intTypePromotion=1

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 - ThS.Nguyễn Tấn Phong

Chia sẻ: Trần Thị Bích | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
206
lượt xem
68
download

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 - ThS.Nguyễn Tấn Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Xây dựng báo cáo ngân lưu dự án của bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm giúp các bạn nắm các nội dung sau: Phương pháp lập, nguyên tắc và quy ước, xử lí các biến cố cơ bản, báo cáo ngân lưu và quan điểm đánh giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 - ThS.Nguyễn Tấn Phong

 1. XÂY D NG BÁO CÁO NGÂN LƯU D ÁN Biên so n: Ths.Nguy n T n Phong Ths. Nguy n T n Phong Project appraisal 23 N i dung nghiên c u 1 Phương pháp l p 2 Nguyên t c và quy ư c 3 X lý các bi n s cơ b n 4 BCNL & quan ñi m ñánh giá Project Appraisal 24 Ths. Nguy n T n Phong
 2. Tài li u tham kh o [1] Glenn P.Jenkins và Arnold C.Harberger, Sách hư ng d n Phân tích chi phí và l i ích cho các quy t ñ nh ñ u tư (b n d ch chương trình Fulbright Vi t Nam, Chương 3) [2] Nguy n T n Bình, Phân tích ho t ñ ng doanh nghi p (Chương 7), NXB Th ng kê, 2005 [3] PGS TS Nguy n Quang Thu (Ch biên), Thi t l p và th m ñ nh d án ñ u tư (Chương 5),NXB Th ng kê, 2009 [4] PGS TS Tr n Ng c Thơ (Ch biên), Tài chính doanh nghi p hi n ñ i (Chương 9), NXB Th ng kê, 2005 Project Appraisal 25 Ths. Nguy n T n Phong Quy trình ra quy t ñ nh Ư c lư ng dòng ti n (Cash flows) Quy t ñ nh chi phí s d ng v n (Cost of Capital) Tính toán các ch tiêu (NPV,IRR,MIRR,DPP…) Ra quy t ñ nh (Make decision) Project Appraisal 26 Ths. Nguy n T n Phong
 3. Báo cáo ngân lưu • Báo cáo ngân lưu ph n ánh các dòng ti n t các ho t ñ ng cơ b n c a d án ñ u tư • Dòng ti n là toàn b các kho n th c thu và th c chi qua các năm c a d án • Quy ư c: Th i ñi m ñ u tư: t = 0 Dòng ti n phát sinh ñ u là dòng ti n th i ñi m cu i kỳ Th i gian thanh lý c a d án là th i ñi m t = n+1 (v i n là vòng ñ i ho t ñ ng c a d án Project Appraisal 27 Ths. Nguy n T n Phong Nguyên t c D a vào dòng D a vào dòng Dòng ti n Dòng ti n ti n không d a ti n không d a tăng thêm tăng thêm (Incremental basis) vào lãi ròng vào lãi ròng (Incremental basis) Dòng ti n tăng thêm là ••Dòng ti n tăng thêm là B i ivì l l i inhu n cc a kk B vì nhu n a toán không ph n ánh toán không ph n ánh dòng ti n phát sinh tt d dòng ti n phát sinh d án và góp ph n làm gia án và góp ph n làm gia chính xác th i iñi m thu và chính xác th ñi m thu và chi cc a dòng ti n (không chi a dòng ti n (không tăng dòng ti n cc a DN. tăng dòng ti n a DN. ph n ánh giá tr ti n tt ph n ánh giá tr ti n •• nh hư ng ñ n quy tt nh hư ng ñ n quy ñ nh ñ u tư ñ nh ñ u tư theo th i igian) theo th gian) Project Appraisal 28 Ths. Nguy n T n Phong
 4. Phương pháp xây d ng Ho t ñ ng sxkd Báo cáo ngân lưu (+) NCF (phương pháp tr c ti p) Ho t ñ ng (=) Đ u tư DÒNG (+) THU TIP EPV Ho t ñ ng (-) Tài tr DÒNG (=) CHI Báo cáo ngân lưu (phương pháp gián ti p) NCF Project Appraisal 29 Ths. Nguy n T n Phong Phương pháp tr c ti p • Theo phương pháp này thì: Dòng ti n hay dòng ngân lưu –Dòng thu (inflows) –Dòng chi (outflows) Và NCF = Dòng thu – Dòng chi (NCF là dòng ti n ròng – net cash flows) Project Appraisal 30 Ths. Nguy n T n Phong
 5. Dòng ngân lưu DÒNG THU DÒNG CHI • Doanh thu hàng năm; • Chi phí ho t ñ ng; • Thay ñ i kho n ph i thu; • Thay ñ i kho n ph i tr ; • Thay ñ i ti n m t; • Thu thu nh p; • Giá tr thanh lý hay thu h i; • Chi phí ñ u tư; • Kho n tài tr nh n ñư c. • Các kho n thanh toán tài chính (thanh toán lãi vay và thanh toán g c). Project Appraisal 31 Ths. Nguy n T n Phong Phương pháp gián ti p • Theo phương pháp này thì: Dòng ti n: –Ngân lưu t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh –Ngân lưu t ho t ñ ng ñ u tư –Ngân lưu t ho t ñ ng tài chính Và: NCF = NCF_sxkd + NCF_ñ u tư + NCF_tài tr Quy ư c d u: Dòng thu (+) và dòng chi (-) Project Appraisal 32 Ths. Nguy n T n Phong
 6. Dòng ngân lưu • Ngân lưu t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh ñư c tính b ng công th c sau: NCF_sxkd = EBIT + De +/- ∆VLĐ • Ngân lưu t ho t ñ ng ñ u tư Chi ñ u tư (t=0) : ghi âm Giá tr thanh lý (t=n+1): ghi dương • Ngân lưu t ho t ñ ng tài chính Tài tr v n vay : ghi dương Kho n thanh toán : ghi âm Project Appraisal 33 Ths. Nguy n T n Phong Quan ñi m ñánh giá Quan ñi m t ng Quan ñi m t ng Quan ñi m ch Quan ñi m ch v n – TIP v n – TIP ñ u tư – EPV ñ u tư – EPV (Total investment of view) (Total investment of view) (Equity point of view) (Equity point of view) Nh m ñánh giá hi u qu Nh m ñánh giá hi u qu Nh m ñánh giá hi u qu Nh m ñánh giá hi u qu tt ng h p cc a d án căn ng h p a d án căn và rr i iro cc a vv n ch ss và ro a n ch cc vào NCF trong trư ng vào NCF trong trư ng h u trong trư ng h p có h u trong trư ng h p có h p có tài tr vv n h p có tài tr n tài tr b ng vv n vay tài tr b ng n vay Project Appraisal 34 Ths. Nguy n T n Phong
 7. NCF & Quan ñi m Quan ñi m t ng v n – TIP NCF_TIP = NCF hñ sxkd + NCF_ hñ ñ u tư Quan ñi m v n ch s h u – EPV NCF_EPV = NCF_TIP + NCF_hñ tài tr Project Appraisal 35 Ths. Nguy n T n Phong Chi phí c n quan tâm • Chi phí cơ h i • Chi phí chìm •Đ t • Kh u hao • Thay ñ i kho n ph i thu • Thay ñ i ti n m t • Thay ñ i kho n ph i tr Project Appraisal 36 Ths. Nguy n T n Phong
 8. Opportunities cost • Chi phí cơ h i: Là ph n thu nh p b m t ñi do th c hi n d án. M c dù, chi phí cơ h i không ph i là m t kho n th c chi nhưng v n tính vào d án. Tình hu ng nghiên c u: Th c hi n ch trương di d i các xí nghi p ra kh i n i thành c a UBNDTP. Đi u gì x y ra khi di d i ñ n mi ng ñ t b tr ng cho công ty khác thuê ? Project Appraisal 37 Ths. Nguy n T n Phong Sunk cost • Chi phí chìm: Là chi phí ñã x y ra r i. –Do ñó, không th thu h i l i ñư c b t lu n d án có ñư c th c hi n hay không –Chính vì th , chi phí chìm là kho n th c chi nhưng không ñư c tính vào dòng ti n c a d án vì nó không có s khác nhau trư c và sau khi có d án Đi n hình, như: chi phí nghiên c u th trư ng. C n phân bi t chi phí chìm v i chi phí l ch s Project Appraisal 38 Ths. Nguy n T n Phong
