intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng

Chia sẻ: Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

58
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản về ước lượng; tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách; chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, quản lý tổng mức đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng

 1. Baøi giaûng moân hoïc QUAÛN LYÙ TAØI CHAÙNH TRONG XAÂY DÖÏNG ÖÔÙC LÖÔÏNG NG TOÅNG NG MÖÙC ÑAÀU TÖ THEO DỮ LIỆU CỦA RS MEANS COST DATA & THEO QUY ðỊNH VỐN NGÂN SÁCH Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp ”Cao học công nghệ & Quản lý xây dựng” Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 1
 2. A. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ƯỚC LƯỢNG Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 2
 3. Tại sao phải ước lượng? • ðỊNH NGHĨA: Một ước lượng là một ñánh giá, một ý kiến, một xấp xỉ về chi phí của một dự án, có cần nhắc các yếu tố thực tế. • Có nhiều loại ước lượng ñược thực hiện tại các thời ñiểm khác nhau trong vòng ñời dự án. • Ước lượng cũng cung cấp một hướng dẫn cho các nhà thiết kế ñể lựa chọn vật liệu và quy mô dự án dưới ñiều kiện ngân sách của chủ ñầu tư Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 3
 4. Các kiểu ước lượng (1) Giai ñoạn G.ðoạn t.kế G.ðoạn Giai ñoạn chuẩn bị: sơ bộ: p.triển t.kế: cung ứng Ước lượng Ước lượng Ước lượng khái niệm hoặc giản ñồ p.triển thiết Rough order (Schematic kế magnitude Estimate) (ROM) Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 4
 5. Các kiểu ước lượng (2): Giai ñoạn chuẩn bị (Conceptual phase) • Một chủ ñầu tư cần các thôn g tin chi phí từ lúc ban ñầu của 1 dự án ñể ra các quyết ñịnh về vị trí và quy mô dự án trước khi chi tiền ra ñể mua ñất, mua tài sản. • Các ước lượng trong giai ñoạn này dựa trên rất ít thông tin, chủ yếu là các dữ liệu quá khứ về các dự án tương tự. • Kiểu này của ước lượng gọi là ước lượng khái niệm (conceptual estimate) hoặc rough order of magnitude (ROM). • Thời gian dành cho loại ước lượng này là ngắn và nó chỉ cung cấp một ngân sách sơ bộ. Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 5
 6. Các kiểu ước lượng (3): Giai ñoạn thiết kế sơ bộ (Schematic phase) • Một ước lượng giản ñồ cho một công trình dân dụng sẽ gồm các thông tin sau: – Các mặt bằng sàn (tỷ lệ 1/16”), các mặt bên và các mặt cắt – Khái quát các ñặc ñiểm kỹ thuật chính công trình – Bản vẽ sơ bộ về M&E (One-line drawings for mechanical and electrical systems) • Có thể dùng giá ñơn vị, ước lượng assembly, ước lượng giá ñơn vị diện tích hoặc phối hợp chúng với nhau. • Một dự phòng phí (contingency) sẽ ñược thêm vào ñể phòng cho những thiếu sót của nhà thiết kế, của chi tiết kỹ thuật và của quy mô. Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 6
 7. Các kiểu ước lượng (3): Giai ñoạn thiết kế sơ bộ (Schematic phase) Báo cáo của ước lượng này bao gồm: Bóc các Tính toán các phần tử chính của dự án khối lượng khác (sơ bộ) Tính tổng Tính diện tích Tính tổng diện tích sàn tường bao khối tích của xây dựng ñất ñào Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 7
 8. Các kiểu ước lượng (3): Giai ñoạn thiết kế sơ bộ (Schematic phase) • Tại cuối giai ñoạn thiết kế sơ bộ, ước lượng chi phí cho giai ñạon này sẽ ñược ñệ trình lên chủ ñầu tư cùng với bản thiết kế sơ bộ (schematic design). • Chủ ñầu tư sẽ quyết ñịnh các thông số chính về thiết kế và ngân sách dự án. • Ngưới ước lượng thì nhận dạng các giả ñịnh chủ yếu của ước lượng trong g.ñoạn này Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 8
 9. Các kiểu ước lượng(6): giai ñoạn phát triển thiết kế (Design development phase) • Ước lượng trong giai ñoạn trong giai ñoạn này gần giống với giai ñoạn trước nhưng chi tiết hơn. • Một ước lượng phát triển thiết kế (design development estimate) chứa ñựng các thông tin sau: – Các bản vẽ tỷ lệ 1/8” – Các mặt bên, mặt cắt và các chi tiết với tỷ lệ phóng to hơn – Tất cả các ñặc diểm kỹ thuật của toàn bộ công trình – Hệ thống M&E chi tiết • Giá ñơn vị thường ñược dùng trong giai ñoạn này. Lúc này hầu hết các hạng mục ñều có thể ñược ước lượng. • Lúc này các chi phí vật liệu ñã biết rồi và nên ñược so sánh với các dự án tường tự ñã hoàn thành • Các giả ñịnh chính nên ñược ghi chú và so sánh với những gì ñã giả ñịnh ở giai ñoạn trước ñó Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 9
 10. Các kiểu ước lượng (7): giai ñoạn ñấu thầu (Procurement phase) • Với phương pháp truyền thống và hợp ñồng khoán gọn: – Một ước lượng sẽ ñược chuẩn bởi nhà thầu và bởi ban QLDA – Nhà thầu chuẩn bị ước lượng ñể dự thầu. – Ban QLDA của chủ ñầu tư sẽ chuẩn bị 1 ước lượng ñể ñàm phán giá hợp ñồng với nhà thầu và thẩm tra giá của nhà thầu dự thầu. • Nhà thầu có thể yêu cầu các nhà thầu phụ báo giá • Thông thường mất khoảng 3 tuần ñể nhà thầu chuẩn bị giá dự thầu Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 10
 11. Các kiểu ước lượng (7): giai ñoạn ñấu thầu (Procurement phase) • Ước lượng chi phí trong g.ñoạn này mà ñược chuẩn bị bởi Ban QLDA của chủ ñầu tư ñược gọi là a fair cost estimate (ước lượng công bằng), mà sẽ do Giám ñốc xây dựng (construction manager) hoặc một người ước lượng chi phí chuyên nghiệp (professional cost estimator). – Ước lượng này ít dựa trên nhà thầu phụ mà dựa nhiều vào chuyên gia – Cung cấp ñộ chính xác thấp hơn ước lượng dự thầu nhưng ñủ ñể ñánh giá các ước ượng dự thầu. – Một tiến ñộ cũng có thể ñược chuẩn bị trong giai ñạon này Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 11
 12. B. CONCEPTUAL ESTIMATE = rough order of magnitude (ROM) Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 12
 13. Ước lượng khái niệm (CONCEPTUAL ESTIMATE) (1): Phương pháp • Còn ñược gọi là rough order of magnitude (ROM) • Thường dựa vào phương pháp ñơn vị (mà Việt nam gọi là suất vốn ñầu tư) • Thực hiện nhanh và cung cấp ñộ chính xác khoảng ±20 %. Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 13
 14. Ước lượng khái niệm (CONCEPTUAL ESTIMATE) (2): Dữ liệu • ðộ chính xác của ước lượng khái quát phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu mà người ước lượng có sẳn. – Tốt nhất là dựa vào dữ liệu về những dự án tương tự ñã hoàn thành rồi hiệu chỉnh lạm phát và ñiều kiện. – Tuy nhiên những công ty mà thực hiện nhiều kiểu dự án khác nhau hoặc không có thông tin về những dự án tương tự ñã hoàn thành thì có thể dựa vào thông tin in sẳn như là R.S Means Assemblies Cost Data (see Hình 5.1). Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 14
 15. Hình 5.1 Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 15
 16. Hình 5.1 Unit cost corresponding to 3/4 Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 16
 17. Ước lượng khái niệm (4): Hình 5.1 • Dữ liệu trên hình 5.1 là dựa trên trung bình của hơn 11,500 dự án mà ñược thu thập bởi R.S Means Co., Inc., từ các nhà thầu, công ty thiết kế và các chủ ñầu tư. • Các chi phí này ñược hiệu chỉnh về năm hiện hành và tính trung bình. • Chi phí ñơn vị ñược chia thành 3 cột: ¼, median, & ¾. – Cái này giúp nhà ước lượng hiệu chỉnh nhanh về chất lượng. – Cột median chỉ ra chi phí mà có ñược từ khảo sát 50% dự án ñắt tiến và 50% dự án ít ñắt tiền. – Cột ¾ chỉ ra một chất lượng cao hơn, với 75% của các dự án so sánh là ñắt tiền Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 17
 18. Ước lượng khái niệm (5): Dữ liệu • Sau khi ñã xác ñịnh loại dự án và kiểu chất lượng, chúng ta nhân giá ñơn vị trong bảng với năng lực thiết kế của dự án. – Một motel 50 phòng; với chất lượng cao (3/4), dùng giá năm 2003: – Năng lực thiết kế * Giá ñơn vị = Tổng chi phí – 50 ñơn vị * $51,500 /ñơn vị = $2,575,000 Cái này phản ánh chi phí của một motel ñiển hình, chất lượng cao, vi trí bình thường. – Nó bao gồm: lợi nhuận và overhead của nhà thầu, dựa trên giả ñịnh dự án là kích thước trung bình, ñiều kiện kinh tế và thị trường bình thường. Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 18
 19. Ước lượng khái niệm (6): Hiệu chỉnh kích thước – Bảng 5.1 trình bày chi phí với kích thước trung bình. – Với dự án lớn hơn thì chi phí ñơn vị có thể khác. – Bảng 5.2 chỉ ra diện tích trung bình 1 phòng với chất lượng cao là 620 ft2. Vì thế : • Kích thước của motel là = 620 ft2 * 50 units = 31,000 ft2 Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 19
 20. Ước lượng khái niệm (7): Bảng 5.2 Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2