intTypePromotion=3

Bài giảng Môi trường và con người - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:152

0
37
lượt xem
11
download

Bài giảng Môi trường và con người - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Môi trường và Con người nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người học về các vấn đề về môi trường trong mối quan hệ với con người và trang bị cho người học những kỹ năng và kh̫ năng hành động cụ thể vì môi trường, cùng với chiến lược b̫o vệ môi trường và phát triển bền vững ở nước ta góp phần chung tay b̫o vệ trái đất – ngôi nhà chung của chúng ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Môi trường và con người - ĐH Phạm Văn Đồng

TR ̀NGăĐ̣IăḤCăPḤMăVĔNăĐ̀NG<br /> KHOAăK̃ăTHỤTăCÔNGăNGḤ<br /> Ḅ MỌN NỌNG LỂM NG<br /> --------------o0o-------------PḤMăNGHIă(CH ăBIểN)<br /> PḤMăTHANHăHÙNG, TR NGăTH ăBÍCHăH̀NG,<br /> TR NGăTH ăM̃ăANH, PHAN Ý NHI, NGUY NăMINHăC N<br /> <br /> BÀI GI NG:<br /> <br /> MỌI TR<br /> <br /> NG & CON NG<br /> <br /> (DùngăchoăbậcăcaoăđẳngăvƠăđ iăhọc)<br /> <br /> Quảng Ngãi, tháng 12 năm 2013<br /> <br /> I<br /> <br /> L I NịI Đ U<br /> Trong giai đo n hiện nay, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã làm phát<br /> sinh nhiều vấn đề môi trường gây nh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phần<br /> lớn cư dân trên trái đất. Sự thiết hiểu biết về môi trường và giáo dục b o vệ môi<br /> trường là một trong những nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm và suy thoái môi<br /> trường. Nếu mỗi cá nhân đều có ý thức đóng góp b o vệ môi trường thì các hành<br /> động dù nhỏ nhưng tích cực cũng sẽ t o nên những thay đổi lớn tốt đẹp hơn cho<br /> môi trường.<br /> Thông qua việc cung cấp cho người học những kiến thức về môi trường, sinh<br /> thái; quá trình phát triển dân số - nguyên nhân sâu xa của các vấn đề về môi<br /> trường; tài nguyên thiên nhiên; các vấn đề ô nhiễm môi trường và các cách tiếp cận<br /> b o vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững, môn Môi trường và Con<br /> người nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người học về các vấn đề về môi<br /> trường trong mối quan hệ với con người và trang bị cho người học những kỹ năng<br /> và kh năng hành động cụ thể vì môi trường, cùng với chiến lược b o vệ môi<br /> trường và phát triển bền vững ở nước ta góp phần chung tay b o vệ trái đất – ngôi<br /> nhà chung của chúng ta.<br /> Môn học được biên so n để gi ng d y cho sinh viên bậc cao đẳng và đ i học<br /> của các khối sư ph m, kỹ thuật, kinh tế, công nghệ thông tin…<br /> Mặc dù ban biện so n đã có nhiều cố gắng, song thiếu sót vẫn là điều không<br /> thể tránh khỏi. Vì vậy, rất chân thành nhận được sự đóng góp của độc gi .<br /> Nhóm biên so n<br /> <br /> M CL C<br /> Ch<br /> TR<br /> <br /> ng 1. CỄC KHỄI NI M VÀ THÀNH PH N C B N C A MỌI<br /> NG ...................................................................................................................5<br /> <br /> 1.1.ăKháiăniệmăv ămôiătr<br /> 1.2.ăPhơnălo iămôiătr<br /> <br /> ng .....................................................................................5<br /> <br /> ng ............................................................................................5<br /> <br /> 1.3.ăQuanăhệăgi aăconăng<br /> <br /> iăvƠămôiătr<br /> <br /> ng ...............................................................5<br /> <br /> 1.4.ăCácăch cănĕngăch ăy uăc aămôiătr<br /> <br /> ng ...............................................................6<br /> <br /> 1.4.1.ăMôiătr<br /> <br /> ngălƠăkhôngăgianăsốngăc aăconăng<br /> <br /> iăvƠăcácăloƠiăsinhăvật ...........6<br /> <br /> 1.4.2.ăMôiătr ngălƠăn iăcungăc pătƠiănguyênăc năthi tăchoăđ iăsốngăvƠăho tă<br /> độngăs năxu tăc aăconăng i ................................................................................6<br /> 1.4.3.ăMôiătr<br /> <br /> ngălƠăn iăch aăđựngăcácăch tăph ăth i ..........................................7<br /> <br /> 1.4.4.ăMôiătr ngălƠăn iăgi mănhẹăcácătácăđộngăcóăh iăc aăthiênănhiênătớiăconă<br /> ng iăvƠăsinhăvậtătrênăTráiăđ t .............................................................................7<br /> 1.4.5.ăMôiătr<br /> <br /> ngălƠăn iăl uătr ăvƠăcungăc păthôngătinăc aăTráiăđ t ....................8<br /> <br /> 1.5.ăCácăthƠnhăph năc aămôiătr<br /> <br /> ng ...........................................................................8<br /> <br /> 1.5.1.ăTh chăquy n ...............................................................................................8<br /> 1.5.2.