intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi

Chia sẻ: Gjjfv Gjjfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

263
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi nhằm trình bày kiến thức về tỷ suất sinh lợi và rủi ro Lý thuyết danh mục Markowitz, lý thuyết định giá tài sản vốn (CAPM), tỷ suất sinh lợi của một chứng khóan trong một thời kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi

 1. RỦI RO – TỶ SUẤT SINH LỢI MONG ĐỢI Hiều biết về tỷ suất sinh lợi và rủi ro Lý thuyết danh mục Markowitz Lý thuyết định giá tài sản vốn (CAPM)
 2. Tỷ suất sinh lợi của một chứng khóan trong một thời kỳ Pt - P0 + C t r = P0 rt : Tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi trong suoát kyø t Pt : Giaù cuûa chöùng khoaùn trong kyø t P0 : Giaù cuûa chöùng khoaùn trong kyø 0 Ct : Doøng coå töùc nhaän ñöôïc cuûa chöùng khoaùn töø t0 ñeán t1
 3. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của một chứng khóan n  Theo phaân phối xác suất E(r)   pi ri i 1 ri : Tyû suaát sinh lôïi öùng vôùi tình traïng i pi : xaùc suaát xaûy ra tình huoáng i  Theo phaân phối thực nghiệm E(r)  r t n rt : Tyû suaát sinh lôïi öùng vôùi quan saùt thöù t n : Soá quan saùt
 4. Tyû suaát sinh lôïi kyø voïng Ví duï CK A CK B Ñaàu tö ban ñaàu 10.000 10.000 Tình huoáng Tyû suaát sinh lôïi Xaáu nhaát (25%) 13% 7% Bình thöôøng (50%) 15% 15% Toát nhaát (25%) 17% 23% E(r) 15% 15%
 5. Tyû suaát sinh lôïi kyø voïng Ví duï CK A CK B 1 10% 8% 2 12% 13% 3 20% 17% 4 14% 10% E(r) 14% 12%
 6. Hiểu biết về rủi ro Thái độ rủi ro Khi đưa ra một sự lựa chọn giữa hai tài sản có cùng tỷ suất sinh lợi, nhà đầu tư sẽ chọn tài sản có mức độ rủi ro thấp hơn Tuy nhiên có nhiều nhà đầu tư lại chấp nhận rủi ro để có được một mức tỷ suất sinh lợi cao hơn
 7. Hiểu biết về rủi ro Thái độ rủi ro Như vậy, thái độ rủi ro là sự khác biệt trong tỷ suất sinh lợi mong đợi, nhà đầu tư luôn yêu cầu một tỷ suất sinh lợi cao hơn để có thể chấp nhận một mức độ rủi ro cao hơn
 8. Hiểu biết về rủi ro Định nghĩa rủi ro Một nhà kinh tế xem xét rủi ro được như là sở thích của con người. Những gì mà người này hiểu về rủi ro không giống như người kia
 9. Hiểu biết về rủi ro Định nghĩa rủi ro Rủi ro đó là những điều không chắc chắn của những kết quả trong tương lai hay là những khả năng của kết quả bất lợi.
 10. Hiểu biết về rủi ro Phương pháp ước lượng rủi ro Harry Markowitz đã định nghĩa về rủi ro như là độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi. Bằng cách giả định tỷ suất sinh lợi được phân phối chuẩn, Markowitz đã đo lường rủi ro thông qua phương sai hay độ lệch chuẩn. Lý do chọn độ lệch chuẩn để phản ánh rủi ro
 11. Hiểu biết về rủi ro Phương pháp ước lượng rủi ro  Độ lệch chuẩn đo lường sự không chắc chắn của tỷ suất sinh lợi.  Độ lệch chuẩn là phương pháp đo lường độ rộng của sự phân tán so với giá trị trung bình.
