intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 1.0 - Đào Đức Thịnh

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

46
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp - Chương 1.0 giới thiệu về mạng với một số nội dung như: Các khái niệm cơ bản, kiến trúc phân lớp và mô hình hệ mở, hệ điều hành mạng, kết nối các mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 1.0 - Đào Đức Thịnh

 1. M¹ng m¸y tÝnh & HÖ thèng th«ng tin c«ng nghiÖ §µo §øc ThÞnh BM Kü thuËt ®o & THCN
 2. Giíi thiÖu vÒ m«n häc z T¹i sao ph¶I häc m«n häc nµy ? z M«n häc sÏ häc nh÷ng g× ? z Tµi liÖu tham kh¶o: M¹ng vµ c¸c hÖ thèng më-NguyÔn Thóc H¶I M¹ng truyÒn tin CN-Hoµng Minh S¬n
 3. CÊu tróc m«n häc z C¬ së lý thuyÕt cña m¹ng th«ng tin ( chung cho c¶ hai m«n). z M¹ng m¸y tÝnh. z HÖ th«ng th«ng tin CN
 4. Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ m¹ng 1.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n: 1.1.1 Th«ng tin, d÷ liÖu: 1.1.2 LÞch sö ph¸t triÓn cña m¹ng m¸y tÝnh: 1.1.3 C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh 1.1.4 Ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh. 1.2 KiÕn tróc ph©n líp vµ m« h×nh hÖ më: 1.2.1 KiÕn tróc ph©n líp 1.2.2 M« h×nh ISO 1.2.3 Ph−¬ng thøc ho¹t ®éng 1.2.4 C¸c tæ chøc thùc hiÖn chuÈn ho¸ m¹ng
 5. Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ m¹ng 1.3 HÖ ®iÒu hµnh m¹ng: 1.4 KÕt nèi c¸c m¹ng m¸y tÝnh:
 6. Th«ng tin, d÷ liÖu Th«ng tin lµ th−íc ®o møc nhËn thøc, sù hiÓu biÕt vÒ mét vÊn ®Ò, mét sù kiÖn hoÆc mét hÖ thèng.
 7. Th«ng tin, d÷ liÖu, tÝn hiÖu z §èi t−îng cña mét hÖ th«ng tin: §èi t−îng chÝnh cña mét hÖ th«ng tin lµ truyÒn th«ng tin tõ n¬i nµy qua n¬i kh¸c. z C¸c nh©n tè t¹o nªn hÖ th«ng tin: z Cã nhu cÇu truyÒn th«ng tin. z Cã mét bé ph¸t. z Cã mét bé thu z Cã mét kªnh liªn l¹c. z D÷ liÖu ( Data): Lµ mét thuËt ng÷ dïng ®Ó chØ mét phÇn cña b¶n tin hay th«ng tin. z M¸y tÝnh ( Computer or uP based): Sö lý d÷ liÖu d−íi d¹ng 8(- 16,32,64) bit ®ång thêi.
 8. Th«ng tin, d÷ liÖu, tÝn hiÖu TÝn hiÖu: ViÖc trao ®æi th«ng tin (gi÷a ng−−êi vµ ng−−êi, gi÷a ng−−êi vµ m¸y) hay d÷ liÖu (gi÷a m¸y vµ m¸y) chØ cã thÓ thùc hiÖn ®−−îc nhê tÝn hiÖu. Cã thÓ ®Þnh nghÜa, tÝn hiÖu lµ diÔn biÕn cña mét ®¹i l−−îng vËt lý chøa ®ùng tham sè th«ng tin/d÷ liÖu vµ cã thÓ truyÒn dÉn ®−−îc. Theo quan ®iÓm to¸n häc th× tÝn hiÖu ®−−îc coi lµ mét hµm cña thêi gian. z T−¬nq tù: §©y lµ mét hµm liªn tôc cña mét ®èi sè liªn tôc ( thêi gian). z Rêi r¹c: §©y lµ mét hµm liªn tôc cña mét ®èi sè rêi r¹c ( thêi gian). z L−îng tö: §©y lµ mét hµm l−îng tö cña mét ®èi sè liªn tôc ( thêi gian). z Sè: §©y lµ mét hµm l−îng tö cña mét ®èi sè rêi r¹c ( thêi gian).
 9. Th«ng tin, d÷ liÖu, tÝn hiÖu
 10. LÞch sö ph¸t triÓn cña m¹ng m¸y tÝnh
 11. LÞch sö ph¸t triÓn cña m¹ng m¸y tÝnh
 12. LÞch sö ph¸t triÓn cña m¹ng m¸y tÝnh
 13. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh * §−êng truyÒn vËt lý: §−êng truyÒn vËt lý dïng ®Ó chuyÓn c¸c tÝn hiÖu ®iÖn gi÷a c¸c m¸y tÝnh. C¸c tÝn hiÖu ®iÖn ®ã biÓu thÞ c¸c gi¸ trÞ d÷ liÖu d−−íi d¹ng c¸c xung nhÞ ph©n (on-off). TÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ®−−îc truyÒn gi÷a c¸c m¸y tÝnh ®Òu thuéc mét d¹ng sãng ®iÖn tõ (EM) nµo ®ã, tr¶i tõ c¸c tÇn sè radio tíi sãng cùc ng¾n (viba) vµ tÝa hång ngo¹i. Tïy theo tÇn sè cña sãng ®iÖn tõ cã thÓ dïng c¸c ®−êng truyÒn vËt lý kh¸c nhau ®Ó truyÒn c¸c tÝn hiÖu.
