intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu: Bài 6 - TS. Trần Tiến Khai

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:33

0
84
lượt xem
20
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu: Bài 6 - TS. Trần Tiến Khai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài học này là giúp người học hiểu rõ khái niệm đề cương nghiên cứu là gì?, nắm được cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu, biết cách viết và trình bày báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu: Bài 6 - TS. Trần Tiến Khai

 1. Viết đề cương & báo cáo  nghiên cứu khoa học TS. Trần Tiến Khai Khoa Kinh Tế Phát 
 2. 2 Nội dung 1. Đề cương nghiên cứu là gì? 2. Cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu 3. Viết và trình bày báo cáo khoa học TS. Trần Tiến Khai, UEH
 3. 3 1. Đề cương nghiên cứu  là gì?  Là một văn bản chỉ ra lý lẽ để thực hiện nghiên cứu và cách thức mà ta sẽ tiến hành tổ chức thực hiện nghiên cứu  Là một bản kế hoạch chi tiết, tổng hợp tất cả các nội dung mang tính kế hoạch mà ta sẽ thực hiện khi thực thi đề tài nghiên cứu  Là một báo cáo nghiên cứu khả thi của TS. Trần Tiến Khai, UEH
 4. 4 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  cứu 1. Đặt vấn đề; 2. Mục tiêu nghiên cứu; 3. Câu hỏi nghiên cứu; 4. Phạm vi và đơn vị nghiên cứu; 5. Sơ lược về các cơ sở lý thuyết và các kết quả nghiên cứu trước đây (những khái niệm, lý thuyết và nghiên cứu liên quan); 6. Khung khái niệm (nếu có); TS. Trần Tiến Khai, UEH
 5. 5 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  cứu 7. Giả thuyết nghiên cứu (nếu có); 8. Khung phân tích (nếu có): từ các khái niệm và lý thuyết liên quan, tìm ra các biến số thực tế tương ứng để kiểm định giả thuyết; 9. Phương pháp nghiên cứu:  Thông tin, dữ liệu cần thu thập;  Nguồn của thông tin, dữ liệu;  Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu; TS. Kỹ Trần Tiến xử thuật Khai, UEH lý và phân tích số liệu thích hợp
 6. 6 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c ứ u 10. Trình bày cấu trúc dự kiến của báo cáo cuối cùng; 11. Lịch trình dự kiến; 12. Kế hoạch kinh phí cho thực hiện nghiên cứu (nếu được yêu cầu); 13. Giới thiệu người tiến hành nghiên cứu, có thể là cá nhân hoặc nhóm, tóm tắt tiểu sử và quá trình học tập nghiên cứu (nếu được yêu cầu); 14. Tài liệu tham khảo; TS. Trần Tiến Khai, UEH
 7. 7 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c 1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?) ứu  Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu  Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao?  Tên đề tài là gì? (phải nói lên được Vấn đề, Mục tiêu, Đối tượng, Phạm vi trong tên đề tài)  Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn) TS. Trần Tiến Khai, UEH
 8. 8 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c ứ 2. Mục tiêu nghiên cứu (tại sao phải nghiên u cứu? nghiên cứu để làm gì?)  Mục tiêu tổng quát  Mục tiêu cụ thể  Hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;  Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;  Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án sản xuất, kinh doanh TS. Trần Tiến Khai, UEH
 9. 9 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c ứ u 3. Câu hỏi nghiên cứu (tôi cần trả lời câu hỏi nào? Tôi thắc mắc việc gì?)  Câu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;  Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;  Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất chính sách có tính khả thi. TS. Trần Tiến Khai, UEH
