Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự lãnh đạo của Đảng

Xem 1-20 trên 2021 kết quả Sự lãnh đạo của Đảng
 • Cuốn sách "Bác Hồ ở Tân Trào" là tập hợp những hồi ký của một số nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ và đồng bào đã từng ở bên Bác trong những ngày 7 Người cùng Trung ương Đảng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1!

  pdf93p duonghoanglacnhi 07-11-2022 8 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "" nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người lao động, chúng ta cần xác định rõ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng; là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf20p matroinho0804 17-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (tháng 2-1930); Đảng lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf47p duonghoanglacnhi 07-11-2022 16 2   Download

 • Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf7p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam bộ: Lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975)" là một công trình tổng kết được biên soạn rất công phu nhằm ghi lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ miền Đông Nam bộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ với phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân các tỉnh miền Đông Nam bộ giai đoạn 1945 – 1975, một giai đoạn cực kỳ quan trọng và vẻ vang của lịch sử cách mạng nước nhà.

  pdf393p duonghoanglacnhi 07-11-2022 5 1   Download

 • Phần 2 của "Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam" làm rõ những nguyên nhân, yếu tố tác động và vấn đề đặt ra trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta.

  pdf380p duonghoanglacnhi 07-11-2022 15 3   Download

 • Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, tập 8 ghi lại những hoạt động vô cùng phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm (1961 - 1963); đó là lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong những năm tháng đầu tiên thực thi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam vừa được vạch ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf451p duonghoanglacnhi 07-11-2022 6 1   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng công tác lãnh đạo báo chí địa phương ở vùng ĐBSCL, luận văn "Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí địa phương vùng đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay" đề xuất một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí địa phương vùng này.

  pdf156p bigdargon02 10-11-2022 8 1   Download

 • Luận văn "Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lãnh đạo đấu tranh quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)" góp phần khái quát những thành tích, đặc điểm và những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ huyện Dầu Tiếng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên cơ sở đó phát huy vai trò đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay và mai sau.

  pdf100p matroinho2510 08-11-2022 3 1   Download

 • Bài viết Sự phù hợp của phong cách lãnh đạo gia trưởng với văn hóa Việt Nam: nhìn từ khung lý thuyết của Hofstede được viết dưới dạng tổng quan nhằm đánh giá sự tương thích của phong cách lãnh đạo gia trưởng đặt vào bối cảnh văn hóa tổ chức tại Việt Nam.

  pdf12p vispyker 14-11-2022 15 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trình độ: Trung cấp) được biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo các môn học chung của trường Cao đẳng Lào Cai, với mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc. Giáo trình gồm 9 bài, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf342p runordie8 07-10-2022 5 0   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị gồm 5 bài: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf365p runordie8 07-10-2022 3 1   Download

 • Bài viết Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay xây dựng một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước; Bổ sung và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công chức;...

  pdf4p visaleen 30-10-2022 3 1   Download

 • Bài giảng "Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)" chương 1 có nội dung trình bày về: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng (tháng 2-1930); Lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  ppt60p diemhu 24-10-2022 8 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Võ Chí Công Tiểu sử phần 2 trình bày về lãnh đạo tiến trình tiến công giải phóng khu v; tham gia mở đường đổi mới trong xây dựng đất nước; lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của đảng (1986 - 1991); tấm gương sáng của người cộng sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf206p canhdongco10 07-10-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới" gồm những bài tham luận của các lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu lý luận Việt Nam và Lào, khẳng định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Ðảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf113p canhdongco10 07-10-2022 1 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 56 tập hợp những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1997, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf346p canhdongco10 07-10-2022 4 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 57 tập hợp những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1998, là năm nhân sự lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng đã được kiện toàn từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (12-1997). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf324p canhdongco10 07-10-2022 2 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 58 tập hợp những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1999, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và bắt đầu chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf340p canhdongco10 07-10-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sự lãnh đạo của Đảng
p_strCode=sulanhdaocuadang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2