intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính công - TS. Phan Hữu Nghị

Chia sẻ: Thienkim Thienkim | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:75

1
808
lượt xem
174
download

Bài giảng Tài chính công - TS. Phan Hữu Nghị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công của TS. Phan Hữu Nghị giúp các bạn biết khái niệm về tài chính công, thực trạng về thu chi ngân sách nhà nước và kèm theo bài tập để các bạn áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công - TS. Phan Hữu Nghị

 1. Tài chính công Cao học – Kỳ hè 2010 – K17-18 TS. Phan Hữu Nghị Khoa Ngân hàng – Tài chính nghiph@neu.edu.vn
 2. HỌC ?? ĐỌC ?? HỌC Tiểu Trung HỌC Đại HỌC CaO HỌC
 3. Bài đọc phụ lục 1 ĐỌC MỘT NGÀY? HỌC MỘT GIỜ? hay ĐI HỌC? TỰ ĐỌC? hay Bài đọc - Tham nhũng và tăng trưởng kinh t ế - Việt Nam lãng phí 1 tỷ $/năm??? - Đánh giá khả năng quản lý quốc gia. - Lại bàn về chất lượng tăng trưởng và đầu tư - Đầu tư lãng phí nguy hiểm hơn tham nhũng - Việt Nam không nên ngồi một chỗ
 4. Bài 1- Câu hỏi 1./ Thuế -Phí – Lệ phí sự khác biệt cơ bản?  Bản chất mối quan hệ giữa chính phủ với t ổ ch ức cá nhân trong vòng tuần hoàn kinh tế như thế nào? 2./ Các mô hình lựa chọn công có thể áp dụng trong  cổ phần hoá DNNN thế nào? 3./ Chính sách tài khoá và tiền tệ phản ánh trong  vòng tuần hoàn kinh tế? 4./ Kinh tế Việt nam đạt hiệu quả Pareto (hiệu qu ả  tối ưu) có đạt công bằng xã hội không?
 5. Nguyên nhân của thất bại chính sách công và hiệu quả Pareto 5./ Độc quyền không đạt được hiệu quả Pareto?  6./ Năm 2006-2007 Hà tây cũ xếp ở mức rất thấp chỉ số PCI (xếp trên ĐắcNông và Lai Châu)? Tại sao? (trên phương diện chính sách công) 7./ Phản ứng của người dân trước chính sách  tăng lệ phí trước bạ ô tô tai Sàigòn và t ạm th ời chưa tăng tại Hà nội, dự đoán của anh, chị ? 8./ So sánh quy hoạch đô thị tại Đà nẵng và Hà Nội? Bình luận khung giá đất tại 2 tỉnh này?
 6. Bài tập ChÝnh phñ bué c c ¸c h·ng hµng kh«ng ph¶i bay nh÷ng  tuyÕn bay mµ h·ng thÊy kh«ng c ã l·i. Gi¶ s ö h·ng hµng kh«ng c ho r»ng c hi phÝ x· hé i biªn c ña viÖc më c ¸c tuyÕn b ay ®ã lín h¬n mø c g i¸ mµ kh¸c h hµng muè n tr¶. H·y dïng ®å thÞ minh ho ¹ c hÝnh phñ c ã thÓ c an thiÖp vµo thÞ tr­ ê ng nµy nh­ thÕ nµo ®Ó thuyÕt phô c ®­îc c ¸c h·ng hµng kh«ng më c ¸c tuyÕn bay nµy. Cho biÕt tæ n thÊt phó c lîi c ña s ù c an thiÖp nµy? Ai ®­îc lîi vµ ai c hÞu thiÖt tõ quyÕt ®Þnh c ña c hÝnh phñ? NÕu tro ng tr­ê ng hîp nhµ n­íc trî c Êp (hay trî g i¸ ®è i víi s ¶n  p hÈm n«ng ng hiÖp )®­îc b¸n tro ng n­íc vµ b¸n ra n­íc ng o µi c ña c ¸c hé s ¶n xuÊt n«ng ng hiÖp. Hay ph©n tÝc h phó c lîi tro ng tr­ê ng hîp nµy.
 7. Bài tập: Giá điện sinh hoạt Việt Nam Bậc Định mức bậc Giá VND 1 0-50 600 2 50-100 1004 3 100-150 1214 4 150-200 1594 5 200-300 1722 6 Trên 300 1844
 8. Câu hỏi ???? 1./ Phân tích mục đích (Bản chất) của biểu giá trên  2./ Chỉ ra hạn chế của biểu giá và đề xuất giải pháp  theo lý thuyết định giá hai phần 3./ So sánh với các nước trên thế giới?(nếu có thông  tin) 4./ Liên hệ với các ngành khác.  5./ Cơ sở phân tích của hiện tượng bán phá giá  nhằm tối đa lợi nhuận ??
 9. Câu hỏi ??/ 1./ Tại sao chương trình tiêm chủng trẻ em miễn phí? Liên hệ với một số chương trình mục tiêu quốc gia? 2./ Một trong những cơ sở đặt ra mức thuế TTĐB là MEC của ngoại ứng tiêu cực? 3./ Tình huống: Cơ sở nào nói rằng: Công ty (Tập đoàn) chế biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản thực hiện các công đoạn từ A-Z là biểu hiện tốt của môi trường và xã hội? 4./ Yêu cầu học viên: Tìm hiểu thuế Pigou - Hiệp ước Kyoto thất bại khi thuyết phục các nước lớn, nước phát triển?
