intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - GV. Trịnh Thị Ý Nhi

Chia sẻ: My Duyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
159
lượt xem
32
download

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - GV. Trịnh Thị Ý Nhi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại do GV. Trịnh Thị Ý Nhi biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan ngân hàng thương mại; quản trị vốn tự có, tài sản nợ, tài sản có của ngân hàng thương mại; quản trị doanh thu, chi phí, lợi nhuận và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng; quản trị các nguồn lực khác của ngân hàng.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - GV. Trịnh Thị Ý Nhi

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KINH TẾ   QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  THƯƠNG MẠI GV: TRỊNH THỊ Ý NHI
 2. Nội dung 1     Tổng quan về NHTM 2 Quản trị vốn tự có, tài sản nợ, tài sản có của  ngân hàng thương mại 3 Quản trị doanh thu, chi phí, lợi nhuận và quản trị  rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 4 Quản trị các nguồn lực khác của ngân hàng
 3. Chương 1. Tổng quan về NHTM 1.1 Ngân hàng thương mại trong nền  1.2 kinh tế hội nhập Hoạt động kinh doanh của NHTM 1.3 Quản trị kinh doanh ngân hàng 1.4 Hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng 1.5 Các bước của quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh  ngân hàng
 4. Các nhân tố làm thay đổi cấu trúc hoạt động của các ngân hàng  trong nền kinh tế hội nhập 11 Đa d Đa dạạng hóa các lo ng hóa các loạại hình ngân hàng và các ho ạt đ i hình ngân hàng và các hoạ ộng ngân hàng t độ ng ngân hàng 22 Các nghi Các nghiệệp v p vụụ ngân hàng hi ện đ  ngân hàng hiệ ại ngày càng phát tri n đạ ển phong phú i ngày càng phát triể n phong phú 33 C Cạạnh tranh gi nh tranh giữữa các ngân hàng ngày càng kh a các ngân hàng ngày càng khắắc nghi c nghiệệtt 44 Quy mô v Quy mô vốốn c n củủa m a mỗỗi NHTM tăng r ất nhanh i NHTM tăng rấ t nhanh  Công ngh ệ thông tin và m  Công nghệ ạng l  thông tin và mạ ưới vi ng lướ ễn thông  i viễ n thông ứứng d ng dụụng vào công  ng vào công  55 ngh ệ ngân hàng ngày càng tr nghệ  ngân hàng ngày càng trởở thành đ  thành độộng l ực chính ng lự c chính 6  Quản lý NHTM trong môi trường đầy thách thức
 5. Hoạt động kinh doanh của NHTM Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ  Vốn LỢI NHUẬN
 6. Đặc điểm kinh doanh của NHTM Lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là tiền tệ, tín  dụng và dịch vụ ngân hàng Vốn sử dụng chủ yếu là vốn huy động Tài sản hữu hình chiếm tỷ trọng thấp, chủ yếu là tài sản vô hình Chịu sự chi phối bởi chính sách tiền tệ của  NHTW Trung gian tài chính
 7. Quản trị kinh doanh ngân hàng Quảản n trtrịị  kinh  Qu kinh doanh  doanh ngân  ngân hàng  hàng là  việệc c thi là vi thiếết t llậập p m mộột t ch chươ ương  ng trình  trình  hoạạt t đđộộng  ho ng kinh  kinh doanh  dài hhạạn n và  doanh dài  ngắắn n hhạạn n cho  và ng mộột t doanh  cho m nghiệệp p  doanh nghi ngân hàng, xác địịnh các ngu ngân hàng, xác đ nh các nguồồn tài nguyên s n tài nguyên sẵẵn có t n có từừ đó lãnh đ  đó lãnh đạạo nhân  o nhân  viên ngân hàng thựực hi viên ngân hàng th c hiệện các m n các mụục tiêu đã đ c tiêu đã đềề ra.  ra. Quảản tr Qu n trịị ngân hàng là vi  ngân hàng là việệc thi c thiếết l t lậập các ch p các chươ ng trình hoạạt đ ương trình ho t độộng kinh  ng kinh  doanh đểể đ doanh đ  đạạt các m t các mụục đích, m c đích, mụục tiêu kinh doanh dài h c tiêu kinh doanh dài hạạn và ng n và ngắắn h n hạạn n  ccủủa ngân hàng, là vi a ngân hàng, là việệc xác đ c xác địịnh và đi nh và điềều hòa các ngu u hòa các nguồồn tài nguyên đ n tài nguyên đểể   thựực hi th c hiệện ch n chươ ng trình, các mụục tiêu kinh doanh, đó là vi ương trình, các m c tiêu kinh doanh, đó là việệc t c tổổ ch  chứức,  c,  lãnh đđạạo o và  lãnh  kiểểm  và ki m tra  tra nnhân  viên ccủủa a ngân  hân viên  ngân hàng  thựực c hi hàng th hiệện n ch chươ ương  ng  trình, các mụục tiêu đã đ trình, các m c tiêu đã đềề ra.  ra.
