intTypePromotion=3

Bài giảng phương pháp nghiên cứu tế bào

Chia sẻ: Le Vu Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
136
lượt xem
22
download

Bài giảng phương pháp nghiên cứu tế bào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tế bào là đơn vị cơ bản về cấu trúc cũng như chức năng của cơ thể sống. Hiểu biết về cấu tạo của tế bào và cách tế bào làm việc là nền tảng cho mọi ngành khoa học liên quan đến tế bào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng phương pháp nghiên cứu tế bào

 1. SINH H C T BÀO
 2. N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U T BÀO M c tiêu h c t p: 1. Nêu ư c khái ni m t bào. 2. Nêu ư c các lĩnh v c nghiên c u c a t bào. 3. Trình bày các phương pháp ư c s d ng nghiên c u t bào.
 3. LƯ C S T BÀO H C 1665 Robert Hooke, KHV X30 Qs mô b n TV ⇨ “t bào là nh ng xoang r ng=cellula”, ti ng Latin có nghĩa là phòng (bu ng). 1671 Malpighi và Grew nghiên c u trên các mô TV khác nhau ⇨ “tế bào là các túi, xoang ược giới hạn bởi vách cellulose” Malpighi published his findings in a book Anatomia Plantarum in 1671
 4. KHV x30 Mô b n thưc v t
 5. LƯ C S T BÀO H C 1674 Antonie van Leeuwenhoek, KHV X270 (x500) quan sát t bào ng v t ⇨ “tế bào không phải là xoang rỗng mà có cấu trúc phức tạp” Antonie van Leeuwenhoek (1632 – 1723) is commonly known as "the Father of Microbiology", Microscopic Section through one year old ash (Fraxinus) wood
 6. LƯ C S T BÀO H C 1839 h c thuy t t bào: t bào là ơn v căn b n c a sinh gi i. T t c cơ th sinh v t t ơn bào n a bào u có c u t o là t bào. 1841 ⇨ Phân bào vô nhiễm. 1858 ⇨ Phân bào nguyên nhiễm. Virchov “Tất cả tế bào ều ược sinh ra từ tế bào có trước” 1862 ⇨ Louis Pasteur chứng minh “s s ng không t ng u sinh”
 7. LƯ C S T BÀO H C 1870-1883 ⇨ Phân bào giảm nhiễm, sự tạo giao tử, sự thụ tinh ược mô tả là cơ sở tế bào cho các qui luật di truyền của Mendel (1865). Cuối thế kỷ XIX’s ⇨ các bào quan lần lượt ược phát hiện, nhiều quá trình sinh lý quan trọng ược NC.
 8. LƯ C S T BÀO H C Giữa thế kỷ XIX’s ⇨ KHV e- ra ời, NC tế bào ở mức siêu vi và phân tử. T bào là ơn v cơ b n v c u trúc cũng như chúc năng (sinh s n, sinh trư ng, v n ng, trao i ch t, các quá trình sinh hoá) c a cơ th s ng. Nh ng sinh v t cơ th ch có m t t bào g i là sinh v t ơn bào. Nh ng sinh v t cơ th g m nhi u t bào t p h p l i m t cách có t ch c ch t ch g i là sinh v t a bào.
 9. LƯ C S T BÀO H C H c thuy t TB: - TB ư c hình thành t TB có trư c. - TB là ơn v cơ b n v c u trúc, ch c năng và t ch c t t c cơ th s ng. T t c nh ng v t hay cơ th s ng u ư c hình thành t TB.
 10. CÁC D NG S NG Các dạng cơ thể sống tồn tại trong sinh giới ược phân nhóm như sau: Sinh v t chưa có c u t o t bào: virus, th ăn khu n. Sinh v t có c u t o t bào: -T bào prokaryot: Vi khu n, vi khu n lam. - T bào eukaryot: ng v t nguyên sinh, n m, TV, V. Sinh v t ơn bào- Sinh v t a bào.
 11. CÁC D NG S NG Các dạng cơ thể sống tồn tại trong sinh giới ược phân nhóm như sau: Sinh v t chưa có c u t o t bào: virus, th ăn khu n. Sinh v t có c u t o t bào: -T bào prokaryot: Vi khu n, vi khu n lam. - T bào eukaryot: ng v t nguyên sinh, n m, TV, V. Sinh v t ơn bào- Sinh v t a bào.
 12. 5 gi i sinh v t: - Gi i Vi sinh v t - Gi i nguyên sinh V - Gi i N m - Gi i Th c v t - Gi i V
 13. Caùc lónh vöïc nghieân cöùu cuûa teá baøo hoïc ♣ Caáu taïo teá baøo ♣ Sinh saûn vaø sinh tröôûng cuûa teá baøo ng ♣ Di truyeàn hoïc teá baøo ♣ Beänh hoïc teá baøo nh ♣ Mieãn dòch teá baøo hoïc ♣ Sinh lyù teá baøo ♣ Sinh hoùa teá baøo
 14. KÍCH THƯ C
 15. KÍCH THƯ C kích thư c vi sinh v t thư ng o = micromet (1µm= 1/1000 mm hay µ 1/1000 000 m), virus = nanomet (1nn=1/1000 000 mm hay 1/1000 000 000 m).
 16. Phöông phaùp nghieân cöùu teá baøo Kính hieån vi quang hoïc ♣ kích thöôùc TB raát nhoû vaø ñoä chieát quang caùc thaønh phaàn trong TB laïi xaáp xæ nhau nh → nhieäm vuï phaûi giaûi quyeát: Phoùng ñaïi caùc vaät theå caàn quan saùt. ng Taêng ñoä chieát quang cuûa caùc thaønhnh phaànTB nTB = caùc coâng cuï quang hoïc, = phöông phaùp ñònh hình vaø nhuoäm v.v... ♣ Ñoä phoùng ñaïi kính hieån vi quang hoïc: ng vaøi traêm → 2000 laàn
 17. Phöông phaùp nghieân cöùu teá baøo Quan saùt teá baøo soáng ng ♣ Caáu taïo cuûa TB khoâng bò bieán ñoåi. ♣ Ñaët TB trong moâi tröôøng loûng # moâi tröôøng soáng ng ng ng ng ♣ Phaân bieät caùc boä phaän trong TB: khv neàn ñen hay khv ñoái pha. ♣ Ñeå taêng ñoä chieát quang cuûa caùc thaønh phaàn ≠ nh trongTB → nhuoäm soáng. ng ♣ Phaåm nhuoäm soáng: ng • Ñoû trung hoøa, lam cresyl (1/5000 hoaëc 1/10000): khoâng baøo • Xanh Janus, tím metyl: ty theå • Rodamin: luïc laïp • Tím thöôïc döôïc: nhaân
 18. Phöông phaùp nghieân cöùu teá baøo Quan saùt TB ñaõ ñònh hình & nhuoäm ♣ Ñònh hình: laøm TB cheát ñoät ngoät cuõng gaây ít nhieàu bieán ñoåi: moät soá vaät theå trong teá baøo bò co laïi hoaëc phoàng ng leân, baøo töông bò ñoâng, moâ bò cöùng v.v… ng ♣ Yeáu toá ñònh hình • Vaät lyù: söùc noùng hay ñoâng laïnh ng nh • Hoùa hoïc: coàn tuyeät ñoái, formol, caùc muoái kim loaïi naëng, acid acetic, acid cromic, ng acid osmic, v.v…troän nhieàu chaát ñònh hình ♣ Mieáng moâ: sau ñònh hình, caét → raát ng moûng vaøi micromet, nhuoäm ng
 19. Phöông phaùp nghieân cöùu teá baøo Kính hieån vi ñieän töû ♣ caùc chuøm tia soùng ñieän töû coù böôùc ng soùng ngaén ng → ñoä phoùng ñaïi taêng 50 – 100 laàn lôùn ng hôn khv quang hoïc, phaân bieät ñeán Å. ♣ Hình aûnh thu ñöôïc trong kính hieån vi nh ñieän töû phuï thuoäc chuû yeáu vaøo ñoä khueách ñaïi vaø söï haáp thu caùc ñieän töû ch do tyû troïng vaø ñoä daøy khaùc nhau cuûa ng caùc caáu truùc.
 20. H T PH N
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản