intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ năng hoà giải của luật sư - TS. Nguyễn Minh Hằng

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
263
lượt xem
74
download

Bài giảng Kỹ năng hoà giải của luật sư - TS. Nguyễn Minh Hằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ năng hoà giải của luật sư nhằm trình bày về nội dung: vị trí và tầm quan trọng, ý nghĩa của vấn đề hoà giải; rèn luyện kỹ năng chuẩn bị tham gia hoà giải và kỹ năng hoà giải vụ án dân sự, nắm vững và áp dụng các quy định của luật nội dung và luật tố tụng liên quan đến hoà giải vụ án dân sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng hoà giải của luật sư - TS. Nguyễn Minh Hằng

 1. BÀI 4 KỸ NĂNG HOÀ GIẢI CỦA LUẬT SƯ TS.NGUYỄN MINH HẰNG TRƯỞNG BỘ MÔN TRANH TỤNG DÂN SỰ
 2. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU BÀI GIẢNG 1. VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG, Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ HOÀ GIẢI; 2. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHUẨN BỊ THAM GIA HOÀ GIẢI VÀ KỸ NĂNG HOÀ GIẢI VỤ ÁN DÂN SỰ (VADS). 3. NẮM VỮNG VÀ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NỘI DUNG VÀ LUẬT TỐ TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN HOÀ GIẢI VADS.
 3. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1. VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI 2. KHÁI QUÁT MỘT SỐ QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ HOÀ GIẢI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 3. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI
 4. 1. VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI • GÓP PHẦN GIẢM THIỂU THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ TRANH CHẤP CHO CÁC BÊN ĐƯƠNG SỰ; • ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH; • LÀ CẦU NỐI THÔNG CẢM GIỮA CÁC ĐƯƠNG SỰ.
 5. * XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TỐ TỤNG KHI THAM GIA HÒA GIẢI ĐƯỢC QUYỀN THAM GIA HÒA GIẢI LUẬT SƯ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC TRIỆU TẬP HÒA GIẢI CỦA ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC THAY MẶT ĐƯƠNG SỰ ĐỂ HÒA GIẢI TRAO ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG VỀ TẤT CẢ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT KHI HÒA GIẢI
 6. XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TỐ TỤNG KHI THAM GIA HÒA GIẢI LUẬT SƯ ĐƯỢC QUYỀN THAM DỰ HÒA GIẢI LÀ NGƯỜI ĐỂ GIÚP ĐỠ ĐƯƠNG SỰ VỀ MẶT BẢO VỆ PHÁP LÝ QUYỀN LỢI CỦA KHÔNG THAY MẶT ĐƯƠNG SỰ ĐƯƠNG KHÔNG CÓ QUYỀN HÒA GIẢI SỰ TRAO ĐỔI VỚI ĐƯƠNG SỰ VỀ TẤT CẢ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT KHI HÒA GIẢI
 7. 2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CƠ BẢN VỀ HÒA GIẢI HOÀ GIẢI HOÀ GIẢI TRONG NGOÀI THỦ TỤC TỐ TỤNG TỐ TỤNG NGOÀI TRƯỚC VÀ TỐ TỤNG SAU KHI KHI TÒA ÁN KHỞI KiỆN ĐANG GIẢI QUYẾT
 8. 2.1. XÁC ĐỊNH CÁC THỜI ĐIỂM HÒA GIẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTDS HÒA GIẢI HÒA GIẢI HÒA GIẢI TRƯỚC TẠI Ở CẤP PHIÊN PHIÊN PHÚC TOÀ TOÀ THẨM SƠ THẨM SƠ THẨM
 9. 2.1.1. HỀA GIẢI TRƯỚC KHI MỞ PHIẤN TỀA SƠ THẨM THỦ TỤC BẮT BUỘC HOÀ GIẢI VỚI HẦU HẾT CÁC TRƯỚC KHI MỞ VADS, TRỪ NHỮNG PHIÊN TOÀ TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 181 BLTTDS CHUẨN BỊ XÉT XỬ (4-6 THÁNG) PHIÊN TOÀ SƠ THẨM HOÀ GIẢI TRƯỚC PTST
