intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngữ văn 10: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:14

76
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Ngữ văn 10 - Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" tìm hiểu về nhan đề tác phẩm “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”; tác giả Thân Nhân Trung; tìm hiểu văn bản, bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia tiến sĩ, ý nghĩa về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn 10: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

  1. Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia • Tìm hiểu về nhan đề • Hiền tài:người tài cao học rộng có đạo đức • Nguyên khí:khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của vật
  2. • Thân Nhân Trung (1418-1499)(sống vào thế kỷ 15), tự Hậu Phủ người làng Yên Ninh huyện Yên Dũng(Bắc Giang) • Đứng địa vị Phó đô Nguyên súy Tao đàn Nhị thập bát Tú của Lê Thánh Tông • Ông từng đỗ Tiến sĩ, làm quan nhà Hậu Lê dưới hai đời vua là Lê Thánh Tông và Lê Hiến Tông
  3. • a.Hoàn cảnh ra đời • Bài viết c ó  tê n là “Bài kí đ ề danh tiến s ĩ kho a Nhâm Tu ất niê n  hiệu Đại B ảo  th ứ ba”. Đây là m ột bài văn đ ượ c  Thân Nhân Trung   s o ạn năm 1484 và đ ượ c  kh ắc   ở m ột tro ng  82 bia đá tại Văn Miếu  ­ Thăng  Lo ng  ­ Hà Nội. • b. Thể loại • Văn bia: là m ột văn kh ắc  trê n bia đá nh ằm g hi c hé p m ột s ự việc   trọng  đ ại ho ặc  tê n tu ổi c ủa nh ững  ng ườ i c ó  c ô ng  đ ức  đ ể lưu  truy ền đ ời s au.
  4. • Th ời nào  thì hiền tài c ũng  là “ng uyê n khí qu ốc  g ia”, vì th ế ph ải biết  quý trọng  nhân tài. • Hiền tài c ó  m ối quan h ệ s ống  c ò n đ ối vó i s ự th ịnh s uy c ủa đ ất n ướ c .
  5. •  Quan điểm g iáo  d ục  n ướ c  ta: g iáo  d ục  là qu ốc  s ác h hàng   đ ầu, luô n trọng  nhân tài, đ ề c ao  vai trò  c ủa việc  h ọc  đ ối v ới  c ô ng  c u ộc  xây d ựng  đ ất n ướ c . Th ấm nhu ần quan điểm Hồ  Chí Minh: m ột dân tộc  d ốt là m ột dân tộc  y ếu.
  6. III. Tổng kết • Nội dung :  •  Khíc h lệ kẻ s ĩ đ ươ ng  th ời rè n đ ức , luy ện tài, đ ồng  th ời th ể  hiện tấm lò ng  c ủa tác  g iả đó i v ới đ ất n ướ c . • Đây c ũng  c hính là bài h ọc  quý g iá c ho  th ế h ệ mai s au.
  7. • Ng h ệ thu ật: •  Lập lu ận c h ặt c h ẽ, lu ận điểm, lu ận c ứ rõ  ràng , lời lẽ s ắc   s ảo , th ấu tình đ ạt lý .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=76

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2