intTypePromotion=1

Bài tập lớn cơ kết cấu 1

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1.020
lượt xem
258
download

Bài tập lớn cơ kết cấu 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu về Bài tập lớn cơ kết cấu 1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn cơ kết cấu 1

  1. TRƯ NG IH CM TPHCM C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam KHOA XÂY D NG & IN c l p - T do - H nh phúc ---oOo--- PHI U GIAO NHI M V BÀI T P L N CƠ H C K T C U 2 H và tên h c viên : ............................................................................................................ Sinh năm : ........................................................... L p : ...................................................... Mã s sinh viên :................................................. Khóa h c : ............................................. Bài t p l n s : ............................................. ............................................................... 1. Nhi m v & n i dung th c hi n - Tính toán d m liên t c theo phương pháp l c - Tính toán d m liên t c theo phương pháp chuy n v - V bi u bao n i l c - Thuy t minh tính toán 2. Ngày giao nhi m v : / / 3. Ngày hoàn thành nhi m v : / / N i dung nhi m v Bài T p l n ã ư c giáo viên hư ng d n thông qua. năm TpHCM, ngày tháng Giáo viên hư ng d n Lê Văn Bình
  2. Bài t p l n Cơ h c k t c u GVHD: Lê Văn Bình PH N THUY T MINH 1. N i dung Tính h ph ng siêu tĩnh theo phương pháp l c Tính h ph ng siêu ng theo phương pháp chuy n v V bi u bao n i l c 2. S li u tính toán Mã : g m 03 kí t (ví d 123) Sơ tính S li u hình h c S l i u t i t r ng Sơ tính 1 Trong ó g là tr ng lư ng b n thân d m ( g = γbh ), q là ho t t i trên các nh p v i các trư ng h p ch t t i sau: Trang 2
  3. Bài t p l n Cơ h c k t c u GVHD: Lê Văn Bình Sơ tính 2 Sơ tính 3 Lưu ý: Các sơ tính 1, 2 và 3 ch khác nhau liên k t 2 ud m Trang 3
  4. Bài t p l n Cơ h c k t c u GVHD: Lê Văn Bình Sơ tính 4 Sơ tính 5 Sơ tính 6 Lưu ý: Các sơ tính 4, 5 và 6 ch khác nhau liên k t n i t Trang 4
  5. Bài t p l n Cơ h c k t c u GVHD: Lê Văn Bình S li u hình h c (theo mã ): l y theo B ng s li u hình h c S li u t i tr ng (theo mã ) l y theo b ng s li u t i tr ng S li u dùng chung: E=2.4 × 103 kN/cm2, I = bh3/12, γ = 25 kN/m3. B ng s li u hình h c Stt b × h (cm) L1 (m) L2 (m) 1 20 × 30 3 4 2 20 × 35 4 3 3 20 × 40 4 4 4 25 × 40 4 5 5 25 × 50 5 5 6 30 × 55 6 5 7 30 × 60 6 6 8 30 × 70 7 6 9 35 × 70 8 7 B ng s li u t i tr ng Stt q1 (kN/m) q2 (kN/m) q3 (kN/m) q4 (kN/m) 1 5 5 6 6 2 6 5 6 5 3 6 8 5 6 4 8 6 5 6 5 8 8 6 6 6 8 6 6 8 7 8 10 10 8 (Lưu lý: Sơ tính và s li u tính toán có th thay i tùy theo các khóa) 3. Xác nh n i l c các trư ng h p t i 3.1 Phương pháp l c 3.1.1 Trư ng h p 1 3.1.2 Trư ng h p 2 … Các bư c tính toán cho t ng trư ng h p: nh b c siêu tĩnh, ch n h cơ b n và vi t phương trình chính t c. - Xác ơn v ( M k ) và (M 0 ) và xác δ km và ∆ kP c a - V các bi u nh các h s p phương trình chính t c b ng cách nhân bi u . Ki m tra các h s chính, ph , và h s t do c a phương trình chính t c b ng bi u - (M s ) . Gi i h phương trình chính t c - d ng s tìm các n s Xk. Trang 5
  6. Bài t p l n Cơ h c k t c u GVHD: Lê Văn Bình - Tính và v bi u (Mp) và (Qp) theo nguyên t c c ng tác d ng. Chú ý: m i nh p 01234 d m (và c t) ph i ghi k t qu n i l c t i 5 ti t di n L, L, L, L, L . 44444 (M s ) . - Ki m tra k t qu cu i cùng b ng bi u 3.2 Phương pháp chuy n v 3.2.1 Trư ng h p 1 3.2.2 Trư ng h p 2 … Các bư c tính toán cho t ng trư ng h p: ng, ch n h cơ b n và vi t phương trình chính t c. - Xác nh b c siêu ơn v ( M k ) và (M 0 ) và xác nh các h s rkm và R kP c a phương - V các bi u p trình chính t c b ng cách tách nút. Gi i h phương trình chính t c tìm n s chuy n v nút Zk. - - Tính k t qu cu i cùng b ng cách c ng tác d ng. So sánh v i k t qu tương ng ã gi i ư c theo phương pháp l c (m c 3.1). - Lưu ý: k t qu n i l c m i nh p ư c ghi t i 5 ti t di n và ư c ánh s th t t 1, 2… bao n i l c. V i các sơ tính 4, 5 và 6 (sơ t trái sang thu n ti n cho vi c v bi u khung), ch tính n i l c b ng phương pháp chuy n v . B ng k t qu n i l c các trư ng h p t i Trư ng h p Trư ng h p 1 Trư ng h p 2 …… Trư ng h p 6 M Q M Q M Q Ti t di n 1 2 ……. N 3.3 T h p n i l c – bi u bao n i l c 3.3.1 T h p n i l c Sau khi có n i l c các trư ng h p t i, ti n hành t h p (TH) n i l c theo c u trúc sau: T h p 1 = Trư ng h p 1 + Trư ng h p 2 T h p 2 = Trư ng h p 1 + Trư ng h p 3 T h p 3 = Trư ng h p 1 + Trư ng h p 4 Trang 6
  7. Bài t p l n Cơ h c k t c u GVHD: Lê Văn Bình T h p 4 = Trư ng h p 1 + Trư ng h p 5 T h p 5 = Trư ng h p 1 + Trư ng h p 6 B ng k t qu t h p n i l c: T hp TH 1 TH 2 …… Bi u bao M Q M Q M Q Ti t di n max min max min 1 2 … n 3.3.2 Bi u bao bao: g m ư ng max và ư ng min. S d ng b ng k t qu t h p n i l c v bi u K t qu th hi n trên bi u . ---oOo--- Trang 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2