intTypePromotion=1

Bài giảng MasterCam X part 8

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
408
lượt xem
253
download

Bài giảng MasterCam X part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng chiều sâu phần kim loại cần phảI cắt được xác định bằng 2 tham số: top of stock và depth. Nó bằng tổng của 2 yếu tố trên Depth cuts chiều sâu cắt tham số này chỉ ra số lần gia công và gia công tinh để được chiều sâu cắt mong muốn. Nó cho phép chúng ta tác động vào xác định lượng cắt trong mỗi lần gia công, cũng như trong gia công tinh. Vậy tổng lượng chạy dao theo hướng Z là chiều sâu cắt mong muốn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng MasterCam X part 8

 1. Bµi gi¶ng MasterCAM X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch dao b¾t ®Çu ho¹t ®éng X¸c ®Þnh täa ®é Z cña ®Ønh ph«i X¸c ®Þnh chiÒu s©u gia c«ng Tæng chiÒu s©u phÇn kim lo¹i cÇn ph¶I c¾t ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 2 tham sè: top of stock vµ depth. Nã b»ng tæng cña 2 yÕu tè trªn Depth cuts chiÒu s©u c¾t tham sè nµy chØ ra sè lÇn gia c«ng vµ gia c«ng tinh ®Ó ®­îc chiÒu s©u c¾t mong muèn. Nã cho phÐp chóng ta t¸c ®éng vµo x¸c ®Þnh l­îng c¾t trong mçi lÇn gia c«ng, còng nh­ trong gia c«ng tinh. VËy tæng l­îng ch¹y dao theo h­íng Z lµ chiÒu s©u c¾t mong muèn. Cã 4 tham sè cho chiÒu s©u c¾t xuÊt hiÖn nh­ h×nh d­íi ®©y - 106 -
 2. Bµi gi¶ng MasterCAM Chuçi qu¸ tr×nh gia c«ng ®­îc x¸c ®Þnh thao thø tù sau ®©y Last finish cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi Second to last finish cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi qu¸ tr×nh c¾t cuèi Subsequent finish cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi trªn tr­íc qu¸ tr×nh c¾t cuèi Last roughing cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi qu¸ tr×nh c¾t cuèi lÇn thø nhÊt Next to last roughing cut ChiÒu s©u c¾t phÝa trªn sau qu¸ tr×nh gia c«ng Subsequent roughing cut ChiÒu s©u c¾t tr­íc qu¸ tr×nh trªn Sè lÇn c¾t cña roughing passes ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:    Total depth of cut _  Finish srep x # of finish passes   Max   # of roughing passes   Rough step KÕt qu¶ sÏ ®­îc lµm trßn chuyÓn sang sè nguyªn. Mçi roughing Step (B­íc gia c«ng) sÏ ®­îc tù ®éng tÝnh to¸n l¹i trong c«ng thøc d­íi ®©y    Total depth of cut_  Finish srep x # of finish passes  # of   Roughing step   roughing step XY stock to leave tham sè nµy ®Þnh râ l­îng kiem lo¹i ®­îc lÊy ra khái ph«I trong qu¸ tr×nh c¾t. Víi c¸ch nµy cho phÐp c¶ 2 h­íng XY vµ Z. Víi h­íng Z ®­îc chØ râ trong hép tho¹i “Depth cuts”. Tham sè nµy trong hép héi tho¹i vÒ tham sè ®­êng cong. Khi mét tham sè non-zero ®­îc ®­a tham sè “stock to leave”, dông cô sÏ c¾t l­îng kim lo¹i ®· ®­îc ®­a ë phÇn tr­íc, h­íng cña qu¸ tr×nh lµm viÖc nµy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch offset tham sè phÝa. Khi stock ë bªn tr¸I th× viÖc bï sÏ ®­îc bï sang bªn tr¸I, ng­îc l¹i nÕu nã ë bªn ph¶I th× sù bï sÏ ®­îc ®Æt lµ off. Multi passes: MasterCAM dïng bèn tham sè trong hép tho¹i “Multi Passes” ®Ó ®Þnh râ sè thø tù qu¸ tr×nh gia c«ng th« vµ qu¸ tr×nh gia c«ng tinh vµ kho¶ng c¸ch cña chóng ®­îc ®Þnh b»ng c¸ch chän lùa mÆt ph¼ng c¾t. Hép héi tho¹i nµy ®­îc thÓ hiÖn d­íi ®©y - 107 -
 3. Bµi gi¶ng MasterCAM Tæng sè ®­êng cong ph¶I v­ît qua sÏ cho ta biÕt tæng cña sè lÇn c¾t cña qu¸ tr×nh c¾t th« vµ c¾t tinh. B­íc cho viÖc gia c«ng th« ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh cì cña ®­êng kÝnh dao. Sè lÇn c¾t cña qu¸ tr×nh gia c«ng th« ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ cñ a l­îng kim lo¹i ph¶I lÊy ®I vµ b­íc cña qu¸ tr×nh gia c«ng th«. Number of roughing passes = 2 Spacing of roughing passes = 0.25 Number of finish passesing = 2 Spacing of finishing passes = 0.25 1st roughing cut 1st finish cut 2nd roughing cut 0.25 2nd finish cut 0.5 0.5 Part boundary Machine finish passes at lµ tham sè ®­îc dïng ®Ó trong qu¸ tr×nh gia c«ng tinh cã thÓ hiÖn chiÒu s©u c¾t cuèi cïng hay tÊt c¶ chiÒu s©u c¾t. Khi “Final depth” ®­îc chän, qu¸ tr×nh gia c«ng cuèi cïng sÏ lµ tæng cña mçi b­íc gia c«ng Compensations tham sè nµy thÓ hiÖn sù dÞch chuyÓn vµ bï dao cña t©m dông cô lµ 1 kho¶ng c¸ch tõ phÝa cña qu¸ tr×nh nµy. Nã th­êng ®­îc quy vµo nh­ x¸c ®Þnh tham sè bï ®­êng kÝnh dông cô c¾t (CDC) hoÆc bï b¸n kinh dao. Nã ®­îc dïng trong c¸c øng dông sau ®©y. 1. Cho phÐp ch­¬ng tr×nh chuÈn bÞ c¸c tham sè ®­êng ch¹y dao liªn quan víi phÇn h­íng cña trôc to¹ ®é. 2. Cho phÐp dïng c¸c dông cô c¾t cã ®­êng kÝnh kh¸c nhau ë tõng ®o¹n ch­¬ng tr×nh mµ kh«ng ph¶I viÕt l¹i ch­¬ng tr×nh. 3. Bï dao trong khi thay dao míi, hoÆc tËp hîp c¸c dao… 4. Cho phÐp gia c«ng th« hoÆc tinh víi tõng ®o¹n ch­¬ng tr×nh gièng nhau. Xo¸ hoÆc thu l¹i c¸c ®o¹n ch­¬ng tr×nh cho qu¸ tr×nh gia c«ng tinh ®Ó cã thÓ dïng l¹i c¸c ®o¹n ch­¬ng tr×nh ®ã trong suet qu¸ tr×nh gia c«ng - 108 -
 4. Bµi gi¶ng MasterCAM Tham sè bï dao cã c¸c tuú chän sau ®©y: tool left (CDC left), tool right (CDC right) vµ tool on (CDC off) Tool left: L­ìi c¾t cña dông cô ®­îc dÞch chuyÓn sang bªn tr¸I cña ®­êng ch¹y dao Tool right: L­ìi c¾t cña dông cô dÞch chuyÓn sang bªn ph¶I cña ®­êng ch¹y dao Tool on: T©m cña dông cô c¾t n»m trªn ®­êng ch¹y dao H×nh sau ®©y thÓ hiÖn hiÖu øng cña 3 lÖnh trªn trong ®­êng ch¹y dao H ­ H í ­ n í g n g c h c ¹ h y ¹ y d a d o a o Tool left Tool right H ­ í n g c h ¹ y d a o Tool on - 109 -
