intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 07: Công thức toán học và ký hiệu khoa học (Equation)

Chia sẻ: Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:3

55
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong môi trường soạn thảo Word có thể sử dụng chức năng Microsoft Equation Editor giúp ta trình bày công thức toán học, hoặc soạn thảo tài liệu khoa học như: Căn thức, tích phân, Alpha,... Tham khảo Bài 07: Công thức toán học và ký hiệu khoa học (Equation) sau đây để biết cách sử dụng chức năng trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 07: Công thức toán học và ký hiệu khoa học (Equation)

  1. BAØI 7 : COÂNG  THÖÙC  TOAÙN  HOÏC VAØ  KYÙ  HIEÄU KHOA  HOÏC ( EQUATION)  I. GIÔÙI THIEÄU:  Trong moâi tröôøng soaïn thaûo Word coù theå söû duïng chöùc naêng Microsoft Equation Editor giuùp ta trình baøy coâng thöùc toaùn hoïc, hoaëc soaïn thaûo taøi lieäu khoa hoïc nhö: Caên thöùc, tích phaân, Alpha,. . . . II. CAÙC BÖÔÙC CHEØN COÂNG THÖÙC: B1: Vaøo Menu Insert Object. . . Xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Click choïn Microsoft Equation  3.0 vaø Click OK. Xuaát hieän thanh coâng cuï Equation
  2. Caùc nhoùm kyù hieäu ( Symbols) B2: Duøng caùc bieåu töôïng caàn thieát ñeå thöïc hieän yeâu caàu.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn caùc kyù hieäu so saùnh töông  Bieåu quan.cho pheùp choïn caùc kyù hieäu töôïng khoaûng caùch.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn caùc kyù hieäu daáu gaïchtöôïng  Bieåu treân.cho pheùp choïn caùc kyù hieäu toaùn töû.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn caùc kyù hieäu taïo hình muõitöôïng  Bieåu teân. cho pheùp choïn caùc kyù hieäu daáu luaän lyù.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn caùc kyù hieäu taïo toå hôïp.töôïng cho pheùp  Bieåu choïn caùc kyù hieäu nhöõng daáu khaùc.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn caùc kyù hieäu chöõ Hy Laïp töôïng  Bieåu thöôøng. cho pheùp choïn caùc kyù hieäu chöõ Hy Laïp hoa.
  3. Caùc nhoùm maãu trình baøy ( Templates )  Bieåu töôïng cho pheùp choïn maãu daáu ngoaëc.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn maãu caùc kyù hieäu phaân soá vaø caên thöùc.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn maãu chæ soá treân vaø chæ soá döôùi.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn maãu caùc kyù hieäu toång hôïp.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn maãu caùc kyù hieäu daáu tích phaân.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn maãu caùc kyù hieäu toång.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn maãu muõi teân, ghi chuù.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn maãu kyù hieäu tích.  Bieåu töôïng cho pheùp choïn maãu caùc kyù hieäu ma traän. B3: Sau khi taïo xong coâng thöùc ta Click chuoät ra ngoaøi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2