Bài giảng môn CFA

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
11
lượt xem
4
download

Bài giảng môn CFA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Đình Tú trình bày những kiến thức từ chứng chỉ tài chính quốc tế CFA, hệ thống những nội dung theo đề cương chi tiết đã được Học viện ban hành như: Corporate Finance, Market Organization, Equity Analysis and Valuation, Portfolio Management.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn CFA

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> *****<br /> <br /> BÀI GIẢNG MÔN CFA<br /> <br /> PT<br /> <br /> IT<br /> <br /> Mã môn học: FIA 1402<br /> (03 tín chỉ)<br /> <br /> Biên soạn<br /> ThS. Nguyễn Đình Tú<br /> <br /> Hà Nội – 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời mở đầu ........................................................................................................................................ 3<br /> 1.<br /> <br /> Chủ đề 1: Corporate Finance ...........................................................................................................4<br /> 1.1<br /> 1.2<br /> <br /> Cost of Capital.......................................................................................................................13<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Measures of leverage .............................................................................................................24<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Dividends and Share Repurchases ........................................................................................24<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> Working capital management................................................................................................33<br /> <br /> 1.6<br /> 2<br /> <br /> Capital Budgeting....................................................................................................................4<br /> <br /> Corporate Governance...........................................................................................................33<br /> <br /> Chủ đề 2: Market Organization .....................................................................................................36<br /> 2.1<br /> 2.2<br /> <br /> Security market indices .........................................................................................................56<br /> <br /> 2.3<br /> 3<br /> <br /> Market organization and structure.........................................................................................36<br /> Market efficiency ..................................................................................................................63<br /> <br /> Chủ đề 3: Equity Analysis and Valuation .....................................................................................68<br /> 3.2<br /> <br /> Introduction to industry and company analysis .....................................................................75<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Equity valuation: concepts and basic tools............................................................................85<br /> <br /> Chủ đề 4: Portfolio Management ................................................................................................108<br /> 4.1<br /> <br /> Portfolio management overview .........................................................................................108<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Portfolio risk and return ......................................................................................................114<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Portfolio planning and construction ....................................................................................152<br /> <br /> PT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Overview of equity securities ................................................................................................68<br /> <br /> IT<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> Hiện nay trong chương trình đào tạo ngành Kế toán của Học viện Công nghệ Bưu chính<br /> Viễn thông ngoài những môn học hướng tới ngành đào tạo còn có những môn học sử dụng tài<br /> liệu tiếng Anh chuyên ngành như “CFA”, “Introduction to ACCA”. Những môn học này<br /> ngoài việc bổ sung kiến thức tiếng Anh chyên ngành còn cung cấp kiến thức tài chính kế toán<br /> theo hướng cập nhật các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên với vốn tiếng Anh còn hạn chế của<br /> <br /> PT<br /> <br /> IT<br /> <br /> sinh viên Học viện, đã tạo ra không ít khó khăn trong công tác giảng dạy và học tập các môn<br /> học này. Nhận thấy vấn đề như trên, kết hợp với chủ trương của Học viện thực hiện biên soạn<br /> bài giảng, giáo trình, slide cho các môn học nhằm đồng bộ hóa tài liệu, tác giả đã thực hiện<br /> biên soạn bài giảng “CFA” dành riêng cho giảng viên và sinh viên ngành kế toán của Học<br /> viện.<br /> Bài giảng được thực hiện biên soạn trên tinh thần tiếp thu nội dung mới nhất những kiến<br /> thức từ chứng chỉ tài chính quốc tế CFA và kế thừa phát huy những điểm mạnh trong bài<br /> giảng của những trường đại học danh tiếng đồng thời dựa trên những kinh nghiệm thực tế<br /> giảng dạy của tác giả. Bài giảng đã hệ thống những nội dung theo đề cương chi tiết đã được<br /> Học viện ban hành: Corporate Finance, Market Organization, Equity Analysis and Valuation,<br /> Portfolio Management<br /> Để bài giảng thực sự trở thành tài liệu hữu ích phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học<br /> tập, tác giả mong muốn nhận được những góp ý với tinh thần xây dựng, chia sẻ chân thành từ<br /> phía độc giả.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Hà Nội 06/2015<br /> CHỦ BIÊN<br /> <br /> NGUYỄN ĐÌNH TÚ<br /> <br /> Chủ đề 1: Corporate Finance.<br /> <br /> 1. Chủ đề 1: Corporate Finance<br /> 1.1 Capital Budgeting<br /> Thecapital budgetingprocess istheprocessofidentifying a n d evaluating capitalprojects,<br /> thatis,projectswherethecashflowtothefirmwillbereceivedoveraperiod longerthan<br /> ayear.Anycorporate decisionswith animpact onfuture earningscanbe examined<br /> usingthisframework. Decisions about whether tobuyanewmachine, expand<br /> businessinanother geographic area,movethecorporate headquarters<br /> toCleveland,orreplaceadeliverytruck, tonameafew,canbeexamined<br /> usingacapitalbudgetinganalysis.<br /> <br /> PT<br /> <br /> IT<br /> <br /> Foranumberofgoodreasons,capitalbudgeting m a y bethemostimportant responsibility<br /> t h a t afinancialmanagerhas.First,becauseacapitalbudgeting d e c i s i o n often<br /> involvesthepurchase ofcostlylong-term a s s e t s withlivesofmanyyears,the<br /> decisionsmademaydetermine t h e future successofthefirm.Second,theprinciples underlying<br /> t h e capitalbudgeting p r o c e s s alsoapplytoother corporatedecisions, such<br /> Asworking capitalmanagement a n d making strategicmergersandacquisitions. Finally,<br /> making goodcapitalbudgeting d e c i s i o n s isconsistent withmanagement’s primary<br /> goalofmaximizing shareholdervalue.<br /> The capitalbudgetingprocesshasfour administrativesteps:<br /> Step1: Ideageneration.The mostimportantstepinthecapital budgetingprocess<br /> Isgeneratinggoodproject i deas .Ideascancomefrom anumberofsources includingsenior<br /> management,functionaldivisions, em pl o ye e s , orsources outside t hecompany.<br /> Step2: Analyzingprojectproposals.Becausethedecision toacceptorrejectacapital project<br /> isbasedontheproject’s expectedfuture cashflows,acashflowforecast must<br /> bemadeforeachproducttodetermine i t s expectedprofitability.<br /> Step3: Createthefirm-widecapitalbudget.Firmsmust prioritizeprofitableprojects according<br /> t o thetiming oftheproject’s cashflows,availablecompany resources, andthecompany’s<br /> overallstrategic plan. Many projectsthatareattractive<br /> i n d i v i d u a l l y maynotmakesensestrategically.<br /> Step4: Monitoring d e c i s i o n s andconductingapost-audit.<br /> Itisimportanttofollowuponallcapital budgetingdecisions. Ananalyst should compare<br /> theactual resultstotheprojectedresults, andproject managers should explain why<br /> projectionsdidordid notmatch actual performance. Becausethecapital budgetingprocess<br /> isonly asgood astheestimates ofthe inputs into themodel usedtoforecast cashflows,apost4<br /> <br /> Chủ đề 1: Corporate Finance.<br /> auditshould beusedtoidentifysystematic errorsintheforecasting processandimprove<br /> companyoperations.<br /> Categories ofCapital Budgeting Projects<br /> Capital budgetingprojects maybedivided intothefollowing categories:<br /> Replacementprojectstomaintain t h e businessarenormallymadewithout<br /> detailedanalysis.The onlyissuesarewhethertheexisting operationsshould continue and,<br /> <br /> PT<br /> <br /> IT<br /> <br /> ifso,whetherexisting procedureso r processesshould bemaintained.<br /> Replacementprojectsfor costreductiondeterminewhetherequipmentthat is obsolete,<br /> butstillusable, shouldbereplaced. Afairlydetailed anal ysi s isnecessary inthiscase.<br /> Expansionprojectsaretaken onto growthebusiness andinvolveacomplexdecision-making<br /> processbecause theyrequire anexplicit forecastoffuture demand.Averydetailed<br /> anal ysisisrequired.<br /> Newproduct ormarketdevelopmentalsoentails acomplex decision-makingprocessthat<br /> willrequire adetailed an al ysi s dueto thelargeamount o f uncertainty involved.<br /> Mandatoryprojectsmayberequired b yagovernmental agencyorinsurance company<br /> a n d typically involvesafety-related o r environmentalconcerns.These projects<br /> typicall ygeneratelittletonorevenue, buttheyaccompany n e w revenue<br /> producingprojects unde rt aken bythecompany.<br /> Otherprojects.Someprojects arenot easilyanalyzed throughthecapital budgetingprocess.<br /> Suchprojects mayinclude apetproject ofsenior management(e.g., corporateperks) orahighriskendeavor that isdifficulttoanalyzewith typical capital budgetingassessment<br /> methods(e.g.,research anddevelopmentprojects).<br /> The capitalbudgetingprocessinvolvesfivekeyprinciples:<br /> 1. Decisionsarebasedoncash flows, notaccountingincome.Therelevant cashflowsto<br /> consider aspartofthecapital budgetingprocessareincrementalcashflows,the<br /> changesincashflowsthatwilloccuriftheproject isundertaken.<br /> Sunk costs arecoststhat cannotb e avoided, eveniftheproject i s not undertaken.<br /> Becausethesecostsarenotaffected bytheaccept/rejectdecision, t h e y should<br /> notbeincludedintheanalysis.Anexample ofasunk costisaconsultingfeepaid toa<br /> marketingresearch firmtoestimate demandforanewproductprior toadecision<br /> ontheproject.<br /> Externalitiesaretheeffectstheacceptance o f aproject m a yhaveonother firm cashflows.The<br /> primaryoneisanegative externality calledcannibalization, whichoccurswhen anewproject<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản