intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính, là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Hoạt động của Tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tồng hợp các tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng Tài chính doanh nghiệp giúp bạn hiểu cách hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay hoạt động tín dụng và thanh toán của các tổ chức tài chính. Thư viện đề thi, ngân hàng câu hỏi và các đề tài nghiên cứu về Tài chính doanh nghiệp là nguồn tài liệu tham khảo chất lượng dành cho bạn.
Hiển thị 1-10 trên 12044 kết quả
 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản lý tài chính công" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản lý các quỹ ngoài ngân sách nhà nước; đánh giá quản lý tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p  khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Quản lý tài chính công" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công; quản lý ngân sách nhà nước; tổ chức cân đối ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf165p  khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính tập đoàn được sử dụng làm học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Phân tích tài chính với thời lượng 2 tín chỉ trong khối kiến thức chuyên ngành, sử dụng làm tài liệu nghiên cứu của các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ở trong cũng như ngoài Học viện Tài chính quan tâm đến quản lý tài chính các tập đoàn kinh tế.

  pdf263p  khanhchi2590 10-06-2024 2 2   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính tập đoàn được biên soạn lần đầu tiên trên cơ sở kế thừa các giáo trình về phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính Tập đoàn, Tổng công ty hoạt động theo mô hình mẹ con, tập trung đánh giá tình hình hợp nhất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư, hoạt động tài trợ, dự báo tiềm năng tăng trưởng, kiểm tra, giám sát mức độ an toàn về tài chính, phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các n...

  pdf150p  khanhchi2590 10-06-2024 4 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Phân tích tài chính doanh nghiệp (Dùng chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp)" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: phân tích tiềm lực tài chính doanh nghiệp; phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp; dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp; phân tích tình hình tăng trưởng và giá trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf203p  khanhchi2590 10-06-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Phân tích tài chính doanh nghiệp (Dùng chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp)" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp; diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp; phân tích chính sách tài chính doanh nghiệp; phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf214p  khanhchi2590 10-06-2024 4 1   Download

 • Giáo trình tập trung chủ yếu vào những kiến thức trong phương pháp, kỹ thuật và nội dung phân tích tài chính đối với các loại doanh nghiệp bảo hiểm thông thường (doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ) trên thị trường bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf177p  khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình Phân tích Tài chính Doanh nghiệp bảo hiểm được biên soạn với mục đích cung cấp một tài liệu cơ bản cho việc giảng dạy và học tập môn học Phân tích Tài chính doanh nghiệp bảo hiểm trong chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Bảo hiểm của Học viện Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf109p  khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Nội dung Giáo trình “Phân tích kỹ thuật” được biên soạn đảm bảo tính hợp lý và khoa học của toàn bộ học phần, bao gồm các chương: Những vấn đề cơ bản về phân tích kỹ thuật; Các lý thuyết chủ yếu trong phân tích kỹ thuật; Các biểu đồ và chỉ báo chủ yếu trong phân tích kỹ thuật; Các mẫu hình trong phân tích kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf122p  khanhchi2590 10-06-2024 4 2   Download

 • Giáo trình “Phân tích kỹ thuật" được Bộ môn Đầu tư tài chính, Học viện Tài chính tổ chức biên soạn nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập một cách hệ thống của giáo viên và sinh viên về sử dụng các công cụ, mô hình, dữ liệu để phân tích, xác định phương hướng và ra quyết định đầu tư trên thị trường tài chính.

  pdf108p  khanhchi2590 10-06-2024 5 2   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2