 9. Đ t • N u: Đ t mua thì ghi theo giá mua Đ t thuê thì ghi theo giá thuê và h ch toán kho n chi phí này vào chi phí như là m t kho n chi phí ho t ñ ng • N u: Đ t ñư c c p ch dùng cho d án thì không ghi chi phí cơ h i c a vi c s d ng ñ t; Và ngư c l i. Project Appraisal 39 Ths. Nguy n T n Phong … • Đ t là m t lo i tài s n ñ c bi t Không tính kh u hao (ngo i tr ph n giá tr gia tăng thêm cho ñ t) Giá tr thanh lý: –Ghi theo giá ban ñ u (giá mua ho c giá chuy n như ng); –Đi u ch nh theo y u t l m phát. Project Appraisal 40 Ths. Nguy n T n Phong
 10. Depreciation • Kh u hao TSCĐ Đ tính chính xác m c kh u hao c n xác ñ nh rõ ba nhân t sau: –Th i gian h u d ng (vòng ñ i ho t ñ ng) –Nguyên giá hay giá tr t n d ng –Phương pháp tính kh u hao Kh u hao ñ u Kh u hao theo s dư gi m d n Project Appraisal 41 Ths. Nguy n T n Phong Tính kh u hao • Kh u hao ñ u: Hay còn g i là: –Kh u hao tuy n tính –Kh u hao theo ñư ng th ng Theo ñó, m c kh u hao ñư c tính b ng: –MKH = Nguyên giá/Vòng ñ i hñ –N u GTCL (t=n) khác không thì m c kh u hao ñư c tính b ng công th c: MKH = (NG – GTCL)/n Project Appraisal 42 Ths. Nguy n T n Phong
 11. … • Kh u hao nhanh Hay còn g i là kh u hao theo s dư gi m d n. Khi ñó, kh u hao hàng năm ñư c tính b ng công th c sau: – MKH = %KH*Giá tr ñ u kỳ – Trong ñó: %KH = HSĐC*1/n HSĐC là h s ñi u ch nh ñư c quy ñ nh trong quy t ñ nh s 206/2003/QĐ_BTC (t
 12. Net Working Capital • V n lưu ñ ng thu n VLĐ net = TSLĐ – N ng n h n Nguyên t c: –Tăng thêm bao nhiêu kỳ v ng thu h i vào t i th i ñi m thanh lý b y nhiêu –N u phát sinh trong su t vòng ñ i ho t ñ ng thì ghi nh n như sau: ∆VLĐ = ∆TM + ∆KPThu + ∆TKho – ∆KPTr ∆VLĐ > 0: ghi nh n dòng chi ∆VLĐ < 0: ghi nh n dòng thu Project Appraisal 45 Ths. Nguy n T n Phong Account Receivables • Doanh thu c a d án: Là toàn b s ti n: – Đã (doanh thu b ng ti n) – Ho c s thu (doanh thu tín d ng) c a d án trong kỳ Doanh thu tín d ng hình thành nên kho n ph i thu – AR và nh hư ng ñ n ngân lưu – AR tăng/gi m : Gi m/Tăng ngân lưu ròng – C n lưu ý r ng, khi ph n ánh vào báo cáo ngân lưu thì theo nguyên t c sau: ∆AR = AR ckỳ – AR ñkỳ Ghi vào dòng ngân lưu VÀO ∆AR > 0 thì (-) và ngư c l i Project Appraisal 46 Ths. Nguy n T n Phong
 13. Cash Balance • Đây là lư ng t n qu ti n m t c n thi t ñ th c hi n các giao d ch cho các ho t ñ ng hàng ngày. Do ñó, c n ph i duy trì m t lư ng t n qu nh t ñ nh – CB cho d án Và làm nh hư ng ñ n ngân lưu – CB tăng/gi m : Gi m/Tăng ngân lưu ròng – Khi th hi n vào báo cáo ngân lưu thì theo nguyên t c sau: ∆CB = CBckỳ – CBñkỳ Ghi vào ngân lưu VÀO ∆CB > 0 ghi (-) và ngư c l i Project Appraisal 47 Ths. Nguy n T n Phong Account Payables • Kho n ph i tr là nh ng kho n chi phí mua hàng mà chưa thanh toán cho ngư i cung c p Báo cáo ngân lưu ch ghi nh n nh ng kho n th c chi t vi c mua hàng AP nh hư ng ñ n dòng ngân lưu – AP tăng/gi m : Tăng/Gi m ngân lưu ròng – Khi ghi nh n kho n ph i tr trên báo cáo ngân lưu thì theo nguyên t c sau: ∆AP = APckỳ – APñkỳ Ghi vào ngân lưu RA ∆AP > 0 ghi (-) và ngư c l i Project Appraisal 48 Ths. Nguy n T n Phong
 14. Gi ñ nh • Đ i v i các kho n thay ñ i, như: ti n m t, kho n ph i thu và kho n ph i tr thì gi ñ nh r ng t i th i ñi m thanh lý Thì các kho n thay ñ i này b ng không Đi u này có nghĩa là: – ∆CB = 0: Khi k t thúc d án thì không c n t n qu ti n m t. Khi ñó, d án s có m t kho n thu t s dư ti n m t t n qu này. – ∆AR = 0: Khi k t thúc d án thì các kho n ph i thu s ñư c thu h t. Đi u này làm tăng ngân lưu. – ∆AP = 0: Khi k t thúc d án thì ph i tr h t kho n ph i tr nên làm gi m dòng ngân lưu c a d án. Project Appraisal 49 Ths. Nguy n T n Phong B ng tính excel B ng tính doanh thu PHÂN TÍCH B ng tính chi phí TÀI CHÍNH B ng kh u tr n THÔNG S Báo cáo thu nh p D ÁN B ng cân ñ i k toán PHÂN TÍCH R I RO Báo cáo ngân lưu B ng tính excel Project Appraisal 50 Ths. Nguy n T n Phong
 15. Các công c tính • B ng 1: B ng thông s • B ng 2: B ng tính kh u hao Kho n m c tính 0 1 2 … n Giá tr ñ u kỳ Kh u hao trong kỳ Giá tr cu i kỳ Giá tr thanh lý(t=n) = Th giá – ∆Thu Hint: – Th giá > Thư giá => thu TN tăng thêm – Th giá < Thư giá => Giá tr thanh lý = Th giá Project Appraisal 51 Ths. Nguy n T n Phong … • B ng 3: B ng kh u tr n Kho n m c tính 0 1 2 … n N ñ u kỳ Lãi ph i tr Thanh toán g c Kho n thanh toán N cu i kỳ Hint: – Lãi ph i tr = N ñ u kỳ x Lãi su t – PMT = Thanh toán g c + Lãi ph i tr Project Appraisal 52 Ths. Nguy n T n Phong
 16. … • B ng 4: B ng tính doanh thu Kho n m c tính 0 1 2 … n Năng l c s n xu t Công su t s d ng S n lư ng sx trong kỳ Giá bán Doanh thu Hint: – DThu= Giá bán x s n lư ng sx trong kỳ – S n lư ng tiêu th = T n ñ u kỳ + SL sx trong kỳ – T n kho cu i kỳ Project Appraisal 53 Ths. Nguy n T n Phong … • B ng 5: B ng tính chi phí v n hành (hay COGS) • B ng 6: Báo cáo thu nh p Kho n m c tính 0 1 2 … n Doanh thu Tr : Giá v n hàng bán (=) Lãi g p Tr : Chi phí ho t ñ ng (=) Thu nh p trư c thu và lãi (EBIT) Tr : Chi phí lãi vay (=) Thu nh p trư c thu Tr : Thu thu nh p (=) Lãi ròng Project Appraisal 54 Ths. Nguy n T n Phong
 17. … • B ng 7: B ng cân ñ i k toán Kho n m c tính 0 1 2 … n Ti n m t Kho n ph i thu T n kho TSCĐ ròng T ng tài s n: A = TSLĐ + TSCĐ ròng Kho n ph i tr N dài h n V n c ph n thư ng (nguyên t c t cân ñ i) L i nhu n gi l i = Lãi ròng T ng ngu n v n = T ng tài s n: A = D + E Project Appraisal 55 Ths. Nguy n T n Phong … • B ng 8: Báo cáo ngân lưu Phương pháp –Phương pháp tr c ti p –Phương pháp gián ti p Hint: K t qu s là th ng nh t khi l p báo cáo ngân lưu theo phương pháp tr c ti p hay gián ti p Project Appraisal 56 Ths. Nguy n T n Phong
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2