intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Thế Huân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:211

1.199
lượt xem
382
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" bao gồm các nội dung: chương mở đầu - đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; chương 1 - sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam; chương 2 - Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 1945); chương 3 - Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 1975); chương 4 - Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975); chương 5 - Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 2006)... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 2. C hương  ở  u m đầ ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 3. I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu.
 4. Đối tượng nghiên cứu môn học: Đối tượng của môn học là tổ chức và hoạt động của Đảng và các phong trào cách mạng của quần chúng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 5. 2.N hi m   ụ    ệ v nghi cứu. ên  - Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới.
 6. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC 1. P H ƯƠN G   H Á P   G H I     P N ÊN CứU.
 7. ­ ơ sở phươnghĩa ng pháp l ận:  C u   dựa tên cơ sở t ế gi i r h ớ  quan, ương   ph pháp l ận của C hủ M ác ­ u  Lênin và các  quan  i m   ý  ĩa  ương  đ ể có  ngh ph pháp uận  l của  ồ  híM i H C   nh. ­ Phương    pháp  nghi cứu: chủ  ếu  ên    y à phương pháp lch sử và phương pháp  l ị l c.N goàir có  ự  ết hợp  ogi     a  s k   các  ương  ph pháp khác.
 8.   nghĩa  ủa  ệc  ọc  2.Ý  c vi h t p  ôn  ọc. ậ m h
 9. - Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về Đảng trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. - Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng.
 10. Chương I SỰ RA ĐỜI ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
 11. I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 1. Tình hình thế giới.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2