ăTh yăquy n ...............................................................................................10<br /> 1.5.3.ăKhíăquy n .................................................................................................11<br /> 1.5.4.ăSinhăquy n ................................................................................................15<br /> Ch<br /> <br /> ng 2. SINH THỄI H C MỌI TR<br /> <br /> NG ....................................................17<br /> <br /> 2.1.ăQu năth ăvƠăcácăđặcătr ngăc aăqu năth .............................................................17<br /> 2.1.1.ăĐ nhănghĩa ................................................................................................17<br /> 2.1.2.ăCácăđặcătr ngăc ăb năc aăqu năth ...........................................................17<br /> 2.2.ăQu năxưăvƠăcácăđặcătr ngăc aăqu năxư ...............................................................18<br /> 2.2.1.ăKháiăniệm .................................................................................................18<br /> 2.2.2.ăCácăđặcătr ngăc aăqu năxư .......................................................................18<br /> 2.2.3.ăMốiăquanăhệăgi aăcácăloƠiătrongăqu năxưăsinhăvật ....................................20<br /> 2.3.ăHệăsinhătháiăvƠăcácăquáătrìnhătraoăđổiăvậtăch t,ănĕngăl ợngătrongăhệăsinhăthái ..21<br /> 2.3.1.ăĐ nhănghĩa ................................................................................................21<br /> 2.3.2.ăThƠnhăph năc aăhệăsinhăthái .....................................................................22<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.3.3.ăCơnăbằngăsinhăthái ....................................................................................22<br /> 2.3.4.ăDi năth ăsinhăthái ......................................................................................23<br /> 2.3.5.ăQuáătrìnhătraoăđổiăvậtăch tătrongăhệăsinhăthái ...........................................23<br /> 2.3.6.ăDòngănĕngăl ợngătrongăhệăsinhăthái .........................................................29<br /> 2.4.ăNhơnătốăsinhătháiăvƠăcácăquyăluậtătácăđộngăc aăcácănhơnătốăsinhăthái ................31<br /> 2.4.1.ăCácănhơnătốăsinhăthái....................................................................................31<br /> 2.4.2.ăQuyăluậtătácăđộngăc aăcácănhơnătốăsinhăthái ................................................32<br /> 2.4.3.ăMốiăquanăhệăgi aăconăng<br /> <br /> i,ăhệăsinhătháiăvƠămôiătr<br /> <br /> ng............................33<br /> <br /> 2.5. Các chuătrìnhăsinhăđ aăhóa ..................................................................................34<br /> 2.5.1.ăChuătrìnhătu năhoƠnăn ớc .........................................................................35<br /> 2.5.2.ăChuătrìnhătu năhoƠnăcacbon ......................................................................37<br /> 2.5.3.ăChuătrìnhătu năhoƠnănit ...........................................................................38<br /> 2.5.4.ăChuătrìnhătu năhoƠnăPhotpho ....................................................................39<br /> 2.5.5.ăChuătrìnhătu năl uăhuỳnh..........................................................................40<br /> 2.6.ăSinhătháiă ngăd ng .............................................................................................40<br /> 2.6.1.ăNôngănghiệpăsinhăthái...............................................................................40<br /> 2.6.2.ăCôngănghiệpăsinhăthái ...............................................................................41<br /> 2.6.3.ăĐôăth ăsinhăthái .........................................................................................41<br /> 2.6.4.ăDuăl chăsinhătháiă(DLST) ..........................................................................43<br /> Ch<br /> <br /> ng 3. DỂN S<br /> <br /> VÀ S<br /> <br /> PHỄT TRI N DỂN S ..........................................46<br /> <br /> 3.1.ăCácăthôngăsốăc ăb năc aădơnăsốăhọc ..................................................................46<br /> 3.1.1.ăDơnăsốătrungăbình .....................................................................................46<br /> 3.1.2.ăMậtăđộădơnăsố ...........................................................................................47<br /> 3.1.3.ăTỷăsu tăsinh ..............................................................................................47<br /> 3.1.4.