 12. Phương sai và độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi của một tài sản  Nếu tỷ suất sinh lợi phân phối xác suất: n  r  2  i r  pi i 1  Nếu tỷ suất sinh lợi phân phối thực nghiệm N 2 1   N 1  r t1 t  r 
 13. Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz Các giả định của lý thuyết Markowitz  Các nhà đầu tư xem mỗi khoản đầu tư khác nhau được đại diện cho một sự phân phối xác suất của tỷ suất sinh lợi mong đợi lên một vài thời kỳ nắm giữ.  Các nhà đầu tư luôn tối đa hóa lợi ích mong đợi trong một thời kỳ nhất định.  Các nhà đầu tư đánh giá rủi ro của danh mục dựa trên cơ sở phương sai của tỷ suất sinh lợi mong đợi.
 14. Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz Các giả định của lý thuyết Markowitz  Các nhà đầu tư căn cứ trên những quyết định độc lập của tỷ suất sinh lợi và rủi ro mong đợi, vì vậy đường cong hữu dụng của họ là một phương trình của tỷ suất sinh lợi mong đợi và phương sai (hoặc độ lệch chuẩn) của tỷ suất sinh lợi.  Với một mức độ rủi ro cho trước, các nhà đầu tư ưa thích tỷ suất sinh lợi cao hơn là một tỷ suất sinh lợi thấp. Tương tự, với một mức độ tỷ suất sinh lợi mong đợi cho trước, các nhà đầu tư lại thích ít rủi ro hơn là nhiều rủi ro.
 15. Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz Tỷ suất sinh lợi của danh mục wi Tỷ trọng đầu tư tài sản i trong danh n E(R P )   w i .ER i  mục i 1 E(Ri) Tỷ suất sinh lợi mong đợi của tài sản i
 16. Tỷ suất sinh lợi mong đợi của danh mục  Tỷ suất sinh lợi mong đợi đối với một danh mục của những khoản đầu tư đơn giản là trung bình trọng của tỷ suất sinh lợi mong đợi đối với những khoản đầu tư cụ thể trong danh mục. Ví dụ cho 2 tài sản E ( R p )  x A r A  x B rB
 17. Phương sai của tỷ suất sinh lợi đối với danh mục  Hiệp phương sai của tỷ suất sinh lợi  Tương quan của tỷ suất sinh lợi tài sản  Phương sai của danh mục nhiều tài sản
 18. … Đối với hai tài sản i và j, hiệp phương sai của tỷ suất sinh lợi được định nghĩa là N Cov AB   p R i 1 i iA  ER A .R iB  ER B  1 N Cov AB   R iA  ER A .R iB  ER B  N i 1
 19. … Hiệp phương sai của tỷ suất sinh lợi  Hiệp phương sai là một ước lượng cho thấy hai mức độ khác nhau “tiến lại gần nhau”.  Một giá trị hiệp phương sai dương có nghĩa là tỷ suất sinh lợi đối với hai khoản đầu tư có khuynh hướng dịch chuyển về cùng một hướng so với mức trung bình của chúng.  Một giá trị hiệp phương sai âm chỉ ra tỷ suất sinh lợi đối với hai khoản đầu tư có khuynh hướng dịch chuyển về hai hướng khác nhau. Độ lớn của hiệp phương sai phụ thuộc vào phương sai và mối quan hệ giữa những chuỗi tỷ suất sinh lợi.
 20. … Hiệp phương sai và sự tương quan  Hiệp phương sai bị ảnh hưởng bởi tính biến thiên của hai chuỗi tỷ suất sinh lợi riêng lẻ.  Bạn muốn “chuẩn hóa” ước lượng hiệp phương sai này để đưa vào xem xét tính biến thiên của hai chuỗi tỷ suất sinh lợi riêng lẻ.  Hệ số tương quan giữa tỷ suất sinh lợi của 2 khoản đầu tư thể hiện mong muốn chuẩn hóa này. Covij Hệ số tương quan của những tỷ suất sinh lợi ij  i j
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2