 10. Thu phí tại Việt Nam? Tình huống: Sài gòn thường xuyên xảy ra tắc đường, chi phí xã hội mất đi một năm gần 2tỷ$. Chính quyền thành phố quyết định thu phí ph ương tiện giao thông. - Thu cố định 2triệu/xe máy/năm và 6 triệu/ôtô/năm - Thu phí khi xe ra – vào của ngõ thành ph ố. - Thu phí vào giờ cao điểm, ngày cao điểm Bình luận của anh, chị dựa trên lý thuyết thu phí đ ối với HHCC? Liên hệ rộng với thu phí khác và lệ phí?
 11. Bài tập §­ê ng c Çu vÒ l­u l­îng g iao th«ng trªn tuyÕn ®­ê ng tro ng những n g µy b×nh th­ê ng lµ Qt= 40.000 –2p, ng µy c ao ®iÓm lµ Qd=100.000 –2p. Víi Q lµ s è l­ît ®i l¹i vµ p lµ mø c phÝ ®­ê ng tÝnh b»ng VND. Co n ®­¬ng nµy s Ï t¾c ng hÏn khi c ã qu¸ 5 0.000 l­ît qua l¹i. Khi c ã t¾c ng hÏn th× c hi phÝ biªn c ña viÖc s ö dô ng c o n ®­ê ng b¾t ®Çu t¨ng the o hµm s è MC=2Q.(Q lµ s è l­ît xe v­ît qu¸ g iíi h¹n g ©y t¾c ng hÏn). Ng µy th­ê ng c ã c ©n thu p hÝ kh«ng ?  Ng µy c ao ®iÓm c ã c Çn thu? Mø c thu lµ b ao nhiª u?  NÕu kh«ng thu p hÝ th× tæ n thÊt p hó c lîi tro ng ng µy c ao ®iÓm lµ  b ao nhiª u? Chi p hÝ v Ën hµnh c ho v iÖc thu p hÝ tÝnh trung b ×nh lµ  1 6.000®ång /l­ît. VËy c ã nª n thu p hÝ kh«ng
 12. Câu hỏi?/ 1./ Hệ số Gini = 0 xã hội đó sẽ không có người sống dưới mức nghèo đói. 2./ Chính sách lấy điểm thi vào cao học hiện nay tạo công bằng theo chiều dọc. 3./ Mức độ nghiêm trọng của nghèo đói tại 2 tỉnh của Vietnam như nhau khi chỉ tiêu sống dưới mức nghèo đói bằng nhau? 4./ Chương trình chi tiêu của Chính phủ là t ấm g ương phản chiếu sự lựa chọn của xã hội và Chính phủ? Mức chi tiêu công giữa các ngành phản chiếu phúc lợi xã hội thế nào?
 13. Các quy tắc lựa chọn dự án đầu tư công cộng Dự án có thể chia Dự án không thể nhỏ chia nhỏ Quy mô NSNN cố Chon tập hợp các dự Phân ngân sách cho định các dự án đến khi án mang lại tổng lợi MB bằng nhau ích ròng là lớn nhất Mở rộng các dự án Chon tất cả các dự Quy mô NSNN không cố định đến khi MB = 1 hay án có lợi ích ròng lợi ích ròng biên = 0 dương TS. Phan Hữu Nghị
 14. Bài 3 Ngân sách nhà nước TS. Phan Hữu Nghị Khoa NHTC
 15. Thực trạng thu chi NSNN  Tổng thu?  Tổng chi?  Cân đối NSNN.  Vay nợ của chính phủ.  Phát hành tiền? Không có?  Thực trạng thu-chi NSNN cấp địa phương?  Thực trạng chi NS cấp trung ương?
 16. Câu hỏi??? tích tác động của thu-chi NSNN địa  Phân phương đến phát triển kinh tế và TNBQ đầu người?  Miền núi bao giờ theo kịp miền xuôi?  Miền xuôi bao giờ đuổi kịp thành thị?  Hải phòng sẽ bắt kịp Hà nội? Và Hà nội sẽ bắt kịp TP HCM về kinh tế?
 17. Medium-Term Expenditure Framework (MTEF) – Ngân sách truyền thống? MTEF và Ngân sách truyền thống có những điểm  khác nhau?? Sự cần thiết của MTEF?? Vay nợ có thể coi là khoản thu trước thuế?  Chi NSNN là tấm gương phản chiếu sự lựa chọn  đường lối phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia? Đấu thầu trái phiếu chính phủ và các vấn đề liên  quan (Lãi suất, thị trường, công cụ…)?? Nợ công của một quốc gia?
 18. Bài 3 – Hệ thống thuế Phan Hữu Nghị Khoa Ngân hàng Tài chính
 19. Yêu cầu kiến thức về thuế trò thuế  Vai  Đối tượng nộp thuế - chịu thuế  Căn cứ tính và thuế suất  Nguyên tắc đánh thuế và quyền đánh thuế  Tác động của thuế  Tính chất chung của một hệ thống thuế
 20. Câu hỏi??? Thuế suất- Sự phân biệt đối xử? Bậc Thu nhập chịu thuế Thuế Bậc Thu nhập chịu thuế Thuế thuế suất % thuế suất % 0-5 triệu 1 0 0-8 triệu 1 0 5-15 triệu 2 10 8-20 triệu 2 10 15-25 triệu 3 20 20-50 triệu 3 20 25-40 triệu 4 30 50-80 triệu 4 30 >40 triệu 5 40 >80 triệu 5 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2