Bài tập kiểm toán

Chia sẻ: Tran Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
2.112
lượt xem
878
download

Bài tập kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu một trong những bằng chứng nêu trên không nhất quán với những bằng chứng khác mà kiểm toán viên thu thập thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kiểm toán

  1. Bài 1: Dưới đây là bằng chứng do kiểm toán viên thu thập được và lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán khi kiểm toán cho công ty X 1. Lưu đồ về chu trình thanh toán lương do kiểm toán viên phụ lập. 2. Báo cáo bằng miệng của giám đốc sản xuất là thời gian sử dụng ước tính của tài sản cố định là 10 năm. 3. Bảng tin trên một tờ báo về kỹ thuật mới và được đánh giá là có ảnh hưởng bất lợi đến việc tiêu thụ sản phẩm tương ứng với 20% doanh thu. 4. Thư của ngân hang gửi trực tiếp cho giám đốc điều hành cho biết sẽ cho phép đơn vị chi vượt số dư trên tài khoản (khấu chi) trên 1 năm. 5. Bảng danh mục hàng tồn kho do kiểm toán viên lập khi chứng kiến việc kiểm kê. 6. Thư xác nhận nợ của 1 khách hàng đồng ý về số nợ phải thu. Yêu cầu: 1. Từ mỗi bằng chứng nêu trên hãy: a. Chúng dùng để chứng minh cho vấn đề gì của cuộc kiểm toán. b. Cho biết mức độ tin cậy của bằng chứng đó. c. Theo bạn có cần thu thập thêm bằng chứng bổ sung để chứng minh cho vấn đề mà bạn đã nêu trong phần a. 2. Nếu một trong những bằng chứng nêu trên không nhất quán với những bằng chứng khác mà kiểm toán viên thu thập thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Bài 2: Dưới đây là bảng liệt kê các nội dung liên quan đến vấn đề kiểm soát do nhà quản lý thiết lập trong đơn vị: 1. Nhà quản lý điều tra các khách hang về sự hài lòng của họ đối với những dịch vụ do công ty cung cấp. (thông tin và truyền thông ->thông tin) 2. Bộ phận quản lý nhân sự điều tra nghiên cứu về quá trình đào tạo cho những công nhân trong tương lai. (môi trường kiểm soát -> chính sách nguồn nhân lực) 3. Các quá đơn bán hàng phải được xem xét lại trước khi gửi cho các khách hàng. (hoạt động kiểm soát -> kiểm soát quá trình xử lý thông tin) 4. Nhà quản lý đánh giá một cách định kỳ các rủi ro có liên quan đến việc lập các báo cáo tài chính. (đánh giá rủi ro -> rủi ro trên báo cáo tài chính)
  2. 5. Kiểm toán nội bộ đánh giá một cách định kỳ các hoạt động kiểm soát ở các bộ phận khác nhau trong công ty. (giám sát -> giám sát định kỳ) 6. Nhà quản lý đã triển khai và phân phát các tài liệu về chuẩn mực đạo đức. (môi trường kiểm soát -> tính chính trực và các giá trị đạo đức) 7. Bộ phận sản xuất đã sử dụng các kế hoạch và dự báo để kiểm soát các chi phí. 8. Bộ phận kế toán có sử dụng cuốn sổ tay về các chính sách và thủ tục trong kế toán. 9. Việc nhập kho hàng hóa phải được kiểm soát nghiêm ngặt bởi một nhân viên kiểm soát. 10.Nhà quản lý đã lập và phân phát sơ đồ tổ chức của công ty. Yêu cầu: Hãy cho biết mỗi mục tiêu trên thuộc về bộ phận nào của hệ thống kiểm soát nội bộ (có thể nói rõ cả nhân tố có liên quan trong bộ phận đó)
Đồng bộ tài khoản