intTypePromotion=1

Bài giảng Mô hinh hóa môi trường

Chia sẻ: Nguyễn Anh Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
401
lượt xem
125
download

Bài giảng Mô hinh hóa môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

\Bài giảng Mô hinh hóa môi trường trình bày tổng quan về mô hình hóa môi trường, khí quyển và hoàn lưu khí quyển, ô nhiễm môi trường không khí, mô hình Gauss, Sutiion, mô hình hóa chất lượng nước hồ, mô hình dòng chảy và lan truyền chất trong kênh sông,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hinh hóa môi trường

PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> 18:05<br /> N O W !<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O W !<br /> <br /> bu<br /> <br /> to<br /> <br /> k<br /> <br /> lic<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> w<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> MÔ HÌNH HÓA MÔI TR<br /> 1. T NG QUAN V MÔ HÌNH HÓA MÔI TR 2. KHÍ QUY N VÀ HOÀN L U KHÍ QUY N 3. CÁC Y U T KT .H NG.<br /> <br /> NG<br /> 5 - M c tiêu<br /> <br /> MÔ HÌNH HÓA MÔI TR<br /> 9 - Tài li u h c t p: [1] L ng V n Vi t, Mô hình hóa môi tr<br /> <br /> NG<br /> <br /> NG LÊN S PHÁT TÁN CH T Ô NHI M KK NG KHÔNG KHÍ<br /> <br /> ng, H Công Nghi p, 2013.<br /> <br /> 4. Ô NHI M MÔI TR<br /> <br /> 5. MÔ HÌNH GAUSS, SUTTON 6. MÔ HÌNH BERLIAND 7. MÔ HÌNH HÓA CH T L NG N CH<br /> <br /> Nhóm 1, Th 4 Ng v n Cao H c 2Nhóm 2, Th 4<br /> <br /> 8. MÔ HÌNH STREETER-PHELP 9. MÔ HÌNH DÒNG CH Y VÀ LAN TRUY N CH T TRONG KÊNH SÔNG<br /> <br /> 10. MÔ HÌNH DÒNG CH Y VÀ LAN TRUY N CH T TRONG<br /> <br /> T<br /> <br /> 10. Tài li u tham kh o: 1. ng V n B ng (2005). Mô hình toán thu v n. i h c Thu i, Hà N i. 2. Tr n Ng c Ch n (2000). Ô nhi m môi tr ng không khí và x lý khí th i. Nxb Khoa h c và K thu t, Hà N i. 3. Ph m Ng c ng (1997). Môi tr ng không khí. Nxb Khoa h c và K thu t, Hà N i. 4. Ph m Ng c H , ng Th Kim Loan, Tr nh Th Thanh (2009). Giáo trình c s môi tr ng không khí. Nxb Giáo D c. 5. Ph m Ng c H , Hoàng Xuân C (1991). C s khí t ng h c. Nxb Khoa h c và K Thu t, Hà N i.<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> o<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> 18:05<br /> N O W !<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O W !<br /> <br /> bu<br /> <br /> to<br /> <br /> k<br /> <br /> lic<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> w<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Các mô un<br /> <br /> Nhân mô hình<br /> <br /> I<br /> <br /> t<br /> <br /> S=I t-Q S Q<br /> t<br /> <br /> t<br /> <br /> S t dS dt<br /> <br /> I Q<br /> <br /> I Q<br /> 8<br /> <br /> Mô hình h ch a<br /> 7<br /> <br /> o<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> 18:05<br /> N O W !<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O W !<br /> <br /> bu<br /> <br /> to<br /> <br /> k<br /> <br /> lic<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> w<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> Ti n trình v n hành mô hình<br /> <br /> Thu th p d li u Mô hình Hi u ch nh Ki m nh<br /> <br /> Tiên oán<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Hi u ch nh các thông s mô hình<br /> <br /> •<br /> <br /> Các u ki n áp d ng mô hình và i u ki n th c t ph i ng thích áp ng khung th i gian c a d án, kinh phí th c hi n, thi t máy móc, nhân l c và các n i dung c n th c hi n.