intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
115
lượt xem
4
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm bảng cân đối kế toán, kết cấu bảng cân đối kế toán, các trường hợp thay đổi bảng cân đối kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh

 1. Chương 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: 2.1.1 Khái niệm - Là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. - BCĐKT cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của DN theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó.
 2. Chương 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.2 Kết cấu A.Phần tài sản: - Các chỉ tiêu ở phần Tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của DN tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản phân chia như sau: A: Tài sản ngắn hạn B: Tài sản dài hạn
 3. Chương 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.2 Kết cấu B. Phần nguồn vốn: - Phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Nguồn vốn chia ra: A: Nợ phải trả B: Vốn chủ sở hữu
 4. Chương 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.2 Kết cấu - Mỗi phần của Bảng cân đối kế toán đều phản ánh theo 4 cột: Mã số, Thuyết minh, Số cuối năm, Số đầu năm. - Cơ sở để lập BCĐKT là các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và BCĐKT kỳ trước - Tính cân đối là tính chất cơ bản của BCĐKT: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Hay (A+B) Tài sản = (A+B) Nguồn vốn
 5. Chương 2: (tt) TAØI SAÛN Maõ TM Soá Soá soá cuoái ñaàu naêm naê (3) m (3) 1 2 3 4 5 A- TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 (100=110+120+130+140+150) I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 1.Tieàn 111 V.01 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 V.02 1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) (2) 129 (…) (…)
 6. Chương 2: (tt) III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 1. Phaûi thu khaùch haøng 131 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng 134 xaây döïng 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 V.03 6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) 139 (…) (…) IV. Haøng toàn kho 140 1. Haøng toàn kho 141 V.04 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 (…) (…)
 7. Chương 2: (tt) V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø 154 V.05 nöôùc 5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 B - TAØI SAÛN DAØI HAÏN (200 = 210 + 220 + 200 240 + 250 + 260) I- Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211
 8. Chương 2: (tt) II. Taøi saûn coá ñònh 220 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 V.08 - Nguyeân giaù 222 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 223 (…) (…) 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 224 V.09 - Nguyeân giaù 225 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 226 (…) (…) 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 V.10
 9. Chương 2: (tt) III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 V.12 - Nguyeân giaù 241 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 242 (…) (…) IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 V.13 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi 259 (…) (…)
 10. Chương 2:(tt) V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 V.14 2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262 V.21 3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 TOÅNG TAØI SAÛN (270 = 100 + 200) 270
 11. Chương 2: (tt) NGUOÀN VOÁN A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300 = 310 + 330) 300 I. Nôï ngaén haïn 310 1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 V.15 2. Phaûi traû ngöôøi baùn 312 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 V.16 5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 6. Chi phí phaûi traû 316 V.17 7. Phaûi traû noäi boä 317 8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây 318 döïng 9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 319 V.18 10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320
 12. Chương 2: (tt) II. Nôï daøi haïn 330 1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 V.19 3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 4. Vay vaø nôï daøi haïn 334 V.20 5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 V.21 6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337
 13. Chương 2: (tt) B - VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (400 = 410 + 430) 400 I. Voán chuû sôû höõu 410 V.22 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413 4. Coå phieáu quyõ (*) 414 (...) (...) 5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 415 6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416
 14. Chương 2: (tt) II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 430 1. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 431 2. Nguoàn kinh phí 432 V.23 3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 433 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (440 = 300 + 440 400)
 15. Chương 2: (tt) CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TĨAN CHÆ TIEÂU Thuyeát Soá cuoái Soá ñaàu minh naêm (3) naêm (3) 1. Taøi saûn thueâ ngoaøi 24 2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng 3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5. Ngoaïi teä caùc loaïi
 16. Chương 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.3 Các trường hợp thay đổi Bảng cân đối kế toán 2.1.3.1 Trường hợp 1: nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến 2 khoản thuộc bên tài sản. - Một khoản tài sản này tăng lên đồng thời sẽ làm một khoản tài sản khác giảm xuống. Số tổng cộng của BCĐKT không thay đổi nhưng tỷ trọng của các loại tài sản chịu ảnh hưởng có sự thay đổi. Vd:
 17. Chương 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.3 Các trường hợp thay đổi Bảng cân đối kế toán 2.1.3.2 Trường hợp 2: nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến một loại Tài sản tăng và một loại Nguồn vốn tăng tương ứng - Trong trường hợp này, một khoản tài sản này tăng lên đồng thời sẽ làm một khoản nguồn vốn khác tăng lên tương ứng. Số tổng cộng của Bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên và tỷ trọng của tất cả các loại tài sản và các loại nguồn vốn đều có sự thay đổi. Vd:
 18. Chương 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.3 Các trường hợp thay đổi Bảng cân đối kế toán 2.1.3.3 Trường hợp 3: nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến một loại Tài sản giảm và một loại Nguồn vốn giảm tương ứng : - Một khoản tài sản này giảm xuống đồng thời sẽ làm một khoản nguồn vốn khác giảm xuống tương ứng. Số tổng cộng của Bảng cân đối kế toán sẽ giảm xuống và tỷ trọng của tất cả các loại tài sản và các loại nguồn vốn đều có sự thay đổi.
 19. Chương 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.3 Các trường hợp thay đổi Bảng cân đối kế toán 2.1.3.4 Trường hợp 4: nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến hai khoản thuộc bên nguồn vốn - Một khoản nguồn vốn này tăng lên đồng thời sẽ làm một khoản nguồn vốn khác giảm xuống. Số tổng cộng của Bảng cân đối kế toán không thay đổi nhưng tỷ trọng của các loại nguồn vốn chịu ảnh hưởng có sự thay đổi. Vd:
 20. Chương 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.3 Các trường hợp thay đổi Bảng cân đối kế toán 2.1.3.5 Nhận xét chung: - Nghiệp vụ KT phát sinh ảnh hưởng đến một bên của BCĐKT thì số tổng cộng của BCĐKT không đổi, nhưng tỷ trọng của các khoản chịu ảnh hưởng có sự thay đổi. - Nghiệp vụ KT phát sinh ảnh hưởng đến hai bên của BCĐKT thì số tổng cộng của BCĐKT có sự thay đổi (tăng lên hay giảm xuống), tỷ trọng của tất cả các khoản trong BCĐKT đều có sự thay đổi. - Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều không làm mất tính chất cân đối của BCĐKT, một nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan ít nhất đến 2 khoản nằm trong BCĐKT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2