 5. Bµi gi¶ng MasterCAM Ba lÖnh bï dao trªn ®­îc m· ho¸ thµnh c¸c m· G_codes lµ: CDC left: G41 CDC right: G42 CDC off: G40 MasterCAM dïng 3 tham sè bï dao ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch thøc bï dao: compensation in computer, compensation in control, vµ tip compensation. Hép héi tho¹i xuÊt hiÖn nh­ h×nh vÏ trªn. Compensation in control (®iÒu khiÓn bï dao): Tham sè nµy t¹o ra sù bï dao víi c¸c lÖnh G40, G41, G42 cho tõng lo¹i ch­¬ng tr×nh tuú theo sù chän lùa. B¹n cã thÓ ®Æt tham sè nµy lµ “Off”, “Left” , “Right”. Khai b¸o sè bï dao ®­îc chØ ®Þnh lµ ®iÒu khiÓn bï dao. Gi¸ trÞ ®ã ®­îc l­u tr÷ trong qu¸ tr×nh khai b¸o. Gi¸ trÞ ®ã cã thÓ lµ ®­êng kÝnh thùc tÕ cña dao hoÆc gi¸ trÞ kho¶ng thay ®æi gi÷a ®­êng kÝnh dao thiÕt kÕ vµ ®­êng kÝnh thùc tÕ cña dao. Cutter compensation in control Command in part program Left G41 Dd Right G42 Dd Off G40 d lµ gi¸ trÞ ®­êng kÝnh dÞch chuyÓn Gi¸ trÞ ®ã ®­îc l­u l¹i trong ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn CNC. H×nh sau ®©y thÓ hiÖn ¶nh h­ëng cña gi¸ trÞ dÞch chuyÓn trong ch­¬ng tr×nh ®­êng ch¹y dao Chó ý: trªn mµn h×nh m¸y tÝnh, t©m cña dông cô c¾t sÏ kh«ng ®­îc dÞch chuyÓn ngay c¶ khi trong qu¸ tr×nh bï dao b»ng ®iÒu khiÓn ®­îc ®Æt lµ right hoÆc left Compensation in Computer: tham sè nµy lµm cho dông cô c¾t dêi theo h­íng ®· chØ ®Þnh theo ®é dµi ®­ßng kÝnh dông cô c¾t. Tham sè nµy cã thÓ chän lµ left, right hoÆc off. Kh«ng cã m· ®­êng kÝnh bï dao nµo ®­îc chin vµo trong phÇn ch­¬ng tr×nh ngay c¶ trong khi tham sè bï dao trong hÖ - 110 -
 6. Bµi gi¶ng MasterCAM thèng ®­îc chØ ®Þnh lµ left hoÆc right. Chó ý r»ng sÏ lµm thay ®æi gi¸ trÞ to¹ ®é cña t©m ®­êng ch¹y dao dông cô c¾t. Chó ý r»ng viÖc chän lùa ®óng c¸c tham sè bï dao cho qu¸ tr×nh øng d ông th­êng b©y bèi rèi. Hai nh©n tè ®Ó c©n nh¾c trong viÖc chän lùa l­îng bï dao lµ: 1. §­êng kÝnh dông cô cã ®óng víi thùc tÕ cÇn chän lùa hay kh«ng? 2. Dông cô ®· ®­îc l¾p vµo hay ch­a? B¶ng sau thÓ hiÖn sù phèi hîp cña 2 tham sè bï dông cô c¾t C¸c c¸ch dïng l­îng bï dao cña hÖ ®iÒu khiÓn vµ hÖ thèng HÖ thèng tù ®éng LÖnh CDC Chó thÝch H×nh minh ho¹ bï dao Off Off Kh«ng §­a ra mét phÇn pr«fin kh«ng ®óng. Lçi kÝch th­íc ë tÊt c¶ c¸c phÝa ®Òu gièng nhau v× cã cïng mét gi¸ trÞ b¸n kÝnh Off On Kh«ng §­êng kÝnh thùc tÕ ph¶I gièng nh­ ®­êng kÝnh thiÕt (Right kÕ. NÕu kh«ng sÏ gÆp lçi vÞ or Left) trÝ. Lçi vÞ trÝ gièng nhau cña mét nöa sù kh¸c nhau gi÷a ®­êng kÝnh thiÕt kÕ vµ ®­êng kÝnh thùc tÕ On Off G41 Dxx or §­êng kÝnh dông cô thùc tÕ G42 Dxx ph¶I ®­îc nhËp vµo b»ng (Right c¸ch khai b¸o (Dxx) ®Ó khai or Left) b¸o phÇn pr«fin chÝnh x¸c - 111 -
 7. Bµi gi¶ng MasterCAM On On G41 Dxx or C¸c ®iÓm kh¸c nhau gi÷a G42 Dxx ®­êng kÝnh dông cô thùc tÕ (Right (Right vµ thiÕt kÕ ®­îc nhËp vµo or Left) or Left) trong viÖc chän lùa khai b¸o Chó ý: §Æt 2 chÕ ®é bï dao b»ng m¸y tÝnh hoÆc b»ng ®iÒu khiÓn thµnh On (Right or Left). Nã cho phÐp dông cô thay ®æi vÞ trÝ ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp vµ ngoµi ra nã cßn cho phÐp dao ®éng gi÷a ®­êng kÝnh dông cô thùc tÕ vµ thiÕt kÕ ®Ó ®­îc båi th­êng b»ng c¸ch sö d ông viÖc ®iÒu khiÓn bï dao. Gi¸ trÞ bï ®­îc ®­a. Gi¸ trÞ bï ®­îc ®­a trong b¶ng ®¨ng ký nªn ®­îc ®Æt lµ 0 nªn khi kh«ng cã gi¸ trÞ dao ®éng ®­êng kÝnh, ngoµi ra gi¸ trÞ bï dao lµ kho¶ng kh¸c nhau gi÷a 2 ®­êng kÝnh. Chó ý: Compensation tham sè nµy cho phÐp b¹n chän lùa l­îng bï dao ë bªn c¹nh dông cô c¾t hoÆc ®Ønh cña nã. H×nh sau sÏ thÓ hiÖn c¸ch x¸c ®Þnh t©m cña dông cô vµ ®Ønh viÒn cña nã cho 3 lo¹i dông cô c¾t sau ®©y: ®Çu b»ng, ®Çu trßn, c¹nh trßn. H×nh minh ho¹ ¶nh h­ëng cho viÖc chän lùa l¹i t©m dông cô hay c¹nh viÒn cña dông cô trong thiÕt kÕ ®­êng ch¹y dao 3D. Roll Cutter round corers: tham sè nµy ®Þnh nghÜa ®­êng ch¹y dao t¹i c¸c gãc t¹o thµnh 2 ®­êng th¼ng liªn kÕt. Mét cung trßn ®­îc chin vµo theo h­íng mµ m« h×nh ®· chän lùa. Tham sè nµy cã ®­îc bÊt t¾t (1) thµnh gãc ®Æc (Sharp), (2) kh«ng gãc (None), vµ (3) tÊt c¶ c¸c gãc (All). Mét gãc ®Æc ®­îc x¸c ®Þnh bao gåm mét gãc nhá h¬n 1800 (trong phÝa kim lo¹i) (H×nh d­íi ®©y). B¶ng tíi ®­a cho c¸c lo¹i ®­êng ch¹y dao theo gãc, cã 3 lo¹i ®iÓn h×nh - 112 -
 8. Bµi gi¶ng MasterCAM Mode Toolpath Sharp corners Sharp Corner All corners None corners Lead in/ out : MasterCAM cho phÐp thªm mét ®­êng th¼ng hoÆc cung trßn di chuyÓn tíi ®iÓm b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc cña ®­êng ch¹y dao ®Ó lµm m­ît cña sù di chuyÓn cña dông cô vµ ph«i. Sù di chuyÓn khi thªm vµo ®iÓm b¾t ®Çu cña ®­êng ch¹y dao ®­îc coi nh­ lµ lead in move, sù di chuyÓn khi thªm vµo ®iÓm cuèi ®­êng ch¹y dao ®­îc coi nh­ lµ lead out move. - 113 -
 9. Bµi gi¶ng MasterCAM Entry/ Exit line: ®­êng th¼ng nªu trªn cã thÓ ®­îc thªm vµo b»ng 2 c¸ch nh­ sau: vu«ng gãc vµ tiÕp xóc. Thªm theo ph­¬ng ph¸p vu«ng gãc lµ thªm ®­êng th¼ng theo h­íng vu«ng gãc víi ®o¹n ®­êng ch¹y dao vu«ng gãc liÒn kÒ, trong khi theo ph­¬ng ph¸p tiÕp xóc lµ thªm ®­êng th¼ng tiÕp xóc víi ®o¹n ®­êng ch¹y dao vu«ng gãc liÒn kÒ. Tham s “Ramp height” x¸c ®Þnh chiÒu s©u Z cho viÖc dÞch chuyÓn s©u xuèng tõ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®­êng th¼ng dÞch chuyÓn tíi ®iÓm kÕt thóc cña ®­êng th¼ng ®ã. HoÆc chiÒu s©u c¾t Z cho qu¸ tr×nh dÞch dap ra tõ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®­êng th¼ng dÞch chuyÓn tíi ®iÓm kÕt th óc cña nã. Entry/ Exit arc : mét ®­êng th¼ng ®­îc thªm vµo tíi lèi ¨n dao hoÆc tho¸t dao cña ®­êng ch¹y dao ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 3 tham sè sau ®©y: Radius: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®­êng kÝnh cña ®­êng cong ¨n dao vµ tho¸t dao Sweep: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gãc ®é cña ®­êng cong ¨n dao vµ tho¸t dao Helix height: x¸c ®Þnh sù thay ®æi cña chiÒu s©u c¾t cña ®­êng spline xo¾n gãc Pocket Modun M«®un nµy ®­îc dïng ®Ó t¹o ra ®­êng ch¹y dao ®Ó gia c«ng l­îng kim lo¹i n»m bªn trong cña mm«t ®­êng cong kÝn. HoÆc ®Ó gia c«ng mÆt ph¼ng vµ gia c«ng c¸c ®¶o. M«®un nµy cã 2 hép tho¹i chÝnh nh­ sau ®­îc dïng x¸c ®Þnh hép vµ tham sè m¸y. Chóng ®­îc thÓ hiÖn trong h×nh d­íi ®©y: - 114 -
 10. Bµi gi¶ng MasterCAM C¸c tham sè cña hép héi tho¹i Hép héi tho¹i ®­îc xuÊt hiÖn nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y. Nã bao g åm t¸m nhãm tham sè sau ®©y: Z-depth parameters, Depth parameters, Facing parameters, lapered walls parameters, Advanved parameters, Machining direrion vµ c¸c th«ng sè kh¸c - 115 -
 11. Bµi gi¶ng MasterCAM Z-depth parameters : Nhãm th«ng sè nµy th­êng ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu s©u c¾t cña ®­êng ch¹y dao. Chóng còng t­¬ng tù nh­ m«®un contour, ë ®©y chóng ta kh«ng ®Ò cËp ®Õn chi tiÕt mµ chØ h­íng dÉn c¸ch x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè trªn. Depth parameters cã s¸u tham sè cña hép tho¹i nµy nh­ sau: C¸c tham sè nµy thØ còng t­¬ng tù nh­ trong tr­êng hîp m«®un contour nh­ng chóng ®Æc biÖt hiÖu qu¶ trong tr­êng hîp gia c«ng c¸c lo¹i ®¶o. “Use island depths” lµ tham sè ®Ó chØ chiÒu s©u c¾t cho tr­êng hîp gia c«ng c¸c ®¶o. Facing parameters : Nhãm bèn tham sè nµy lµ kÐo dµi ®­êng ch¹y dao gi÷a viÖc sö dông lÖnh facing vµ kh«ng dïng lÖnh facing. Mét l­îng kÐo dµi cña ®­êng ch¹y dao ®Õn s¸t ®­êng biªn ®­îc x¸c ®Þnh theo 2 tham sè sau - 116 -
 12. Bµi gi¶ng MasterCAM Overlap percentage: Mét l­îng trÌn thªm b»ng c¸ch x¸c ®Þnh phÇn tr¨m ®­êng kÝnh dông cô c¾t. Overlap amout: H­íng cña l­îng trÌn thªm ®­îc ®­a b»ng c¸ch ®­a ra gi¸ trÞ cña tham sè nµy. Tapered Walls Parameters : t¹o kh¶ n¨ng t¹o ra mét ®­êng ch¹y dao ®Ó gia c«ng mét hép víi kiÓu c¾t h×nh nãn KÝch vµo nót bÊm Tapered wall ë phÝa d­íi cña hép tho¹i ta ®­îc hép tho¹i nh­ h×nh d­íi ®©y: Machining direction : tham sè nµy ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i m¸y phay ®­îc dïng trong gia c«ng. Nã bao gåm hai tuú chän sau ®©y: - 117 -
 13. Bµi gi¶ng MasterCAM Climb: T¹o ra ®­êng ch¹y dao ®I ng­îc h­íng qua cña qu¸ t×nh phay (Phay nghÞch) Conventional: T¹o ra ®­êng ch¹y dao theo b×nh th­êng cña qu¸ tr×nh phay (Phay thuËn) Advanced Parameters: Tham sè nµy ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh dung sai cña qu¸ tr×nh c¾t vµ b­íc xo¾n cña qu¸ tr×nh gia c«ng. Hép héi tho¹i xuÊt hiÖn nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y: Remachining Parameters : Tham sè nµy ®­îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn hay remachining ®­îc sö dông bËt hoÆc t¾t chøc n¨ng nµy thµnh On sÏ ®­îc ®­êng ch¹y dao. Other parameters danh s¸ch c¸c tham sè nµy ®­îc liÖt kª d­íi ®©y Tip comp: X¸c ®Þnh l­îng bï dao t¹i ®­êng viÒn hay t¹i t©m dao Roll cutter around corners: ChØ ra lo¹i gãc cuén (Sharp, Alll, hoÆc None) Linearization tolerance: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dung sai cña ®­êng cong tuyÕn tÝnh Stock to leave: X¸c ®Þnh l­îng cßn l¹i cho qu¸ tr×nh sau gia c«ng Roughing/ Finishing parameters Hép héi tho¹i ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh d­íi ®©y - 118 -
 14. Bµi gi¶ng MasterCAM Cutting method MasterCAM cung cÊp 6 ph­¬ng ph¸p c¾t cho qu¸ tr×nh c¾t hép lµ: Zigzag, Constant overlap spiral, Parallel spiral, Parallel spiral/clean corners, Morph spiral, True spiral, and One way. B¶y ph­¬ng ph¸p c¾t trªn ®­îc nhãm thµnh 2 categoies nh­ sau: Zigzag vµ Spiral. Nhãm Zigzag cã 2 tuú chän nh­ sau: Zigzag vµ One way. Nhãm Spiral cã n¨m tuú chän chÝnh. Zigzag method : Ph­¬ng ph¸p nµy t¹o ra 1 ®­êng th¼ng håi vµ 4 ®­êng th¼ng ch¹y dao ®Ó gia c«ng hép. H­íng cña ®­êng ch¹y dao ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh b»ng tham sè gãc gia c«ng. Tham sè gãc gia c«ng còng ®­îc quyÕt ®Þnh bëi ®iÓm b¾t ®Çu cña ®­êng ch¹y dao. Gãc cña dông cô c¾t ®­îc tÝnh to¸n tõ vÞ trÝ cña trôc X vµ mét gãc x¸c ®Þnh ng­îc ch iÒu kim ®ång hå vµ mét gãc ©m theo chiÒu kim ®ång hå Ph­¬ng ph¸p “One way” còng t¹o ra mét ®­êng ch¹y dao gièng nh­ ph­¬ng ph¸p trªn. §iÓm kh¸c lµ ph­¬ng ph¸p nµy t¹o ra ®­êng ch¹y dao theo cïng 1 h­íng. Chóng t¹o ra mét r·nh vµ lïi l¹i theo h­íng Z nhanh chãng tíi ®iÓm b¾t ®Çu tiÕp theo vµ ®­a mét r·nh theo h­íng ®· x¸c ®Þnh. §­êng ch¹y dao theo mÉu ®ã cø tiÕp tôc cho ®ªn khi hoµn thµnh c«ng viÖc gia c«ng. H­íng cña ®­êng ch¹y dao ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh phay thuËn hay phay nghÞch ®· ®­îc x¸c ®Þnh. Spiral method : Ph­¬ng ph¸p nµy dông cô c¾t b¾t ®Çu tõ t©m cña hép hoÆc ®iÓm b¾t ®Çu cña hép vµ xo¾n theo nã theo ®­êng biªn cña hép. Nã gåm 5 lo¹i sau: Constant overlap spiral: T¹o ra ®­êng ch¹y dao h×nh xo¸y víi b­íc xo¨n cè ®Þnh Parallel spiral: T¹o ra ®­êng ch¹y dao xo¾n èc song song Paralled spiral, Clean corners: T¹o ra ®­êng ch¹y dao xo¾n èc víi gãc quÐt Morph spiral: T¹o ra ®­êng ch¹y dao xo¾n theo biªn d¹ng, ph­¬ng ph¸p nµy cÇn Ýt nhÊt ph¶i cã mét ®¶o. Nã t¹o ra qu·ng ®­êng ch¹y dao dµi h¬n c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c True spiral: T¹o ra ®­êng ch¹y dao xo¾n èc theo b­íc cè ®Þnh - 119 -
 15. Bµi gi¶ng MasterCAM - 120 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2