ăTỷăsu tăt ..................................................................................................50<br /> 3.1.5.ăSựădiăc ăvƠănhậpăc ..................................................................................52<br /> 3.1.6.ăTỷăsu tăgiaătĕngădơnăsốă(ẤP).....................................................................53<br /> 3.1.7.ăC ăc uădơnăsố ...........................................................................................54<br /> 3.2.ăQuáătrìnhăphátătri nădơnăsốăth ăgiới ....................................................................59<br /> 3.3. Quá trình phát tri năvƠăchínhăsáchădơnăsốăhiệnănayă ăViệtăNam ........................61<br /> 3.3.1.ăQuáătrìnhăphátătri nădơnăsốăViệtăNam ......................................................61<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.3.2.ăChínhăsáchădơnăsốă- k ăho chăhóaăgiaăđìnhă ăViệtăNam ..........................63<br /> 3.4.ăNhuăc uăc aăconăng<br /> <br /> i v ăl<br /> <br /> ngăthựcăthựcăph m .............................................64<br /> <br /> 3.4.1.ăNhuăc uădinhăd ỡng .................................................................................64<br /> 3.4.2.ăS năl ợngăl<br /> Ch<br /> <br /> ngăthực,ăthựcăph m ............................................................65<br /> <br /> ng 4. TÀI NGUYểN THIểN NHIểN ..........................................................72<br /> <br /> 4.1.ăKháiăniệmăvƠăphơnălo i ......................................................................................72<br /> 4.2.ăTƠiănguyênăđ t ....................................................................................................73<br /> 4.2.1.ăKháiăniệm,ăvaiătròăc aătƠiănguyênăđ t .......................................................73<br /> 4.2.2.ăTƠiănguyênăđ tătrênăth ăgiới......................................................................74<br /> 4.2.3.ăTƠiănguyênăđ tă ăViệtăNam ......................................................................75<br /> 4.3. Tài nguyên n ớc .................................................................................................76<br /> 4.3.1.ăKháiăniệmăvƠăvaiătròăc aătƠiănguyênăn ớc ................................................76<br /> 4.3.2.ăTƠiănguyênăn ớcătrênăth ăgiới ..................................................................78<br /> 4.3.3.ăTƠiănguyênăn ớcă ăViệtăNam ...................................................................80<br /> 4.4.ăTƠiănguyênăsinhăvật ............................................................................................82<br /> 4.4.1.ăĐaăd ngăsinhăhọc ......................................................................................82<br /> 4.4.2.ăTƠiănguyênărừng .......................................................................................84<br /> 4.4.3.ăTƠiănguyênăbi n ........................................................................................87<br /> 4.5. Tài nguyênăkhoángăs n.......................................................................................89<br /> 4.6.ăTƠiănguyênănĕngăl ợng ......................................................................................91<br /> Ch<br /> <br /> ng 5. Ọ NHI M MỌI TR<br /> <br /> 5.1.ăKháiăniệmăôănhi mămôiătr<br /> 5.2.ăÔănhi mămôiătr<br /> <br /> NG .................................................................96<br /> <br /> ng ..........................................................................96<br /> <br /> ngăn ớc ..................................................................................96<br /> <br /> 5.2.1.ăTácănhơnăôănhi mămôiătr<br /> <br /> ngăn ớc .........................................................96<br /> <br /> 5.2.2.ăMộtăsốăthôngăsốăđánhăgiáăôănhi mănguồnăn ớc .....................................101<br /> 5.2.3.ăCácănguồnăgơyăôănhi mămôiătr<br /> 5.2.4.ăTácăh iăc aăôănhi mămôiătr<br /> 5.2.5.ăPhòngăchốngăôănhi mămôiătr<br /> <br /> ngăn ớc ..............................................102<br /> <br /> ngăn ớc ...................................................103<br /> ngăn ớc .................................................105<br /> <br /> 5.3.ăÔănhi măkhôngăkhí ...........................................................................................106<br /> 5.3.1.ăTácănhơnăgơyăôănhi măkhôngăkhí ...........................................................106<br /> 5.3.2.ăNguồnăgốcăgơyăôănhi măkhôngăkhí ........................................................109<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản