intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 8 - TS. Lê Thành Long

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
59
lượt xem
8
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 8 - TS. Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 8 Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhằm trình bày về yếu tố môi trường và quản lý chiến lược, quá trình đánh giá chiến lược. Những đặc tính của hệ thống đánh giá có hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 8 - TS. Lê Thành Long

 1. KIEÅM SOAÙT, ÑAÙNH GIAÙ VAØ ÑIEÀU CHÆNH CHIEÁN LÖÔÏC TS. LEÂ THAØNH LONG
 2. NOÄI DUNG Yeáu toá moâi tröôøng vaø quaûn lyù chieán löôïc Quaù trình ñaùnh giaù chieán löôïc Nhöõng ñaëc tính cuûa heä thoáng ñaùnh giaù coù hieäu quaû Kieåm tra heä thoáng kieåm soaùt 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 2
 3. Chieán Löôïc vaø Kieåm Soaùt Chieán Löôïc Caùc nhieäm vuï cuûa kieåm soaùt chieán löôïc khoâng chæ taäp trung: Thay ñoåi caùc ñieàu kieän vaø thôøi gian. Thay ñoåi theo caùc söï kieän phaùt sinh. Ñieàu chænh ñeå thöïc hieän caùc vaán ñeà môùi xuaát hieän Thöïc hieän nhöõng yù töôûng môùi cuûa nhaø quaûn lyù môùi nhaäm chöùc. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 3
 4. Chieán Löôïc vaø Kieåm Soaùt Chieán Löôïc Caùc kieåm soaùt vaø ñieàu chænh cho phuø hôïp: Thay theá ñònh höôùng daøi haïn. Xaùc ñònh laïi ngaønh kinh doanh. Gia taêng hay giaûm bôùt caùc muïc tieâu hoaït ñoäng. Ñieàu chænh caùc thaønh phaàn cuûa chieán löôïc. Caûi thieän thöïc thi chieán löôïc. taàm quan troïng cuûa kieåm soaùt chieán löôïc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 4
 5. YEÁU TOÁ MOÂI TRÖÔØNG VAØ QUAÛN LYÙ CHIEÁN LÖÔÏC Moâi tröôøng luoân thay ñoåi Chieán löôïc laâu daøi Khoù khaên trong ñaùnh giaù chieán löôïc: Moâi tröôøng ngaøy caøng phöùc taïp. Khoù khaên trong vieäc döï baùo chính xaùc. Söï gia taêng bieán soá xem xeùt Tæ leä laïc haäu nhanh choùng Söï gia taêng nhieàu bieán coá trong vaø ngoaøi nöôùc aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng coâng ty. Thôøi gian baûo ñaûm cho vieäc thöïc hieän keá hoaïch bò giaûm xuoáng. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 5
 6. QUAÙ TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ CHIEÁN LÖÔÏC Xem xeùt laïi nhöõng cô sôû cuûa chieán löôïc So saùnh keát quaû ñaït ñöôïc vôùi muïc tieâu ñeà ra Xaùc ñònh nguyeân nhaân sai leäch Thöïc hieän hoaït ñoäng Thay ñoåi / Ñieàu chænh 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 6
 7. XEM XEÙT LAÏI NHÖÕNG CÔ SÔÛ CUÛA CHIEÁN LÖÔÏC Söï thay ñoåi caùc y u t n i b : Coù phaûi nhöõng ñieåm maïnh cuûa chuùng ta vaãn coøn laø nhöõng ñieåm maïnh? Chuùng ta ñaõ boå sung nhöõng ñieåm maïnh naøo chöa? neáu coù, ñoù laø nhöõng ñieåm naøo? Ñieåm yeáu cuûa coâng ty vaãn coøn laø ñieåm yeáu? Hieän taïi coâng ty coù nhöõng ñieåm yeáu naøo khaùc khoâng? neáu coù laø gì? 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 7
 8. XEM XEÙT LAÏI NHÖÕNG CÔ SÔÛ CUÛA CHIEÁN LÖÔÏC Söï thay ñoåi yeáu toá moâi tröôøng: Nhöõng cô hoäi vaãn laø nhöõng cô hoäi? Hieän nay coù theâm nhöõng cô hoäi naøo khaùc khoâng? Neáu coù laø gì? Nhöõng nguy cô vaãn laø nhöõng nguy cô? Hieän nay coù theâm nhöõng nguy cô naøo khaùc khoâng? Neáu coù laø gì? Coâng ty coù bò toån haïi bôûi haønh ñoäng cuûa ñoái thuû khoâng? 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 8
 9. XEM XEÙT LAÏI NHÖÕNG CÔ SÔÛ CUÛA CHIEÁN LÖÔÏC Caùc aûnh höôûng ñeán vò theá caïnh tranh Ñoái thuû ñaõ phaûn öùng nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng chieán löôïc cuûa coâng ty? Caùc chieán löôïc cuûa ñoái thuû ñaõ thay ñoåi ra sao? Ñieåm maïnh vaø yeáu cuûa ñoái thuû chính thay ñoåi nhö theá naøo? Taïi sao ñoái thuû thöïc hieän nhöõng thay ñoåi chieán löôïc? Taïi sao nhöõng chieán löôïc cuûa ñoái thuû naøy laïi thaønh coâng hôn cuûa nhöõng ñoái thuû khaùc? Ñoái thuû coù haøi loøng vôùi vò trí thò tröôøng vaø lôïi nhuaän hieän taïi khoâng? 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 9
 10. SO SAÙNH KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC VÔÙI MUÏC TIEÂU ÑEÀ RA So saùnh qua caùc thôøi kyø khaùc nhau So saùnh vôùi ñoái thuû caïnh tranh So saùnh vôùi bình quaân ngaønh coâng nghieäp 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 10
 11. Moät soá löu yù Keát quaû ñaït ñöôïc aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá Ñònh löôïng keát quaû coù theå gaây nhieàu toán keùm Yeáu toá chuû quan khi ñaùnh giaù 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 11
 12. ÑAÙNH GIAÙ CHIEÁN LÖÔÏC Tieâu chí ñaùnh giaù chieán löôïc: Möùc ñoä hoaøn thaønh muïc tieâu Hieäu quaû khai thaùc ñieåm maïnh/naêng löïc khaùc bieät /lôïi theá caïnh tranh Hieäu quaû trieån khai vaø thöïc thi chieán löôïc Moät soá caâu hoûi gôïi yù: Chieán löôïc coù phuø hôïp vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng beân ngoaøi khoâng? Caùc hoaït ñoäng coù ñoàng boä vaø nhaát quaùn khoâng? Chieán löôïc coù phuø hôïp vôùi ñieàu kieän nguoàn löïc coâng ty khoâng? Chieán löôïc coù gaén vôùi möùc ñoä ruûi ro cho pheùp khoâng? Chieán löôïc coù bieåu thôøi gian phuø hôïp khoâng? Chieán löôïc coù theå khaû thi khoâng? 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 12
 13. ÑAÙNH GIAÙ CHIEÁN LÖÔÏC Moät soá caâu hoûi boå sung trong ñaùnh giaù chieán löôïc: Caân ñoái veà ñaàu tö cuûa coâng ty giöõa nhöõng döï aùn ruûi ro cao vaø ruûi ro thaáp nhö theá naøo? Caân ñoái veà ñaàu tö cuûa coâng ty giöõa nhöõng döï aùn daøi haïn vaø ngaén haïn ra sao? Caân ñoái ñaàu tö cuûa coâng ty giöõa nhöõng thò tröôøng phaùt trieån nhanh vaø phaùt trieån chaäm ra sao? Caân ñoái ñaàu tö cuûa coâng ty giöõa nhöõng khu vöïc khaùc nhau ra sao? Caùc chieán löôïc cuûa coâng ty coù traùch nhieäm xaõ hoäi ôû chöøng möïc naøo? Nhöõng moái quan heä giöõa caùc yeáu toá chieán löôïc chuû yeáu beân trong vaø beân ngoaøi coâng ty laø gì? Caùc ñoái thuû caïnh tranh chính coù kyø voïng ra sao ñeå phaûn öùng vôùi nhöõng chieán löôïc cuï theå. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 13
 14. XAÙC ÑÒNH NGUYEÂN NHAÂN SAI LEÄCH Sai leäch: tích cöïc vaø tieâu cöïc Möùc giôùi haïn sai leäch cho pheùp ranh giôùi sai leäch coù theå chaáp nhaän 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 14
 15. THÖÏC HIEÄN HOAÏT ÑOÄNG THAY ÑOÅI/ÑIEÀU CHÆNH Xem xeùt laïi caáu truùc toå chöùc, caùc heä thoáng vaø nguoàn löïc hoã trôï Xem xeùt laïi caùc bieän phaùp thöïc thi Xem xeùt laïi caùc chieán löôïc Xem xeùt laïi muïc tieâu Löu yù moái quan heä phuï thuoäc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 15
 16. MOÄT SOÁ THIEÁU SOÙT VAØ GIAÛI PHAÙP Thieáu soùt: Chöa coù söï tham gia ñuùng möùc cuûa laõnh ñaïo tröïc tieáp (phöông caùch ñi töø treân xuoáng khoâng coù taùc duïng toát). Giaûi phaùp: Yeâu caàu caùc quaûn lyù tröïc tieáp ( ≠ quaûn lyù tham möu) laäp keá hoaïch. Quaûn lyù tham möu chæ giuùp quaûn lyù tröïc tieáp khi caàn thieát. Giaûi phaùp: Thueâ chuyeân gia tö vaán chæ ñeå tö vaán cho vieäc thieát laäp khung chieán löôïc chöù khoâng tröïc tieáp laäp keá hoaïch. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 16
 17. MOÄT SOÁ THIEÁU SOÙT VAØ GIAÛI PHAÙP Thieáu soùt: Quaûn lyù tröïc tieáp chöa/khoâng saün saøng ñeå thöïc hieän coâng vieäc. Giaûi phaùp: quaûn lyù tröïc tieáp caàn ñöôïc giaûi thích veà vai troø trong vieäc thöïc thi chieán löôïc vaø hieåu roõ traùch nhieäm cuûa mình Giaûi phaùp: Quaûn lyù tröïc tieáp thöôøng caàn phaûi ñöôïc ñaøo taïo veà phaân tích chieán löôïc vaø trình ñoä tham gia hoaïch ñònh chieán löôïc. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 17
 18. MOÄT SOÁ THIEÁU SOÙT VAØ GIAÛI PHAÙP Thieáu soùt: Chöa coù söï tham gia ñuùng möùc cuûa ban laõnh ñaïo caáp cao (phöông caùch ñi töø döôùi leân khoâng coù taùc duïng toát) Giaûi phaùp: Giaûi thích cho moïi ngöôøi trong toå chöùc (keå caû toång giaùm ñoác ñieàu haønh) hieåu ñöôïc raèng Toång giaùm ñoác ñieàu haønh laø ngöôøi hoaïch ñònh keá hoaïch chính vaø phaûi coù söï tham gia ñaày ñuû cuûa ban laõnh ñaïo. Giaûi phaùp: Vieäc ñeà ra chieán löôïc vôùi söï tham gia cuûa taäp theå laõnh ñaïo thöôøng ñoøi hoûi phaûi coù söï thay ñoåi phong caùch quaûn lyù vaø vaên hoùa toå chöùc ôû caùc caáp trong coâng ty. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 18
 19. MOÄT SOÁ THIEÁU SOÙT VAØ GIAÛI PHAÙP Thieáu soùt: Phöông caùch thöïc thi cöùng nhaéc, theo thoùi quen, khoâng linh hoaït, thieáu thoáng nhaát. Giaûi phaùp: Phaùt trieån moät phöông caùch thoáng nhaát, mang tính chính thöùc vaø coù heä thoáng vaø söû duïng loái tö duy vaø keá hoaïch hoùa khaùch quan nhaèm khuyeán khích tinh thaàn daùm nghó daùm laøm vaø ñoåi môùi. Muïc ñích laø phaûi ñeà ra caùc keá hoaïch coù tính linh hoaït chöù khoâng phaûi laø caùc taäp hoà sô keá hoaïch daøy coäm. Trong boái caûnh moâi tröôøng coù nhieàu bieán ñoäng thì caû quaù trình keá hoaïch noùi chung quan troïng hôn keá hoaïch ñeà ra. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 19
 20. MOÄT SOÁ THIEÁU SOÙT VAØ GIAÛI PHAÙP Thieáu soùt: Khoâng ñuû cô sôû thoâng tin cho vieäc keá hoaïch bieän phaùp haønh ñoäng. Giaûi phaùp: Ñaûm baûo chaéc chaén raèng heä thoáng thoâng tin quaûn lyù (M/S) ñöôïc thieát keá moät caùch ñuùng ñaén ñaûm baûo cung caáp döõ lieäu ñaàu vaøo vaø ñaàu ra moät caùch lieân tuïc phuø hôïp vôùi quaù trình hoaïch ñònh chieán löôïc ôû moïi caáp quaûn lyù. Tieáp theo phaûi quaùn trieät cho coâng nhaân vieân hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc cung caáp döõ lieäu ñaàu vaøo. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản