intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chuẩn mực kế toán

Xem 1-20 trên 2048 kết quả Chuẩn mực kế toán
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bố thông tin phát triển bền vững và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là xác định các nhân tố tác động đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Xây dựng mô hình nghiên cứu để kiểm định các nhân tố và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf27p mitmit02 18-05-2023 4 2   Download

 • Luận án "Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận về kế toán doanh thu trong DN nói chung và doanh nghiệp kinh doanh BĐS Việt Nam nói riêng theo các tiếp cận doanh thu từ HĐ với khách hàng.

  pdf27p hoangnhanduc09 11-05-2023 9 4   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá nhân tố ảnh hưởng kế toán viên – những người trực tiếp vận hành công tác kế toán, nhận xét được sự tích cực hạn chế đến việc vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp hiện nay.

  pdf8p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco" là nghiên cứu cách thức vận dụng các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn Việt Nam về lập báo cáo tài chính hợp nhất. Đồng thời tham khảo các hướng dẫn thực hành kế toán quốc tế để áp dụng vào công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam. Từ nghiên cứu thực tế, đề tài hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco.

  pdf104p besfriend04 04-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp tổng thuật tài liệu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai áp dụng Chuẩn mực kế toán công quốc tế tại một số quốc gia, cùng với đó là quan điểm của tác giả dự báo các nhân tố sẽ ảnh hưởng khi triển khai áp dụng Chuẩn mực kế toán công (CMKTC) tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi áp dụng Chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam.

  pdf11p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Quyết định 1676/QĐ-BTC 2021 công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1. Quyết định này phê duyệt 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 nêu tại các phụ lục kèm theo bao gồm: Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính” (Phụ lục số 01); Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (Phụ lục số 02); Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho” (Phụ lục số 03); Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị” (Phụ lục số 04); Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình” (Phụ lục số 05).

  pdf119p runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách nhỏ này nhằm mục đích cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000về lĩnh vực an toàn thông tin và hướng dẫn các bước hoạch định, xây dựng, vận hành một hệ thống quản lý an toàn thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 27001 để bảo vệ các tài sản thông tin phục vụ cho các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf109p dangnhuy25 21-04-2023 4 1   Download

 • Cuốn sách "Tuyển tập bài tập kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính có lời giải" đưa ra những tình huống cơ bản và điển hình của hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính và một số lời giải đề nghị theo các hệ thống kế toán phổ biến trên thế giới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1, cuốn sách.

  pdf264p besfriend02 14-04-2023 2 2   Download

 • "Tuyển tập bài tập kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính có lời giải" cung cấp một số những nội dung có tính tác nghiệp và thực hành về các chuẩn mực kế toán về hợp nhất kinh doanh và chuẩn mực báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con và một số chuẩn mực kế toán khác chứa đựng những nội dung hoàn toàn mới mẻ so với những quy định trong Quyết định 1141 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf243p besfriend02 14-04-2023 2 2   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Giải trình bằng văn bản, lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên); sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ; sử dụng công việc của chuyên gia; hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf278p besfriend02 14-04-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu "Các nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam" là xác định các nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu có thể được dùng làm cơ sở hỗ trợ cho các bên liên quan trong việc ban hành các chính sách để nâng cao mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

  doc34p chieuchieu02 19-04-2023 4 3   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính được biên soạn trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu kế toán tài chính trong nước, đồng thời kết hợp với những nội dung trong Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán và các thông tư hiện hành ở Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf112p besfriend01 02-04-2023 2 1   Download

 • 20 năm cải cách và hội nhập - Kỷ yếu Kế toán, kiểm toán Việt Nam: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: những ý kiến đánh giá về quá trình cải cách kế toán Việt Nam; chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán; về luật kế toán, chuẩn mực kế toán; hoạt động kiểm toán; đào tạo kế toán, chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên và hội nhập nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf190p dangnhuy09 10-04-2023 3 3   Download

 • Cuốn sách “Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam” đã hệ thống hóa các văn bản có liên quan đến việc hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện đang áp dụng hiện hành nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc thực hiện các chế độ kế toán Việt Nam.

  pdf234p runthenight07 13-03-2023 10 2   Download

 • Cuốn sách Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phần 2 trình bày những nội dung: Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng bộ tài chính, về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4); Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ tài chính, về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5). Mời các bạn tham khảo.

  pdf214p runthenight07 13-03-2023 10 1   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính 2 bao gồm 7 chương, trình bày các vấn đề từ lý thuyết đến việc đưa ra phương pháp kế toán cho các giao dịch kinh tế chủ yếu phát sinh, liên quan đến phạm vi môn học Kế toán tài chính 2, đồng thời kèm theo đó là những ví dụ minh họa. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf259p starandsky09 09-03-2023 7 5   Download

 • Đề tài "Chung cư Thiên Hòa" nghiên cứu nhằm rèn luyện tính độc lập và tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tính toán một công trình xây dựng thực tế. Thực hành thu thập số liệu, chuẩn bị dữ liệu đầy đủ cho đồ án; đồng thời phân tích, lựa chọn phương án kiến trúc và kết cấu phù hợp với công trình; tiến hành xác định các loại tải trọng, phân tích tính toán tải trọng gió động Thực hành thiết kế các hạng mục kết cấu: sàn, dầm, cột, cầu thang, bể nước, móng cọc ép, móng cọc khoan nhồi.

  pdf258p starandsky08 05-03-2023 8 6   Download

 • Tài liệu tập huấn hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra định kì các môn học theo Thông tư số 22/2016/TT–BGDĐT. Sau khi tập huấn, mỗi giáo viên đều hiểu biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi/bài tập 4 mức độ và đề kiểm tra định kì dựa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt; Toán; Khoa học; Tiếng Anh;...

  pdf185p bapnuong06 07-03-2023 11 4   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Kế toán và vai trò cung cấp thông tin tài chính định lượng của kế toán; Các định đề, nguyên tắc kế toán chung được công nhận và các chuẩn mực kế toán; Đối tượng nghiên cứu của kế toán và đặc trưng của kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf28p havyvy205 10-03-2023 3 2   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco" nghiên cứu cách thức vận dụng các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn Việt Nam về lập báo cáo tài chính hợp nhất. Đồng thời tham khảo các hướng dẫn thực hành kế toán quốc tế để áp dụng vào công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam.

  doc27p starandsky08 05-03-2023 2 2   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Chuẩn mực kế toán
p_strCode=chuanmucketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2