 10. NHỮNG VỤ ÁN DÂN SỰ KHễNG TIẾN HÀNH HềA GIẢI Điều 181 BLTTDS Đòi bồi thường thiệt hại đến Tài sản của nhà nước NHỮNG VỤ ÁN DÂN SỰ PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH TRÁI PHÁP LUẬT HOẶC TRÁI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI
 11. NHỮNG VỤ ÁN KHÔNG THỂ TIẾN HÀNH HÒA GIẢI ĐƯƠNG SỰ LÀ BỊ ĐƠN ĐƯỢC ĐƯƠNG SỰ VỢ HOẶC CHỒNG TÒA ÁN TRIỆU KHÔNG THỂ TRONG VỤ ÁN TẬP HỢP LỆ ĐẾN THAM GIA HÒA LY HÔN LÀ LẦN THỨ 2 MÀ GIẢI ĐƯỢC NGƯỜI MẤT VẪN CỐ TÌNH VÌ CÓ LÝ DO NĂNG LỰC HÀNH VẮNG MẶT CHÍNH ĐÁNG VI DÂN SỰ
 12. 2.1.2. THỦ TỤC HOÀ GIẢI TẠI PHIÊN TOÀ SƠ THẨM HOÀ GIẢI TẠI PHIÊN TOÀ KHÔNG BẮT BUỘC SƠ THẨM ĐIỀU 220 BLTTDS Quyết định đưa vụ án ra xét xử PHIÊN TOÀ SƠ THẨM PT phócthÈm 1 THÁNG ĐẾN 2 THÁNG (KHOẢN 3 ĐIỀU 179 BLTTDS) HOÀ GIẢI TẠI PTST
 13. 2.1.3. THỦ TỤC HOÀ GIẢI Ở CẤP PHÚC THẨM HOÀ GIẢI TẠI CẤP PHÚC THẨM KHÔNG BẮT BUỘC ĐIỀU 270 BLTTDS Nên hoà giải PTSƠ THẨM PHIÊN TOÀ PHÚCTHẨM HOÀ GIẢI Ở CẤP PHÚC THẨM
 14. 3. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI
 15. 3.1. CHUẨN BỊ ĐỂ THAM GIA HOÀ GIẢI TRƯỚC KHI MỞ PTST 1 1 2 3 THẢO LUẬN GIÚP XÂY DỰNG VỚI KHÁCH HÀNG KẾ HOẠCH, KHÁCH HÀNG CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN, VỀ TÀI LIỆU HOÀ GIẢI PHƯƠNG ÁN LÝ LẼ, HOÀ GIẢI TÂM LÝ ĐỂ HOÀ GIẢI
 16. 3.2. CƠ SỞ ĐỂ LUẬT SƯ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOÀ GIẢI Tính đến các yếu tố tình cảm tâm lý, văn hoá, xã hội Tính đến các chứng cứ chứng minh yêu cầu của mỗi đương sự Tính đến các quy phạm pháp luật cần được áp dụng đề giải quyết vụ án Lưu ý những bất lợi do thủ tục tố tụng gây ra
 17. 3.3. THẢO LUẬN VỚI KHÁCH HÀNG VỀ PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI Phân tích những ưu thế và bất lợi THÔNG BÁO CHO của khách hàng KHÁCH HÀNG VỀ TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ CỦA MÌNH Phân tích những ưu thế và bất lợi của đối phương CÁC PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI VÀ PHẢN ỨNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG CÁC PHƯƠNG ÁN NHƯỢNG BỘ LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU
 18. 3.4. CHUẨN BỊ CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA HOÀ GIẢI CHUẨN BỊ CHUẨN BỊ CHUẨN BỊ TÀI LIỆU LÝ LẼ TÂM LÝ CHUẨN BỊ CÁCH ỨNG XỬ
 19. 3.5. THAM DỰ HOÀ GIẢI CÙNG VỚI ĐƯƠNG SỰ Tham vấn cho KH Khi được uỷ quyền LS đưa ra những yêu cầu được thực hiện các hoặc nhượng bộ đúng quyền và nghĩa vụ pháp luật và phù hợp trong phạm vi được uỷ với thoả thuận mà LS quyền để bảo vệ quyền và KH đã trao đổi và lợi ích hợp pháp trước đó cho khách hàng LUẬT SƯ CẦN PHẢI TÀI LIỆU QUAN TRỌNG GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT HOÀ GIẢI KHÔNG THÀNH ĐỂ LS CHUẨN BỊ DIỄN BIẾN CỦA PHƯƠNG ÁN PHIÊN HOÀ GIẢI BẢO VỆ TẠI TÒA ÁN
 20. * TỔNG KẾT, LƯU Ý NHỮNG ĐIỂM CHÍNH BÀI GIẢNG 1. VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA HOÀ GIẢI; 2. TÍNH BẮT BUỘC VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA CÁC THỜI ĐIỂM HOÀ GIẢI; 3. KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ ĐỂ CHUẨN BỊ HOÀ GIẢI VÀ THAM GIA HOÀ GIẢI
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2