intTypePromotion=1

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương VII - Võ Xuân Thạnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
101
lượt xem
34
download

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương VII - Võ Xuân Thạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổ chức thi công - Chương VII: Tổng mặt bằng xây dựng trình bày các nội dung: khái quát tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế mặt bằng thi công hạng mục công trình. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức thi công: Chương VII - Võ Xuân Thạnh

 1. Trường Đại Học Lạc Hồng Khoa Kỹ Thuật Công Trình --------------------- Võ Xuân Thạnh CHÖÔNG 7 TOÅNG MAËT BAÈNG XAÂY DÖÏNG
 2. I/ khaùi quaùt toång MB XD coâng trình : 1/. Toång MB thi coâng vaø yù nghóa thieát keá toång MB thi coâng Treân toång maët baèng xaây döïng caàn thieát phaûi boá trí caùc haïng muïc taïm thôøi ñeå phuïc vuï thi coâng nhö : Cô sôû saûn xuaát phuï trôï Kho baõi Laùng traïi coâng nhaân Caáp thoaùt nöôùc MaÏng löôùi ñieän Heä thoáng giao thoâng
 3. Maët baèng thi coâng ñöôïc söû duïng trong khu vöïc döï aùn hoaëc coù theå söû duïng khu ñaát phuï caän coâng tröôøng yùù nghóa *Ta phaûi thieát keá toång maët baèng xaây döïng hôïp lyù ñeå phuïc vuï coâng trình vì Toång maët baèng hôïp lyù seõ ñem laïi hieäu quaû nhieàu nhaát veà nhieàu maët :
 4. -Tieát kieäm khoái löôïng xaây döïng taïm treân coâng tröôøng -Tieát kieäm di chuyeån vaät tö , thieát bò nhaân löïc dieãn ra haèng ngaøy treân phaïm vi toøan coâng trình -Söû duïng hôïp lyù maët baèng xaây döïng khai thaùc trieät ñeå heä thoáng haï taàng kyõ thuaät ñaõ ñöôïc boá trí treân coâng tröôøng -Taïo ra ñieàu kieän thi coâng vaên minh , coù toå chöùc coù keá hoïach vaø an toøan trong hoïat ñoäng saûn xuaát -Tieát kieäm söû duïng ñaát ñai baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi
 5. 2/. Ñaëc ñieåm vaø nhöõng yeâu caàu khi thieát keá toång maët baèng thi coâng coâng trình : a/. Ñaëc ñieåm : Quaù trình thi coâng xaây laép laø quaù trình khoâng ngöøng bieán ñoäng do ñoù maët baèng thi coâng cuõng bieán ñoåi theo b/. Nhöõng yeâu caàu coù tính nguyeân taéc khi thieát keá toång maët baèng thi coâng
 6. -.Tieát kieäm söû duïng ñaát taïm thôøi -.Giaûm chi phí vaän chuyeån -.Chi phí thaáp -.An toøan phoøng chaùy chöûa chaùy -.Saïch seõ , thoaùng maùt ôû khu vöïc coâng nhaân ôû -.Treân baûn veõ toång maët baèng theå hieän roõ raøng ñuùng vò trí , tæ leä , phaûi coù daáu hieäu chæ höôùng gioù , hoa gioù -.Phaûi laøm roõ yeâu caàu veä sinh coâng nghieäp , baûo veä moâi tröôøng
 7. 3/. Phaân loaïi MBXD coâng trình treân quan ñieåm TCTC a/. Theo giai ñoïan cuûa quaù trình ñaàu tö vaø quaûn lyù coâng trình coù theå chia ra : -Toång maët baèng xaây döïng ñöôïc laäp trong hoà sô baùo caùo khaû thi -Toång maët baèng ñöôïc laäp trong giai ñoïan thieát keá -Toång maët baèng ñöôïc laäp trong hoà sô ñaáu thaàu
 8. -Toång maët baèng ñöôïc laäp trong giai ñoïan thi coâng : Toång maët baèng coù theå ñieàu chænh hay thieát keá laïi ( coù söï chaáp nhaän cuûa chuû ñaàu tö ) vì coù caùc lyù do sau : Ñaõ coù söï thay ñoåi ñaùng keå veà giaûi phaùp kyõ thuaät hay trình töï thi coâng caùc haïng muïc Coù yeâu caàu ruùt ngaén ñaùng keå veà thôøi gian thi coâng caùc haïng muïc hoaëc toaøn coâng trình
 9. b/. Theo ñoái töôïng caàn theå hieän : -Toång maët baèng coâng tröôøng thi coâng nhieàu haïng muïc -Maët baèng thi coâng nhieàu haïng muïc
 10. c/. Theo giai ñoaïn toå chöùc thi coâng : -Maët baèng theå hieän caùc coâng taùc chuaån bò coâng tröôøng : daãn moùc traéc ñaïc , san laép maët baèng thi coâng heä thoáng haï taàng phuïc vuï hoaït ñoäng xaây laép treân toaøn coâng trình -Maët baèng thi coâng caùc haïng muïc - Toång maët baèng boá trí taøi saûn thi coâng , caùc coâng trình taïm phuïc vuï thi coâng treân toaøn coâng trình thôøi kyø thi coâng raàm roä nhaát
 11. II/. Thieát keá MB thi coâng haïng muïc coâng trình 1/. Muïc ñích cuûa thieát keá vaø nhöõng noäi dung caàn thöïc hieän : a/. Muïc ñích : - Nhaèm theå hieän roõ söï boá trí caùc loaïi taøi saûn thi coâng vaø khoâng gian taùc nghieäp xaây laép phuø hôïp bieän phaùp kyõ thuaät vaø keá hoaïch ñaõ laäp , phuø hôïp vôùi ñieàu kieän maët baèng ôû giai ñoaïn thi coâng haïng muïc
 12. b/. nhöõng caên cöù ñeå thieát keát maët baèng thi coâng : -Vaên baûn thieát keá toå chöùc thi coâng vaø caùc soá lieäu ban ñaàu coù lieân quan -Maët baèng kieán truùc coâng trình -Keát caáu moùng vaø kieán truùc döôùi maët ñaát -Soá lieäu yeâu caàu boá trí ñöôøng oáng daãn nöôùc , khí neùn , ñieän -Soá lieäu thieát keá theo phöông ñöùng cuûa coâng trình -Keá hoaïch cung öùng vaät tö vaø thôøi gian caáp -Soá lieäu vaø caùc loaïi maùy thi coâng
 13. c/. Nhöõng noäi dung chính : -Tæ leä 1/200 hay 1/500 -Vò trí ,kích thöôùc caùc haïng muïc coâng trình -Vò trí vaø di chuyeån caùc loaïi caàn caåu , vaän thaêng -Ñöôøng ñoàng möùc ñòa hình ( neáu caàn ) , caùc vò trí moáùc traét ñaïc , moác san neàn
 14. -Boá trí nôi gia coâng theùp , vaùn khuoân , troän beâ toâng … -Vò trí , dieän tích kho baõi -Vò trí ñöôøng giao thoâng -Vò trí caáp nöôùc , ñieän -Boá trí giaûi phaùp cöùu hoûa -Giaûi phaùp aên nghæ , veä sinh caù nhaân trong ca laøm vieäc
 15. 2/. Xaùc ñònh ñieåm ñaët vaø khoâng gian hoaït ñoäng cuûa maùy vaän chuyeån leân cao a/. Thaêng taûi : Khi không sử dụng cần trục, nếu chỉ bổ trí một thăng tải thì sẽ bố trí ở trung tâm công trình; nếu bố trí hai thăng tải mà mặt bằng cho phép thì nên bố trí 1 ở mặt trước và 1 ở mặt sau, hoặc khi công trình kéo dài, nhiều đơn nguyên thì thăng tải bố trí tại ranh giới các đơn nguyên, ở đầu hồi nhằm giảm khối lượng vận chuyển theo phương ngang.
 16. Khi không sử dụng cần trục, nếu chỉ bổ trí một thăng tải thì sẽ bố trí ở trung tâm công trình; nếu bố trí hai thăng tải mà mặt bằng cho phép thì nên bố trí 1 ở mặt trước và 1 ở mặt sau, hoặc khi công trình kéo dài, nhiều đơn nguyên thì thăng tải bố trí tại ranh giới các đơn nguyên, ở đầu hồi nhằm giảm khối lượng vận chuyển theo phương ngang.
 17. ·Nếu cần trục tháp cố định thì vẫn nên bố trí thăng tải ở phía không có cần trục để dãn mặt bằng cung cấp và an toàn, nhưng nếu mặt bằng chật hẹp thì có thể lắp thăng tải cùng phía cần trục nhưng càng xa cần trục càng tốt (cần trục ở trung tâm, thăng tải ở hai đầu hồi…).
 18. Bố trí thăng tải khi có cần trục chạy trên ray (1_MB rộng, 2_MB hẹp).
 19. . Bố trí thăng tải khi có cần trục tháp đứng cố định.
 20. b/. Caàn caåu thaùp Yêu cầu chung khi bố trí cần trục tháp và một số loại cần trục tháp hay sử dụng. Số lượng, vị trí đứng và di chuyển của cần trục (tùy theo cần trục cố định hay chạy trên ray) phải thuận lợi trong cẩu lắp và vận chuyển, tận dụng được sức trục, có tầm với bao quát toàn công trình,…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản