intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Đại học Mở TP.HCM

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
1
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Đại học Mở TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam; giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Đại học Mở TP.HCM

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Chương 9<br /> <br /> Hệ thống kế toán Việt Nam<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:<br />  Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế<br /> toán Việt Nam.<br />  Giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức<br /> nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam<br />  Nêu được các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và<br /> các văn bản hướng dẫn<br />  Nêu được nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh<br /> nghiệp<br />  Giải thích mối quan hệ giữa kế toán và các định chế<br /> liên quan tại Việt Nam<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> Sự phát triển của hệ thống kế toán Việt<br /> Nam<br /> <br /> Quan hệ giữa kế toán và<br /> các định chế liên quan tại<br /> Việt Nam<br /> <br /> Hệ thống kế toán doanh nghiệp<br /> Việt Nam<br /> <br /> Các tổ chức lập quy và tổ<br /> chức nghề nghiệp<br /> <br /> Luật Kế toán và các văn bản<br /> hướng dẫn<br /> <br /> Hệ thống chuẩn mực kế toán<br /> Việt Nam<br /> 3<br /> <br /> Sự phát triển của hệ thống kế toán VN<br /> Trước 1990, hệ thống kế toán VN dựa trên hệ<br /> thống kế toán các nước XHCN chủ yếu phục vụ<br /> cho DNNN.<br />  Quá trình cải cách<br /> – Hệ thống 1990<br /> – Hệ thống thử nghiệm 1994<br /> – Hệ thống 1996<br /> – Luật kế toán 2003 và các chuẩn mực kế<br /> toán Việt Nam (VAS)<br /> – Hệ thống 2006<br /> – Hệ thống 2014<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay<br /> Luật Kế toán 2003<br /> <br /> Luật Doanh nghiệp<br /> <br /> Nghị định 129, 128<br /> <br /> Luật Kiểm toán độc lập<br /> <br /> Chuẩn mực kế toán<br /> <br /> Luật Kiểm toán nhà nước<br /> <br /> Chế độ kế toán & các quy<br /> định khác<br /> <br /> Luật thuế<br /> <br /> Luật Kế toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Do Quốc hội ban hành năm 2003<br /> Các nội dung cơ bản<br />  Đối tượng chi phối<br />  Các quy định cơ bản về đơn vị, kỳ kế toán…<br />  Các yêu cầu cụ thể về sổ sách, chứng từ…<br />  Thông tin công khai và báo cáo<br />  Quản lý Nhà nước về kế toán<br />  Hành nghề kế toán<br />  Tổ chức nghề nghiệp.<br /> Được hướng dẫn bởi Nghị định 128 và 129 của Chính<br /> Phủ<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chuẩn mực kế toán<br /> <br /> <br /> Được ban hành bởi Bộ Tài chính<br /> <br /> Xây dựng dựa trên IFRS có điều chỉnh cho phù hợp<br /> với VN.<br /> <br /> <br /> <br /> Đã ban hành 26 VAS được hướng dẫn bởi 3 thông<br /> tư 20, 21 và 161.<br /> <br /> <br /> <br /> Quy định các nguyên tắc chung và các nguyên tắc<br /> cụ thể liên quan đến việc ghi nhận, đánh giá và trình<br /> bày trên BCTC (bao gồm các thuyết minh liên quan).<br /> <br /> <br /> <br /> Chế độ kế toán doanh nghiệp<br /> Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành bởi<br /> thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, được<br /> áp dụng cho niên độ kế toán từ năm 2015.<br />  Bao gồm:<br /> <br /> <br />  Hệ thống chứng từ<br />  Hệ thống tài khoản<br />  Hệ thống sổ sách<br />  Hệ thống báo cáo tài chính<br /> <br /> Bên cạnh còn có hệ thống kế toán dành cho DN<br /> nhỏ và vừa ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC.<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCĐKT<br /> Loaïi 1 vaø 2: taøi saûn<br /> <br /> Loaïi 3: Nôï phaûi traû<br /> <br /> 11x: Tieàn<br /> <br /> 33x: Nôï phaûi traû<br /> thoâng thöôøng<br /> <br /> 12x: CK KD vaø ñaàu tö<br /> ñeán luùc ñaùo haïn<br /> <br /> NÔÏ PHAÛI<br /> TRAÛ<br /> <br /> 13x: Nôï phaûi thu<br /> 14x: Taïm öùng<br /> 15x: Haøng toàn kho<br /> <br /> TÀI SẢN<br /> <br /> 16x: Chi söï nghieäp<br /> 21x: Taøi saûn coá ñònh<br /> <br /> VOÁN<br /> CHUÛ SÔÛ<br /> HÖÕU<br /> <br /> 34X: Ñi vay<br /> 35x: Döï phoøng phaûi<br /> traû vaø caùc quyõ phaûi<br /> traû i 4: Voán chuû sôû<br /> Loaï<br /> höõu<br /> 41x: Voán kinh doanh<br /> vaø caùc quyõ<br /> <br /> 22x: Ñaàu tö cho<br /> chieán löôïc daøi haïn<br /> <br /> 42x: Laõi chöa phaân<br /> phoái<br /> <br /> 24x: Taøi saûn khaùc<br /> <br /> 44x: Nguoàn khaùc<br /> 46x: Nguoàn kinh phí<br /> <br /> Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCKQHĐKD<br /> Loaïi 6: Chi phí SXKD<br /> <br /> Loaïi 5: Doanh thu<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> 51x: Doanh thu<br /> 52x: C/khaáu,<br /> G/gia, HBBTL<br /> <br /> Chi phí<br /> SXKD<br /> <br /> 61x: Chi phí mua haøng<br /> 62x: Chi phí SX<br /> 63x: Giaù thaønh, giaù voán,<br /> CPTC<br /> 64x: Chi phí ngoaøi SX<br /> <br /> Loaïi 7: Thu nhaäp<br /> khaùc<br /> 71x: Thu nhaäp khaùc<br /> <br /> Thu nhaäp<br /> khaùc<br /> Chi phí<br /> khaùc<br /> <br /> Loaïi 8: Chi phí khaùc<br /> 81x: Chi phí khaùc<br /> 82x: CP thueá TNDN<br /> <br /> Loaïi 9: xaùc ñònh keát quaû<br /> 9<br /> <br /> Đây là các TK trung gian phản ánh các quá trình kinh doanh, chỉ tập hợp<br /> trong kỳ và được kết chuyển toàn bộ vào cuối kỳ nên tất cả các TK thuộc<br /> loại này đều không có số dư.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2