intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 02: Fonts - Symbol - Bullets and Numbering

Chia sẻ: Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:3

86
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 02: Fonts - Symbol - Bullets and Numbering của Bài giảng Microsoft Word 2003 giới thiệu các Fonts trong Word 2003, các ký tự đặc biệt (Symbol), đánh dấu đầu dòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 02: Fonts - Symbol - Bullets and Numbering

  1. Baøi 2:  Fonts – Symbol – Bullets And Numbering       I. /  CHOÏN  FON TS  (  Kie å u  h ie å n  t h ò  c u a û  c h ữ)  Ñeå choïn Font cho chöõ ta thöïc hieän caùc böôùc nhö sau:  Choïn vaøo Fo rm a t / Fo n t …   xuaát hieän hoäp thoaïi sau:  Muïc Fo n t : Choïn kieåu Font caàn hieån thò Tieáng Vieät.  Muïc Fo n t  s t y le :  Kieåu chöõ ( in ñaäm, in nghieâng …)  Muïc S iz e : Kích thöôùc cuûa chöõ  Muïc Fo n t  c o lo r:  Choïn maøu chöõ  Muïc Un d e rlin e  s t y e : Kieåu chöõ coù ñöôøng gaïch döôùi hay khoâng.  Muïc Un d e rlin e  c o lo r: Maøu neùt gaïch döôùi chöõ  Muïc Effe c t s  :  Caùc hieäu öùng  Muïc Superscript: (Ctrl+Shift+=) Choïn hieäu öùng phía treân ( 20h30’, 2x3 + 3x2 = 15 .. .)  Muïc S u b s c rip t :  (Ctrl+=) Choïn hieäu öùng phía döôùi ( H2SO4,,Cu(OH)2) Muïc P re v ie w :Xem tröôùc caùc muïc ñaõ choïn ôû treân.
  2.       II. / CHEØN  KYÙ TÖÏ Ñ AËC BIEÄT  ( Symbol ) töï ñaëc bieät laø caùc kyù töï khoâng coù treân baøn phím, ñeå cheøn kyù töï ñ eän caùc böôùc nhö sau: hoïn vaøo Menu In s e rt / S y m b o l … Xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Trong muïc Fo n t   ta neân choïn ( Win g d in g s ,  Win g d in g s 1 ,  Win g d in g s 2 ,  S y m a ë c  We b d in g s ) Choïn kyù töï caàn cheøn Nhaán In s e rt vaø sau ñoù nhaán choïn Clo s e ñeå ñoùng laïi hoäp thoaïi S y m b o
  3.       III. / Ñ AÙN H D AÁU Ñ AÀU D OØN G ( Bullets And Numbering) chuoät choïn vaøo bieåu töôïng neáu khoâng ñuùng daáu caàn tìm hay ta áu ñoù baèng moät daáu khaùc. Thì caàn thöïc hieän caùc böôùc nhö sau: aøo Menu Fo rm a t / Bu lle t s  An d  N u m b e rin g  …  xuaát hieän hoäp thoaïi sau:  Choïn daáu  Ok . Neáu chöa coù daáu caàn tìm ta seõ choïn Cu s t o n m iz e   ñeå xuaát hie theâm moät hoäp thoaïi Cu s t o m iz e  … Choïn daáu  Ok . Neáu chöa coù daáu caàn tìm ta seõ choïn Ch a ra c t e r  ñeå xu hoäp thoaïi S y m b o l.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=86

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2