường Tuân thủ Nghĩa vụ Rủi ro thanh Bảo mật Thuế khoản Rủi ro uy tín Bộ môn Kiểm toán 11
 12. 2. Nội dung kiểm toán độc lập NH 2.1. Kiểm toán BCTC 2.2. Kiểm toán hệ thống KSNB Bộ môn Kiểm toán 12
 13. Quy định pháp lý  Luật các TCTD (2010)  Thông tư 39/2011/TT-NHNN Quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh NH nước ngoài  Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về HTKSNB NHTM, chi nhánh NH nước ngoài Bộ môn Kiểm toán 13
 14. Quy định pháp lý Kiểm toán độc lập NH 1. Định kỳ hằng năm, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán độc lập: a) Báo cáo tài chính; b) Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ 2. Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (đối với trường hợp Điều lệ của tổ chức tín dụng có quy định) lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán độc lập. Bộ môn Kiểm toán 14
 15. 2.1. Kiểm toán báo cáo tài chính  Là việc kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán độc lập kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của BCTC của tổ chức tín dụng.  Bao gồm kiểm toán:  Bảng CĐKT,  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,  Thuyết minh báo cáo tài chính. Bộ môn Kiểm toán 15
 16. 2.1. Kiểm toán báo cáo tài chính TCTD phải thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập (Điều 43, khoản 3, Luật các TCTD (2010)) Bộ môn Kiểm toán 16
 17. 2.2. Kiểm toán hệ thống KSNB  Kiểm toán hoạt động HTKSNB là việc KTV hành nghề, tổ chức kiểm toán độc lập kiểm tra, đưa ra ý kiến đánh giá về việc tuân thủ hướng dẫn của ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện HTKSNB và hiệu quả hoạt động của hệ thống. Bộ môn Kiểm toán 17
 18. 2.2. Kiểm toán hệ thống KSNB  Bao gồm: a. Kiểm toán tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy định của NH nhà nước về HTKSNB của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. b. Kiểm toán hoạt động đối với HTKSNB nhằm bảo đảm các yêu cầu sau đây:  Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực;  Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời. Bộ môn Kiểm toán 18
 19. Kiểm toán độc lập NH Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng sử dụng một hoặc một số dịch vụ kiểm toán độc lập khi xét thấy cần thiết trong các trường hợp sau đây: a) Tổ chức tín dụng có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. b) Tổ chức tín dụng được xem xét để chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt. c) Tổ chức tín dụng được tổ chức lại theo quy định tại Điều 153 Luật các tổ chức tín dụng. d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Bộ môn Kiểm toán 19
 20. Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán kiểm toán độc lập NH o Đã thành lập và có thời gian hoạt động kiểm toán tại VN tối thiểu 03 năm; o Có vốn chủ sở hữu, vốn được cấp từ 10 tỷ đồng trở lên; o Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên; o Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề tham gia kiểm toán một ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó, phải có ít nhất 03 kiểm toán viên hành nghề có từ 02 năm kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trở lên. o ..... Bộ môn Kiểm toán 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2