<br /> <br /> •<br /> <br /> Có chính xác cao trong mô ph ng, có các công c trong hi u ch nh tham s mô hình (Calibration), ki m t qu (Verification) Mô hình th ng xuyên is c c p nh t, ng (user friendliness) Tính thân thi n v i ng<br /> <br /> tr nh<br /> <br /> li u u vào Các Mô un Các thông s<br /> <br /> R,T,V, H M. m, t Các s th m, dòng ch y nhám th m m ban u<br /> <br /> • •<br /> <br /> Mô hình<br /> <br /> a rào dòng ch y<br /> <br /> li u u ra<br /> 11 12<br /> <br /> li u u ra<br /> <br /> o<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> 18:05<br /> N O W !<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O W !<br /> <br /> bu<br /> <br /> to<br /> <br /> k<br /> <br /> lic<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> w<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> 1.5. Hi u ch nh các thông s mô hình - Các b c trong ti n trình hi u ch nh<br /> <br /> - Các ti p c n hi u ch nh thông s mô hình + Ti p c n tiên nghi m Giá tr ban u c a thông c suy ra t o c ho c t th c nghi m<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> Thông s nào trong mô hình s quy t nh k t qu Mô hình ph i th hi n t các y u t nào Hi u ch nh (carlibration) Ki m nghi m (verification).<br /> <br /> A<br /> ///// // / // ///// ///// //// / ////<br /> <br /> P<br /> <br /> V<br /> =><br /> <br /> 1 2/ 3 R i n n 1 2/3 R i V<br /> <br /> i tan( )<br /> R=P/A<br /> <br /> • Giá tr ban u c a các thông s (phù h p v i khu v c nghiên u) • B c th i gian t i u ( t).<br /> <br /> • Xác nh các thông s sao cho t qu mô ph ng phù h p v i th c t<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> - Các ti p c n<br /> <br /> hi u ch nh thông s mô hình Ph ng pháp xác nh nhi u tham s P E3 ng cong P2 P1 P3 t c u, i u ch nh lo i tham s gi vai trò quan tr ng và gi nguyên các lo i tham s khác. b c th hai, t ng t nh b i các lo i tham s còn l i. Quay l i b u. c u cho c th nh t nh ng u ch nh H Mô hình Th c o - Ph ng pháp Nelder- Mead P, p các tham s E: sai s mô hình b0) Thi t l p sai s i h n E0 P2<br /> <br /> + Ti p c n phù h p • Th công<br /> <br /> d f b<br /> E''3 c E2 p2<br /> <br /> a<br /> <br /> E1<br /> <br /> b1) Xác nh c là i m gi a c a ab m f là tr ng tâm c a abc m e sao cho dc = ce<br /> <br /> e<br /> <br /> E'3<br /> <br /> E3 > E 2> E 1<br /> <br /> p<br /> <br /> n khi t t c các lo i tham s là t i<br /> ch. xác<br /> <br /> • T<br /> <br /> ng<br /> <br /> n1<br /> 15<br /> <br /> n* n2<br /> <br /> n3<br /> <br /> n<br /> 16<br /> <br /> b2) i) N u E'3 E2 thì thay m e b ng f u E''3 < E0 ng u E''3 < E2 thì i m b c thay th u E''3 > E2 thì i m d c thay th<br /> <br /> ng e, quay tr<br /> <br /> i b1<br /> <br /> ng f, quay tr ng f, quay tr<br /> <br /> i b1 i b1<br /> <br /> o<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> 18:05<br /> N O W !<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O W !