 10. 10 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  4. Phạm vi và đơn vị nghiên cứu c ứu  Phạm vi không gian  Phạm vi thời gian  Giới hạn học thuật, chuyên môn  Đơn vị nghiên cứu TS. Trần Tiến Khai, UEH
 11. 11 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  5. Tổng quan tài liệu (sơ lược) c ứu  Các lý thuyết nào liên quan đề tài này?  Các khái niệm;  Các lý thuyết liên quan;  Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết. TS. Trần Tiến Khai, UEH
 12. 12 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  5. Tổng quan tài liệu (sơ lược) c ứu  Vấn đề này đã được nghiên cứu như thế nào?  Ai nghiên cứu?  Dùng phương pháp nghiên cứu nào?  Dùng các mô hình nghiên cứu nào?  Kết luận như thế nào?  Bài học kinh nghiệm về phương pháp là gì? TS. Trần Tiến Khai, UEH
 13. 13 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  6. Phương pháp nghiên cứu c ứu  Giả thuyết nghiên cứu (nếu có)  Trình bày các giả thuyết nghiên cứu tương ứng với câu hỏi nghiên cứu  giả thuyết mô tả  giả thuyết tương quan  giả thuyết giải thích (nguyên nhân, kết quả) TS. Trần Tiến Khai, UEH
 14. 14 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  6. Phương pháp nghiên cứu c ứu  Các loại số liệu cần thu thập cho nghiên cứu  Số liệu thứ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)  Số liệu sơ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)  Nguồn và cách thu thập các loại số liệu  Số liệu thứ cấp (nguồn nào, ở đâu?)  Số liệu sơ cấp  Nguồn (Từ ai? Bao nhiêu người?)  Phương pháp chọn mẫu để thu thập dữ liệu  Tính cỡ mẫu TS. Trần Tiến Khai, UEH  Cách thức thu thập dữ liệu (điều tra, phỏng vấn,
 15. 15 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  6. Phương pháp nghiên cứu c ứu  Phương pháp phân tích xử lý số liệu  Thống kê mô tả;  Thống kê so sánh;  Thống kê đơn biến (tương quan, hồi quy)  Thống kê đa biến (hồi quy bội, phân tích nhân tố, v.v)  Công cụ phân tích (phần mềm thống kê) TS. Trần Tiến Khai, UEH
 16. 16 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  c 7. Cấu trúc dự kiến của báo cáo kết quả ứu  Đặt vấn đề  Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết  Phương pháp nghiên cứu  Kết quả và thảo luận  Kết luận và đề nghị  Tài liệu tham khảo TS. Trần Tiến Khai, UEH
 17. 17 2. Cấu trúc và nội dung  của đề cương nghiên  7. Phụ lục (nếu có) c ứu  Phụ lục (nếu có)  Phiếu điều tra (nếu có)  Hình ảnh (nếu có)  Số liệu chi tiết (nếu có)  Các thông tin khác (nếu có) TS. Trần Tiến Khai, UEH
 18. 18 3. Cấu trúc và nội dung  của báo cáo khoa học  Phần từ Đặt vấn đề đến Phương pháp nghiên cứu: tương tự như Đề cương nghiên cứu nhưng CHI TiẾT, HOÀN CHỈNH  Phần bổ sung:  Kết quả và thảo luận  Kết luận và đề nghị  Phụ lục TS. Trần Tiến Khai, UEH
 19. 19 3. Cấu trúc và nội dung  của báo cáo khoa học Phần đầu  Bìa (Tên trường, tên khoa, tên đề tài, địa điểm, (đánh số tháng/năm hoàn tất) trang La mã, không  Bìa lót (Tên trường, tên khoa, tên đề tài, tên đánh số nhóm nghiên cứu, tên các thành viên, tên người trang bìa, bìa lót) hướng dẫn, địa điểm, tháng/năm hoàn tất)  Lời cảm ơn (nếu có)  Trang tóm tắt (1 trang tối đa)  Mục lục TS. Trần Tiến Khai, UEH  Danh mục bảng số liệu
 20. 20 3. Cấu trúc và nội dung  của báo cáo khoa học Báo cáo chính Báo 1. Đặt vấn đề cáo chính  1.1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?) (đánh  Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu số Ả Rập)  Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao?  Tên đề tài là gì? (phải nói lên được Vấn đề, Mục tiêu,Tiến TS. Trần Đối Khai, tượng, Phạm vi trong tên đề tài) UEH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2