intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 1 - Nguyễn Thị Hoàng Lan

Chia sẻ: Ti Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

55
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 1: Giới thiệu chung về xử lý ảnh. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, các vấn đề chủ yếu của xử lý ảnh, phân tích ảnh và thị giác máy, các ứng dụng của xử lý ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 1 - Nguyễn Thị Hoàng Lan

®¹i häc B¸ch khoa Hμ Néi<br /> khoa c«ng nghÖ th«ng tin<br /> <br /> Xử lý ảnh<br /> Nguyễn Thị Hoàng Lan<br /> Email : lannth@it-hut.edu.vn<br /> <br /> N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1<br /> Giới thiệu chung về xử lý ảnh<br /> (Digital Image Processing)<br /> <br /> N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các khái niệm<br /> • ¶nh : th«ng tin vÒ vËt thÓ hay quang c¶nh ®−îc chiÕu s¸ng mµ<br /> con ng−êi quan s¸t vµ c¶m nhËn ®−îc b»ng m¾t vµ hÖ thèng thÇn<br /> kinh thÞ gi¸c.<br /> • §èi t−îng cña xö lý ¶nh lµ xö lý c¸c ¶nh tù nhiªn (Natural<br /> Image) - ¶nh chôp, d÷ liÖu ¶nh cã nguån gèc tõ tÝn hiÖu ¶nh ®Æc<br /> tr−ng bëi biªn ®é vµ d¶i tÇn sè. Cã sù ph©n biÖt gi÷a xö lý ¶nh<br /> víi ®å häa (graphic), môc ®Ých cña ®å häa lµ vÏ ¶nh b»ng m¸y<br /> tÝnh víi ®èi t−îng xö lý cña ®å häa lµ ¶nh vÏ - ¶nh nh©n t¹o.<br /> • HÖ thèng xö lý ¶nh thu nhËn (capture) khung c¶nh hoÆc ¶nh ë<br /> ®Çu vµo, thùc hiÖn c¸c phÐp xö lý ®Ó t¹o ra mét ¶nh ë ®Çu ra<br /> tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ c¶m thô (hiÖu chØnh söa ch÷a, c¶i<br /> thiÖn) vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh ph©n tÝch rót ra c¸c ®Æc tr−ng cña<br /> ¶nh ®Ó cho phÐp hiÓu ®−îc néi dung khung c¶nh ¶nh .<br /> N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khái niệm: ảnh tĩnh và chuỗi ảnh<br /> Ảnh đơn (Image): biểu diễn<br /> bởi hàm độ chói của các biến<br /> tọa độ trong mặt phẳng ảnh<br /> I(x,y)<br /> y<br /> <br /> Chuỗi ảnh (Sequence Image):<br /> Hàm độ chói của các biến<br /> tọa độ mặt phẳng và biến<br /> thời gian I(x,y,t)<br /> y<br /> <br /> x<br /> <br /> t<br /> <br /> x<br /> <br /> N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khái niệm ảnh tĩnh, các phép xử lý<br /> ¶nh sè<br /> BiÓu diÔn : ma trËn sè liÖu<br /> - ¶nh nhÞ ph©n : 1 bit/pixel<br /> - ¶nh x¸m : 8 bits/pixel<br /> - ¶nh mµu : 16, 24 bits/pixel<br /> RGB, YUV, HSL, YCbCr …<br /> Xö lý : HiÓn thÞ so¹n th¶o (Editing), c¸c phÐp to¸n ®iÓm ¶nh<br /> (Point operations), c¸c lo¹i bé läc (Filtering), ph©n vïng ¶nh<br /> (segmentation), xö lý h×nh häc, (Geometric transform)<br /> <br /> N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2