intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 8 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

77
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao - Vấn đề 8 đề cập đến chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy. Các nội dung cần nắm bắt trong bài này gồm: Chi phí sử dụng các nguồn vốn, chi phí cận biên về sử dụng vốn, xác định nguồn sách đầu tư tối ưu, đòn bẫy kinh doanh, đòn bẫy tài chính, đòn bẫy tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 8 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

 1. VÊn ®Ò 8 Chi phÝ sö dông vèn vµ hÖ thèng ®ßn bÈy PGS.TS. Vò v¨n ninh An tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Häc viÖn tµi chÝnh 1 I. Chi phÝ sö dông vèn 1- Chi phÝ sö dông c¸c nguån vèn. 2- Chi phÝ cËn biªn vÒ sö dông vèn. 3- X¸c ®Þnh ng©n s¸ch đầu tư tèi u. 2 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 1
 2. Chi phÝ sö dông tõng nguån vèn - Kh¸i niÖm: Chi phÝ sö dông vèn lµ tû suÊt sinh lêi ®ßi hái cña nhµ ®Çu t ®èi víi sè vèn mµ doanh nghiÖp huy ®éng cho mét dù ¸n ®Çu t nhÊt ®Þnh. Nh vËy trªn gãc ®é DN: Chi phÝ sö dông vèn lµ chi phÝ c¬ héi cña vèn ®èi víi nhµ ®Çu t tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao - §Æc ®iÓm: + Dùa trªn ®ßi hái cña thÞ trêng + Ph¶n ¸nh tû lÖ % trªn mçi ®ång vèn huy ®éng + Dùa trªn møc ®é rñi ro cña dù ¸n ®Çu t cô thÓ + Lµ chi phÝ sö dông vèn danh nghÜa (bao gåm l·I thùc vµ tû lÖ l¹m ph¸t dù kiÕn 3 Chi phÝ sö dông tõng nguån vèn a. Chi phÝ sö dông vèn vay: + Chi phÝ sö dông vèn vay tríc thuÕ: C¸ch 1: TÝnh b»ng l·i suÊt vay vèn (rd), C¸ch 2: Lµ l·i suÊt chiÕt khÊu lµm c©n b»ng gi÷a tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn ph¶i tr¶ trong t¬ng lai víi sè vèn vay ®îc h«m nay. + Chi phÝ sö dông vèn vay sau thuÕ = rd(1-t%) Trong ®ã: - rd: l·i suÊt vay -t%:thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 2
 3. Chi phÝ sö dông tõng nguån vèn  b. Chi phÝ sö dông cæ phiÕu u ®·i  Trong ®ã: tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao  d : Cæ tøc cña mét cæ phiÕu u ®·i  P0: Gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh cña CP¦§  e : Tû lÖ chi phÝ ph¸t hµnh  rp: Chi phÝ sö dông cæ phiÕu u ®·i 5 Chi phÝ sö dông tõng nguån vèn c. Chi phÝ sö dông vèn tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i * Ph¬ng ph¸p l·I suÊt céng møc bï rñi ro • r e = L·I suÊt phi rñi ro + møc bï rñi ro • * Ph¬ng ph¸p CAPM • re = rRF + (rRM – rRF)βi 6 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 3
 4. Chi phÝ sö dông tõng nguån vèn c. Chi phÝ sö dông vèn tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i * Ph¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt khÊu tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao  Trong ®ã:  re: Chi phÝ sö dông lîi nhuËn ®Ó l¹i.  d0: Cæ tøc tr¶ ë cuèi n¨m tríc, d1 cæ tøc n¨m nay  P0: Gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh cña cæ phiÕu thêng  g : Tèc ®é t¨ng cæ tøc hµng n¨m 7 Chi phÝ sö dông tõng nguån vèn  d. Chi phÝ sö dông cæ phiÕu thêng  Trong ®ã:  rs: Chi phÝ sö dông cæ phiÕu thêng  e : Tû lÖ chi phÝ ph¸t hµnh 8 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 4
 5. Chi phÝ sö dông vèn b×nh qu©n ( WACC) tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao  Trong ®ã:  wk: Tû träng cña nguån vèn k  rk: Chi phÝ sö dông vèn cña nguån vèn k 9 Chi phÝ sö dông vèn cËn biªn  Kh¸I niÖm: Chi phÝ sö dông vèn cËn biªn lµ chi phÝ ph¶i tr¶ ®Ó huy ®éng thªm mét ®ång vèn míi trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh  Chi phÝ sö dông vèn cËn biªn thùc chÊt lµ chi phÝ sö dông vèn b×nh qu©n cña ®ång vèn míi t¨ng thªm.  T¹i sao ph¶I xem xÐt chi phÝ sö dông vèn cËn biªn? 10 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 5
 6. X¸c ®Þnh ®iÓm g·y  Kh¸i niÖm: §iÓm g·y lµ møc vèn huy ®éng mµ t¹i ®ã cã sù thay ®æi vÒ chi phÝ sö dông cña mét hoÆc nhiÒu thµnh phÇn vèn, tõ ®ã chi phÝ sö dông vèn b×nh qu©n còng thay ®æi. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao  Tæng lîng vèn cã chi phÝ thÊp h¬n cña nguån vèn i  §iÓm g·y =  Tû träng cña nguån vèn i trong tæng sè vèn 11 X¸c ®Þnh ng©n s¸ch ĐẦu TƯ tèi u WACC vµ tû suÊt doanh lợi nội bộ 13% 12% 11% MCC 10% IOS Quy m« vèn 50 100 180 12 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 6
 7. 2. hÖ thèng ®ßn bÈy trong doanh nghiÖp tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao 13 2. hÖ thèng ®ßn bÈy trong doanh nghiÖp 2.1 §ßn bÈy kinh doanh 2.2 §ßn bÈy tµi chÝnh 2.3 §ßn bÈy tæng hîp 14 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 7
 8. §ßn bÈy kinh doanh tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao 15 ph©n tÝch hoµ vèn  S¶n lîng hoµ vèn kinh tÕ F  Q = ---------- g-v  S¶n lîng hoµ vèn tµi chÝnh F+I  Q = ---------- g-v 16 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 8
 9. ph©n tÝch hoµ vèn  S¶n lîng ®Ó ®¹t lîi nhuËn dù kiÕn F + I + Ptríc thuÕ tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao  QP = ------------------ g–v T¸c dông cña ph©n tÝch hoµ vèn? 17 §ßn bÈy kinh doanh - B¶n chÊt cña ®ßn bÈy kinh doanh: Ph¶n ¸nh møc ®é sö dông chi phÝ cè ®Þnh trong tæng chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp . => NÕu tû träng chi phÝ cè ®Þnh lín th× cã ®ßn bÈy kinh doanh lín vµ ngîc l¹i. 18 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 9
 10. §ßn bÈy kinh doanh - T¸c ®éng cña ®ßn bÈy kinh doanh: Gièng con dao hai lìi t¸c ®éng vµo lîi nhuËn tríc l·i vay vµ thuÕ (EBIT) tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao + NÕu vît qua hoµ vèn: §ßn bÈy kinh doanh lín sÏ gia t¨ng nhiÒu EBIT + NÕu kh«ng vît qua hoµ vèn: §ßn bÈy kinh doanh lín sÏ lµm sôt gi¶m nhiÒu EBIT 19 §ßn bÈy kinh doanh - §o lêng møc ®é ¶nh hëng cña ®ßn bÈy kinh doanh Tû lÖ thay ®æi cña EBIT DOL = -------------------------------------- Tû lÖ thay ®æi cña s¶n lîng Q(g-v) = --------------- Q(g-v) - F 20 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 10
 11. §ßn bÈy kinh doanh  ý nghÜa thùc tiÔn: => Lùa chän c¸ch thøc ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh cho dù ¸n. => §Èy m¹nh tiªu thô, më réng thÞ trêng ®Ó khai th¸c tèi ®a hiÖu øng tÝch cùc cña ®ßn bÈy kinh tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao doanh ®Ó gia t¨ng EBIT. Lu ý: Giíi h¹n thÞ trêng dÉn ®Õn cã thÓ kh«ng lùa chän c¸ch ®Çu t cã ®ßn bÈy kinh doanh lín. 21 Bµi tËp t×nh huèng  Mét doanh nghiÖp cã mét dù ¸n ®Çu t ®ang nghiªn cøu ®Ó lùa chän 1 trong 2 ph¬ng ¸n ®Çu t sau: Ph¬ng ¸n Chi phÝ cè Chi phÝ Gi¸ b¸n ®Þnh kinh biÕn ®æi doanh A 80 4,8 8 B 120 4 8 1. S¶n lîng hoµ vèn cña ph¬ng ¸n nµo lín h¬n?VÏ ®å thÞ? 2. §ßn bÈy kinh doanh ph¬ng ¸n nµo lín h¬n t¹i s¶n lîng 35 s¶n phÈm? 22 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 11
 12. Bµi tËp t×nh huèng Ph¬ng ¸n S¶n lîng hoµ §ßn bÈy kinh S¶n lîng c©n vèn doanh b»ng A 25 3,5 50 B 30 7,0 50 tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao Víi s¶n lîng c©n b»ng 50, th× khi giíi h¹n thÞ trêng ®¹t trªn 50 s¶n phÈm th× nªn chän ph¬ng ¸n B, díi 50 th× Nªn chän ph¬ng ¸n A 23 Đòn bẩy kinh doanh và EBIT (®iÓm bµng quan) 160 Phương án B 140 Phương án A 120 EBIT 100 80 64 0.0 (80) 25 30 45 50 70 90 100 120 Q (120) Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 12
 13. Bµi tËp t×nh huèng  Gi¶ sö thÞ trêng chØ ®¹t giíi h¹n: 45 s¶n phÈm, ®iÒu g× sÏ x¶y ra?  Ph¬ng ¸n A: tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao EBIT =  Ph¬ng ¸n B: EBIT = 25 Bµi tËp t×nh huèng  Gi¶ sö thÞ trêng chØ ®¹t giíi h¹n: 45 s¶n phÈm, ®iÒu g× sÏ x¶y ra?  Ph¬ng ¸n A: EBIT = (45- 25) x 3,2 = 64  Ph¬ng ¸n B: EBIT = (45- 30) x 4,0 = 60 26 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 13
 14. KÕt luËn  KÕt cÊu chi phÝ cã thÓ lµm gia tăng nhiÒu h¬n, nh- ng còng cã thÓ lµm sôt gi¶m nhiÒu h¬n lîi nhuËn tríc l·i vay vµ thuÕ. ĐiÒu ®ã ®Æt träng t©m ë tû träng chi phÝ cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao => C¸ch thøc ®Çu t (kÕt cÊu chi phÝ ) t¹o ra lîi Ých kinh tÕ cho nhµ ®Çu t nãi chung (bao gåm chñ nî vµ chñ së h÷u) 27 2. §ßn bÈy tµi chÝnh 28 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 14
 15. §ßn bÈy tµi chÝnh Tình huống 1: Công ty ABC đang cân nhắc lựa chọn phương án tài trợ vốn 1 hay 2. (bỏ qua thuế TNDN) PA 1 PA 2 tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao  Tài sản $10,000  Nợ $3000 $10,000  Cổ phần $7,000 $7,000  Hệ số nợ 30% $3,000  Lãi suất 10% 70%  Doanh thu $5000 10%  Chi phí SXKD $3000 $5000 $3000 29 §ßn bÈy tµi chÝnh PA 1  Tài sản $10,000 PA 2  Nợ $3000 $10,000  Cổ phần $7,000 $7,000  Hệ số nợ 30% $3,000  Lãi suất 10% 70%  Doanh thu $5000 10%  Chi phí SXKD $3000 $5000  EBIT $2000 $3000  BEP 20% $2000  I $300 20%  EBT 1700 $700  NI 1700 $1300  ROE 24,2% $1300 30 43,3% Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 15
 16. §ßn bÈy tµi chÝnh • Tình huống 2: Ta xem xÐt mét c«ng ty ®îc tµi trî hoµn toµn b»ng vèn cæ phÇn ®ang muèn t¸i c¬ cÊu nguån vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó mua l¹i cæ phÇn.(gi¶ thiÕt kh«ng cã thuÕ) Hiện tại Đề nghị tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao  Tài sản $20,000  Nợ $0 $20,000  Cổ phần $20,000 $8,000  Tỷ suất nợ/ cổ phần 0.00 $12,000  Lãi suất không cã 2/3  Số cổ phiếu 400 8%  Giá cổ phiếu $50 240 $50 31 EPS và ROE theo cấu trúc vốn hiện tại  Suy thoái Trung bình Phát triển EBIT $1,000 $2,000 $3,000 Lãi vay LN ròng EPS BEP ROE Số cổ phiếu hiện tại = 400 cổ phiếu 32 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 16
 17. EPS và ROE theo cấu trúc vốn hiện tại Suy thoái Trung bình Phát triển EBIT $1,000 $2,000 $3,000 Lãi vay 0 0 0 LN ròng $1,000 $2,000 $3,000 tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao EPS $2.50 $5.00 $7.50 BEP 5% 10% 15% ROE 5% 10% 15% Số cổ phiếu hiện tại = 400 cổ phiếu 33 EPS và ROE khi cấu trúc vốn theo đề nghị Suy thoái Trung bình Phát triển EBIT $1,000 $2,000 $3,000 Lãi vay LN ròng EPS BEP ROE Số cổ phiếu theo đề nghị = 240 cổ phiếu 34 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 17
 18. EPS và ROE khi cấu trúc vốn theo đề nghị Suy thoái Trung bình Phát triển EBIT $1,000 $2,000 $3,000 Lãi vay 640 640 640 LN ròng $360 $1,360 $2,360 tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao EPS $1.50 $5.67 $9.83 BEP 5% 10% 15% ROE 3% 11% 20% Số cổ phiếu theo đề nghị = 240 cổ phiếu 35 EPS và ROE dưới cả hai cơ cấu vốn Tất cả là vốn cổ phần Suy thoái Trung bình Phát triển EBIT $1,000 $2,000 $3,000 Lãi vay 0 0 0 LN ròng $1,000 $2,000 $3,000 EPS $2.50 $5.00 $7.50 BEP 5% 10% 15% ROE 5% 10% 15% Số cổ phiếu hiện tại = 400 cổ phiếu  sử dụng nợ vay (8000 $) Số cổ phiếu đề nghị = 240 cổ phiếu Suy thoái Trung bình Phát triển EBIT $1,000 $2,000 $3,000 Lãivay 640 640 640 LN ròng $360 $1,360 $2,360 EPS $1.50 $5.67 $9.83 BEP 5% 10% 15% ROE 3% 11% 20% 36 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 18
 19. Đòn bẩy tài chính và điểm cân bằng EPS ( Điểm bàng quan) 12.00 Nợ vay 10.00 Không nợ 8.00 EPS 6.00 tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao 4.00 2.00 0.00 1,000 2,000 3,000 EBIT (2.00) 37 X¸c ®Þnh ®iÓm c©n b»ng EPS (§iÓm bµng quan)  Ta cã ph¬ng tr×nh c©n b»ng:  ROEkh«ng vay = ROE cã vay (hoÆc EPSkh«ng vay = EPScã vay) EBIT- 0 EBIT - 640 -------------- = ------------------- 20.000 12.000  => EBIT = 38 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 19
 20. X¸c ®Þnh ®iÓm c©n b»ng EPS (§iÓm bµng quan)  Ta cã ph¬ng tr×nh c©n b»ng:  ROEkh«ng vay = ROE cã vay (hoÆc EPSkh«ng vay = EPScã vay)  EBIT- 0 EBIT - 640  -------------- = -------------------  20.000 12.000 tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh n©ng cao  => 12.000EBIT = 20.000EBIT - 12.800.000  => 8000EBIT = 12.800.000  => EBIT = 1.600  Kh«ng vay => ROE = 1600/20.000= 8%(EPS= 4)  Cã vay => ROE = 1600-640/12.000= 8%(EPS=4)  ý nghÜa: 39 §ßn bÈy tµi chÝnh -B¶n chÊt cña ®ßn bÈy tµi chÝnh ROE = [BEP + D/E (BEP - r)](1-t%) => Sö dông nî vay gièng nh sö dông dao hai lìi. - Møc ®é t¸c ®éng cña ®ßn bÈy tµi chÝnh Q(g-v) - F DFL = ------------------ Q(g-v) – F - I 40 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2