intTypePromotion=1

Bài tập môn Sinh học

Chia sẻ: Đỗ Ngọc Hoàng Hân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
62
lượt xem
7
download

Bài tập môn Sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo tài liệu Bài tập Sinh học sau đây để củng cố những kiến thức về lai một cặp tính trạng và lai hai cặp tính trạng. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Sinh học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn Sinh học

  1. BÀI TẬP SINH HỌC                                     FB:            Aa                aa ­ Tỉ lệ kiểu gen:    1 Aa        :       1 aa  LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG: ­ Tỉ lệ kiêu hình:   1 đỏ      :     1 vàng Dạng thuận Bài 3;  Ở  đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt   Bài 1: Cho giao phấn giữa cây thuần chủng có thân cao  xanh.  với cây thuần chủng thân thấp thu được F1 đều có thân  Cho lai giữa cây hạt vàng không thuần chủng với nhau   cao. Cho F1 lai với nhau thu được F2. thì kết quả F1 như thế nào? a) Có nhận xét gì về đặc điểm di truyền tính trạng  Giải: chiều cao thân cây. Lập sơ đồ lai từ P   F2. * Quy ước gen:    A: hạt vàng, a:hạt xanh b) Nếu cho F 1 lai phân tích thì kết quả con lai như thế  * Xác định kiểu gen của bố mẹ (P): nào? ­ Hạt vàng không thuần chủng: Aa Giải * Sơ đồ lai: a) Di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn P:        Aa (hạt vàng)        x            Aa (hạt vàng) * Quy ước gen: A là thân cao, a là thân thấp Gp      A,a                                        A, a * Xác định kiểu gen của bố mẹ (P):  F2:          AA    ,    Aa    ,   Aa   ,   aa ­ Thân cao thuần chủng: AA  ­ Tỉ lệ kiểu gen:        1AA  :   2Aa  :   1aa ­ Thân thấp thuần chủng: aa  ­ Tỉ lệ kiêu hình:    3 vàng       :      1 xanh   * Sơ đồ lai: Dạng nghịch: P:       AA( Thân cao)            x                aa (Thân cao) Bài 4:Từ 1 phép lai giữa 2 cây người ta thu được 92 cây  GP:        A                                                a quả ngọt và 31 cây quả chua.          F1:                                 Aa (100 % thân cao) Hãy biện luận để xác định KG, KH của bố mẹ.      F1 x F1:       Aa (thân cao)      x        Aa (thân cao) Giải      GF1:            A, a                                 A, a ­ Xét tỉ lệ kiểu hình ở đời con       F2:               AA    ,    Aa    ,   Aa   ,   aa F1( 92 quả ngọt : 31 quả chua)         ­ Tỉ lệ kiểu gen:           1AA  :   2Aa  :   1aa F1( 3 quả ngọt : 1 quả chua)         ­ Tỉ lệ kiểu hình:          3 cao     :     1 thấp  Tuân theo định luật phân li   P: Aa x Aa b) F1 lai phân tích: Aa (thân cao)    x       aa (thân thấp) * Quy ước gen: A: quả ngọt, a: quả chua GF1:                     A,a                                        a * Sơ đồ lai: FB:                                         Aa                                      aa P: Aa (quả ngọt)                   x              Aa (quả ngọt) ­ Tỉ lệ kiểu gen:    1 Aa        :       1 aa Gp: A,a                                                A,a ­ Tỉ lệ kiêu hình:      1 cao   :     1 thấp F1: AA, Aa,Aa,â  Bài 2 :   Cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai với quả vàng     ­ Tỉ lệ kiểu gen:           1AA  :   2Aa  :   1aa thu được F1 đều có quả đỏ. Cho F1 lai với nhau thu được     ­ Tỉ lệ kiêu hình:     3 quả ngọt  :   1quả chua F2 . Bài 5: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao, gen a quy  a) Viết sơ đồ lai từ P   F2. định thân thấp. Cho lai cây thân cao với cây thân thấp F1  b) Nếu cho F1 lai phân tích thì kết quả con lai như  thu được 51 thân cao: 49 thân thấp.  thế nào? Hãy biên luận và viết sơ đồ lai. Giải Giải: a)* Xác định kiểu gen của bố mẹ (P): ­ Xét tỉ lệ kiểu hình ở đời con:    ­ Quả đỏ thuần chủng: AA      ,   Quả vàng   : aa      F1( 51 thân cao :49 thân thấp)       * Sơ đồ lai:   F1( 1thân cao : 1 thân thấp)         P:        AA (Quả đỏ)         x             aa (Quả vàng)         Gp:         A                                                   a    đây là kết quả của phép lai phân tích  P: Aa x aa         F1:                                Aa(100% quả đỏ) * Quy ước gen: A; thân cao , a : thân thấp         F1 x F1:    Aa (Quả đỏ)          x           Aa ( Quả đỏ)        * Sơ đồ lai:             GF1:      A, a                                     A,a P: Aa (thân cao)       x   aa ( thân thấp)         F2:                AA ,   Aa    ,     Aa   ,   aa Gp: A, a                         a     ­ Tỉ lệ kiểu gen:           1AA  :   2Aa  :   1aa F1: Aa        ,                 aa     ­ Tỉ lệ kiểu hình:         3 đỏ      :        1 vàng      ­ Tỉ lệ kiểu gen:    1 Aa        :       1 aa        b) F1 lai phân tích: Aa (Quả đỏ)   x   aa (Quả vàng)      ­ Tỉ lệ kiêu hình: 1 thân cao : 1 thân thấp                                   GF1:          A, a                a  LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG: Đỗ Ngọc Hoàng Hân 1
  2. Dạng thuận: F1 x F1: AaBb (đỏ, tròn)    x    AaBb (đỏ, tròn) * Quy ước gen:    A: quy định hạt vàng,  GF1:   AB, Ab, aB, ab              AB, Ab, aB, ab                                             a : quy định hạt xanh F2:                               B: quy định vỏ trơn     b: quy định vỏ nhăn ♀ ♂ AB Ab aB ab *Xác định kiểu gen của bố mẹ (P): ­ Vàng, trơn thuần chủng: AABB AB AABB AABb AaBB AaBb ­ Xanh, nhăn                     : aabb * Sơ đồ lai: Ab AABb AAbb AaBb Aabb P: AABB (vàng, trơn)  x    aabb (xanh, nhăn) Gp: AB                                ab aB AaBB AaBb aaBB aaBb F1:                 AaBb (vàng, trơn) ab AaBb Aabb aaBb aabb F1 x F1: AaBb (vàng, trơn)  x    AaBb (vàng, trơn) GF1:   AB, Ab, aB, ab              AB, Ab, aB, ab               1AABB, 1Aabb, 1 aaBB, 1 aabb, 4 AaBb, 2AABb, 2 AaBB, F2:   2 Aabb, 2 aaBb.                                 1AABB       1Aabb         1aaBB      1aabb  ♀ ♂ AB Ab aB ab                                 4A aBb        2Aabb        2aaBb                                  2AABb          AB AABB AABb AaBB AaBb                                 2A aBB ­ Tỉ  lệ  kiểu gen:       9A – B –   :    3A – bb :      3aaB –   :   Ab AABb AAbb AaBb Aabb 1aabb ­Tỉ lệ KH : 9đỏ, tròn : 3đỏ, dài : 3xanh, tròn : 1xanh dài. aB AaBB AaBb aaBB aaBb b) F1 lai phân tích F1:  AaBb (đỏ, tròn)        x             aabb ( xanh, dài) ab AaBb Aabb aaBb aabb GF1:   AB, Ab, aB, ab                        ab      1AABB, 1Aabb, 1 aaBB, 1 aabb, 4 AaBb, 2AABb, 2 AaBB, FB:  AaBb   ,  Aabb    ,     aaBb    ,  aabb 2 Aabb, 2 aaBb. ­ Tỉ lệ kiểu gen: 1AaBb   : 1Aabb    :  1 aaBb    :    1 aabb                                 1AABB       1Aabb         1aaBB      1aabb  ­ Tỉ lệ KG:1 đỏ , tròn : 1 đỏ, dài : 1 xanh, tròn : 1 xanh,                                  4A aBb        2Aabb        2aaBb  dài                                 2AABb          Bài 2: Ở lúa thân thấp trội hoàn toàn so với thân cao, hạt                                  2A aBB chín sớm trội hoàn toàn với hạt chín muộn ­ Tỉ  lệ  kiểu gen:       9A – B –   :    3A – bb :      3aaB –   :       Cho cây lúa thuần chủng có thân thấp, hạt chín muộn  1aabb giao phối với cây thuần chủng có thân cao, hạt chín sớm  ­Tỉ   lệKH   :   9vàng,trơn:3vàng,nhăn:3xanh,trơn:1xanh   F1 : Viết sơ đồ lai từ P   F2 nhăn Lai phân tích F1 thì kết quả như thế nào? Bài 1: Ở đậu Hà Lan, gen A: quả đỏ, a: quả xanh, B: quả                                   Giải tròn, b: quả dài. Các gen này phân li độc lập. cho cây quả   * Quy ước gen: A là thân thấp, a là thân cao đỏ, tròn thuần chủng xquar xanh, dài thuần chủng.                                   B: hạt chín sớm, b : hạt chín muộn       a)Viết sơ đồ lai từ P   F2. Tính tỉ lệ KG, KH của F2.       * Sơ đồ lai: b) Nếu cho F1 lai phân tích thì kết quả con lai như thế   P:Aabb(thân thấp,chín muộn) x aaBB(thân cao,chín  nào? sớm) Giải: Gp: Ab                                              aB     a)  * Quy ước gen:    A: quả đỏ, a : quả xanh F1:                         AaBb(toàn thân thấp, hạt chín sớm)                                      B: quả tròn, b: quả dài F1 x F1: AaBb(thân thấp,chín sớm)   x   AaBb (thân thấp,  *Xác định kiểu gen của bố mẹ (P): chín muộn) ­ Quả đỏ, tròn thuần chủng: AABB GF1: AB, Ab, aB, ab                             AB, Ab, aB, ab  ­ Quả xanh, dài thuần chủng: aabb F2:    * Sơ đồ lai: P: AABB (đỏ, tròn)  x    aabb (xanh, dài) ♀ ♂ AB Ab aB ab Gp: AB                                ab F1:                 AaBb (đỏ, tròn) Đỗ Ngọc Hoàng Hân 2
  3. AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb 1AABB, 1Aabb, 1 aaBB, 1 aabb, 4 AaBb, 2AABb, 2 AaBB, 2 Aabb, 2 aaBb.                                 1AABB       1Aabb         1aaBB      1aabb                                  4A aBb        2Aabb        2aaBb                                  2AABb                                          2A aBB ­ Tỉ  lệ  kiểu gen:       9A – B –   :    3A – bb :      3aaB –   :   1aabb ­ Tỉ lệ KH:9thấp, sớm: 3thấp, muộn:3cao,muộn: 1cao  thấp Lai phân tích F1:            AaBb( thấp, sớm)      x           aabb(cao, muộn)        GF1:   AB, Ab, aB, ab                         ab        FB:  AaBb   ,  Aabb    ,     aaBb    ,  aabb ­ Tỉ lệ kiểu gen: 1AaBb   : 1Aabb    :  1 aaBb    :    1 aabb ­ Tỉ lệ KG:1thấp, sớm:1thấp, muộn:1cao, muộn:1cao,  sớm P:    AABB                x                   aabb Gp: AB                                           ab F1:                         AaBb P;; AaBB                  x                   aabb Gp:    AB, aB                              ab F1:         AaBb                           aaBb P: AaBb                     x         aabb Gp: AB, Ab, aB, ab              ab F1: FB:  AaBb   ,  Aabb    ,     aaBb    ,  aabb Đỗ Ngọc Hoàng Hân 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2