Bài giảng Nền và móng - Chương 1: Nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
8
download

Bài giảng Nền và móng - Chương 1: Nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày cấu trúc của môn học, nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng, khái niệm cơ bản về nền móng, các phương pháp tính nền móng, các dữ liệu để tính nền móng, các vấn đề biến dạng của nền và móng và vấn đề sức chịu tải của nền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nền và móng - Chương 1: Nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng

Môn h c: N N MÓNG<br /> <br /> N N VÀ MÓNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÀI LI U THAM KH O<br /> <br /> 4 chương<br /> <br /> 1. Châu Ng c n, N n móng, NXB DHQG TPHCM, 2004<br /> <br /> Chương 1: Nguyên t c cơ b n tính toán và thi t k n n móng<br /> <br /> 2. Châu Ng c n, N n móng công trình, NXB Xây d ng, 2008<br /> <br /> Chương 2: Móng nông<br /> <br /> 3. Nguy n Văn Qu ng, N n và móng các công trình dân d ng và<br /> công nghi p, NXB xây d ng, 1996<br /> <br /> Chương 3: Móng c c<br /> <br /> 4. Joseph E. Bowles, Foundation Analysis and design, 5th edition,<br /> McGraw Hill, 1997<br /> <br /> Chương 4: X lý và gia c đ t n n<br /> <br /> 5. H.G. Poulos and E.H. Davis, Pile Foundation Analysis and design,<br /> 5th, 1990<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> Chương 1: NGUYÊN T C CƠ B N<br /> TÍNH TOÁN VÀ THI T K N N MÓNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 23<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG<br /> <br /> 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG<br /> 1.2.1. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n I: tính toán n n<br /> móng th a các đi u ki n cư ng đ (s c ch u t i, trư t, l t...)<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG<br /> <br /> 1.2.1. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n I: tính toán n n<br /> móng th a các đi u ki n cư ng đ (s c ch u t i, trư t, l t...)<br /> <br /> 1.2.1. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n I: tính toán n n<br /> móng th a các đi u ki n cư ng đ (s c ch u t i, trư t, l t...)<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG<br /> <br /> 1.2.1. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n I: tính toán n n<br /> móng th a các đi u ki n cư ng đ (s c ch u t i, trư t, l t...)<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.2.2. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n II: tính toán n n<br /> móng th a các đi u ki n bi n d ng (lún, lún l ch, nghiêng)<br /> <br /> 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản