intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 6 - Nguyễn Hữu Thể

Chia sẻ: Chuheodethuong 09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

24
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 6 Mô hình MVC trong PHP cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình MVC; Ưu và nhược điểm của mô hình MVC; Phát triển ứng dụng Web theo mô hình MVC; Tài liệu tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển ứng dụng Web: Bài 6 - Nguyễn Hữu Thể

 1. MÔ HÌNH MVC TRONG PHP NGUYỄN HỮU THỂ 03/01/2021 1
 2. Nội dung ❑Mô hình MVC ❑Ưu và nhược điểm của mô hình MVC ❑Phát triển ứng dụng Web theo mô hình MVC ❑Tài liệu tham khảo 2 03/01/2021
 3. 1. Model View Controller (MVC) 1. Mô hình MVC − MVC: một kiến trúc phần mềm (hay mô hình thiết kế) được sử 2. Ưu/nhược điểm dụng trong kỹ thuật phần mềm. 3. Ứng dụng MVC (1) − Tách một ứng dụng web ra làm 3 thành phần đảm nhiệm chức 4. Ứng dụng MVC (2) năng tách biệt, thuận tiện cho việc xử lý và bảo trì. 3 3 3
 4. 1. Model View Controller (MVC) 1. Mô hình MVC − Model: Quản lý dữ liệu, lưu trữ và truy xuất các dữ liệu từ cơ sở 2. Ưu/nhược điểm dữ liệu, các logic xử lý. 3. Ứng dụng MVC (1) − View: Hiển thị dữ liệu đã được truy xuất từ model. − Controller: Trung gian, giúp cho model và view tương tác với 4. Ứng dụng MVC (2) nhau. • Controller nhận request từ client. • Gọi các model để thực hiện các yêu cầu và gửi ra View. • View sẽ format lại data từ controller gửi ra và trình bày dữ liệu (HTML). 4 4 4
 5. 2. Ưu và nhược điểm của MVC 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm ❖ Ưu điểm: 3. Ứng dụng MVC (1) − Thể hiện tính chuyên nghiệp trong lập trình, phân tích 4. Ứng dụng MVC (2) thiết kế. − Phát triển ứng dụng theo cấu trúc đơn giản, dễ nâng cấp, bảo trì, triển khai. => Sử dụng phổ biến nhất trong các PHP Framework ❖ Nhược điểm: − Tốn nhiều thời gian để xây dựng thư viện, cấu trúc. − Yêu cầu về chuyên môn khá cao, có kiến thức vững về các mô hình chuẩn. 5 5 5
 6. 3. Thiết kế ứng dụng Web theo mô hình MVC 1. Mô hình MVC − Cấu trúc ứng dụng MVC: 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 6 6 6
 7. index.php 1. Mô hình MVC − Controller: nơi đầu tiên nhận các yêu cầu (request). 2. Ưu/nhược điểm − Controller được gọi từ file index.php. 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller index.php 3.3 Model 3.4 View
 8. MVC Sequence Diagram 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) 9 9 9
 9. include_once("model/Student.php"); StudentModel.php class StudentModel { 1. Mô hình MVC public function getStudentList(){ 2. Ưu/nhược điểm return array( "01" => new Student("01", "Nguyễn Đình A", "15-06-2000","Nam", "Vĩnh Long"), 3. Ứng dụng MVC (1) "02" => new Student("02", "Nguyễn Đình B", "16-06-2000","Nam", "Vĩnh Long"), 3.1 Trang chủ "03" => new Student("03", "Nguyễn Văn C", "17-06-2000","Nam", "Cần Thơ"), 3.2 Controller "04" => new Student("04", "Nguyễn Văn D", "18-06-2000","Nam", "Cần Thơ") 3.3 Model ); 3.4 View } 4. Ứng dụng MVC (2) public function getStudent($id){ $allBooks = $this->getStudentList(); return $allBooks[$id]; } } − Model đại diện cho dữ liệu và logic của ứng dụng, thường hay gọi là business logic. 10 10
 10. class Student { Student.php private $id; private $name; 1. Mô hình MVC private $birthday; private $gender; 2. Ưu/nhược điểm private $address; 3. Ứng dụng MVC (1) public function getID(){ 3.1 Trang chủ return $this->id; 3.2 Controller } 3.3 Model public function getName(){ return $this->name; 3.4 View } public function __construct($id, $name, 4. Ứng dụng MVC (2) public function getBirthday(){ $birthday, $gender, $address){ return $this->birthday; $this->id = $id; } $this->name = $name; public function getGender(){ return $this->gender; $this->birthday = $birthday; } $this->gender = $gender; public function getAddress(){ $this->address = $address; return $this->address; } } } 11 11
 11. View 1. Mô hình MVC − View: định đạng lại dữ liệu nhận được từ model. 2. Ưu/nhược điểm − Trình bày nhiều dạng dữ liệu (xml, json, array,…). 3. Ứng dụng MVC (1) 3.1 Trang chủ view/student.php 3.2 Controller 3.3 Model Mã số 3.4 View Họ và tên 4. Ứng dụng MVC (2) Ngày sinh Giới tính Địa chỉ 12 12 12
 12. view/student-list.php 1. Mô hình MVC Mã sốHọ và tênNgày sinhĐịa chỉ 2. Ưu/nhược điểm
 13. Demo http://localhost/MVC/mvc-student/index.php 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm 3. Ứng dụng MVC (1) View: student-list.php 3.1 Trang chủ 3.2 Controller 3.3 Model 3.4 View 4. Ứng dụng MVC (2) View: student.php 14 14 14
 14. ỨNG DỤNG MVC CÓ DATABASE 1. Mô hình MVC 2. Ưu/nhược điểm ❑ Cấu trúc ứng dụng 1: ❑ Cấu trúc ứng dụng 2: 3. Ứng dụng MVC (1) bổ sung database 4. Ứng dụng MVC (2) 4.1 Trang chủ 4.2 Controller 4.3 Model 4.4 View ✓ File Database.php có thể lưu ở 1 thưc mục khác, VD: library 15 15 15
 15. Bổ sung lớp Database.php Chứa phương thức kết nối/ hủy kết nối đến database class Database { private $connection; public function getConnection() { if (! ($this->connection)) { $this->connection = mysqli_connect ( 'localhost', 'root', '', 'mvc_student' ) or die ( 'Không thể kết nối CSDL' ); mysqli_set_charset ( $this->connection, 'utf8' ); } return $this->connection; } public function closeConnection() { if ($this->connection) { mysqli_close ( $this->connection ); } } } 16 16 16
 16. ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: index.php index.php
 17. ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: Controller.php Controller.php include_once("model/StudentModel.php"); include_once("model/Database.php"); include_once("model/StudentModel.php"); class Controller { class Controller { private $modelStudent; private $modelStudent; public function __construct(){ public function __construct(){ $this->modelStudent = new $this->modelStudent = new StudentModel(); StudentModel((new Database())->getConnection()); } } public function invoke(){ public function invoke(){ if (!isset($_GET['id'])){ if (!isset($_GET['id'])){ $students = $this->modelStudent- $students = $this->modelStudent- >getStudentList(); >getStudentList(); include 'view/student-list.php'; include 'view/student-list.php'; } } else{ else{ $student = $this->modelStudent- $student = $this->modelStudent- >getStudent($_GET['id']); >getStudent($_GET['id']); include 'view/student.php'; include 'view/student.php'; } } } } } } 18 18
 18. ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: StudentModel.php StudentModel.php include_once("model/Student.php"); include_once("model/Student.php"); class StudentModel { class StudentModel { public function getStudentList(){ private $connection; public function __construct($db) { return array( $this->connection = $db; "01" => new Student("01", "Nguyễn Đình } A", "15-06-2000","Nam", "Vĩnh Long"), function getStudentList() { "02" => new Student("02", "Nguyễn Đình $sql = "Select * from Student"; B", "16-06-2000","Nam", "Vĩnh Long"), $result = mysqli_query ( $this->connection, $sql ); "03" => new Student("03", "Nguyễn Văn C", while ( $row = mysqli_fetch_array ( $result ) ) { "17-06-2000","Nam", "Cần Thơ"), $data [] = new Student($row["id"], "04" => new Student("04", "Nguyễn Văn $row["name"],$row["birthday"],$row["gender"],$row["address"]); D", "18-06-2000","Nam", "Cần Thơ") } ); return $data; } } function getStudent($id) { public function getStudent($id){ $sql = "Select * from Student where id = $id"; $allBooks = $this->getStudentList(); $result = mysqli_query ( $this->connection, $sql ); return $allBooks[$id]; if (mysqli_num_rows ( $result ) > 0) { } $row = mysqli_fetch_assoc ( $result ); } $student = new Student($row["id"], $row["name"],$row["birthday"],$row["gender"],$row["address"]); return $student; } return null; } } 19
 19. ❑ Ứng dụng 1: ❑ Ứng dụng 2: Student.php Student.php class Student { class Student { private $id; private $id; private $name; private $name; private $birthday; private $birthday; private $gender; private $gender; private $address; private $address; public function getID(){ public function getID(){ return $this->id; return $this->id; } } public function getName(){ public function getName(){ return $this->name; return $this->name; } } public function getBirthday(){ public function getBirthday(){ return $this->birthday; return $this->birthday; } } public function getGender(){ public function getGender(){ return $this->gender; return $this->gender; } } public function getAddress(){ public function getAddress(){ return $this->address; return $this->address; } } public function __construct($id, $name, $birthday, $gender, $address){ public function __construct($id, $name, $birthday, $gender, $address){ $this->id = $id; $this->id = $id; $this->name = $name; $this->name = $name; $this->birthday = $birthday; $this->birthday = $birthday; $this->gender = $gender; $this->gender = $gender; $this->address = $address; $this->address = $address; } } } } 20 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2