 14. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh
 15. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh Khi xem xÐt lùa chän ®−êng truyÒn vËt lý, ta cÇn chó ý tíi c¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña chóng lµ gi¶i th«ng (bandwidth), ®é suy hao vµ ®é nhiÔu ®iÖn tõ. * Gi¶i th«ng cña mét ®−êng truyÒn chÝnh lµ ®é ®o ph¹m vi tÇn sè mµ nã cã thÓ ®¸p øng ®−−îc. * Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu trªn ®−−êng truyÒn cßn ®−−îc gäi lµ th«ng l−îng (throughput) cña ®−−êng truyÒn th−êng ®−îc tÝnh b»ng sè l−îng bit ®−îc truyÒn ®i trong 1 gi©y (bps). Th«ng l−îng cßn ®−îc ®o b»ng mét ®¬n vÞ kh¸c lµ baud . Baud biÓu thÞ sè l−îng thay ®æi tÝn hiÖu trong mét gi©y. *§é suy hao lµ ®é ®o sù yÕu ®i cña tÝn hiÖu trªn ®−−êng truyÒn. Nã còng phô thuéc vµo ®é dµi c¸p. *§é nhiÔu ®iÖn tõ (EMI - Electromagnetic Interference) g©y ra bëi tiÕng æn ®iÖn tõ bªn ngoµi lµm ¶nh h−ëng ®Õn tÝn hiÖu trªn ®−−êng truyÒn.
 16. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh HiÖn nay c¶ 2 lo¹i ®−êng truyÒn h÷u tuyÕn (cable) vµ v« tuyÕn (wireless) ®Òu ®−îc sö dông trong viÖc nèi kÕt m¹ng m¸y tÝnh. §−êng truyÒn h÷u tuyÕn gåm cã : - C¸p ®ång trôc (coaxial cable) - C¸p ®«i xo¾n (twisted - pair cable), gåm 2 lo¹i : cã bäc kim (Shielded) vµ kh«ng bäc kim (Unshielded) - C¸p sîi quang (fiber -optic cable) §−−êng truyÒn v« tuyÕn gåm cã : - Radio - Sãng cùc ng¾n (microwave) - Tia hång ngo¹i (infrared)
 17. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh *KiÕn tróc m¹ng: KiÕn tróc m¹ng m¸y tÝnh (network architecture) thÓ hiÖn c¸ch nèi c¸c m¸y tÝnh víi nhau ra sao vµ tËp hîp c¸c qui t¾c, qui −íc mµ tÊt c¶ c¸c thùc thÓ tham gia truyÒn th«ng trªn m¹ng ph¶i tu©n theo ®Ó ®¶m b¶o cho m¹ng ho¹t ®éng tèt. C¸ch nèi c¸c m¸y tÝnh ®−−îc gäi lµ h×nh tr¹ng (topolopy) cña m¹ng (ta gäi lµ topo cña m¹ng). Cßn tËp hîp c¸c qui t¾c, qui −íc truyÒn th«ng th× ®−îc gäi lµ giao thøc (protocol) cña m¹ng. To po vµ giao thøc m¹ng lµ hai kh¸i niÖm rÊt c¬ b¶n cña m¹ng m¸y tÝnh.
 18. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh * Topo m¹ng: Cã 2 kiÓu nèi m¹ng chñ yÕu lµ ®iÒm-®iÓm (point- to-point) vµ qu¶ng b¸ (broadcast hay point-to-multipoint). Theo kiÓu ®iÓm - ®iÓm c¸c ®−êng truyÒn nèi tõng cÆp nót víi nhau vµ mçi nót ®Òu cã tr¸ch nhiÖm l−u tr÷ t¹m thêi sau ®ã chuyÓn tiÕp d÷ liÖu ®i cho tíi ®Ých. Do c¸ch thøc lµm viÖc nh− thÕ nªn m¹ng kiÓu nµy cßn ®−−îc gäi lµ m¹ng "l−u vµ chuyÓn tiÕp"(store and forward).
 19. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh
 20. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh Theo kiÓu qu¶ng b¸, tÊt c¶ c¸c nót ph©n chia chung mét ®−êng truyÒn vËt lý. D÷ liÖu ®−îc göi ®i tõ mét nót nµo ®ã sÏ cã thÓ ®−îc tiÕp nhËn bëi tÊt c¶ c¸c nót cßn l¹i, bëi vËy cÇn chØ ra ®Þa chØ ®Ých cña d÷ liÖu ®Ó mçi nót c¨n cø vµo ®ã kiÓm tra xem d÷ liÖu cã ph¶i dµnh cho m×nh hay kh«ng?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2