intTypePromotion=1

Bài giảng thủy lực đại cương - Chương 4

Chia sẻ: Vũ Văn Thoán | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
539
lượt xem
98
download

Bài giảng thủy lực đại cương - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng thủy lực đại cương - chương 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thủy lực đại cương - Chương 4

  1. TRƯ NG ð I H LC C ð I CƯƠNG TP. HCM TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y BÁCH KHOA Chương 4: ðo ñ c dòng ch y Chương 4: ðo ñ c dòng ch y Khoa KTXD - B môn KTTNN N I DUNG MÔN H C Chöông 1. Ñaëc tính chaát loûng. Chöông 2. Thuûy tænh hoïc. Chöông 3. Cô sôû ñoäng löïc hoïc chaát loûng. Chöông 4. Ño ñaïc doøng chaûy. Chöông 5. Toån thaát naêng löôïng. Chöông 6. Doøng chaûy coù aùp trong maïng löôùi oáng. Chöông 7. Löïc taùc duïng leân vaät caûn. Chöông 8. Doøng chaûy oån ñònh ñeàu trong keânh. Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG Chöông 9(*). Doøng chaûy oån ñònh khoâng ñeàu trong keânh. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Chöông 10(*). Ñaäp traøn. Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ PGS. TS.Tröôøng hôïp moân Thuûy löïc cô sô môû roäng (*) : Nguy n Th ng 1 2 PGS. TS. Nguy n Th ng Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 4: ðo ñ c dòng ch y Chương 4: ðo ñ c dòng ch y NOÄI DUNG THI T B ðO Caùc öùùng duïng ö ng NG PITÔT NG phöông trình ph nh NG VENTURI NG BERNOULLI. BERNOULLI. 3 4 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 4: ðo ñ c dòng ch y Chương 4: ðo ñ c dòng ch y • AÙp duïng p/t Bernoulli cho ñoaïn d/chaûy g/haïn bôûi 1-1 CAÙC AÙP DUÏNG P/T BERNOULLI vaø 2-2. Maët chuaån O-O laø truïc oáng. 1. Ño vaän toác – OÁng Pitoât. p1 V2 p V2 + 1 + Ebs = z2 + 2 + 2 + ∑hw z1 + h 1 ρg 2g ρg 2g p2/ρg p1/ρg 2 ∑h =0 • Vôùi Ebs=0, V2 =VA= 0, VB=V, Z1=Z2=0, w V ?? pA Töø ñoà thò: p O O p − =h V = 2gh (m / s) 2 1 B pB A (VA=0) γ γ Töø giaù trò h ñoïc ñöôïc treân thieát bò tính ñöôïc V. 1 2 Ví duï: Tìm V vôùi oáng doø Pitot coù h=3cm. 6 5 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 1
  2. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 4: ðo ñ c dòng ch y Chương 4: ðo ñ c dòng ch y 2. Ño löu löôïng – OÁng Venturi. • AÙp duïng p/t Bernoulli cho ñoaïn d/chaûy g/haïn bôûi 1-1 vaø 2-2. Maët chuaån O-O laø truïc oáng. 1 h p1 V2 p V2 2 + 1 + Ebs = z2 + 2 + 2 + ∑hw z1 + p1/ρg ρg 2g ρg 2g p2/ρg pp ∑ h w = 0 , γ1 − γ2 = h Q Vôùi Ebs=0, Z1=Z2=0, d πd 2 V2 2g 4Q 4Q µ= V1 D O O V1 = ; V2 = 2 4 πD πd d 4 2 2 (h/soá l/löôïng) 1−   D 1 Vaø thay vaøo p/t ta coù: TÌM Q CHAÛY QUA OÁNG ? Q = µ h (m3 / s) 7 8 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 4: ðo ñ c dòng ch y Chương 4: ðo ñ c dòng ch y Thieát laäp coâng thöùc tính Q cho thieát bò Venturi coù daïng Baøi taäp: sau: 1 1. Moät oáng doø Pitoât cho thaáy h=5 cm. Ñöôøng kính Chaát loûng coù ρ2> ρ1 . oáng d=0,25m. Tính vaän toác löu löôïng qua oáng. 2 ρ1 2. Moät thieát bò Venturi coù D=0,2m, d=0,1m. Tính löu h löôïng qua oáng trong caùc tröôøng hôïp: Q • h=2 cm. • h=4 cm. d V2 V1 D O O 2 1 THI T L P CT. TÍNH Q CHAÛY QUA OÁNG THEO : h, ρ2, ρ1 9 10 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 4: ðo ñ c dòng ch y HEÁT CHÖÔNG 11 PGS. TS. Nguy n Th ng 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2