intTypePromotion=1

Thư viện Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính, là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Hoạt động của Tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tồng hợp các tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng Tài chính doanh nghiệp giúp bạn hiểu cách hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay hoạt động tín dụng và thanh toán của các tổ chức tài chính. Thư viện đề thi, ngân hàng câu hỏi và các đề tài nghiên cứu về Tài chính doanh nghiệp là nguồn tài liệu tham khảo chất lượng dành cho bạn.
Hiển thị 1-10 trên 4048 kết quả
 • Giáo trình Thị trường tài chính gồm 4 chương, cung cấp người đọc các kiến thức như: Tổng quan về thị trường tài chính; Thị trường tiền tệ; Thị trường hối đoái; Thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p  solua999 05-05-2021 3 0   Download

 • Giáo trình gồm 8 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Cụ thể như sau: Những vấn đề cơ bản của tài chính; Tài chính công và chính sách tài khóa; Tài chính doanh nghiệp; Tiền tệ và lưu thông tiền tệ; Các định chế tài chính trung gian; Ngân hàng trung ương; Thị trường tài chính; Thanh toán và tín dụng quốc tế

  pdf212p  solua999 05-05-2021 6 0   Download

 • Chương 5 - Các lý thuyết cơ cấu vốn (Theories ò capital structure). Mục tiêu học tập của chương này: Biết phân loại rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính; phân tích, xác định điểm hòa vốn, điểm bàng quan và ứng dụng; hiểu mức độ tác động của đòn bẩy hoạt động đến rủi ro kinh doanh, tính toán độ bẩy hoạt động; hiểu mức độ tác động của đòn bẩy tài chính đến rủi ro tài chính, tính toán độ bẩy tài chính.

  pdf20p  lovebychance02 04-05-2021 1 0   Download

 • Chương 4 - Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp (Cost of capital). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng nợ, chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn bình quân.

  pdf12p  lovebychance02 04-05-2021 2 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Lợi nhuận và rủi ro. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đo lường lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư.

  pdf16p  lovebychance02 04-05-2021 2 0   Download

 • Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ứng dụng giá trị tiền tệ để định giá trái phiếu, cổ phiếu, tính toán các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để biết thêm các nội dung chi tiết về môn học.

  pdf14p  lovebychance02 04-05-2021 3 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2A: Giá trị thời gian của tiền. Mục tiêu học tập của chương này: Hiểu được các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ, cách xác định các loại lãi suất khác nhau, xác định giá trị tương lai và hiện tại của khoản tiền và dòng tiền, ứng dụng giá trị tiền tệ để định giá trái phiếu, cổ phiếu, tính toán các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư.

  pdf18p  lovebychance02 04-05-2021 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp.

  pdf12p  lovebychance02 04-05-2021 2 0   Download

 • Chương 5 - Kế hoạch tài chính và dự báo tài chính (Financial planning). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tầm quan trọng và các phương pháp dự báo doanh thu; cách thức phân tích và đánh giá kết quả dự báo; lập được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối dự kiến.

  pdf15p  lovebychance02 04-05-2021 2 0   Download

 • Chương 4 - Chính sách cổ tức (Payout policy). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Các hình thức phân chia cổ tức cho các cổ đông, các lý thuyết về chính sách cổ tức, những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách.

  pdf16p  lovebychance02 04-05-2021 1 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2