 8. Đặc điểm của quản trị kinh doanh ngân  hàng Hướng  tới  sự  phối  hợp,  kết  hợp  các  nguồn  lực  con  người và vật chất Yếu tố con người Yếu tố công nghệ  Về  mặt  lý  thuyết,  đây  là  lĩnh  vực  khoa  học  mới  mẻ
 9. Các chức năng của quản trị kinh doanh ngân  hàng Hoạch định Tổ chức Lãnh đạo Phối hợp Kiểm tra
 10. Sự cần thiết của quản trị kinh doanh ngân hàng Mục tiêu lợi nhuận Đạt được mục tiêu to lớn Đạt được mục tiêu chung Trình độ quản trị và kinh nghiệm
 11. Các lĩnh vực của quản trị kinh doanh ngân hàng Quản trị tổng quát Quản trị tài chính Quản trị kinh doanh Quản trị tiếp thị Quản trị nhân sự Quản trị tài sản Nợ ­ Tài sản Có Quản trị vốn tự có và sự an toàn của ngân hàng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng Quản trị kết quả tài chính
 12. Hoạch định chiến lược kinh doanh ngân  hàng Chiến  lược  kinh  doanh  của  một  ngân  hàng  là  một  chương trình hoạt động tổng thể và dài hạn nhằm  tạo ra một bước phát triển nhất định của ngân hàng,  là  sự  cam  kết  trước  về  các  mục  tiêu  cơ  bản,  toàn  diện  mà  một  ngân  hàng  cần  phải  đạt  được  và  sự  phân bổ các nguồn lực quan trọng  để đạt các mục  tiêu đó trong tương lai
 13. Xác định mục tiêu chiến lược Xác định một  Đảm bảo mục  danh mục nhất  tiêu xác đáng định các mục  tiêu chủ chốt Sắp xếp chúng  theo một trật  tự
 14. Xác định mục tiêu chiến lược 1  Tính cụ thể 2 Đo lường được 3 Nhất quán 4 Khả thi 51 Linh hoạt 6 Mang tính thách thức
 15. Xác định mục tiêu chiến lược Mục tiêu định tính Về mặt lý thuyết Mục tiêu định lượng Mục  tiêu  về  khả  năng  sinh lời tài chính Mục  tiêu  về  doanh  số,  Sự phân lớp các  quy mô hoạt động mục tiêu Mục  tiêu  chiếm  lĩnh  thị  trường Mục  tiêu  về  chất  lượng  hoạt động kinh doanh
 16. Hoạch định chiến lược kinh doanh ngân  hàng Hoạch  định  chiến  lược  kinh  doanh  ngân  hàng  là  tất  cả các công việc nhằm phác họa phương hướng hoạt  động  và  chuẩn  bị  cho  tương  lai  của  một  ngân  hàng  trên  cơ  sở  sử  dụng tối  ưu  các  nguồn lực hiện  có và  sẽ  có  trong  phạm  vi  của  môi  trường  được  dự  đoán  nhằm đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra. Ngân hàng  Ngân hàng  Đến đó  đang ở  muốn đến  bằng cách  đâu? đâu? nào?
 17. Hoạch định chiến lược kinh doanh ngân  hàng 1 2 Hoạch định  Hoạch định  chiến lược tác nghiệp
 18. Hoạch định chiến lược Là loại hoạch định mà trong đó nhà quản trị xác định mục  tiêu trong một thời gian dài và đề ra các biện pháp lớn có  tính định hướng để ngân hàng đạt đến mục tiêu trên cơ sở  sử dụng tối ưu các nguồn lực hiện có và những nguồn lực  có khả năng huy động được trong tương lai
 19. Hoạch định chiến lược Nhóm chiến lược  Nhóm chiến  tăng trưởng lược thu hẹp  hoạt động Chiến lược cắt  giảm chi phí Những chiến  Chiến lược  Chiến lược cắt  lược  tăng  tăng trưởng  giảm một số  trưởng  hướng ngoại lĩnh vực kinh  hướng nội doanh Chiến lược thu  hoạch Chiến lược giải  thể Nhóm chiến lược  Nhóm chiến  ổn định hoạt  lược phối hợp động
 20. Hoạch định tác nghiệp Là loại hoạch định mà các mục tiêu của nó được xác định  có tính chất ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động  ở các lĩnh vực, thành phần cụ thể nhất định
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2