intTypePromotion=1

Bài giảng:Những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
161
lượt xem
21
download

Bài giảng:Những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng:những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng:Những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC MÔN HỌC  HoùA ĐẠI CƯƠNG GIẢNG VIÊN: HUỲNH KỲ PHƯƠNG HẠ    
 2. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO KHAÛO HOÙA ÑAÏI CÖÔNG (1,2) GS. NGUYEÃN ÑÌNH SOA  TAÄP BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM HOÙA ÑAÏI CÖÔNG TAÄP  (Boä moân Coâng ngheä Voâ cô – Khoa Coâng Ngheä Hoùa Hoïc – Tröôøng ĐH Baùch Khoa TP HCM) HOÙA ÑAÏI CÖÔNG (GLINKA, N.L.)  HOÙA ÑAÏI CÖÔNG VOÂ CÔ (HOAØNG NHAÂM)  HOÙA ÑAÏI CÖÔNG (RENÉ DIDIER)  HOÙA ÑAÏI CÖÔNG VAØ TRAÉC NGHIEÄM HOÙA ÑAÏI HOÙA  CÖÔNG (NGYEÃN ÑÖÙC CHUNG) CÖÔNG CÁC TÀI LIỆU HÓA ĐẠI CƯƠNG HAY GENERAL   CHEMISTRY
 3. CHƯƠNG I CH NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM VAØ NHÖÕNG ÑÒNH LUAÄT CÔ SÔÛ CUÛA HOAÙ HOÏC HOAÙ
 4. Nguyeân töû Nguyeân – Nguyeân töû laø phaàn töû nhoû nhaát cuûa moät Nguyeân nguyeân toá hoaù hoïc, khoâng theå phaân chia nhoû hôn ñöôïc nöõa veà maët hoaù hoïc. Trong caùc phaûn öùng hoaù hoïc, nguyeân töû khoâng thay ñoåi. öùng Nguyeân toá hoaù hoïc – Laø chaát ñöôïc taïo thaønh töø caùc nguyeân töû coù Laø ñieän tích haït nhaân gioáng nhau. ñieän
 5. Phaân töû Phaân – Phaân töû laø taäp hôïp nhoùm caùc nguyeân töû (coù Phaân theå cuøng hoaëc khaùc loaïi). Caùc nguyeân töû lieân keát vôùi nhau trong phaân töû theo nhöõng kieåu lieân keát khaùc nhau. lieân
 6. Ñôn chaát, hôïp chaát: Ñôn -Ñôn chaát laø caùc chaát ñöôïc caáu thaønh -Ñôn töø moät nguyeân toá (Oxy O2, Kim cöông C, töø Kim Nitô N2…) Nitô -Hôïp chaát laø caùc chaát ñöôïc caáu thaønh -Hôïp töø 2 nguyeân toá trôû leân (H2O, Röôïu, töø O, Daám…) Daám…) Luaät thaønh phaàn khoâng ñoåi: - Moät hôïp chaát hoùa hoïc xaùc ñònh luoân chöùa cuøng moät soá nguyeân toá nhö nhau vôùi tæ leä khoái löôïng
 7. Định  luật  bảo  toàn  khối  lượng  (Hay  định  luật   Lomonossow  ­  Lavoisier)  là  định  luật  cơ  bản  trong  lĩnh vực hóa học, được phát biểu: – Trong phản  ứng hóa học, tổng khối lượng các chất  tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm  tạo thành.  Σ (mtrước) = Σ (msau)  Lịch sử:   – Năm 1748 Mikhail Lomonossow đặt ra định đề – Năm 1789 Antoine Lavoisier phát biểu định luật này
 8. Khoái löôïng nguyeân töû Khoái (Nguyeân töû löôïng) (Nguyeân • Khoái löôïng cuûa 1H = 1.6735 x 10-24 g vaø O laø 2.6560 x 10-23 g. 16 • Ñònh nghóa: Khoái löôïng cuûa 12C = chính xaùc laø 12 ñvC hay amu (ñôn vò Carbon, hay laø ñôn vò nguyeân töû, atomic mass unit). • Töø ñoù: 1 amu = 1.66054 x 10-24 g 1 g = 6.02214 x 1023 amu
 9. Đồng vị Đồ Các nguyên tử của cùng một nguyên tố nhưng   khác nhau số neutron trong hạt nhân (được chỉ  định bởi số khối).  Ví dụ:  – Đồng vị của Hydrogen H­1, 1H, protium (một proton,  không có neutron trong hạt nhân). – Đồng  vị  của  Hydrogen  H­2  or  D,  2H,  deuterium  (1  proton và 1 neutron trong hạt nhân). – Đồng vị của  Hydrogen H­3 or T,  3H, tritium  (1  proton và 1 neutron trong hạt nhân).
 10. Nguyeân töû löôïng trung bình • Trong töï nhieân, caùc nguyeân toá toàn taïi ôû caùc daïng ñoàng vò vôùi tæ leä khaùc nhau, ví duï: • C: 98.892 % 12C + 1.108 % 13C. • Nguyeân töû löôïng trung bình C: • (0.98892)(12 amu) + (0.0108)(13amu) = 12.011 amu. • Trong heä thoáng tuaàn hoaøn laø NTL trung bình.
 11. Ví dụ: Chlorine có 2 đồng vị, Cl­35 and Cl­37, có nguyên tử  lượng lần luợt là 34.96885 and 36.96590 amu.  Nguyên  tử lượng của nó trong tự nhiên là 35.453 amu.  Thành phần  % của từng đồng vị? Đặt x = phần Cl­35, y = phần Cl­37 Ta có x + y = 1    y = 1 ­ x 34.96885*x + 36.96590*y = 35.453 Từ đó x = 0.7553   75.53% Cl­35 y = 1 ­ x = 0.2447 hay 24.47% Cl­37
 12. Ñònh luaät tæ leä boäi. (Ñònh luaät Ñalton)  – Neáu hai nguyeân toá hoùa hôïp vôùi nhau taïo thaønh moät Neáu soá hôïp chaát thì nhöõng löôïng khoái löôïng cuûa m oät nguyeân toá so vôùi cuøng m löôïng khoái löôïng cuûa oät nguyeân toá kia seõ tæ leä vôùi nhau nhö nhöõng soá nguyeân ñôn giaûn. nguyeân Ví duï:  FeS, FeS2, vôùi cuøng 56 ñôn vò khoái löôïng Fe thì tæleä S: FeS, vôùi  Fe laàn löôït laø 32:56; 64:56. Do ñoù tæleä S laø 32:64 =1:2 32:56; Do N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 vôùi 14 ñôn vò khoái  löôïng N thì tæ leä N laàn löôït laø : löôïng (8/14):(16/14):(24/14):(32/14):(40/14) ⇒ 8:16:32:40 ⇒1:2:3:4:5
 13. Chuyeån ñoåi nhieät ñoä Chuyeån C = 5/9 * (F ­ 32) F = (9/5)*C  + 32 K = C + 273.15 ­ 40o F = ­ 40o C
 14. BAÛNG CHÖÕ CAÙI HY LAÏP TÖÔNG ÖÙNG ÖÙNG α : alpha (a) ι : iota (i) ρ : rho (r) β : beta (b) κ : kappa (k) σ : (Σ ) sigma (s) γ : gamma (g) λ : (Λ ) lambda (l) τ : tau (t) δ (∆ ): delta (d) µ : mu(y) (m) υ : upsilon (u) ε : epsilon (e) ν : nu(y) (n) ϕ (Φ ): phi (f) ζ : zeta (z) ξ : xi (x) χ : chi (c) η : eta (h) ο : omicron (o) ψ (Ψ ): psi (y) θ : theta (q) π : pi (p) ω (Ω ): omega (w)
 15. Ñöông löôïng vaø ñònh luaät ñöông löôïng löôïng Ñöông löôïng: Ñ Ñöông löôïng cuûa moät nguyeân toá hay moät hôïp Ñöông chaát laø soá phaàn khoái löôïng cuûa nguyeân toá hay hôïp chaát ñoù keát hôïp hoaëc thay theá vöøa ñuû vôùi moät ñöông löôïng cuûa moät nguyeân toá hay hôïp chaát khaùc. hay Caùch tính ñöông löôïng: Caùch Coâng thöùc chung ñeå tính ñöông löôïng laø: Coâng ÑA = M/n
 16. Trường hợp cụ thể Tr A laø moät nguyeân toá M: khoái löôïng nguyeân  M: töû, n: Hoùa trò nguyeân töû, toá. toá. Ví duï: Trong CO thì Trong ÑC=12/2=6
 17. A laø axit: laø M: Phaân töû löôïng cuûa axit n: Soá H+ tham gia phaûn öùng Ví dụ: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O ĐA = 98/1=98 H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O ĐA = 98/2=49
 18. A laø bazô: laø M: Phaân töû löôïng cuûa bazô n: Soá OH- tham gia phaûn öùng Ví dụ: Ca(OH)2 + HCl → Ca(OH)Cl + H2O ĐA = M[Ca(OH)2]/1 Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O  ĐA = M[Ca(OH)2]/2
 19. A laø muoái: laø M: Phaân töû löôïng cuûa muoái n: Soá ñieän tích cuûa ion (anion hoaëc cation) ñaõ thay n: theá theá Ví dụ: Al2(SO4)3   ĐA = M[Al2(SO4)3]/(2x3) theo Al+3 ĐA = M[Al2(SO4)3]/(3x2) theo (SO4)­2 Trong phản ứng cụ thể Fe2(SO4)3 + 2NH4OH = 2Fe(OH)SO4 + (NH4)2SO4 Đ[NH4OH] = M[NH4OH] (vì chỉ có 1 nhóm OH­) Đ[Fe2(SO4)3]  =  Đ[Fe2(SO4)3]/(1[SO4­2]x2)  (vì  trong  2Fe.2(SO4).(SO4)  có 1 nhóm SO ­2 đã bị thay thế)
 20. A laø chaát oxi hoùa-khöû: laø – M: khoái löôïng phaân töû chaát. M: – n: soá e trao ñoåi trong phaûn öùng. Ví dụ: 8Al+3KNO3+5KOH+2H2O=3NH3+8KAlO2 Đ[Al] = 27/3 (Số e trao đổi từ Al0→Al+3=3e) Đ[KOH] = M[KOH] Đ[KNO3] = M[KNO3]/8  (N+5→N­3 trao đổi 8e)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2