<br /> <br /> bu<br /> <br /> to<br /> <br /> k<br /> <br /> lic<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> w<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> 1.6. Ki m nghi m mô hình Mô hình, Các thông s MH, K t qu mô ph ng có phù h p v i th c t ? Giá tr Các tr Hi u ch nh (carlibration) Ki m nghi m Ch Nash-Sutcliffe<br /> NSI 1<br /> <br /> n<br /> <br /> 2<br /> <br /> .d o<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> ( Xoi<br /> i 1 n<br /> <br /> Xsi )<br /> 2<br /> <br /> => 1<br /> <br /> (verification). a Hàm m c tiêu (Objective Function - OF) trong ki m nghi m. th ng kê dùng cho ki m nghi m<br /> Xo 1 n<br /> 1 n<br /> n<br /> <br /> ( Xoi<br /> i 1<br /> <br /> Xo )<br /> <br /> Giá tr trung bình ch chu n Sai s trung bình<br /> <br /> Xoi<br /> i 1<br /> n<br /> <br /> ~<br /> Xo ) 2<br /> <br /> Xs<br /> <br /> 1 n<br /> <br /> n<br /> <br /> Ví d : Cho chu i quan tr c (Xo ) và chu i mô ph ng (Xs ) n ng SO2 nh b ng phía d i, hãy ki m nghi m k t qu mô ph ng qua sai trung bình, h t ng quan và NSI. Xo ( g/m3) Xs ( g/m3) 24 27 17 19<br /> 30 25 20 15 y = 0.9615x + 1.76 2 R = 0.897 10 15 20 25 30<br /> <br /> Xsi<br /> i 1<br /> <br /> 15 14 Xs<br /> <br /> 16 18<br /> <br /> 28 27<br /> <br /> So<br /> <br /> ( Xoi<br /> i 1<br /> <br /> ~<br /> Xo i<br /> Xs )<br /> <br /> Ss<br /> <br /> 1 n<br /> <br /> n<br /> <br /> ( Xsi<br /> i 1<br /> <br /> Xs )2<br /> <br /> 30 25<br /> <br /> MAGE<br /> n<br /> <br /> 1 n<br /> ( Xoi<br /> <br /> n<br /> <br /> Xs i<br /> i 1<br /> <br /> => 0<br /> <br /> Xo )* ( Xsi<br /> n<br /> <br /> X<br /> <br /> 20 15<br /> <br /> t<br /> 17<br /> <br /> ng quan<br /> <br /> R<br /> <br /> i 1 n<br /> <br /> => 1<br /> ( Xsi Xs )2<br /> 18<br /> <br /> 10 1 2 3 4 5<br /> <br /> i<br /> <br /> 10<br /> <br /> Xo<br /> <br /> ( Xoi<br /> i 1<br /> <br /> Xo )2 *<br /> i 1<br /> <br /> STT (i) Xoi Xsi Xoi<br /> Xsi<br /> <br /> 1 24 27 3 9 4 6 24 16 36<br /> <br /> 2 17 19 2 4 -3 -2 6 9 4<br /> n<br /> <br /> 3 15 14 1 1 -5 -7 35 25 49<br /> 2<br /> <br /> 4 16 18 2 4 -4 -3 12 16 9<br /> <br /> 5 28 27 1 1 8 6 48 64 36<br /> <br /> Trung bình 20 21<br /> <br /> ng<br /> <br /> Hi u ch nh k t qu mô ph ng Sau khi ã t i u c mi n tính, s tính và b tham mô hình ...<br /> <br /> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)<br /> <br /> ˆ Xs<br /> n<br /> <br /> aXs<br /> ( Xs<br /> <br /> b<br /> Xs )( Xo Xo ) ( Xs Xs )2<br /> 30<br /> <br /> 1.8 MAGE 19<br /> <br /> (Xoi -Xsi)2 Xoi Xo (1)<br /> <br /> a<br /> <br /> i 1 n i 1<br /> <br /> b<br /> <br /> Xo a Xs<br /> <br /> Xsi<br /> <br /> Xs (2)<br /> <br /> (5)*(6)<br /> <br /> 125 130 26.8 134<br /> <br /> Xoi<br /> <br /> Xs<br /> <br /> 2<br /> <br /> 20.0 19.0 18.0 17.0<br /> <br /> CO<br /> <br /> Xoi<br /> <br /> Xo<br /> <br /> 2<br /> <br /> t Xo Xs Xo Xs 1 21 27 6 2 17 13 4 3 16 13 3 4 19 17 2 5 21 23 2 TB 18.8 18.6 3.4<br /> <br /> 22.0 21.0<br /> <br /> 25<br /> <br /> Quan tr c Mô ph ng Hi u ch nh<br /> <br /> ( Xoi NSI 1<br /> i 1 n<br /> <br /> Xsi )<br /> 2<br /> <br /> y = 0.3322x + 12.289 2 R = 0.6325<br /> <br /> ng<br /> <br /> 20<br /> <br /> 15<br /> <br /> ( Xoi<br /> i 1<br /> <br /> Xo )<br /> <br /> 19 1 130<br /> <br /> 16.0<br /> <br /> 0 ,854<br /> <br /> 15.0 10.0<br /> <br /> t<br /> 15.0 20.0 25.0 30.0<br /> <br /> 10 1 2 3 4 5<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> o<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br /> w<br /> w<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2